Print bookPrint book

Certyfikacja IPMA wg. ICB 3.0 - Projekty

Certyfikacja IPMA 4-L-C

Site: Portal IPMA-Student
Course: Portal IPMA-Student
Book: Certyfikacja IPMA wg. ICB 3.0 - Projekty
Printed by:
Date: Tuesday, 16 July 2019, 11:07 AM

IPMA 4-L-C v3.0

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA 4-L-C został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

System certyfikacji IPMA 4-L-C określa cztery poziomy certyfikatów z zakresu zarządzania projektami:

  • Certified Projects Director – IPMA Level A (Certyfikowany Dyrektor Projektów). 
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie zarządzać ważnym portfelem lub programem, wraz z towarzyszącymi im zasobami, metodykami i narzędziami.
  • Certified Senior Project Manager – IPMA Level B (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu ).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie zarządzać złożonym projektem.
  • Certified Project Manager – IPMA Level C (Certyfikowany Kierownik Projektu).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie prowadzić przedsięwzięcie o      ograniczonej złożoności, co potwierdza, że wykazała się odpowiednim poziomem doświadczenia oraz zdolnością do zastosowania wiedzy z dziedziny zarządzania projektami.
  • Certified Project Management Associate – IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie stosować wiedzę z dziedziny zarządzania projektami w przedsięwzięciu o dowolnej złożoności, brak jej jednak doświadczenia koniecznego do samodzielnego prowadzenia przedsięwzięcia o ograniczonej złożoności.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).

W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline), stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez CERT IPMA Polska.

NCB v3.0

Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).

W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline), stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez CERT IPMA Polska.

NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

Wytyczne Kompetencji IPMA wyróżniają 3 obszary kompetencji:

  • Obszar kompetencji technicznych obejmuje podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, stanowiące sedno profesjonalnego zarządzania projektami, jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 20 elementów kompetencji technicznych.
  • Obszar kompetencji behawioralnych obejmuje osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, w szczególności postawy i zachowania kierownika projektu, jego elementy określa się niekiedy mianem miękkich. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 15 elementów kompetencji behawioralnych.
  • Obszar kompetencji kontekstowych obejmuje elementy odnoszące się do kontekstu projektu, w szczególności strategii organizacji, relacji pomiędzy projektem a działalnością operacyjną, relacji kierownika projektu i zespołu zarządzającego projektem z kierownictwem liniowym i kierownictwem biznesowym organizacji oraz do funkcjonowania w ramach organizacji zorientowanej na projekty, programy i portfele. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 11 elementów kompetencji kontekstowych.

Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

NCB dostępne jest zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej, do pobrania ze strony wytyczne NCB

Przewodniki NCB v3.0

Należy podkreślić, że Wytyczne Kompetencji IPMA NCB3.0 nie są metodyką zarządzania projektami ani poradnikiem czy też przewodnikiem zarządzania projektami. Nie zalecają, ani nie zawierają żadnych konkretnych metod i narzędzi. Wyboru właściwych metod i narzędzi w konkretnych sytuacjach projektowych powinien dokonywać kierownik projektu w oparciu o swoją wiedzę nt. tzw. najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz doświadczenie.

Aby ułatwić zrozumienie systemu oceny kompetencji IPMA i tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego przygotowano wykaz kompetencji z krótkim opisem każdego elementu kompetencji, „krótką” listą składników danego elementu kompetencji, w przypadku niektórych składników danego elementu kompetencji, z odwołaniem do zalecanych modeli, technik i źródeł.

Dla każdego elementu kompetencji, składnika elementu kompetencji oraz zalecanego modelu lub techniki podano poziom kompetencji wymagany na danym poziomie certyfikacji IPMA. Dla opisu poziomu kompetencji zastosowano uproszczony, w stosunku do oryginalnej taxonomii, system oceny poziomu kompetencji.

Poziomy kompetencji

  1. Wiedza (znajomość terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków);
  2. Rozumienie (umiejętność interpretacji terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków);
  3. Zastosowanie„proste” (dla konkretnego scenariusza rozpoznanie i użycie właściwej metody, techniki i narzędzi, interpretacja wyników, wnioski)
  4. Zastosowanie „złożone” (dla konkretnego scenariusza, wymagającego powiązania różnych obszarów i kryteriów, wybór właściwej metody, technik i narzędzi, interpretacja wyników i wybór najlepszego rozwiązania)

W uzupełnieniu NCB3.0, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu certyfikacji IPMA-D, opracowano cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-D.

  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)

Przewodniki zawierają informacje niezbędne dla osób ubiegających się o certyfikat IPMA-D (Certified Project Management Associate).