Print bookPrint book

IPMA-Student

IPMA-Student

Site: Portal IPMA-Student
Course: Portal IPMA-Student
Book: IPMA-Student
Printed by:
Date: Wednesday, 1 April 2020, 1:00 AM

Table of contents

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Biorąc udział w konkursach Project Master, Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. 

W związku ze zmianą modelu kompetencji IPMA z NCB 3.0 na ICB 4.0 certyfikacja IPMA-Student będzie prowadzona do 1 października 2020 wg. dotychczasowych wymagań kompetencyjnych IPMA-Student zdefiniowanych w.

Certyfikacja IPMA-Student wg. ICB 4.0 będzie obowiązywać od 1 października 2020 wg. wytycznych kompetencji opublikowanych w

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, studenci studiów podyplomowych, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D. 

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa drukowane egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. oraz ich wersję elektroniczną. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronach ipma.pl i ipma-student.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do Quizów IPMA-Student i Egzaminu próbnego IPMA-Student.

Gdzie znajdziesz więcej dodatkowych informacji?

IPMA Polska opublikowała serię przewodników, które pomogą Ci w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student.

Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w Biurze CERT IPMA Polska, w uczelnianych Biurach Karier i u koordynatorów ds. IPMA-Student na akredytowanych Wydziałach.

Info dla uczelni

Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA-Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość potwierdzenia zgodności programów nauczania z zakresu zarządzania projektami, oferowanych w ramach studiów I i II stopnia, z wymaganiami kompetencyjnymi, zgodnymi ze światowym standardem IPMA 4-L-C. System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Studenci i absolwenci akredytowanych uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

IPMA Polska, uznając uregulowania obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowała sposób definiowania wymagań kompetencyjnych do wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z Efektami Kształcenia IPMA-Student.

Wymagania Kompetencyjne IPMA-Student zostały opracowane przez Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska, po zasięgnięciu opinii Komitetu Programowego ds. Certyfikacji IPMA Polska (reprezentacja biznesowa interesariuszy z różnych branż i środowisk zarządzania projektami) i Uczelni biorących udział w pilotażu programu IPMA-Student.

Celem programu IPMA-Student jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do wymagań globalnego rynku pracy poprzez potwierdzenie profesjonalnym certyfikatem ich kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, zbudowanych na etapie edukacji akademickiej.

Więcej informacji nt. programu IPMA-Student

dr Joanna Rzempała
Menedżer programu IPMA-Student
joanna.rzempala@wzieu.pl

Ewa Zawadzka
Dyrektor Biura CERT IPMA Polska
+48(22) 622 0878
Ewa.Zawadzka@ipma.pl

Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Certyfikacja

(plik do ściągnięcia)

1. Wstęp

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego modelu kompetencji i systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C stanowi publikacja IPMA Competence Baseline (ICB IPMA® wersion 4.0).

ICB definiuje kompetencje wymagane od osób pracujących w dziedzinie zarządzania projektami, programami i portfelami. ICB w wersji 4.0 opisuje trzy domeny specjalistycznej wiedzy, wymaganej w dzisiejszym biznesie - Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Programami i Zarządzanie Portfelami, definiując 28 elementów kompetencji (CE, ang. Competence Elements), wymaganych od współczesnego menedżera projektu. Opis każdego Elementu Kompetencji jest doprecyzowany przez Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI – Key Competence Indicators) oraz Mierniki (Measures).

ICB wyróżnia trzy obszary kompetencji:

 • Kompetencje w obszarze „Perspektywa” definiują t kontekstowe umiejętności i wiedzę, która ma pewnie prowadzić nas w szeroko rozumianym środowisku projektu, programu lub portfela;
 • Kompetencje w obszarze „Ludzie” określają osobiste i interpersonalne kompetencje, wymagane do skutecznego uczestniczenia w/lub kierowania projektem, programem lub portfelem;
 • Kompetencje w obszarze „Praktyka” określają aspekty techniczne zarządzania projektami, programami i portfelami.

Polska wersja standardu ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami nosi nazwę Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami.

W oparciu o ICB 4.0 IPMA Polska opracowała kanon wiedzy dla domeny Zarządzanie Projektami (Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska). Informacje opisujące każdy Element Kompetencji (CE), Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI) i Mierniki uzupełniono o wybrane, referencyjne Zagadnienia I Techniki, które powinien znać kandydat przystępujący do certyfikacji IPMA 4-L-C w domenie Zarządzanie Projektami.

W uzupełnieniu systemu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi program certyfikacji IPMA-Student z zakresu zarządzania projektami, adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, prowadzonych przez akredytowane wydziały.

Profil IPMA Student - student legitymizujący się certyfikatem IPMA-Student wykazuje:

 • Znajomość podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w złożonych projektach lub kierownika „prostego” projektu.
 • Postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu IPMA.

Zakres wymagań kompetencyjnych IPMA-Student stanowi podzbiór wymagań ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami, wynikający z profilu IPMA-Student i ograniczonego czasu zajęć z bezpośrednim udziałem wykładowców (60 godzin dla studiów stacjonarnych i 30 godzin dla studiów niestacjonarnych).

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży.

Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student ed. 2.0.

 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Certyfikacja (niniejszy dokument)
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin (przedstawia system oceny kompetencji)
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)


2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student

CERT IPMA Polska oferuje studentom akredytowanych Wydziałów pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA‑Student poprzez udostępnienie na portalu IPMA-Student aplikacji Quiz IPMA-Student i Egzamin próbny IPMA-Student oraz mobilnej aplikacji MOODLE Mobile.


2.1 Portal IS

Użytkownikami  dedykowanej części Portalu IS są studenci i pracownicy akredytowanych Wydziałów uprawnieni przez Wydział albo CERT IPMA Polska. Otwarta część portalu spełnia funkcje informacyjne i marketingowe.

Portal IS wykorzystuje platformę e-learningową MOODLE, powszechnie stosowaną przez uczelnie wyższe.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych akredytacją IPMA-Student studenci zainteresowani certyfikacją IPMA‑Student, po formalnym zgłoszeniu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student, uzyskują uprawnienia do korzystania z dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do przystępowania do Quizów IS.

Korzystanie z dedykowanej części Portalu IS jest bezpłatne.


2.2 Quiz IS

Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu.

Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA-Student.

Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie.
Udział w Quizie IS jest bezpłatny.

Wersja demo Quizów IS (Quiz IS-DEMO)  jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.


2.3 Egzamin próbny IS

Egzamin próbny IS jest dostępny tylko dla studentów i absolwentów dopuszczonych przez CERT IPMA Polska, tj. tych, którzy zostali zgłoszeni przez akredytowaną uczelnię jako uprawnieni do przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student (zaliczyli wszystkie przedmioty objęte akredytacją) i wnieśli opłatę certyfikacyjną na rzecz IPMA Polska (w ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do Egzaminu próbnego IS i raz do Egzaminu certyfikacyjnego IS).

Egzamin próbny IS jest symulowanym egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Student realizowanym w wersji online w akredytowanych pracowniach komputerowych. Zakres i poziom weryfikowanych kompetencji, struktura zestawu egzaminacyjnego, system oceny oraz czas trwania egzaminu są analogiczne do oryginalnego Egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Wynik Egzaminu próbnego IS przedstawia w formie mapy kompetencji % poprawnych odpowiedzi w całości oraz w wyróżnionych obszarach i elementach kompetencji. Analogicznie jak w przypadku Egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student, informacja zwrotna nt. wyniku Egzaminu próbnego IS nie zawiera szczegółowych informacji o pytaniach, udzielonych i poprawnych odpowiedziach ani komentarzy.

Aplikacje Quiz IS i Egzamin próbny IS różnią się zakresem (Egzamin próbny IS pokrywa pełen zakres wymagań kompetencyjnych, dany Quiz IS - wybrane kompetencje), liczbą pytań, rodzajem informacji zwrotnych (w Egzaminie próbnym IS student nie otrzymuje informacji o odpowiedziach udzielonych, poprawnych i wyjaśnień) oraz warunkami przystąpienia.

 

3. Organizacja certyfikacji IPMA-Student

3.1 Koordynator ds. IPMA-Student

Osobą odpowiedzialną za proces certyfikacji IPMA-Student na akredytowanym Wydziale jest Koordynator ds. IPMA-Student, który:

 • Udziela studentom informacji nt wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni studenta do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego
 • Rejestruje studentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student i występuje do Biura CERT IPMA Polska o przydzielanie im uprawnień dostępu do dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do Quizów IS.
 • Rejestruje zgłoszenia studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału i zgłosili chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.
 • Listę studentów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska
 • Na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizuje na Wydziale dla studentów dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student
 • Informuje studentów o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej
 • Nadzoruje przebieg egzaminu w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa)


3.2 Dopuszczenie do certyfikacji IPMA-Student

Do certyfikacji IPMA-Student mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące warunki

 • Student lub absolwent studiów I lub II stopnia, studiów podyplomowych, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowany Wydział
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu IPMA-Student  nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu studiów wyższych
 • Zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału (Listę kandydatów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student sporządza Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student)
 • Zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student chęci przystąpienia do certyfikacji IPMA‑Student.
 • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej IPMA-Student na rzecz IPMA Polska

3.3 Opłata za egzamin IPMA-Student

 • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN/osobę  brutto.
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu lub zbiorowo, przez Wydział, co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu.
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim są bezpłatne.
 • Opłata za wydanie jednego drukowanego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska w danej wersji językowej wynosi 50 PLN brutto
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

3.4 Egzaminy IPMA-Student

 • Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowane są wyłącznie w wersji online w akredytowanej pracowni komputerowej.
 • Więcej nt. egzaminu w specjalnym przewodniku:  Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin

3.4 Certyfikat IPMA-Student

 • Wydawane są 2 drukowane egzemplarze certyfikatu, jeden w wersji polskiej, jeden w wersji angielskiej oraz odpowiednio 2 egzemplarze certyfikatu w formacie pdf z certyfikowanym podpisem.
 • Certyfikaty drukowane są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 2 tyg. od daty egzaminu.
 • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student, którzy w formularzu Zgłoszenia wyrazili na to zgodę,  są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych.
 • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo

4. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student

Osoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin

(plik do ściągnięcia)

Wstęp

Podstawowe informacje nt. certyfikacji IPMA-Student ed. 2.0 zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji
IPMA-Student:

 • Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
 • Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami
 • Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Egzamin (niniejszy dokument)
 • Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)

Warunki przystąpienia do egzaminu: patrz Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Certyfikacja

Forma egzaminu
Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowane są wyłącznie w wersji online w akredytowanej pracowni komputerowej.

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student ed. 2.0

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 104 pytań, podzielonych na 3 rozdziały odpowiadające obszarom kompetencji wg. ICB 4.0: Perspektywa, Ludzie, Praktyka.
 • Każdy rozdział zawiera liczbę stron zgodną z liczbą Elementów Kompetencji w danym obszarze kompetencji, zgodnie z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych:  Perspektywa 5 stron, Ludzie 10 stron, Praktyka 11 stron.
 • Każda strona zawiera 4 pytania dotyczące konkretnego Elementu Kompetencji
 • Kolejność rozdziałów i stron jest zgodna ze strukturą kompetencji zdefiniowaną w Przewodniku IPMA-Student ed.2.0: Wytyczne kompetencji indywidualnych.
 • Nawigacja  w zestawie egzaminacyjnym – sekwencyjnie stronami lub poprzez wskazanie numeru strony.

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru;
 • Format pytań - głównie tekstowy, opcjonalnie uzupełniony o obiekty graficzne;
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt;
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt– w przeciwnym przypadku.

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski;
 • Nazwy własne w języku polskim i/lub angielskim;
 • Terminologia zgodna z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych.

Czas trwania egzaminu: 100 min 

Kryterium zaliczenia egzaminu:

 • Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student i przyznania certyfikatu IPMA-Student jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 21 elementów z 26 zdefiniowanych w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji (CE) jest łączny wynik odpowiedzi na 4 pytania dotyczące danego CE równy co najmniej 2 pkt.

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki punktowe Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
 • Formalne potwierdzenie wyniku Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS z liczbą punktów uzyskanych w każdym Elemencie Kompetencji (CE) i procentem zaliczonych CE zostanie przesłane studentowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym w czasie do 3 dni po egzaminie.
 • Wyniki danej sesji Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji).
 • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student.


Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Literatura

(plik do ściągnięcia)

Podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C stanowi publikacja IPMA Competence Baseline (ICB IPMA® wersion 4.0). Polska wersja standardu ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami nosi nazwę Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami.

Należy podkreślić, że Wytyczne Kompetencji IPMA ICB nie są metodyką zarządzania projektami, ani poradnikiem zarządzania projektami. Nie zalecają, ani nie zawierają żadnych konkretnych metod i narzędzi. Wyboru właściwych metod i narzędzi w konkretnych sytuacjach projektowych powinien dokonywać kierownik projektu w oparciu o swoją wiedzę nt. tzw. najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz doświadczenie.

Wytyczne kompetencji IPMA-Student ed. 2.0 stanowią podzbiór wymagań ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami i są opublikowane w 2 formatach, zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II  stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student ed. 2.0) i stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0: Wytyczne kompetencji)

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PM² Open project management methodology jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania. Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2®, PM² OMG, czy SCRUM, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki, w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA ICB 4.0 i IPMA-Student ed. 2.0, będzie niewystarczająca aby uzyskać certyfikat IPMA‑Student.

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla osób zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana tylko na poziomie podstawowym, dot. kluczowych pojęć z tego obszaru, wiedza na tym poziomie jest zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

 

STANDARDY BAZOWE

 1. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami, 2019
 2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Sixth Edition),Project Management Institute, 2018
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, , AXELOS, 2017
 4. PM² project management methodology guide, EU publications, 2016

 

LITERATURA

 1. Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska, 2019
 2. Przewodnik IPMA-Student Wytyczne kompetencji, 2019
 3. Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VII, OnePress, 2017
 4. Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2013
 5. Trocki M (red), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2015
 6. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, 2012


Przewodnik Certyfikacja

Przewodnik Certyfikacji moża uzyskać jak plik pdf (plik do pobrania) lub przechodząc do kolejnych podrozdziałów.

1. Wstęp
2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student
3. Certyfikacja
4. Organizacja
5. Certyfikat IPMA-Student
6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student  

1. Wstęp

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

W uzupełnieniu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi profesjonalny system certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dedykowany dla studentów studiów I lub II stopnia. Certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest w partnerstwie z Wydziałami uczelni wyższych, które uzyskały akredytację CERT IPMA Polska w zakresie IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie [NCB3.0] oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży.

Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student.

  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)

Opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski, Ewa Zawadzka

Zatwierdzenie: Kierownictwo Strategicznie Certyfikacji IPMA Polska: Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Zbigniew Wolski, Marek Zalewski

2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student

CERT IPMA Polska oferuje studentom Wydziałów akredytowanych w zakresie IPMA-Student pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student poprzez udostępnienie na Portalu IS aplikacji Quiz IS i Sprawdzian IS oraz mobilnej aplikacji m.IPMA-Student.

2.1 Portal IS

Portal IS jest dedykowany do obsługi zagadnień związanych z certyfikacją IPMA-Student, takich jak m.in. przeprowadzanie e-Quizów i e-Sprawdzianów, prowadzenie badań ankietowych, itp.

Użytkownikami dedykowanej części Portalu IS będą studenci i pracownicy akredytowanych Wydziałów uprawnieni przez Wydział albo CERT IPMA Polska. Otwarta część portalu będzie spełniać funkcje informacyjne i marketingowe.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych akredytacją IPMA-Student studenci zainteresowani certyfikacją IPMA-Student, po formalnym zgłoszeniu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student, uzyskują uprawnienia do korzystania z dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do przystępowania do Quizów IS.

Listę studentów uprawnionych sporządza i klucze dostępu przydziela Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

Korzystanie z dedykowanej części Portalu IS jest bezpłatne.

2.2 Quiz IS

Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu.

Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA-Student.

Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie. Udział w Quizie IS jest bezpłatny.

Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS) jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

3. Certyfikacja

3.1 Dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student

Do certyfikacji IPMA-Student mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące warunki

  • Student lub absolwent studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowany Wydział
  • Absolwent może przystąpić do egzaminu IPMA-Student nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu studiów wyższych
  • Zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału (Listę kandydatów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student sporządza Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student)
  • Zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student chęci przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student.Indywidualne zgłoszenie studenta zawiera:
   • Nazwisko, Imię, Nr indeksu, Login wg Katalogu Uczelnianego, Adres e-mail, Telefon kontaktowy
   • Akceptację Kodeksu Etycznego Kierownika Projektu IPMA Polska
   • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział i przez Biuro CERT IPMA Polska (Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu certyfikacji)
   • Zgodę na umieszczenie nazwiska w Wykazie Osób Certyfikowanych publikowanym na stronie ipma.pl.
  • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej IPMA-Student na rzecz IPMA Polska (Listę uczestników dopuszczonych przez CERT IPMA Polska do egzaminu IPMA-Student sporządza Biuro CERT IPMA Polska)

3.2 e-Sprawdzian IS

Studenci i absolwenci Akredytowanych Wydziałów, które zapewniają dostęp do Akredytowanej pracowni komputerowej, dopuszczeni do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student przez CERT IPMA Polska, uzyskują prawo do przystąpienia do e-Sprawdzianu IS.

Sprawdzian IS jest symulowanym egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Student realizowanym w wersji online w akredytowanych pracowniach komputerowych. Zakres i poziom weryfikowanych kompetencji, struktura zestawu egzaminacyjnego, system oceny oraz czas trwania egzaminu są analogiczne do oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Wynik Sprawdzianu IS przedstawia w formie mapy kompetencji % poprawnych odpowiedzi w całości oraz w wyróżnionych obszarach i elementach kompetencji. Analogicznie jak w przypadku oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student, informacja zwrotna nt. wyniku Sprawdzianu IS nie zawiera szczegółowych informacji o pytaniach, udzielonych i poprawnych odpowiedziach ani komentarzy.

Aplikacje Quiz IS i Sprawdzian IS różnią się zakresem (Sprawdzian IS pokrywa pełen zakres wymagań kompetencyjnych, dany Quiz IS wybrane kompetencje), liczbą pytań, rodzajem informacji zwrotnych (w Sprawdzianie student nie otrzymuje informacji o odpowiedziach udzielonych, poprawnych i wyjaśnień) oraz warunkami przystąpienia.

3.3 Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student

W zależności od udostępnionej przez akredytowany Wydział infrastruktury, egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej albo „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

W obu przypadkach zestawy egzaminacyjne są identyczne a pytania testowe generowane są z tej samej bazy pytań egzaminacyjnych. Więcej nt. egzaminu w specjalnym przewodniku: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny

4. Organizacja

4.1 Koordynator ds. IPMA-Student

Osobą odpowiedzialną za proces certyfikacji IPMA-Student na akredytowanym Wydziale jest Koordynator ds. IPMA-Student, który:

  • Udziela studentom informacji nt wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni studenta do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego
  • Rejestruje studentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student i przydziela im uprawnienia do dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do Quizów IS. Listę studentów uprawnionych przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska.
  • Rejestruje zgłoszenia studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału i zgłosili chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student. Listę studentów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska
  • Na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizuje na Wydziale dla studentów dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska:
   • sesję e-Sprawdzianu (jeśli Wydział zapewnia dostęp do akredytowanej pracowni komputerowej)
   • sesję egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student (e-Egzamin IS albo Egzamin IS)
  • Informuje studentów o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej
  • Nadzoruje przebieg sesji egzaminacyjnej w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa przyjętą dla danej formuły egzaminu)

4.2 Terminy i miejsce sesji egzaminacyjnej:

  • Ustalane na podstawie zlecenia Wydziału uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska
  • Informacji nt. miejsca i terminu organizacji na akredytowanym Wydziale e-Sprawdzianów IS i Egzaminów IS udziela studentom Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

4.3 Opłata za egzamin i certyfikat IPMA-Student

  • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN / osobę brutto.W ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do symulowanego egzaminu (e-Sprawdzian, jeśli Wydział zapewnia dostęp do Autoryzowanej pracowni komputerowej) i raz do egzaminu oryginalnego.
  • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu
  • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty tylko w formie przelewu, na konto bankowe o numerze:  92 1600 1462 1824 1322 5000 0001 (Bank BNP Paribas Bank Polska SA) W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, Nazwa Akredytowanego Wydziału”.Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student.
  • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne
  • Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 PLN brutto
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

4.4 Rezygnacja z egzaminu

Rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i nie będzie zwracana opłata egzaminacyjna wniesiona przez kandydata. Wyjątek stanowi choroba udokumentowana oficjalnym zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.

4.5 Wynik egzaminu

  • Indywidualne wyniki e-Sprawdzianu IS i e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
  • Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie” w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostaną przesłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Wyniki danej sesji egzaminacyjnej są udostępniane Wydziałowi jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji)
  • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student

4.6 Odwołanie

Uczestnik egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student ma prawo złożyć odwołanie od procesu certyfikacji . Odpowiednio uzasadnione odwołanie należy przesłać do Biura CERT IPMA Polska w formie e-mail lub papierowej w ciągu 30 dni od daty egzaminu.

5. Certyfikat IPMA-Student

  • Certyfikat IPMA-Student jest wydawany w dwóch drukowanych egzemplarzach, po jednym w języku polskim i angielskim.
  • Certyfikaty są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 3 tyg. od daty egzaminu
  • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student (Imię, Nazwisko oraz numer i data przyznania certyfikatu) są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych, aktualizowanym raz na miesiąc
  • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo
  • IPMA Polska przyznaje osobie certyfikowanej - wraz z certyfikatem - darmowe członkostwo indywidualne w IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.

6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student

Osoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

Przewodnik Egzamin

Forma egzaminu

Jeżeli organizator egzaminu, Akredytowany Wydział, dysponuje akredytowaną pracownią komputerową, egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej. W przeciwnym przypadku, egzamin przeprowadzany jest „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

 

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych dla ułatwienia nawigacji w egzaminie na 10 rozdziałów, po 10 pytań w każdym rozdziale.
 • W danym rozdziale zawarte są pytania dotyczące określonego zbioru elementów kompetencji, oznaczonego kodami kompetencji stosowanymi w Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne.
 • W każdym zestawie egzaminacyjnym 70 pytań dotyczy obszaru kompetencji technicznych, 15 pytań – kompetencji behawioralnych, 15 pytań – kompetencji kontekstowych.
 • Drukowany zestaw egzaminacyjny IPMA-Student
  • Zestaw składa się z dwóch części
   • Zestawu pytań egzaminacyjnych ze stroną tytułową
   • Arkusza na odpowiedzi
  • Strona tytułowa zestawu pytań zawiera informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin) oraz Spis treści
  • Arkusz na odpowiedzi zawiera:
   • 100 x 4 pól do zaznaczenia znakiem X wybranej opcji odpowiedzi
   • Informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin)
   • Informacje identyfikacyjne asesorów oceniających egzamin
   • Wynik egzaminu w całości i w poszczególnych obszarach kompetencji (rozdziałach) wyrażony w pkt
  • Uwaga: przedmiotem oceny są wyłącznie opcje zaznaczone w Arkuszu odpowiedzi
   • zaznaczenie dwóch odpowiedzi na dane pytanie jest błędem – ocena pytania wynosi 0 pkt

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru.
 • Pytania i odpowiedzi głównie w formacie tekstowym, opcjonalnie uzupełnionym o format graficzny
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt – w przeciwnym przypadku

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski, Nazwy własne w języku angielskim
 • Terminologia zgodna z: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, Polskie Wytyczne Kompetencji NCB3.0

Czas trwania egzaminu: 100 min

Kryterium zaliczenia egzaminu:co najmniej 50 pkt

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny. Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu
 • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, są przesyłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu.

Dobre rady

 • Przygotuj się nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie – przyjdź wcześniej, weź miękki ołówek, gumkę, kalkulator (utwórz rezerwę zasobów na ryzyko!).
 • Zapoznaj się z treścią zestawu – nazwy rozdziałów odnoszą się do obszarów i elementów kompetencji, których dotyczą pytania testowe w danym rozdziale.
 • Znając zakres kompetencji w poszczególnych rozdziałach, swoje mocne strony i czas potrzebny na rozwiązanie, ustal kolejność rozwiązywania testu.
 • Kontroluj postęp prac i upływ czasu.
 • Pamiętaj, masz udzielić najlepszej odpowiedzi z podanych 4 opcji. W przyjętej formule oceny jest możliwe, że wszystkie opcje odpowiedzi na dane pytanie są prawdziwe.
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, która opcja odpowiedzi jest najlepsza, odrzuć najpierw szybko dwie, zastanów się trochę dłużej nad wyborem jednej z dwóch pozostałych, jeśli nadal nie wiesz – „strzelaj”.

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja w postaci pliku pdf - do pobrania

Przewodnik Literatura

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla studentów i absolwentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PCM jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania.Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2® lub PCM będzie niewystarczająca dla certyfikacji IPMA- Student, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA 4-L-C i IPMA-Student.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana w ramach kompetencji kontekstowych tylko na poziomie elementarnym.

Standardy zarządzania programami i portfelami projektów wymieniono głównie dla systematyki - na poziomie IPMA-Student, w ramach kompetencji kontekstowych, wymagana jest jedynie podstawowa wiedza nt kluczowych pojęć z tego obszaru, zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

Przewodnik_NCB3.0_IPMA-Student_Literatura w postaci pliku pdf - do pobrania

Standardy bazowe

 1. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009
 2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Fifth Edition), Project Management Institute, 2013; Polskie wydanie, MT&DC, 2013
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, Office of Government Commerce, 2011
 4. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office
 5. ISO 21500:2012, Guidance on project management

Standardy uzupełniające

 1. Skuteczne zarządzanie programami, Office of Government Commerce, 2011
 2. Biura Portfeli, Programów i Projektów, Cabinet Office, 2011
 3. Management of Risk: Guidance for Practitioners, Office of Government Commerce, 2007
 4. The Standard for Portfolio Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 5. The Standard for Program Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 6. Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute®, 2009
 7. Project Management Institute® Practice Standard for Work Breakdown Structures, 2001
 8. Practice Standard for Earned Value Management, Project Management Institute®, 2005

Literatura

 1. Covey S.R.,7 nawyków skutecznego działania, Rebis, 2006
 2. DeMarco T, Lister T, Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, 2002
 3. Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, 2001
 4. Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002
 5. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters-Kluwer, 2012
 6. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012
 7. Whitehead R., Poradnik kierownika zespołu, WNT, 2005
 8. Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005
 9. Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2007

Rekomendacje biznesu

Rekomendacje dla Certyfikatu IPMA-Student poszczególnych według przedstawicieli poszczególnych branż:

Telekomunikacja i Informatyka

        

Certyfikat IPMA-Student to najlepsze potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, jakie student może okazać przyszłemu pracodawcy.

Certyfikat IPMA-Student zdecydowanie ułatwi absolwentom wejście do świata Project Managementu, a pracodawcom pozwoli skrócić czas niezbędny na wdrażanie przyszłych kierowników projektów w tajniki pracy projektowej.

Tomasz Prokopiuk, Kierownik ds. rozwoju organizacji w Tieto Poland Sp. z o.o.

 

        

Dla młodych ludzi wejście w świat zarządzanych projektów może być sporym wyzwaniem. Administracyjne elementy warsztatu zarządzania łatwo mogą przysłonić sens pojęć takich jak odpowiedzialność za rezultat, ryzyko, postęp prac, czy jakość. Program IPMA-Student jest szansą na takie oswojenie języka i pojęć zarządzania, które ułatwi absolwentom szybkie i produktywne odnalezienie swojego miejsca w rzeczywistych projektach.

Borys Stokalski, Prezes Infovide-Matrix S.A.

        

Wspólny język, rozumienie celów, współzależności oraz podstawowych priorytetów zapewnia osoba legitymująca się certyfikatem IPMA Student – to już coś jak na początek podróży w zespole realizacji projektu.

Maciej Pacewicz, Akredytowany General Project Manager, Alcatel-Lucent

        

Certyfikat IPMA-Student może być pierwszą przepustka dla młodych osób, wkraczających w dorosły świat działań zawodowych. Wiedza na temat projektów i zarządzania projektami ułatwi im ten start. Dla potencjalnego pracodawcy certyfikat jest gwarancją umiejętności i znajomości zagadnień projektowych.

Kompetencje studentów posiadających certyfikat są potwierdzeniem merytorycznej dojrzałości i odpowiedzialności. Dla naszej firmy będzie to rękojmia dobrze zainwestowanych środków, gdy absolwent z certyfikatem zechce podjąć u nas pracę.

Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu Simple S.A.

        

W e-point S.A. uważamy, iż to, czy kandydat pasuje na dane stanowisko i do kultury naszej organizacji zależy od jej / jego charakteru. Szukamy osób chętnych do nieustannej nauki (także w kontekście umiejętności samooceny - jakie silne strony powinien rozwijać, by więcej wnieść w rozwiązanie dla klienta, w pracę zespołu, czy po prostu we własny komfort pracy). W zależności od stanowiska poszukujemy zarówno talentów do tworzenia i ulepszania prototypów (lub zmierzenia się z trudnymi projektami) jak i umiejętności skupienia się przez dłuższy czas nad konkretnymi zadaniami.

Fakt, iż kandydat przystąpił do programu IPMA Student ma dla mnie istotne znaczenie. Po pierwsze, jest sygnałem o wyjściu poza "comfort zone", co może mieć wpływ na ocenę "attitude" kandydata. Po drugie, jest okazją do nauki praktycznych, stosowanych w biznesie "best practices". Po trzecie, byłby dla mnie sygnał o jego sprycie, gdyż z racji mojej sympatii dla IPMA oraz wspaniałych ludzi działających w Stowarzyszeniu, taki kandydat z marszu miałby u mnie duży plus :).

Marek Sodolski, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży w e-point S.A. 

Bankowość i Finanse

     

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie i skuteczne wdrażanie się w zadania projektowe. Posługiwanie się w zespole tym samym „projektowym językiem” jest w tym wypadku bezcenne.

Certyfikat IPMA-Student jest dla mnie swego rodzaju gwarancją, że rekrutuję do projektu właściwe osoby, niezależnie od ich kierunkowego wykształcenia i faktu, że dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Artur Marsy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami Biznesowymi, Credit Agricole Bank Polska SA

           

Poszukujemy młodych, otwartych i zaangażowanych ludzi posiadających podstawową wiedzę nt metod i narzędzi zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne w wykonywaniu nie rutynowych zadań oraz  w pracy grupowej. Program akredytacji uczelni oraz certyfikat IPMA-Student jest dla nas benchmarkiem uniwersalnych, ponadbranżowych kompetencji, którym przypisujemy dużą wagę w procesach rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku.

Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu FM Bank PBP S.A.

 

           

Biegła znajomość skutecznych metod i narzędzi, zarówno tych technicznych, jak i z pogranicza tzw. kompetencji miękkich, jest kluczowa aby efektywnie  zarządzać projektem. Niezbędny jest też wspólny język, którym posługiwać się będą wszyscy uczestnicy projektu.  Komunikacja to zdaniem wielu osób najważniejsza rzecz w zarządzaniu projektami! Dlatego, posiadanie certyfikatu IPMA-Student, który uwiarygadnia kwalifikacje członka zespołu projektowego, istotnie zwiększa szanse zdobycia pracy w środowisku projektowym.

 

Kamil Kajetanowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Bank BGŻ

 

  
 

W Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. w trakcie rekrutacji do Biura Zarządzania Projektami zwracam szczególną uwagę na posiadane certyfikaty kandydatów, ponieważ one są potwierdzeniem posiadanej wiedzy teoretycznej (IPMA Student, IPMA D), a w przypadku wyższych certyfikatów również wiedzy praktycznej z zarządzania projektami. Osoby z certyfikatami IPMA, dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu bardzo szybko integrują się z resztą zespołu Kierowników Projektu oraz bardzo sprawnie zarządzają projektami. Dlatego też zachęcam wszystkich, nie tylko studentów, do podwyższania swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami i potwierdzania ich certyfikatami IPMA.

 

Dr inż. Robert Kański, Certified Project Director IPMA level A, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Procesami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Doradztwo, Konsulting

    

Uważam program IPMA-Student za bardzo ciekawą i godną polecenia inicjatywę. Posiadanie potwierdzonych (co jest kluczowe), uniwersalnych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami z pewnością ułatwi takiej osobie odnalezienie się w projekcie. Pracodawca natomiast bez zbędnego opóźnienia będzie mógł taką osobę włączyć do zespołu, szczególnie w takiej firmie jak Deloitte, która wszystkie swoje zaangażowania z klientem realizuje projektowo. W naszej branży osoby posiadające certyfikat IPMA-Student będą w lepszej pozycji w procesie rekrutacji już od samego początku.

Daniel Martyniuk, Senior Manager | Consulting, Deloitte

 

Przemysł


  
  
      

Podmioty gospodarcze, takie jak ELEKTROTIM S.A., poszukują młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy oprócz wiedzy branżowej posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji kandydata jest certyfikat IPMA-Student, otrzymany od wiarygodnej organizacji International Project Management Polska.

Koleżanki i Koledzy, uczcie się przydatnych rzeczy, poszukiwanych na globalnym rynku pracy. Skorzystajcie z możliwości, jakie oferuje Wam program IPMA-Student realizowany przez IPMA Polska i wiodące polskie uczelnie.

Andrzej Diakun, Prezes, ELEKTROTIM S.A.

 


 
  
      

Coraz większa część gospodarki przyjmuje charakter projektowy, zarówno w obszarze dużych, jak i małych przedsięwzięć. Konsekwencją tego jest coraz powszechniejsza konieczność budowania kompetencji projektowych we wszystkich firmach.

Wdrożenie programu certyfikacji IPMA-Student wychodzi naprzeciw tym trendom gospodarczym. Dodatkowo, potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami profesjonalnym certyfikatem, dla absolwentów uczelni wydatnie zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a pracodawcy skraca okres przygotowawczy konieczny do wdrożenia nowego pracownika.

 Stanisław Sroka, Prezes Zarządu, PPH TRANSSYSTEM S.A., Certified Project Director IPMA level A.


 
  
       W postępowaniach rekrutujących absolwentów wyższych uczelni, w pierwszej kolejności, poza kierunkiem studiów, analizujemy posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z pracą zespołową i projektową. Uzyskanie przez absolwenta certyfikatu IPMA Student świadczy o  ukierunkowaniu jego przyszłej ścieżki zawodowej i gwarantuje firmie pozyskanie ambitnego i kompetentnego pracownika.

 Dr Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

 


  
  
      

Model zarządzania projektowego jest coraz powszechniej stosowany jako standard przy realizacji inwestycji, praktycznie niezależnie od branży. Jego znajomość przez absolwenta studiów znacznie skraca okres adaptacji do pracy w zespole projektowym i stanowi podstawę budowy kariery zawodowej w kierunku menedżerskim. Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem i uznaniem tych podstawowych kompetencji wypracowanych na etapie edukacji akademickiej.

Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu,  Dyrektor Naczelny, CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

 


              
  
      

Obecnie sama wiedza techniczna połączona z indywidualnym poszukiwaniem rozwiązań nie wystarcza. Praktycznie większość zadań realizowanych w pracy wymaga zaangażowania zespołu, a jeśli tak to osoba z certyfikatem IPMA – Student ma już wypracowane kompetencje do kierowania jak i pracy w Zespole. Jest to doskonała inwestycja pozwalająca na dobry i mocny start w każdej organizacji jak i następnie na szybszy rozwój. Z pozycji szefa także dużo łatwiej rozmawiać z osobą z certyfikatem IPMA – Student aniżeli z inną, której dużo spraw organizacyjnych trzeba tłumaczyć. Zachęcam do certyfikacji IPMA - Student jest to taka „szczepionka” która pozwala, podejmując swoją pierwszą pracę uniknąć „chorób wieku dziecięcego” i efektywnie realizować swój dalszy rozwój.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland Sp. z o.o.


             
  
      

Mam za sobą wiele lat zarządzania projektami w korporacjach takich, jak Siemens i IBM, wiem jak ważne i często rozstrzygające o sukcesie są kompetencje ludzi w prowadzeniu małych, dużych i gigantycznych projektów, w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Certyfikat IPMA Student to pierwszy kamień milowy w karierze menedżera projektów, obiektywnie potwierdzający kompetencje, które przydają się nam nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym, bo projekty są naszą codziennością, chociaż często nieuświadomioną.

Witam w świecie projektów , witam w rodzinie IPMA

Leszek Staśto (ICA & Validator IPMA, Assessor IPMA 4-L-C , Assessor IPMA Delta, certyfikowany PMP

Budownictwo, Górnictwo

      

Certyfikat IPMA-Student  -  i wszystko jasne. Tak jak inne określenia, np. FIDIC, bez słów wyjaśnia Inwestorowi kto zacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiada właściciel certyfikatu IPMA.

Jako senior project manager IPMA-B wielokrotnie tego doświadczyłem, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Stwierdzam, że osoba z certyfikatem IPMA-Student posiada duże „fory” na starcie swojej zawodowej kariery.

Jan Lech Zioberski, Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynieryjne, Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

      

Zachęcam studentów do budowania swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i ich potwierdzenia certyfikatem IPMA-Student. W obecnych czasach od absolwenta wyższej uczelni technicznej oczekuje się posiadania nie tylko kompetencji technicznych ale również kierowniczych, w szczególności z zakresu zarządzania projektami (Project Management), przykładem tego jest moja kariera zawodowa.

Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, przez ponad 30 lat pracowałem w górnictwie niemieckim, angielskim, tureckim zajmując się zagadnieniami techniki, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, aspektami prawnymi i optymalizacją ryzyka finansowego projektu. Wyspecjalizowałem się w wyciąganiu projektów z kryzysowych sytuacji. Zebrane operacyjne doświadczenia pozwoliły mi przejść do pełnienia ról doradczych i kontrolnych w dużych, złożonych projektach, takich jak np. wart 2 miliardy € projekt przebudowy kopalni rud żelaza „Konrad” w Salzgitter na składowisko odpadów promieniotwórczych, czy wart około 8-9 miliardów € projekt budowy podziemnej infrastruktury kolejowej w mieście Stuttgart. Obecnie pracuję dla DB Netz, głównego inwestora w w/w projekcie, pełniąc rolę nadzoru strategicznego nad wszystkimi aspektami projektu, w szczególności ewentualnymi problemami, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na jakość eksploatacji stworzonej infrastruktury

Tomasz Gutkowski, Großprojekte Südwest, Bauherrenvertretung Stuttgart - Ulm (I.NG-SW-S), DB Netz AG

Usługi

     Student z certyfikatem IPMA- Student daje przedsiębiorcy możliwość szybszego włączenia go w zadania zespołów projektowych w firmie. To bardzo ważne, aby nie tracić czasu na szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

Sławomir Halbryt, Prezes SESCOM S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

     Certyfikat IPMA-Student to potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie Project Managementu, zweryfikowane przez dwie niezależne instytucje, czyli uczelnię i uznaną międzynarodową organizację IPMA. To także potwierdzenie gotowości absolwenta studiów wyższych do szybkiej adaptacji w warunkach pracy zespołowej w mojej firmie.

Wojciech Kuśmirek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp.z o.o., Police

artb
     Wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza studentom i osobom dopiero rozpoczynającym swoją drogę zawodową i karierę zorientowaną na zarządzanie projektami, gorąco polecam związanie się ze stowarzyszeniem IPMA, tak poprzez członkostwo w tej organizacji, jak również poprzez aktywne włączenie się w system certyfikacji, jako gwarancję stałego i ukierunkowanego rozwoju.
Polityka oraz system certyfikacji IPMA opierający się na zdobywaniu poszczególnych stopni jak również okresowych recertyfikacji, pozwala utrwalać oraz potwierdzać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami, które są niezbędne dla odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia projektów.
Swoją rekomendację dotyczącą Certyfikacji IPMA-Student oraz IPMA-D kieruję szczególnie do młodych Koleżanek i Kolegów, aby zwrócić ich uwagę na praktyczne korzyści płynące z podnoszenia swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami, a tym samym certyfikacji. Wskazuję w tej szczególnej ścieżce rozwoju także okazję do obiektywnego sprawdzenia i oceny, podsumowania edukacji w zakresie zarządzania projektami, jej pogłębianiu oraz uzyskania uznanego, międzynarodowego świadectwa posiadanych kwalifikacji.

Artur Baranowski, Certified Project Director IPMA level A, Artur Baranowski Zarządzanie Projektami


 

Energetyka

    

Uczestniczymy w życiu prywatnym lub zawodowym w zadaniach o charakterze projektowym.  Wymagają one specyficznych kompetencji. Ułatwieniem dla pracy w projektach będzie znajomość języka, środowiska, zwyczajów kulturowych, wiek czy doświadczenie członków zespołu, ale o tym wiedzą i mówią wszyscy.

By dać coś ekstra, uzyskać prawdziwą przewagę, warto poznać międzynarodowy standard komunikacji projektowej. Wiedzieć od czego zacząć w nowej inicjatywie projektowej, na czym skończyć, jak co się nazywa i na co w ogóle, czy szczególe, zwrócić uwagę. Warto odbyć taki „kurs nauki jazdy” i uzyskać „prawo jazdy”, czyli profesjonalny certyfikat, potwierdzający nasze kompetencje w zarządzaniu projektami i otwierający przed nami świat project management’u.

Dla wielu pracodawców język komunikacji projektowej jest ważniejszy niż chiński czy szwedzki, i to nie tylko wtedy, gdy pracujemy w dużych, międzynarodowych przedsięwzięciach. Mając z tym do czynienia na co dzień  w życiu zawodowym i prywatnym, rekomenduję Wam certyfikat IPMA-Student.

Taki kurs i certyfikat ułatwiłby mi w 1993 roku zarządzanie pierwszymi w Warszawie Juwenaliami Warszawskimi, a dziś kurs i certyfikat IPMA-B ułatwia mi zarządzanie portfelem projektów o budżecie dziesięciocyfrowym.

 Wojciech Jarosz, Dyrektor Strategii i Organizacji PSE S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

    

Podsumowując, jako aktywny emeryt, moją 35-letnią karierę w roli Project Managera, uczącego się ”w biegu” praw i reguł rządzacych praktycznym zarządzaniem projektami, dostrzegam z tej perspektywy wagę wiedzy i teorii z tego zakresu. Dostęp do nich wiedzie przez poznanie tych podstaw już w czasie studiów. Taką możliwość stwarza system certyfikacji IPMA Student, autoryzowany przez IPMA Polska i wprowadzany we współpracy z wiodącymi polskimi Uczelniami. Zachęcam moich młodszych kolegów, planujących swoją przyszłą karierę w fascynującym świecie PROJEKTÓW, do rozpoczęcia wspinania się po kolejnych stopniach przyszłej kariery zawodowej wykorzystując szanse jakie otwiera certyfikat IPMA-Student.

Z życzeniami powodzenia i wielu sukcesów na tej projektowej ścieżce !!!

 Janusz Smurawa, lat 72

Od 2010 roku PM w stanie spoczynku, po 35 letniej karierze PM z dorobkiem blisko 100 ”popełnionych” w Europie projektów przemyslowych,  w roli Senior Managera w koncernie ABB /ALSTOM, wiodącym dostawcy kompleksowych systemów technologicznych dla szeroko pojętej Energetyki.

Certyfikowany PMP, w systemie certyfikacji PMI, Assessor certyfikacji IPMA 4L, IPMA DELTA z ”dorobkiem” ca 400 certyfikowanych Kierowników Projektów na poziomie C, B, A w Skandynawii i Europie centralnej.

 

    

Zarządzanie projektowe staje się coraz ważniejsze dla realizacji strategii wielu organizacji, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego osiągania ich celów biznesowych. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, rosnącej złożoności i globalnej konkurencji najwyższe kierownictwo, a zwłaszcza organy właścicielskie, oczekują sprawnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Ważnym krokiem w życiu zawodowym każdego menedżera jest zdobycie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz potwierdzenie swoich kompetencji międzynarodowym, powszechnie rozpoznawanym certyfikatem. Jednym z wiodących systemów certyfikacji jest system certyfikacji IPMA (International Project Management Association) oparty na modelu IPMA ICB Version 4.0 (Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami).

Dobrym początkiem dla zrealizowania ambitnego programu rozwoju osobistego przyszłego nowoczesnego menedżera jest program IPMA–Student, zgodny w ICB v.4.0, gorąco go rekomenduję.

dr inż. Henryk Majchrzak, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, IPMA LEVEL A Certified Projects Director

 

mlaskow
    

Umiejętność zarządzania projektami to dziś kluczowy atut w biznesie.

Znajomość modelu zarządzania projektami jeszcze przed rozpoczęciem kariery zawodowej daje szansę na rozwój osobisty, szybką adaptację w pracy oraz kreatywne tworzenie ścieżki kariery absolwentów uczelni wyższych. 

Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem nabytych umiejętności w obszarze zarządzania projektami i gwarancją dla przyszłego pracodawcy, że osoby posiadające taki certyfikat są gotowe od samego początku do efektywnej pracy w środowisku projektowym.

Marcin Laskowski, IPMA-B, Executive MBA, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.


Administracja publiczna

         W każdej współczesnej korporacji, ale także nowoczesnej jednostce administracji publicznej pojawiają się projekty interdyscyplinarne, których prowadzenie wymaga wiedzy, współdziałania, determinacji. Certyfikat IPMA-Student jest doskonałym poświadczeniem wiarygodności młodych project manager’ów, ich warsztatu i umiejętności, w końcu kwalifikacji do odpowiedzialnego zarządzania projektami w dorosłym życiu zawodowym.  

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Opinie osób certyfikowanych

"Postanowiłam zrobić certyfikat aby zdobyć nowe doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami. Dzięki niemu sprawdziłam swoje umiejętności i mam szansę je pogłębiać. "

Katarzyna Warcholak - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

o1  "Certyfikat IPMA Student to wartość dodana w cyklu mojego kształcenia. Chcę podejmować inicjatywy poza zajęciami, a ta z pewnością okaże się atrakcyjna na rynku pracy. Poza tym proces przygotowania do egzaminu to, poza nauką, dobra okazja do poznania fajnych osób ze środowiska obecnych i przyszłych project managerów. Wszystkim niezdecydowanym – szczerze polecam! "

Anna Jurzysta - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o4 "Dzięki uzyskaniu certyfikatu IPMA - Student jestem bardziej atrakcyjna na rynku pracy, szczególnie w stosunku do studentów, którzy go nie posiadają, starających się o podobne stanowiska pracy. Ponadto podczas przygotowań do egzaminu nauczyłam się dobrych praktyk związanych z pracą na stanowisku project managera, co jest niezbędne na mojej dalszej ścieżce zawodowej."

Klaudia Kaczmarek - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

"Egzamin IPMA-Student który odbył się w marcu br. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług został przeprowadzony w miłej, ale i fachowej atmosferze. Sam egzamin był adekwatny do nabytych przez nas umiejętności w trakcie półrocznego szkolenia. Samo jego zdobycie otworzyło mi możliwości ubiegania się o staże / pracę w firmach poszukujących project managerów. Każdy student, który jest zainteresowany project managementem powinien od tego certyfikatu zacząć swoją ścieżkę kariery."

Radosław Borkowski - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o3 "Dzięki IMPA Student, mogłem sprawdzić i potwierdzić zdobytą dotychczas wiedzę. Było to ważne tak dla mnie jak i przyszłego pracodawcy. To m.in. dzięki certyfikatowi udało mi się zdobyć pierwszą pracę jako Junior Project Manager."

Szymon Kędzior - Studia Niestacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o2 "Certyfikat IPMA Student zarządzania projektami jak na razie w Polsce posiada mało osób. Cieszę się , że i mi się udało go zaliczyć i znaleźć się w tym gronie. Poprzez naukę do zdania certyfikatu uświadomiłam sobie w jakim kierunku chcę iść i co mnie interesuję. Zajęcia przygotowujące również bardzo pomogły oprócz samodzielnej nauki. Warto zdobywać dodatkowe umiejętności bo z pewnością pomogą w zdobyciu pracy w tej dziedzinie, stąd w przyszłości zamierzam podjeść do certyfikatu poziom wyżej."

Aneta Piniewska - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 "Przygotowania na egzaminu IPMA Student pomogły mi w usystematyzowaniu dotychczas zdobytej wiedzy na temat projektów, polecam zwłaszcza po sesji kiedy ta wiedza jest jeszcze „świeża”. Dzięki zdobytej wiedzy w toku studiów oraz tej wymaganej do zdobycia certyfikatu IPMA-Student czuję się bardziej pewnie na rynku pracy.  Planuję rozwijać się w kierunku zarządzania projektami, a dzięki zdobytemu doświadczeniu w ramach  IPMA- Student, łatwiej będzie mi zdecydować się na kolejne certyfikacje."

Katarzyna Płonowska – Studia Niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 "W moim przypadku, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przygoda z IPMA diametralnie zmieniła moje życie, a to za sprawą pracy, którą otrzymałam po odbyciu programu stażowego i zdobyciu certyfikatu IPMA Student. Choć moje aktualne stanowisko nie jest związane z projektami, to mimo wszystko uważam, że umiejętność zarządzania nimi, w dobie korzystania np. z funduszy unijnych, jest bardzo cenna. Dzięki zajęciom przygotowującym do certyfikatu IPMA poznałam ciekawych ludzi, zdobyłam nowe doświadczenia, a o to przecież chodzi - by cały czas się rozwijać! Gorąco zachęcam do podjęcia wyzwania, bo warto! :)"

Katarzyna Goyke - Studia Stacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Wykaz osób certyfikowanych - stan na dzień 6-11-2019

Lp

Imię

Nazwisko

ID Uczelni

Data uzyskania

Nr certyfikatu

1 Monika Adamenko UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 77/2016/IS
2 Agata Adamiec SGH 2015-02-20 1/2015/IS
3 Karolina Adamowicz UEWro-WNE-Z 2019-05-22 107/2019/IS
4 Dorota Altewęgier SGH 2015-06-26 15/2015/IS
5 Joanna Ambrozik PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 50/2017/IS
6 Alicja Andracka-Oleszek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 200/2018/IS
7 Irmina Andrzejczak UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 78/2016/IS
8 Tomasz Anioł UEWro-WNE-Z 2017-03-25 10/2017/IS
9 Adrianna Antoniak UO-SG 2018-06-22 128/2018/IS
10 Katarzyna Astasevich SGH 2015-02-20 2/2015/IS
11 Jowita Babiarz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 79/2016/IS
12 Agnieszka Bajda UEKra-WZ 2018-06-30 109/2018/IS
13 Kamil Bajek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 51/2017/IS
14 Levon Balabekyan PG-WZiE 2018-04-07 47/2018/IS
15 Paula Balska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 108/2019/IS
16 Anna Baluj UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 80/2016/IS
17 Robert Banaś UEPoz-WZ 2018-07-06 161/2018/IS
18 Karolina Bańka UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 222/2018/IS
19 Adrianna Bartkowiak UEPoz-WZ 2017-07-05 73/2017/IS
20 Pachacz Bartłomiej UEKra-WZ 2017-09-29 92/2017/IS
21 Krzysztof Bartmiński PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 3/2018/IS
22 Ewelina Bartosewicz PG-WZiE 2018-04-05 48/2018/IS
23 Martyna Bartosiewicz UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 81/2016/IS
24 Katarzyna  Bartosz PWr-WiZ-IS 2019-06-11 118/2019/IS
25 Adam Bartoszczyk-Brzoskowski UEPoz-WZ 2017-07-05 69/2017/IS
26 Agnieszka Bartyzel UZ-WEiZ 2017-10-18 101/2017/IS
27 Oktawia Bartyzel UEPoz-WZ 2018-07-06 162/2018/IS
28 Nikolas Barwicki PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 1/2019/IS
29 Roksana Baszczyn USz-WZiEU-L 2015-08-31 28/2015/IS
30 Izabela Baś UEKra-WZ 2018-09-15 175/2018/IS
31 Milena Bazan UJ-WZiKS 2017-09-19 78/2017/IS
32 Agnieszka Bednarek – Budziak UO 2019-05-21 92/2019/IS
33 Kurek Berenika UEKra-WZ 2017-09-29 89/2017/IS
34 Ewelina Bienias UEKra-WZ 2017-07-09 41/2017/IS
35 Karol Biernacki PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 73/2019/IS
36 Nikodem Biernat   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 32/2019/IS
37 Adam Michał Biliński  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 33/2019/IS
38 Ewa Blauman PWr-WIZ-SP 2019-03-30 49/2019/IS
39 Aleksandra Blicharz PWr-WIZ-SP 2019-03-30 50/2019/IS
40 Marta Blok PG-WZiE 2018-04-05 49/2018/IS
41 Remigiusz Błachut SGH 2018-03-16 43/2018/IS
42 Paulina Błaziak SGH 2018-03-01 15/2018/IS
43 Karolina Bochra PG-WZiE 2019-07-27 167/2019/IS
44 Dagmara Boćko Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 95/2018/IS
45 Olga Bogoslavska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 119/2018/IS
46 Katarzyna Bogusz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 82/2016/IS
47 Nataliia Boichuk UO-SG 2018-06-22 129/2018/IS
48 Radosław Borkowski USz-WZiEU-Z 2015-03-10 4/2015/IS
49 Paulina Borowska UEKra-WZ 2018-09-15 176/2018/IS
50 Jan Borowski SGH 2017-02-28 1/2017/IS
51 Iwona Boryczko UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 223/2018/IS
52 Kacper Borzym UZ-WEiZ 2017-10-18 103/2017/IS
53 Marcin Brojanowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 51/2019/IS
54 Natalia Brunat PG-WZiE 2019-03-20 40/2019/IS
55 Kinga Brzeziecka UEPoz-WZ 2016-06-27 31/2016/IS
56 Joanna Brzezińska UEKra-WZ 2018-06-30 110/2018/IS
57 Aleksandra Brzeżańska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 224/2018/IS
58 Weronika Buczkowska SGH 2019-06-29 154/2019/IS
59 Natalia Bugajska PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 2/2019/IS
60 Anna Bugzel UEPoz-WZ 2016-06-27 32/2016/IS
61 Marcelina Bulczak PG-WZiE 2019-03-27 45/2019/IS
62 Katarzyna Burakowska UEKra-WZ 2017-07-09 42/2017/S
63 Ewelina Burkowska SGH 2018-07-05 145/2018/IS
64 Ewa Butowska PG-WZiE-SP 2019-01-26 13/2019/IS
65 Dorota Butyńska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 109/2019/IS
66 Michał Bystrzycki UO-SG 2018-06-22 130/2018/IS
67 Justyna Marta Byszewska SGH 2015-06-26 16/2015/IS
68 Joanna Chanek UEKra-WZ 2018-06-30 111/2018/IS
69 Tomasz Chęciński PWr-WIZ-SP 2019-03-30 52/2019/IS
70 Łukasz Chlebowski UEPoz-WZ 2017-06-29 67/2017/IS
71 Adrian Chmielewski SGH 2015-06-26 17/2015/IS
72 Łukasz Chmieliński USz-WZiEU-Z 2015-08-31 29/2015/IS
73 Jarosław Chodarcewicz PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 155/2018/IS
74 Karolina Chojka UŁ-WZ 2018-11-19 192/2018/IS
75 Tomasz Cholewa SGH 2017-02-28 2/2017/IS
76 Aleksandra Chorążka SGH 2016-06-27 16/2016/IS
77 Mykyta Chubenko UEWro-WNE-Z 2017-03-25 11/2017/IS
78 Darya Chupreta SGH 2019-03-27 46/2019/IS
79 Patrycja Chwaluczyk SGH 2018-07-05 146/2018/IS
80 Sebastian Chylewski PG-WZiE 2019-03-20 41/2019/IS
81 Lukas Cibis UEWro-WNE-Z 2017-03-25 12/2017/IS
82 Damian Cichecki PWr-WIZ-SP 2019-03-30 53/2019/IS
83 Radosław Cichocki USz-WZiEU-L 2015-08-31 30/2015/IS
84 Krzysztof Cichon USz-WZiEU-SP 2018-06-30 120/2018/IS
85 Marta Cichoń USz-WZiEU-L 2015-09-14 69/2015/IS
86 Dorota Cieniawska SGH 2017-02-28 3/2017/IS
87 Agata Cieślińska UEPoz-WZ 2017-06-29 68/2017/IS
88 Maria Cięciel UEPoz-WZ 2016-06-27 33/2016/IS
89 Joanna Cinal UEKra-WZ 2016-07-08 60/2016/IS
90 Mateusz Ciorga PWr-WIZ-SP 2019-03-30 54/2019/IS
91 Tomasz Ciucias UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 83/2016/IS
92 Wojciech Cwek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 52/2017/IS
93 Szymon Cyranowicz UEPoz-WZ 2018-07-06 163/2018/IS
94 Aurelia Cyrwus SGH 2015-12-01 75/2015/IS
95 Joanna Czajkowska UEKra-WZ 2016-07-08 61/2016/IS
96 Joanna Czak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 5/2015/IS
97 Alina Czapiewska PG-WZiE 2018-04-07 50/2018/IS
98 Kinga Czapor MWSLiT-WLiT 2019-06-14 119/2019/IS
99 Iwona Czarniecka-Kręcisz PWr-WIZ-SP 2019-04-06 72/2019/IS
100 Klaudia Czarzasta PG-WZiE 2018-04-07 51/2018/IS
101 Maciej Czekaj-Slowikowski UJ-WZiKS 2017-09-19 79/2017/IS
102 Tomasz Czelej UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 84/2016/IS
103 Adrianna Czernicka UEPoz-WZ 2018-07-06 164/2018/IS
104 Piotr Czerniecki UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 85/2016/IS
105 Sebastian Czochrowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 55/2019/IS
106 Edyta Czupryńska USz-WZiEU-Z 2015-08-31 31/2015/IS
107 Kinga Czyrny SGH 2018-07-05 144/2018/IS
108 Rafal Danis SGH 2019-03-27 47/2019/IS
109 Malgorzata Delimata UEKra-WZ 2017-07-09 43/2017/IS
110 Natalia Depta UJ-WZiKS 2017-09-19 80/2017/IS
111 Patrycja Deptuła PG-WZiE 2018-04-05 52/2018/IS
112 Dorota Dera USz-WZiEU-L 2015-08-31 32/2015/IS
113 Łukasz Dębski UEPoz-WZ 2018-07-06 165/2018/IS
114 Dorota Dęc UZ-WEiZ 2017-10-18 100/2017/IS
115 Mariusz Diduch UO-SG 2018-06-22 131/2018/IS
116 Justyna Maria Dmowska SGH 2015-06-26 18/2015/IS
117 Anna Dobosz PW-WIL-SP 2018-12-15 237/2018/IS
118 Helena Dobrowolska-Kaniewska PWr-WIZ-SP 2019-03-30 56/2019/IS
119 Bartosz Dobrzewiński PG-WZiE-SP 2019-07-01 160/2019/IS
120 Urszula Domagała UEWro-WNE-Z 2017-03-25 13/2017/IS
121 Maksym Domański USz-WZiEU-L 2015-08-31 33/2015/IS
122 Wojciech Stanisław Dorosz  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 34/2019/IS
123 Paulina Dragan UJ-WZiKS 2016-09-29 115/2016/IS
124 Rafał Droździewicz SGH 2017-02-28 4/2017/IS
125 Jakub Drwięga UEWro-WNE-MSG 2016-07-27 86/2016/IS
126 Agata Dubińska UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 87/2016/IS
127 Dominika Dudziak UEKra-WZ 2018-06-30 112/2018/IS
128 Alexandra Dumitrascu SGH 2017-02-28 5/2017/IS
129 Marzena Dybicz UZ-WEiZ 2019-02-03 26/2019/IS
130 Kamil Dybikowski PG-WZiE 2018-04-07 53/2018/IS
131 Karol Dykiert PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 3/2019/IS
132 Patrycja Dymon UJ-WZiKS 2016-09-29 116/2016/IS
133 Janusz Dziedziak UEKra-WZ 2017-07-09 44/2017/IS
134 Dorota Dziedzic UEKra-WZ 2016-07-08 62/2016/IS
135 Konrad Dziemidowicz USz-WZiEU-L 2015-08-31 34/2015/IS
136 Sylwia Dziubińska UJ-WZiKS 2016-09-29 117/2016/IS
137 Wojciech Falkowski USz-WZiEU-L 2015-09-14 70/2015/IS
138 Karol Filbrandt PG-WZiE 2019-04-08 70/2019/IS
139 Liebert Filip PŚL-WOiZ 2017-10-06 94/2017/IS
140 Arkadiusz Flak PG-WZiE-SP 2019-07-27 164/2019/IS
141 Tomasz Fliegner UEPoz-WZ 2018-07-06 166/2018/IS
142 Joanna Formela PG-WZiE 2018-04-05 54/2018/IS
143 Dawid Franczuk PWr-WIZ-SP 2018-11-24 201/2018/IS
144 Michał Fulara SGH 2018-03-01 16/2018/IS
145 Przemysław Robert  Furdal SGH 2014-07-01 1/2014/IS
146 Piotr Furgała   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 35/2019/IS
147 Jakub Gajda PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 74/2019/IS
148 Matylda Gajewska SGH 2019-06-29 155/2019/IS
149 Tomasz Galek PG-WZiE-SP 2019-01-26 14/2019/IS
150 Sylwia Galicka USz-WZiEU-L 2015-08-31 35/2015/IS
151 Paulina Nina Galińska SGH 2015-06-26 19/2015/IS
152 Marek Ganczarski UO 2019-05-21 93/2019/IS
153 Hubert Garnek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 53/2017/IS
154 Aleksandra Gawlik UEWro-WNE-Z 2017-03-25 14/2017/IS
155 Jessica Gawołek UEWro-WNE-Z 2016-07-27 88/2016/IS
156 Paweł Jan Gawron SGH 2015-06-26 20/2015/IS
157 Anetta Gąska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 122/2018/IS
158 Bartosz Gejgał UEPoz-WZ 2018-07-06 169/2018/IS
159 Adrianna Geldarska UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 134/2016/IS
160 Grzegorz Gembara PWr-WIZ-SP 2019-05-16 104/2019/IS
161 Justyna Gerlach USz-WZiEU-L 2015-08-31 36/2015/IS
162 Sylwia Gęborys UEKra-WZ 2016-07-08 63/2016/IS
163 Mateusz Gil USz-WZiEU-L 2015-08-31 37/2015/IS
164 Piotr Gilert SGH 2016-02-15 1/2016/IS
165 Mateusz Gilewicz PWr-WIZ-SP 2018-12-09 220/2018/IS
166 Norbert Giza SGH 2018-03-16 44/2018/IS
167 Anita Giza UO-SG 2018-06-22 132/2018/IS
168 Mariusz Giza PWr-WGGG-GIG 2019-04-10 75/2019/IS
169 Jacek Glinski PW-WIL-SP 2018-12-15 238/2018/IS
170 Przemysław Gluz UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 9/2016/IS
171 Kamil  Gmerczyński SGH 2014-07-01 2/2014/IS
172 Ewa Goczkowska PG-WZiE 2018-04-05 55/2018/IS
173 Klaudia Godek UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 89/2016/IS
174 Wioletta Golas PG-WZiE-SP 2019-01-26 15/2019/IS
175 Mateusz Golba PWr-WIZ-SP 2019-03-30 57/2019/IS
176 Daria Golba PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 76/2019/IS
177 Sylwia Golojuch SGH 2018-07-05 152/2018/IS
178 Przemysław Golonka PWr-WIZ-SP 2019-03-30 58/2019/IS
179 Bartlomiej Goluch PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 77/2019/IS
180 Aleksandra Gołaszewska SGH 2018-03-01 17/2018/IS
181 Aleksandra Natasza  Gołąbek SGH 2014-07-01 3/2014/IS
182 Magdalena Gołza UEPoz-WZ 2016-06-27 34/2016/IS
183 Mateusz Goralczyk PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 4/2019/IS
184 Adrianna Gorska PG-WZiE 2018-04-07 56/2018/IS
185 Katarzyna Goyke USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 39/2015/IS
186 Kamil Górecki UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 90/2016/IS
187 Mateusz Górecki USz-WZiEU-L 2015-08-31 38/2015/IS
188 Marta Górka SGH 2016-06-27 17/2016/IS
189 Katarzyna Górniak UEWro-WZIiF-IB 2016-07-27 91/2016/IS
190 Krzysztof Górniak SGH 2016-07-05 28/2016/IS
191 Szymon Konrad  Górniak SGH 2014-07-01 4/2014/IS
192 Mateusz Górnik UŁ-WZ 2019-10-22 173/2019/IS
193 Kinga Grabarczyk PG-WZiE 2018-04-07 57/2018/IS
194 Elżbieta Grabarczyk USz-WZiEU-SP 2018-06-30 121/2018/IS
195 Michał Grabarek USz-WZiEU-Z 2015-08-31 40/2015/IS
196 Kinga Grabarz WSBP-WFB-Z 2019-02-08 24/2019/IS
197 Dominika  Grabowska SGH 2014-07-01 5/2014/IS
198 Tomasz Gradek UEKra-WZ 2019-06-29 145/2019/IS
199 Joanna Grochowska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 123/2018/IS
200 Paulina Gromadowska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 202/2018/IS
201 Mikołaj Grudzień PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 82/2019/IS
202 Agata Grychowska UEPoz-WZ 2016-06-27 35/2016/IS
203 Maciej Grzegorzewski PG-WZiE 2018-04-07 58/2018/IS
204 Joanna Grzelak UEWro-WNE-Z 2017-03-25 15/2017/IS
205 Michał Grzelewski SGH 2017-02-28 6/2017/IS
206 Adamenko Grzeszczyk SGH 2016-10-14 130/2016/IS
207 Agata Grzybek UJ-WZiKS 2017-09-19 81/2017/IS
208 Mateusz Gut SGH 2018-07-05 141/2018/IS
209 Grzegorz Haber UO 2019-05-21 94/2019/IS
210 Maciej Habuda UEWro-WNE-Z 2017-03-25 16/2017/IS
211 Ilona Magdalena Hacio SGH 2014-07-01 6/2014/IS
212 Elżbieta Hałasa SGH 2016-10-14 131/2016/IS
213 Konstantyn Harbar MWSLiT-WLiT 2019-06-14 120/2019/IS
214 Viktoryia Haurylenka WSBP-WFB-Z 2017-03-11 9/2017/IS
215 Piotr Henzel WSBP-WFB-Z 2019-02-08 25/2019/IS
216 Grzegorz Herdzyk AP-WFH 2019-06-05 125/2019/IS
217 Klaudia Hincman PG-WZiE 2018-04-07 59/2018/IS
218 Sylwia Holisz UEKra-WZ 2017-07-09 45/2017/IS
219 Sylwia Honisz UO-SG 2018-06-22 133/2018/IS
220 Karolina Hutyra UEWro-WNE-Z 2017-03-25 17/2017/IS
221 Agnieszka Ignor PWr-WIZ-SP 2019-03-30 59/2019/IS
222 Hanna Ilyinova UEPoz-WZ 2018-07-06 167/2018/IS
223 Oliwia Imielowska UJ-WZiKS 2018-03-26 100/2018/IS
224 Kateryna Ivaskova UEKra-WZ 2018-06-30 113/2018/IS
225 Łukasz Iwachów PWr-WIZ-SP 2019-03-30 60/2019/IS
226 Rafal Jablonski PW-WIL-SP 2018-12-15 239/2018/IS
227 Magdalena Jacykowska UZ-WEiZ 2017-10-18 102/2017/IS
228 Szafranski Jakub PŚL-WOiZ 2017-10-06 99/2017/IS
229 Aleksandra Jakubek PG-WZiE 2018-04-07 60/2018/IS
230 Monika Jakubowska UZ-WEiZ 2017-10-18 106/2017/IS
231 Łukasz Jakubowski PG-WZiE-SP 2019-01-26 16/2019/IS
232 Łukasz Janczarek PWr-WIZ-SP 2018-03-24 19/2018/IS
233 Kinga Janecka USz-WZiEU-Z 2019-07-02 168/2019/IS
234 Alicja Janiszewska PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 5/2019/IS
235 Kacper Jankowski UEPoz-WZ 2016-06-27 36/2016/IS
236 Natalia Janowska SGH 2018-11-28 221/2018/IS
237 Ewa Jarosz USz-WZiEU-SP 2018-06-30 124/2018/IS
238 Agata Jasińska UŁ-WZ 2019-10-22 174/2019/IS
239 Filip Jasiński PWr-WIZ-SP 2018-03-24 20/2018/IS
240 Sylwia Jawoszek UŁ-WZ 2018-11-19 193/2018/IS
241 Karolina Jeczeń UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 92/2016/IS
242 Aleksandra Jedrzejczyk UJ-WZiKS 2017-09-19 82/2017/IS
243 Dawid Jerominek UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 93/2016/IS
244 Krzysztof Jęsior  UEWro-WNE-E 2016-07-27 94/2016/IS
245 Siba Joanna UEKra-WZ 2017-09-29 91/2017/IS
246 Patrycja Jóźwiak PG-WZiE 2018-04-05 61/2018/IS
247 Angelika Junik UJ-WZiKS 2018-09-28 182/2018/IS
248 Anna Jurzysta USz-WZiEU-Z 2015-03-10 6/2015/IS
249 Marchaj-Jagodda Justyna UG-WZ-SP 2019-06-22 133/2019/IS
250 Rodak Justyna UG-WZ-SP 2019-06-22 136/2019/IS
251 Mateusz Juzwik USz-WZiEU-Z 2019-05-31 116/2019/IS
252 Maciej  Kachniarz SGH 2016-06-23 8/2016/IS
253 Karolina Kaczmarczyk UJ-WZiKS 2016-09-29 118/2016/IS
254 Klaudia Kaczmarek USz-WZiEU-Z 2015-03-10 7/2015/IS
255 Patrycja Kaczmarek-Elsaftawy PWr-WIZ-SP 2018-03-24 21/2018/IS
256 Maxymilian Kaczorowski MWSLiT-WLiT 2019-06-14 121/2019/IS
257 Benjamin Kadzioch SGH 2018-07-05 153/2018/IS
258 Martyna Kaim UJ-WZiKS 2017-09-19 83/2017/IS
259 Marek Kajor UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 225/2018/IS
260 Dariusz Kajstura UO 2019-05-21 95/2019/IS
261 Karina Kalinowska UEWro-WNE-Z 2016-07-27 95/2016/IS
262 Stateczny Kamil USz-WZiEU-SP 2019-06-22 141/2019/IS
263 Szklarz Kamil USz-WZiEU-SP 2019-06-22 142/2019/IS
264 Patryk Kaminski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 6/2019/IS
265 Aleksander Kaniewski WSBP-WFB-Z 2018-01-14 1/2018/IS
266 Karolina Kapel PG-WZiE 2019-04-08 71/2019/IS
267 Agnieszka Karczmarz PWr-WIZ-SP 2018-03-24 22/2018/IS
268 Vatslau Karnatsevich SGH 2019-03-27 48/2019/IS
269 Katarzyna Karys UJ-WZiKS 2017-09-19 84/2017/IS
270 Karolina Kaszewska PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 156/2018/IS
271 Michał Kaszowski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 23/2018/IS
272 Filip Kazimierowicz UEPoz-WZ 2016-06-27 37/2016/IS
273 Małgorzata Kaźmierczak UEPoz-WZ 2018-07-06 168/2018/IS
274 Sylwia Kaźmierczak UŁ-WZ 2018-11-19 194/2018/IS
275 Rafał Kędra USz-WZiEU-SP 2018-06-30 125/2018/IS
276 Szymon Kędzior USz-WZiEU-Z 2015-03-10 8/2015/IS
277 Marcin Kępiński UEKra-WZ 2016-07-08 64/2016/IS
278 Marta Kidawa UEKra-WZ 2016-07-08 65/2016/IS
279 Jakub Kielar UEWro-WNE-Z 2018-05-10 101/2018/IS
280 Sławomir Kieruzalski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 24/2018/IS
281 Kleszcz Klaudia PŚL-WOiZ 2017-10-06 93/2017/IS
282 Wojciech Klisiewicz SGH 2018-03-24 45/2018/IS
283 Marek Kłonica PWr-WIZ-SP 2018-03-24 25/2018/IS
284 Łukasz Kobuszewski UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 96/2016/IS
285 Anna Kocoł UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 226/2018/IS
286 Mariusz Koczut PWr-WIZ-SP 2018-03-24 26/2018/IS
287 Łukasz Kolibaj PŚL-WOiZ 2019-02-24 27/2019/IS
288 Dominik Kołowajtys PG-WZiE 2018-04-07 62/2018/IS
289 Joanna Komor PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 54/2017/IS
290 Szymon Komorowski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 7/2019/IS
291 Tomasz Kondoł PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 83/2019/IS
292 Marek Kondratowicz   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 36/2019/IS
293 Aleksandra Konieczna UEPoz-WZ 2017-07-05 76/2017/IS
294 Szczepan Konik UEKra-WZ 2018-09-15 177/2018/IS
295 Artur Kopacz USz-WZiEU-SP 2018-06-30 126/2018/IS
296 Angelika Koprowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 41/2015/IS
297 Magdalena Kornacka UEPoz-WZ 2017-07-05 70/2017/IS
298 Karolina Kostańska UEPoz-WZ 2016-06-27 38/2016/IS
299 Kamila Kostrzewska PG-WZiE 2018-04-07 63/2018/IS
300 Marta Kotlarczyk PW-WIL-SP 2018-12-15 240/2018/IS
301 Marcin Kowal PWr-WIZ-SP 2018-03-24 27/2018/IS
302 Agnieszka Kowalska UEKra-WZ 2016-07-08 66/2016/IS
303 Patrycja Kozak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 42/2015/IS
304 Żaneta Kozakowska PG-WZiE 2018-04-05 64/2018/IS
305 Paulina Kozik UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 227/2018/IS
306 Katarzyna Kozłowska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 228/2018/IS
307 Zofia Koźlińska PG-WZiE 2018-04-07 65/2018/IS
308 Dominika Kraina UŁ-WZ 2019-10-22 175/2019/IS
309 Lucjan Krajewski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 28/2018/IS
310 Jan Krakowski PG-WZiE 2018-04-07 66/2018/IS
311 Justyna Kramarz PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 8/2019/IS
312 Karolina Kraszewska USz-WZiEU-L 2015-09-14 71/2015/IS
313 Izabela Krawczyk SGH 2016-02-15 2/2016/IS
314 Klaudia Krawczyk SGH 2017-02-28 7/2017/IS
315 Katarzyna Krawczyszyn PWr-WIZ-SP 2018-03-24 29/2018/IS
316 Emilia  Kronenberger UŁ-WZ 2018-11-19 195/2018/IS
317 Iwona Król UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 97/2016/IS
318 Tomasz Król UZ-WEiZ 2017-10-18 104/2017/IS
319 Daniel Królak UEPoz-WZ 2016-06-27 39/2016/IS
320 Sylwia Królik UEKra-WZ 2019-06-29 146/2019/IS
321 Paulina Krysztofiak UEWro-WNE-Z 2017-03-25 18/2017/IS
322 Konstancja Krzywdzińska PG-WZiE 2018-04-07 67/2018/IS
323 Patryk Krzyżopolski SGH 2018-03-16 46/2018/IS
324 Kamil Kubowicz PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 9/2019/IS
325 Grzegorz Kucharczyk PWr-WIZ-SP 2018-03-24 30/2018/IS
326 Karolina Kucharska PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 84/2019/IS
327 Krzysztof Kucharski USz-WZiEU-L 2015-08-31 43/2015/IS
328 Krystian Kudlik UEKra-WZ 2017-07-09 46/2017/IS
329 Kamil Kulesza PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 157/2018/IS
330 Barbara Kulpa SGH 2016-02-15 3/2016/IS
331 Jakub Kurnik UEKra-WZ 2016-07-08 67/2016/IS
332 Magdalena Kurzymska UEPoz-WZ 2017-06-29 64/2017/IS
333 Maciej Kus UEPoz-WZ 2017-06-29 65/2017/IS
334 Patrycja Kusiak PWr-WIZ-SP 2018-11-24 203/2018/IS
335 Paula Elżbieta Kusińska SGH 2015-06-26 21/2015/IS
336 Agnieszka Kuśniewska PG-WZiE 2018-04-05 68/2018/IS
337 Viktoriia Kuts UEKra-WZ 2019-06-29 147/2019/IS
338 Anna Kutyła UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 98/2016/IS
339 Krzysztof Kuza USz-WZiEU-L 2015-08-31 44/2015/IS
340 Klaudia Kwiatkowska PG-WZiE 2018-04-05 69/2018/IS
341 Paweł Kwiecień USz-WZiEU-Z 2015-09-14 72/2015/IS
342 Wojciech Lamek PG-WZiE-SP 2019-01-26 17/2019/IS
343 Karolina Laskowska SGH 2018-07-05 140/2018/IS
344 Karolina Lass PG-WZiE 2018-04-07 71/2018/IS
345 Agnieszka Laszczak UEWro-WNE-Z 2018-05-10 102/2018/IS
346 Vladyslav Laznevyi SGH 2019-06-29 156/2019/IS
347 Angelika Lech UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 99/2016/IS
348 Marcin Legiec PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 10/2019/IS
349 Piotr Lenczuk PW-WIL-SP 2018-12-15 241/2018/IS
350 Agnieszka Leszcz PG-WZiE 2019-03-20 42/2019/IS
351 Angelika Leszkowska PG-WZiE 2018-04-05 72/2018/IS
352 Anna Lewandowska UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 100/2016/IS
353 Marcin Lewandowski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 204/2018/IS
354 Tomasz Lewicki PWr-WIZ-SP 2018-11-24 205/2018/IS
355 Angelika Lewszyk PG-WZiE 2018-04-05 73/2018/IS
356 Tomasz Ligeza UEKra-WZ 2017-06-30 30/2017/IS
357 Klaudia Lippik UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 101/2016/IS
358 Łukasz Jan Lisicki SGH 2014-07-01 7/2014/IS
359 Paulina Lisowska UEPoz-WZ 2016-06-27 40/2016/IS
360 Marta Liszka UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 102/2016/IS
361 Patrycja  Litwin UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 10/2016/IS
362 Bartłomiej Loc UEWro-WNE-Z 2018-05-10 103/2018/IS
363 Iryna Lopushynska UEKra-WZ 2019-06-29 148/2019/IS
364 Tomasz Lotkowski SGH 2015-06-26 22/2015/IS
365 Vira Lysenko SGH 2016-06-27 18/2016/IS
366 Patrycja Ładanaj PG-WZiE 2018-04-07 70/2018/IS
367 Marta Łazarz UEKra-WZ 2019-06-29 149/2019/IS
368 Damian Łoziński PWr-WIZ-SP 2018-04-07 92/2018/IS
369 Joanna Łukowska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 45/2015/IS
370 Patryk Łuszczek USz-WZiEU-Z 2015-08-31 46/2015/IS
371 Adrian Łuszczki PG-WZiE 2018-04-05 74/2018/IS
372 Tomasz Łytka UEPoz-WZ 2016-06-27 41/2016/IS
373 Polak Maciej PŚL-WOiZ 2017-10-06 97/2017/IS
374 Olga Maciejewska SGH 2015-06-26 23/2015/IS
375 Monika Maciejewska PW-WIL-SP 2018-12-15 242/2018/IS
376 Piotr Maciejewski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 85/2019/IS
377 Natalia Maciejun MWSLiT-WLiT 2019-06-14 122/2019/IS
378 Michał Maćkowski SGH 2014-07-01 8/2014/IS
379 Frańczak-Klimczuk Magdalena USz-WZiEU-SP 2019-06-22 137/2019/IS
380 Dominika Majewska AP-WFH 2019-06-05 126/2019IS
381 Mateusz Makowski USz-WZiEU-Z 2019-06-06 117/2019/IS
382 Marcin Maksymowicz PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 4/2018/IS
383 Daria Maksymowicz UEWro-WNE-Z 2018-05-10 104/2018/IS
384 Michał Malec PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 5/2018/IS
385 Roksana Maleszka UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 103/2016/IS
386 Szymon Malicki SGH 2016-02-15 4/2016/IS
387 Agnieszka Malinowska USz-WZiEU-Z 2019-07-02 172/2019/IS
388 Bartłomiej Malinowski SGH 2018-03-01 18/2018/IS
389 Karolina Malińska PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 86/2019/IS
390 Maryna Maliuk MWSLiT-WLiT 2019-06-14 123/2019/IS
391 Woroch Malwina USz-WZiEU-SP 2019-06-22 143/2019/IS
392 Rafał Małek PG-WZiE 2018-04-07 75/2018/IS
393 Jakub Małyjurek PŚL-WOiZ 2019-02-24 28/2019/IS
394 Filip Marchewka PWr-WIZ-SP 2018-11-24 206/2018/IS
395 Szymon Marczuk PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 55/2017/IS
396 Marek Markowski USz-WZiEU-SP 2018-06-30 127/2018/IS
397 Klementyna Marszalek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 207/2018/IS
398 Łukasz Martyn USz-WZiEU-L 2015-09-14 73/2015/IS
399 Maczka Mateusz PŚL-WOiZ 2017-10-06 95/2017/IS
400 Katarzyna Matura UJ-WZiKS 2018-09-28 183/2018/IS
401 Krzysztof Matusewicz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 104/2016/IS
402 Monika Matuszewska PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 6/2018/IS
403 Robert Mazur PWr-WIZ-SP 2018-03-24 31/2018/IS
404 Justyna Mazur PG-WZiE 2018-04-05 76/2018/IS
405 Jakub Mazur SGH 2019-06-29 157/2019/IS
406 Marta Mazurczak PWr-WIZ-SP 2018-11-24 208/2018/IS
407 Ewelina Mazurek SGH 2018-07-05 147/2018/IS
408 Grzegorz Mehlich UO 2019-05-21 96/2019/IS
409 Katarzyna Mereć UŁ-WZ 2018-11-19 196/2018/IS
410 Magdalena Metelka USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 47/2015/IS
411 Marlena Meżydło PG-WZiE 2018-04-05 77/2018/IS
412 Marcinkowski Michal UG-WZ-SP 2019-06-22 134/2019/IS
413 Marta Michalak UEPoz-WZ 2016-06-27 42/2016/IS
414 Rafał Michalczuk PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 7/2018/IS
415 Katarzyna Michałowska UEKra-WZ 2019-06-29 150/2019/IS
416 Katarzyna Mielnik-Stefanicka PG-WZiE-SP 2019-01-26 18/2019/IS
417 Bartłomiej Mierzchała UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 30/2016/IS
418 Julia Migasiewicz UEWro-WNE-Z 2018-05-10 105/2018/IS
419 Marcin Migdar SGH 2018-10-19 188/2018/IS
420 Magdalena Mijał UEKra-WZ 2016-07-08 68/2016/IS
421 Adrianna Mikołajczak PG-WZiE 2019-05-13 106/2019/IS
422 Natalia Mikulska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 48/2015/IS
423 Maciej Mikusiński MWSLiT-WLiT 2019-06-14 124/2019/IS
424 Marta Mironiska UEWro-WNE-Z 2018-05-10 106/2018/IS
425 Anna Misiag UJ-WZiKS 2017-09-19 85/2017/IS
426 Beata Mitura PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 158/2018/IS
427 Ewa Młynarczyk UO 2019-05-21 97/2019/IS
428 Łukasz Młynek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 56/2017/IS
429 Paulina Modlitowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 49/2015/IS
430 Tomasz Moras PWr-WIZ-SP 2019-03-30 61/2019/IS
431 Paweł Morawiec PG-WZiE-SP 2019-07-13 163/2019/IS
432 Mateusz Morawski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 57/2017/IS
433 Agata Moruszewicz SGH 2016-06-27 19/2016/IS
434 Agata Morysiak UEPoz-WZ 2016-06-27 43/2016/IS
435 Emanuela Moskal UJ-WZiKS 2016-09-29 119/2016/IS
436 Vaclav Mroczkowski SGH 2018-07-05 143/2018/IS
437 Małgorzata Mróz MWSLiT-WLiT 2018-04-14 94/2018/IS
438 Paulina Mrula UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 105/2016/IS
439 Katarzyna Myćka UEKra-WZ 2019-06-29 151/2019/IS
440 Kinga  Myśliborska AP-WFH 2019-06-05 127/2019/IS
441 Vita Nadakhivska SGH 2018-07-05 148/2018/IS
442 Oliwia Nadarzynska PG-WZiE 2018-04-05 78/2018/IS
443 Greta Nadolna SGH 2014-07-01 9/2014/IS
444 Anna Nafalska PWr-WIZ-SP 2018-03-24 32/2018/IS
445 Patrycja Najgebaur USz-WZiEU-Z 2015-08-31 50/2015/IS
446 Robert Napieralski SGH 2016-10-14 132/2016/IS
447 Jastrzebowska Natalia UG-WZ-SP 2019-06-22 132/2019/IS
448 Mucha Natalia USz-WZiEU-SP 2019-06-22 139/2019/IS
449 Zietek Natalia USz-WZiEU-SP 2019-06-22 144/2019/IS
450 Patrycja Nawrocka USz-WZiEU-Z 2015-08-31 51/2015/IS
451 Karolina Nenko UEKra-WZ 2018-09-15 178/2018/IS
452 Samanta Nguyen UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 11/2016/IS
453 Dawid Niedźwiecki PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 58/2017/IS
454 Mateusz Nielipinski PW-WIL-SP 2018-12-15 243/2018/IS
455 Marta Niewiadomska USz-WZiEU-L 2015-08-31 52/2015/IS
456 Justyna Nizioł UEWro-WNE-FiR 2016-06-25 12/2016/IS
457 Sławomir Nowacki SGH 2016-06-27 20/2016/IS
458 Magdalena Nowaczyk PWr-WIZ-SP 2018-03-24 33/2018/IS
459 Katarzyna Nowak USz-WZiEU-L 2015-08-31 54/2015/IS
460 Magdalena Nowak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 53/2015/IS
461 Mariusz Nowak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 9/2015/IS
462 Jakub Nowak PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 159/2018/IS
463 Magdalena Nowak UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 229/2018/IS
464 Aleksandra Nowak UO 2019-05-21 98/2019/IS
465 Kacper Ochocki UEWro-WNE-Z 2018-05-10 107/2018/IS
466 Marcin Ognisty UO 2019-05-21 99/2019/IS
467 Przemysław Ogórek UEKra-WZ 2018-06-30 114/2018/IS
468 Franciszek Okrzesik SGH 2017-12-11 108/2017/IS
469 Patryk Olejniczak UEPoz-WZ 2016-06-27 44/2016/IS
470 Natalia Olszewska UEWro-WNE-Z 2016-07-27 106/2016/IS
471 Dominika Olszewska PG-WZiE 2018-04-05 79/2018/IS
472 Adrianna Olszewska SGH 2019-06-29 158/2019/IS
473 Monika Orkisz UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 13/2016/IS
474 Bartosz Orłowski USz-WZiEU-L 2015-08-31 55/2015/IS
475 Marta Orzechowska UJ-WZiKS 2016-09-29 120/2016/IS
476 Kamil Osiecki SGH 2017-12-11 109/2017/IS
477 Gabriela Ostrowska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 110/2019/IS
478 Urszula Ostrowska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 111/2019/IS
479 Kacper Ostrowski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 11/2019/IS
480 Monika Owczarek UEWro-WNE-Z 2019-05-22 112/2019/IS
481 Sylwia Owczarz PWr-WIZ-SP 2018-03-24 34/2018/IS
482 Michał Pabian SGH 2018-10-19 189/2018/IS
483 Joanna Pacek SGH 2014-07-01 10/2014/IS
484 Marcin Pacholak UEPoz-WZ 2018-07-06 170/2018/IS
485 Piotr Paczkowski WSBP-WFB-IZ 2018-01-14 2/2018/IS
486 Agnieszka Paloc UO-SG 2018-06-22 134/2018/IS
487 Karolina Julia Papmel  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 37/2019/IS
488 Aleksandra Pasieka SGH 2014-07-01 11/2014/IS
489 Aleksandra Pasińska UEPoz-WZ 2018-07-06 171/2018/IS
490 Sabina Patla UJ-WZiKS 2016-09-29 121/2016/IS
491 Major Paulina PŚL-WOiZ 2017-10-06 96/2017/IS
492 Spolnik Pawel USz-WZiEU-SP 2019-06-22 140/2019/IS
493 Katarzyna Pawlak Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 96/2018/IS
494 Kornelia Pawlak UEPoz-WZ 2018-07-06 172/2018/IS
495 Joanna Pawlica PWr-WIZ-SP 2018-03-24 35/2018/IS
496 Stanisław Pawliszyn PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 8/2018/IS
497 Albert Pączek SGH 2017-02-28 8/2017/IS
498 Ewa Pączek SGH 2015-06-26 24/2015/IS
499 Maciej Perlak PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 9/2018/IS
500 Julianna Pham Van UEWro-WNE-Z 2019-05-22 113/2019/IS
501 Paulina Piasecka PG-WZiE 2018-04-05 80/2018/IS
502 Kinga Piątkowska PG-WZiE 2018-04-05 81/2018/IS
503 Ewelina Piećko UEWro-WNE-Z 2017-03-25 19/2017/IS
504 Karina Pientka UEWro-WIE-ZIP 2016-06-25 14/2016/IS
505 Sylwia Pietrzyk UEKra-WZ 2018-09-15 179/2018/IS
506 Aneta Piniewska USz-WZiEU-Z 2015-03-10 10/2015/IS
507 Aleksander Pinkowski SGH 2014-07-01 12/2014/IS
508 Aleksandra Plewnia UEKra-WZ 2018-06-30 115/2018/IS
509 Alesia Pluto SGH 2018-07-05 154/2018/IS
510 Katarzyna Płonowska SGH 2016-06-27 21/2016/IS
511 Małgorzata Podgórska –Ziobro UO 2019-05-21 100/2019/IS
512 Martyna Podjacka PG-WZiE 2018-04-05 82/2018/IS
513 Agnieszka Podkowa UJ-WZiKS 2018-09-28 184/2018/IS
514 Kamila Podolecka USz-WZiEU-L 2015-08-31 56/2015/IS
515 Natalia  Polis UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 135/2016/IS
516 Grzegorz Poręba UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 230/2018/IS
517 Marta Porzec UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 107/2016/IS
518 Kamil Postek PG-WZiE 2018-04-05 83/2018/IS
519 Aleksandra Powroźnik PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 10/2018/IS
520 Piotr Pozorski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 87/2019/IS
521 Natallia Pratasevich PG-WZiE 2018-04-13 181/2018/IS
522 Sebastian Prochon PWr-WIZ-SP 2018-11-24 209/2018/IS
523 Jaroslaw Pronczuk PW-WIL-SP 2018-12-15 244/2018/IS
524 Justyna Proniewicz SGH 2015-06-26 25/2015/IS
525 Aleksandra Pryczek SGH 2017-12-11 110/2017/IS
526 Anna Prynda SGH 2018-07-05 149/2018/IS
527 Anna Przybylska UEPoz-WZ 2016-06-27 45/2016/IS
528 Iga Przybylska UEWro-WZIiF-Z 2016-06-25 15/2016/IS
529 Michał Piotr Przybylski SGH 2014-07-01 13/2014/IS
530 Sebastian Przybylski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 36/2018/IS
531 Krystian Przybylski PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 78/2019/IS
532 Anna Przybyła UJ-WZiKS 2016-09-29 122/2016/IS
533 Nicol Przybyła PWr-WGGG-GIG 2019-04-10 79/2019/IS
534 Karolina Przybysz SGH 2018-07-05 150/2018/IS
535 Wioletta Przybytni UO-SG 2018-06-22 135/2018/IS
536 Anna Przydział UJ-WZiKS 2016-09-29 123/2016/IS
537 Katarzyna Przyłudzka AP-WFH 2019-06-05 128/2019/IS
538 Maria  Puciłowska PWr-WIZ-SP 2019-03-30 62/2019/IS
539 Monika Pulak UJ-WZiKS 2016-09-29 124/2016/IS
540 Michael Pytt PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 11/2018/IS
541 Fabian Radom PW-WIL-SP 2018-12-15 245/2018/IS
542 Marta Radwańska SGH 2017-11-17 107/2017/IS
543 Kozieł Rafał UEKra-WZ 2017-09-29 90/2017/IS
544 Sylwia Rams UJ-WZiKS 2016-09-29 125/2016/IS
545 Anna Rancew PG-WZiE 2019-03-20 43/2019/IS
546 Aleksandra Rdzanek UEWro-WNE-Z 2018-05-10 108/2018/IS
547 Emilia Rjoboków UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 108/2016/IS
548 Sara Roda-Bárth PG-WZiE-SP 2019-07-27 165/2019/IS
549 Adam Rojecki UEKra-WZ 2019-06-29 152/2019/IS
550 Mateusz Roman UEKra-WZ 2018-09-15 180/2018/IS
551 Łukasz Rossa SGH 2016-06-27 22/2016/IS
552 Ewelina Rutka UEKra-WZ 2016-07-08 69/2016/IS
553 Wojciech Rutkowski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 88/2019/IS
554 Magdalena Rybczynska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 210/2018/IS
555 Monika Rychert PWr-WIZ-SP 2018-03-24 37/2018/IS
556 Mateusz Ryznar UEKra-WZ 2016-07-08 70/2016/IS
557 Marta Rzepka UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 109/2016/IS
558 Wojciech Rzepka UEPoz-WZ 2016-06-27 46/2016/IS
559 Marlena Rzymek UEKra-WZ 2016-07-08 71/2016/IS
560 Cornelia Sabanagic UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 137/2016/IS
561 Dorota Sadura UEPoz-WZ 2016-06-27 47/2016/IS
562 Alan Safader PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 89/2019/IS
563 Magdalena Saleh  USz-WZiEU-Z 2015-03-10 11/2015/IS
564 Artur Sałaciński SGH 2016-06-27 23/2016/IS
565 Łukasz Samolej PWr-WIZ-SP 2018-03-24 38/2018/IS
566 Aleksandra Satława UJ-WZiKS 2019-09-27 171/2019/IS
567 Kacper Sawczuk PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 12/2019/IS
568 Dawid Sawicki SGH 2014-07-01 14/2014/IS
569 Mateusz Sawicki UEPoz-WZ 2016-06-27 48/2016/IS
570 Jakub Schulz UEPoz-WZ 2016-06-27 49/2016/IS
571 Vanessa Seidel UO-SG 2018-06-22 136/2018/IS
572 Łukasz Serafinowski PG-WZiE 2018-04-05 84/2018/IS
573 Aleksandra Serwa UEKra-WZ 2016-09-29 126/2016/IS
574 Mateusz Serwa UJ-WZiKS 2017-09-19 86/2017/IS
575 Oksana Shulha UEWro-WNE-Z 2016-07-27 110/2016/IS
576 Dominik Sielski PŚL-WOiZ 2019-02-24 29/2019/IS
577 Jarosław Siergiej USz-WZiEU-SP 2019-07-06 162/2019/IS
578 Kinga Siestrzewitowska UEPoz-WZ 2016-06-27 50/2016/IS
579 Ewa Siewarga SGH 2016-06-27 24/2016/IS
580 Jarosław Sikorski PG-WZiE 2018-04-05 85/2018/IS
581 Aleksandra Sinkiewicz PG-WZiE 2019-03-20 44/2019/IS
582 Szymon Sipiora UEKra-WZ 2016-09-29 127/2016/IS
583 Michał Sitarz UEPoz-WZ 2016-06-27 51/2016/IS
584 Anna Sitko PG-WZiE-SP 2019-01-26 19/2019/IS
585 Olga Skoczen-Samp PG-WZiE-SP 2019-01-26 20/2019/IS
586 Harner Slawomir USz-WZiEU-SP 2019-06-22 138/2019/IS
587 Magdalena Slusarczyk UEKra-WZ 2017-07-09 47/2017/IS
588 Piotr  Słonka UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 136/2016/IS
589 Szymon Smenda UEKra-WZ 2016-07-08 72/2016/IS
590 Daria Smolak PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 90/2019/IS
591 Ramona Smółka USz-WZiEU-Z 2015-08-31 57/2015/IS
592 Piotr Sobczak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 39/2018/IS
593 Marika Sobczak UŁ-WZ 2018-11-19 197/2018/IS
594 Maciej Sobott PG-WZiE 2018-04-07 86/2018/IS
595 Andrzej Sobus SGH 2019-06-29 159/2019/IS
596 Agata Sołoduch UEPoz-WZ 2016-06-27 52/2016/IS
597 Sabina Sondej PWr-WIZ-SP 2018-11-24 211/2018/IS
598 Tomasz  Sosnowski UŁ-WZ 2018-11-19 198/2018/IS
599 Michał Dawid Sowała  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 38/2019/IS
600 Lucyna Spławska UEPoz-WZ 2016-06-27 53/2016/IS
601 Laura Spychała USz-WZiEU-Z 2019-07-02 169/2019/IS
602 Jakub Stachowski UEPoz-WZ 2016-06-27 54/2016/IS
603 Katarzyna Stachów UEWro-WNE-Z 2017-03-25 20/2017/IS
604 Aleksandra Staniszewska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 231/2018/IS
605 Natalia Stankiewicz USz-WZiEU-Z 2015-09-14 74/2015/IS
606 Sebastian Stanowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 63/2019/IS
607 Joanna Staromiejska UEWro-WNE-MSG 2016-07-27 111/2016/IS
608 Marietta Stasiak SGH 2016-06-27 25/2016/IS
609 Michał Staszków USz-WZiEU-Z 2015-08-31 58/2015/IS
610 Tomasz Staśto PWr-WIZ-SP 2019-03-30 64/2019/IS
611 Maciej Stawiarz UEKra-WZ 2016-09-29 128/2016/IS
612 Karol  Steć SGH 2016-02-15 5/2016/IS
613 Mariola Stefańczyk UEKra-WZ 2016-07-08 73/2016/IS
614 Magdalena Stępińska UO-SG 2018-06-22 137/2018/IS
615 Agnieszka Stolarska UEPoz-WZ 2017-07-05 75/2017/IS
616 Łukasz Stopa USz-WZiEU-L 2015-08-31 59/2015/IS
617 Michał Stopiński PWr-WIZ-SP 2019-03-30 65/2019/IS
618 Dawid Stopka PWr-WIZ-SP 2018-03-24 40/2018/IS
619 Daria Strońska Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 97/2018/IS
620 Wojciech Strycharski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2018-01-16 12/2018/IS
621 Olga Sudnik PWr-WIZ-SP 2019-03-30 66/2019/IS
622 Joanna Sukta UJ-WZiKS 2018-09-28 185/2018/IS
623 Marzena Surowiec UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 232/2018/IS
624 Urszula Swiercz-Kaluza PWr-WIZ-SP 2018-11-24 212/2018/IS
625 Skrzypczyk Sylwia PŚL-WOiZ 2017-10-06 98/2017/IS
626 Pawel Szalwinski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 213/2018/IS
627 Tomasz Szczesiak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 41/2018/IS
628 Adam Szklarz PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 59/2017/IS
629 Wioletta Szkudlarek USz-WZiEU-L 2015-08-31 60/2015/IS
630 Paweł Szuba PWr-WIZ-SP 2019-03-30 67/2019/IS
631 Adrian Szubert PŚL-WOiZ 2019-02-24 30/2019/IS
632 Emilia Szumada UEWro-WNE-Z 2017-03-25 21/2017/IS
633 Amelia Szwarc Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 98/2018/IS
634 Agnieszka Szwarczyńska UO 2019-05-21 101/2019/IS
635 Karolina Szychowska UJ-WZiKS 2018-09-28 187/2018/IS
636 Paulina Szydłoś UO-SG 2018-06-22 138/2018/IS
637 Katarzyna Szydłowska Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 99/2018/IS
638 Danuta Szymańska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 61/2015/IS
639 Paulina Śmiałek UEPoz-WZ 2017-07-05 74/2017/IS
640 Jarosław Śmietana SGH 2014-07-01 15/2014/IS
641 Kinga  Świerkowska AP-WFH 2019-06-05 129/2019/IS
642 Izabela Świstak UJ-WZiKS 2018-09-28 186/2018/IS
643 Agnieszka Świtaj UEPoz-WZ 2018-07-06 173/2018/IS
644 Magdalena Targosinska SGH 2018-07-05 151/2018/IS
645 Aleksandra Tetiurka UEKra-WZ 2016-07-08 74/2016/IS
646 Marta Tęcza PG-WZiE 2019-05-31 115/2019/IS
647 Natalia Tkachuk UEWro-WNE-Z 2017-03-25 22/2017/IS
648 Giorgi Tkeshelashvili AP-WFH 2019-06-05 130/2019/IS
649 Mariusz Toborek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 214/2018/IS
650 Anna Tokarska PG-WZiE 2018-04-05 87/2018/IS
651 Krystyna Tomala UEPoz-WZ 2017-07-05 71/2017/IS
652 Anna Tomczuk-Żyła UO 2019-05-21 102/2019/IS
653 Łukasz Trafidło PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-20 62/2017/IS
654 Marzena Trafidło PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-20 63/2017/IS
655 Daniel Trelak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 42/2018/IS
656 Anna Trepka PWr-WIZ-SP 2018-11-24 215/2018/IS
657 Magdalena Truścińska SGH 2016-09-14 114/2016/IS
658 Dorota Trygar UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 233/2018/IS
659 Katarzyna Tryzyno USz-WZiEU-Z 2019-07-02 170/2019/IS
660 Oskar Trzebowski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 60/2017/IS
661 Marcin Trzeciak PWr-WIZ-SP 2018-04-07 93/2018/IS
662 Mariusz Trzeciak PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 91/2019/IS
663 Katarzyna Tubielewicz PG-WZiE-SP 2019-01-26 21/2019/IS
664 Patrycja Twardowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 62/2015/IS
665 Jan Tyrakowski PG-WZiE 2018-04-05 88/2018/IS
666 Jakub Uniszewski UEKra-WZ 2016-09-29 129/2016/IS
667 Magda Urbańska SGH 2016-07-05 29/2016/IS
668 Magdalena Urbańska USz-WZiEU-L 2015-08-31 63/2015/IS
669 Pawlak Waldemar UG-WZ-SP 2019-06-22 135/2019/IS
670 Justyna Walendzik PWr-WIZ-SP 2018-11-24 216/2018/IS
671 Natalia Walentynowicz UEPoz-WZ 2017-07-05 72/2017/IS
672 Anna Walkowiak UEPoz-WZ 2016-06-27 55/2016/IS
673 Aleksandra Wałach PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 13/2018/IS
674 Katarzyna Warcholak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 12/2015/IS
675 Dawid Warowny PWr-WIZ-SP 2019-03-30 68/2019/IS
676 Pawel Warsicki PW-WIL-SP 2018-12-15 246/2018/IS
677 Karolina Warzocha USz-WZiEU-L 2015-08-31 64/2015/IS
678 Joanna Wasilewska PG-WZiE-SP 2019-01-26 22/2019/IS
679 Bartłomiej Wąchała PWr-WIZ-SP 2019-05-16 105/2019/IS
680 Karolina Wciórka UEPoz-WZ 2016-06-27 56/2016/IS
681 Wojciech Wenderski UEPoz-WZ 2016-06-27 57/2016/IS
682 Agnieszka Wereszczak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 65/2015/IS
683 Mateusz Werno PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 61/2017/IS
684 Adrian Westfal PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 160/2018/IS
685 Patrycja Wiaderna UEPoz-WZ 2016-06-27 58/2016/IS
686 Anna Wielgosz UEKra-WZ 2016-07-08 75/2016/IS
687 Marcin Wierzchanowski PŚL-WOiZ 2019-02-24 31/2019/IS
688 Katarzyna Wierzycka UJ-WZiKS 2017-09-19 87/2017/IS
689 Dawid Wilk UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 234/2018/IS
690 Marta Winiarska USz-WZiEU-L 2015-08-31 66/2015/IS
691 Ewelina Winkler-Winiarczyk UZ-WEiZ 2017-10-18 105/2017/IS
692 Maciej Wir-Konas SGH 2016-10-14 133/2016/IS
693 Jakub Wiszniewski PG-WZiE-SP 2019-07-01 161/2019/IS
694 Maciej Witan SGH 2015-06-26 26/2015/IS
695 Beata Witek UEKra-WZ 2017-07-09 48/2017/IS
696 Alicja  Włodarczyk PWr-WIZ-SP 2019-03-30 69/2019/IS
697 Rafal Wodowski PG-WZiE-SP 2019-01-26 23/2019/IS
698 Bartosz Wojciechowski USz-WZiEU-Z 2015-03-10 13/2015/IS
699 Anna Wojnicz SGH 2016-02-15 6/2016/IS
700 Justyna Wojsz UEKra-WZ 2018-06-30 116/2018/IS
701 Agnieszka Wojtas PG-WZiE 2018-04-05 89/2018/IS
702 Ewelina Wojtczak UŁ-WZ 2018-11-19 199/2018/IS
703 Magda Wolanowska PG-WZiE-SP 2019-07-27 166/2019/IS
704 Michał Wolecki UEPoz-WZ 2016-06-27 59/2016/IS
705 Agnieszka Wolf UEKra-WZ 2017-07-09 49/2017/IS
706 Olga Wolska SGH 2016-06-27 26/2016/IS
707 Adrianna Wołowiec SGH 2018-10-19 190/2018/IS
708 Marta Woszczak UEWro-WNE-Z 2016-07-27 112/2016/IS
709 Honorata Woźniak PG-WZiE 2018-04-05 90/2018/IS
710 Jakub  Woźniak UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 235/2018/IS
711 Ewelina Woźnicka SGH 2016-02-15 7/2016/IS
712 Agnieszka Woźniewicz USz-WZiEU-Z 2015-03-10 14/2015/IS
713 Agnieszka Wójcik-Musiał UO 2019-05-21 103/2019/IS
714 Agnieszka Wroblewska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 217/2018/IS
715 Tomasz Wypchlak UO-SG 2018-06-22 139/2018/IS
716 Piotr Wyzga UEKra-WZ 2018-06-30 117/2018/IS
717 Magdalena Zagożdżon SGH 2016-06-27 27/2016/IS
718 Przemysław Zając SGH 2015-06-26 27/2015/IS
719 Natalia Zając UEWro-WNE-Z 2019-05-22 114/2019/IS
720 Michał Zając UEKra-WZ 2019-06-29 153/2019/IS
721 Ewa Zalewska UEWro-WZIiF-IB 2016-07-27 113/2016/IS
722 Piotr Zamielski SGH 2015-02-20 3/2015/IS
723 Dawid Zaręba UEWro-WNE-MSG 2017-03-25 23/2017/IS
724 Tomasz Zawistowski PW-WIL-SP 2018-12-15 247/2018/IS
725 Łukasz Zdrojewski UEPoz-WZ 2018-07-06 174/2018/IS
726 Diana Zdybel UJ-WZiKS 2017-09-19 88/2017/IS
727 Marek Zembrzycki PWr-WIZ-SP 2018-11-24 218/2018/IS
728 Mateusz Zielinski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 219/2018/IS
729 Maciej Zieliński PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 14/2018/IS
730 Przemysław Zieliński PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 39/2019/IS
731 Marcin Ziemniak PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 80/2019/IS
732 Tomasz Ziemniewicz UEPoz-WZ 2017-06-29 66/2017/IS
733 Tomasz Zienkiewicz SGH 2018-07-05 142/2018/IS
734 Tomasz Zięba UEKra-WZ 2018-06-30 118/2018/IS
735 Aleksandra Zięć PG-WZiE 2018-04-05 91/2018/IS
736 Kornelia Ziomek UEKra-WZ 2016-07-08 76/2016/IS
737 Katarzyna Zylka PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 81/2019/IS
738 Kinga Żakiewicz SGH 2018-10-19 191/2018/IS
739 Agnieszka Żmudka UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 236/2018/IS
740 Bartosz Żołnierczyk AP-WFH 2019-06-05 131/2019/IS
741 Natalia Żurawska USz-WZiEU-Z 2015-08-31 67/2015/IS
742 Patrycja Żygadło USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 68/2015/IS
743 Anna Żywiecka SGH 2014-07-01 16/2014/IS

Archiwum aktualności

Pierwsze certyfikaty IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Uczelnie z akredytacją IPMA-Student wśród najlepszych w Polsce

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

 Egzaminy IPMA-Student!

 Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

 Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

 Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

 Seminarium Project Management Edukacja 2016

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

 Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D !

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

  Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów -  podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Kolejne akredytowane uczelnie

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2015 r., w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie uczelni współpracujących w ramach programuIPMA-Student.

Spotkanie organizowane było przez Zespół IPMA-Student we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

Celem Seminarium była prezentacja doświadczeń w zakresie realizacji programu IPMA- Student, oraz przedstawienie możliwości  rozwoju programu poprzez pozyskanie środków z programu POWER na opracowanie nowych programów nauczania i akredytację uczelni,  warsztaty prowadzone przez praktyków, płatne staże zawodowe dla studentów oraz certyfikację studentów. Aktualnie Uniwersytet Szczeciński realizuje pilotażowy projekt stażowy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji (finansowany ze środków POKL) pod nazwą Project Management Training w ramach, którego studenci ostatniego roku studiów uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu zarządzania projektami, stażach zawodowych, a następnie przystąpią do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Zgromadzonych uczestników powitał prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Joanna Rzempała - Menedżer Programu IPMA-Student.

W pierwszej części zaprezentowano doświadczenia w realizacji programu IPMA-Student z trzech perspektyw: asesora, wykładowcy i studenta. Doświadczeniami podzielili się dr  inż. Bogumił Dałkowski (asesor IPMA, inicjator i menedżer programu IPMA-Student w latach 2013-14, członek Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student), dr Emil Bukłaha (wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni akredytowanej jako jedna z pierwszych, Koordynator ds. IPMA-Student, uczestnik pilotażu programu IPMA-Student) oraz Szymon Kędzior (student Uniwersytetu Szczecińskiego, jeden z pierwszych posiadaczy certyfikatu IPMA-Student). 

Z dużym zainteresowaniem przyjęto inicjatywę WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnego projektu sieciowego, który byłby realizowany przez  uczelnie skupione wokół inicjatywy IPMA-Student. Koncepcję projektu oraz sposób jego sfinansowania przedstawiła dr Joanna Rzempała, na liczne pytania dotyczące możliwości finansowania takich działań  odpowiadał m.in.  mgr Jacek Kłonowski - specjalista w zakresie projektów stażowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W drugiej części seminarium, prowadzonej w formule warsztatów komputerowych, uczestnicy zapoznali się „na żywo” z funkcjonalnością Portalu IPMA-Student, w szczególności mogli przeglądać Quizy DEMO, wprowadzać pytania do bazy, przekonać się jakie informacje zwrotne dla studentów, prowadzących akredytowane zajęcia oraz organizatorów e-Egzaminów IPMA-Student daje aplikacja IPMA-Student. Warsztaty prowadzili dr inż. Bogumił Dałkowski i dr Tomasz Wiśniewski.  W drugiej części warsztatów uczestnicy wzięli udział w komputerowej grze   decyzyjnej Poligon Projektów, poprowadzonej przez Pana Michała Hałasa (ODiTK Gdańsk).

Całość podsumowano dyskusją w zakresie dalszej współpracy. Wszystkie uczelnie zadeklarowały chęć rozpoczęcia i kontynuowania współpracy w obszarze zarówno dydaktycznym, jak również  aplikacyjnym.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, pracowników naukowo-dydaktycznych następujących uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zespół IPMA-Student serdecznie dziękuje za udział w seminarium.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 10 marca 2015, został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Egzamin odbył się na Wydziale Zarządzania I Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w akredytowanej pracowni komputerowej. Do egzaminu przystąpiło 11 studentów Wydziału, wszyscy uzyskali certyfikat IPMA-Student. 

Kolejne akredytowane uczelnie

Z przyjemnością informujemy, iż kolejne dwie uczelnie tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania oraz Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych spełniły wszystkie wymogi akredytacyjne oraz otrzymały pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student i są jednostkami akredytowanymi IPMA-Student.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym osobom z partnerskich uczelni, w szczególności koordynatorom wydziałowym IPMA-Student.

Zespół IPMA-Student

Aplikacja mobilna IPMA-Student

Aplikacja IPMA-Student dostępna bezpłatnie na urządzeniach mobilnych

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 20 maja 2015, podczas Zebrania Członków Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Koordynator Programu IPMA-Student dr Joanna Rzempała, przedstawiła założenia programu IPMA-Student oraz system certyfikacji IPMA. Zainteresowani mogli również zapoznać się z funkcjonalnościami Portalu IPMA-Student podczas warsztatu prowadzonego przez dr Tomasza Wiśniewskiego.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i życzliwością  grona profesorskiego PAN. Mamy nadzieję, iż kontakt zaowocuje pozytywnymi relacjami i przyczyni się do rozpoznawalności naszych wspólnych inicjatyw w zakresie zarządzania projektami.

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Informujemy, iż w 26 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się kolejny egzamin IPMA-Student.  Trzynastu studentów egzamin i otrzymało Certyfikaty IPMA-Student.

Gratulujemy!

Dorota

Altewęgier

15/2015/IS

Justyna Marta

Byszewska

16/2015/IS

Adrian

Chmielewski

17/2015/IS

Justyna Maria

Dmowska

18/2015/IS

Paulina Nina

Galińska

19/2015/IS

Paweł Jan

Gawron

20/2015/IS

Paula Elżbieta

Kusińska

21/2015/IS

Tomasz

Lotkowski

22/2015/IS

Olga

Maciejewska

23/2015/IS

Ewa

Pączek

24/2015/IS

Justyna

Proniewicz

25/2015/IS

Maciej

Witan

26/2015/IS

Przemysław

Zając

27/2015/IS

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  31 sierpnia 2015  na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 41 studentów zdało egzamin certyfikacyjny i zdobyło Certyfikat IPMA-Student!

Gratulujemy!

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Rekomendacja z branży: „Telekomunikacja i informatyka”

Rekomendacja z branży: „Przemysł”

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 23 października 2015 odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2015, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki, Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Leszek Staśto - Członek Zarządu IPMA Polska oraz dr Joanna Rzempała - Koordynator Programu IPMA-Student.

Na inaugurację Seminarium wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student ośmiu uczelniom.
Certyfikaty i gratulacje z rąk członka zarządu IPMA Polska Leszka Staśto odebrały następujące ośrodki:

 1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych,
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania,
 3. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 4. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 5. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
 6. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Finansów,
 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania,
 8. Uniwersytet Łódzki, Wydział  Zarządzania.

Kolejnym wydarzeniem seminarium było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu Project Master 2015 na najlepszą pracę magisterską i podyplomową z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrodę pieniężną wręczał laureatom Przewodniczący Kapituły konkursu Prof. Michał Trocki.

Tytuł Project Master 2015 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pan Bogdan Hemer, autor pracy: „Metody wyboru i priorytetyzacji stosowane w zarządzaniu portfelem projektów”. Praca zrealizowana w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Pawła Wyrozębskiego.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pan Ariel Zagórski, autor pracy: „Hybrydowe metodyki zarządzania projektami jako metody zarządzania zmianą w projekcie informatycznym”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem promotora Pana prof. UE dr hab. Jerzego Michnika.

Kapituła konkursu Project Master 2015 przyznała również dwa wyróżnienia w kategorii prac magisterskich dla:

Pani Moniki Dzikiewicz, za pracę „Porównanie różnic i kompatybilności metodyk SCRUM i PRINCE2TM, rozwiązania na temat modelu hybrydowego”.
Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Emil Bukłaha.

Pani Anny Szymczak, za pracę: „Kultura organizacyjna zespołów scrumowych na przykładzie allegro”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem promotora Pani prof. dr hab. Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani Joanna Czak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 2. Pani Katarzyna Warcholak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 3. Pani Anna Jurzysta z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 4. Pani Justyna Maria Dmowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 5. Pan Maciej Witan ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na trzy sesje. Pierwszą część stanowił panel dyskusyjny, prowadzony przez Pana dr Rafała Szymańskiego,  na temat oczekiwań rynku pracy w zakresie kompetencji z obszaru zarządzania projektami. W panelu wzięli udział: Pani dr inż. Małgorzata Skibska–Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Wojciech Kuśmirek z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Pan Michał Rączka z mBanku, Pan Andrzej Diakun prezes ELEKTROTIM SA, dr Marcin Żmigrodzki z Octigo.

Paneliści – przedstawiciele biznesu  oraz instytucji badawczych, reprezentowali swoje opinie co do sposobu i zakresu przygotowania absolwentów uczelni wyższych do pracy w obszarze zarządzania projektami.

W drugiej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Emil Bukłaha ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, inicjator programu IPMA-Student i asesor IPMA, natomiast studentów reprezentowali: Katarzyna Warcholak i Radosław Borkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego i Joanna Pacek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W następnej prezentacji przedstawiono możliwości finansowania akredytacji uczelni i certyfikacji studentów w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji. Doświadczenia w zakresie pozyskiwania i prowadzenia projektów na podstawie realizowanego projektu pn. „Project Management Training” przedstawiała dr Joanna Rzempała z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejna prezentacja, autorstwa Prof. Michała Trockiego i dr Emila Bukłahy, poświęcona była analizie procesów kształcenia w obszarze zarządzania projektami na świecie i w Polsce oraz obecnym i przyszłym trendom w zarządzaniu projektami.

Na zakończenie drugiej części seminarium Przewodniczący Rady Young Crew Polska,  Pan Wojciech Plona przedstawił założenia projektu YC Akademia.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Grę symulacyjną „Baza na Marsie” prowadzoną przez firmę Octigo oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2015.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2015 - Prezentacje

PM Edukacja 2015 - Galeria zdjęć

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem honorowym X edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami ,, Project Master’’ .

 

Zespół zarządzania Konkursem

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Zapraszamy na spotkanie na Politechnice Warszawskiej, w czwartek 10 marca 2016 r.

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student - III Akademickie Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż założenia certyfikacji IPMA-Student zostały zaprezentowane podczas III Akademickiego Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 19 stycznia 2016 roku.  Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia Programu IPMA – Student, w szczególności modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, system akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie http://www.wsb.edu.pl/program,m,afj,3151

Zespół IPMA-Student

Program IPMA-Student zaprezentowany na Konferencji Naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu”

Z satysfakcją informujemy, że Program IPMA-Student został zaprezentowany na piątej edycji konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15 marca 2016,
Tematem przewodnim tej edycji było Zarządzanie projektami w praktyce.
Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu projektami.

Więcej na stronie internetowej konferencji www.konferencjawtwz.pl

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów - podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z posumowaniem panelu dyskusyjnego z przedsiębiorcami  przeprowadzonego podczas Seminarium PM Edukacja, jakie opublikował Pan dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Treść jest dostępna pod adresem:

http://projekty.uek.krakow.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Patronat NCBiR nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) objęło patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

 

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA – Student ,informuje,  iż Program IPMA-Student został zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji, który odbył się w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2015 .

Prezentacja miała miejsce w ramach sesji „Famelab– prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień (pod patronatem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego)”

http://www.kre.edu.pl/

W ramach tej sesji przedstawiane były  najbardziej innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, które zostały zakwalifikowane do prezencji na forum.

Joanna Rzempała

Honorowy patronat KPK PB UE nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.kpk.gov.pl), objął honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Honorowy patronat MNiSW nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl), objęło honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Seminarium Project Management Edukacja 2016

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Koordynatorzy IPMA-Student,

 

Chcielibyśmy zaprosić Was  na Seminarium Project Management Edukacja 2016, które odbędzie się 16 listopada 2016  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną wręczone Certyfikaty Akredytacji dla kolejnych partnerskich uczelni, wyróżnienia dla studentów, którzy najlepiej w Polsce zdali egzaminy IPMA-Student oraz nagrody w Konkursie Project Master w  kategoriach najlepsza praca magisterska, podyplomowa i doktorska!

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresu nowych metod i technik kształcenia na poziomie edukacji akademickiej, realizowanych projektów dydaktycznych oraz rozwoju  programu IPMA-Student.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz  przygotowanych dla Państwa warsztatach dotyczących funkcjonalności narzędzia dydaktycznego  Portal IPMA-Student oraz  biznesowej gry symulacyjnej Kinshasa Agile African Adventure J.

Program Seminarium  oraz rejestracja  dostępne są na stronie XIX Konferencji IPMA Polska – „Kompetencje profesjonalistów – zarządzanie projektami” w zakładce PM Edukacja.

http://konferencja.ipma.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu odbyły się pierwsze sesje egzaminacyjne IPMA-Student na 

 • Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej),
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

Z przyjemnością informujemy, że 27 lipca 2016 odbyła się kolejna sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Do certyfikacji przystąpiło 43 studentów biorących udział w projekcie „Kuźnia kompetencji”.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a Zespołowi projektu „Kuźnia kompetencji” sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

 

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż we wrześniu 2016 odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej).

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowano w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w październiku  2016 odbyły się  kolejne sesje egzaminacyjne IPMA-Student na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami, na przykładzie działalności IPMA Polska

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż działania IPMA Polska, w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym zostały zaprezentowane podczas Konferencji  „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami” organizowanej przez Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia współpracy IPMA Polska z uczelniami, w szczególności w zakresie promocji  modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, systemu akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie konferencji: https://sites.google.com/site/nkwzp2016/

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D

Zespół IPMA–Student  informuje, iż ostatnim miesiącu pierwsza grupa studentów ze Szczecina,  posiadających Certyfikat IPMA-Student zdecydowała się na podniesienie certyfikatu do poziomu IPMA-D.

Studenci przystąpili do egzaminu, wykorzystując przysługującą im zniżkę w opłacie.  Serdecznie gratulujemy studentom zdanego egzaminu IPMA-D i zachęcamy kolejne osoby do weryfikacji kompetencji na wyższych  poziomach certyfikacji !

Zespół IPMA-Student

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

edycja XI

 

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7. października 2016 roku

 

 Dnia 7. października mija termin zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską, doktorską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami Project Master.

W konkursie wziąć udział mogą wszyscy, którzy w okresie od 1. października 2015 roku do 30. września 2016 roku obronili swoją pracę dyplomową na jednej z polskich uczelni. Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Konkurs to doskonała okazja do ogólnopolskiej promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16. listopada 2016 roku w Warszawie, podczas Seminarium Project Management − Edukacja, wydarzenia towarzyszącego tegorocznej Konferencji IPMA Polska. W Konkursie przewidziane są nagrody dla autorów i wyróżnienia dla promotorów najlepszych prac.

Organizatorami Konkursu są International Project Management Association Polska we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej informacji na stronie: www.projectmaster.pl

Wyślij zgłoszenie

projectmaster@ipma.pl

 

Życząc Państwu sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, iż  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, objął patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja''.

Zespół IPMA-Student

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Szanowni Państwo!

Członkowie Zespołu IPMA-Student  przeprowadzili  warsztaty Zarządzania Projektami dla uczestników  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Spotkanie poprowadzili: dr Joanna Rzempała oraz dr Rafał Szymański. Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć i metod z zakresu zarządzania projektami. Podczas warsztatów młodzi adepci wcielali się w role kierowników projektów i członków zespołów odpowiedzialnych za zbudowanie wieży. Była to bardzo emocjonująca i angażująca część spotkania. Spotkanie zakończyły prezentacje i wystąpienia poszczególnych zespołów, a każde dziecko otrzymało Certyfikat IPMA Polska Junior – pierwszy taki certyfikat w kraju.

Spotkanie odbyło się 13 października tego roku  w ramach  V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, programu realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Program jest inicjatywą ogólnopolską, partnerem strategicznym Narodowy Bank Polski, a całość objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. 

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/uniwersytet

Zespół IPMA-Student

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2016

Szanowni Państwo!

W dniu 16. listopada 2016 r. odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2016, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60-ciu przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki - Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,  dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska oraz prowadzący spotkanie dr Rafał Szymański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Podczas inauguracji Seminarium sześciu uczelniom wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student .  Dr Joanna Rzempała i dr inż. Bogumił Dałkowski – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student  wręczyli je wraz z gratulacjami następującym ośrodkom:

 1. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 2. Wydział Geoinżynierii, Geologii i Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
 3. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 4. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. Wydział Finansów i Bankowości  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 6. Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas seminarium, było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu Project Master 2016 na najlepszą pracę magisterską,  podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom: Przewodniczący Kapituły konkursu prof. Michał Trocki wraz z przedstawicielami sponsorów Konkursu.

Tytuł Project Master 2016 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pani Magdalena Mijał, autorka pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Praca zrealizowana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora Pana Prof. UEK dra hab. Pawła Cabała.

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pani Barbara Bielecka, autorka pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana dra Emila Bukłaha;.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską:

Pan Tadeusz Węsierski, autor pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”. Praca zrealizowana w Politechnice Gdańskiej, pod kierunkiem promotora Pana Prof. PG dra hab. inż. Marka Wirkus.

Kapituła konkursu Project Master 2016 przyznała również dwa wyróżnienia:

- w kategorii prace magisterskie – dla Pani Izabeli Graczyk, za pracę „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce”. Praca zrealizowana w Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora Pana dra inż. Roberta Kamińskiego.

- w kategorii prac podyplomowych – dla Pana Przemysława Chimczak, za pracę: „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana prof. SGH dra hab. Piotra Wachowiaka.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani  Izabela Krawczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 2. Pani Agata Morysiak  z Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 3. Pani Patrycjia Dymon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 4. Pani Sylwia Gęborys z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 5. Pani Irmina Andrzejczak z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na kilka sesji. W pierwszej części przedstawiono programy, formy, techniki i narzędzia kształcenia wykorzystywane na polskich uczelniach. W tej części swoje  doświadczenia prezentowali dr Emil Bukłaha, dr Slawomir Wawak oraz dr hab. Paweł Wyrozębski. W drugiej  części dr hab. Seweryn Spałek oraz dr Marek Wąsowicz zaprezentowali projekty edukacyjne wdrożone w Politechnice Śląskiej i  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktywność projektową prezentowało również Koło Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Pani Katarzyna Woldan przedstawiła najważniejsze projekty realizowane przez studentów.

W kolejnej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, natomiast perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student.

Kolejna część Seminarium obejmowała prezentację założeń zwycięskich prac w Konkursie Project Master 2016. Swoje doświadczenia Naukowe opisali Pani Magdalena Mijał, Pani Barbara Bielecka oraz Pan Tadeusz Węsierski.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Biznesową grę symulacyjna Kinshasa” prowadzoną przez firmę OMEC oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki, skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2016.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2016 - Prezentacje

PM Edukacja 2016 - Galeria zdjęć

 

Zespół PM Edukacja

Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

Do już akredytowanych uczelni technicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii) dołączyła Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania). Natomiast na Politechnice Wrocławskiej akredytację uzyskał kolejny Wydział, Wydział Informatyki i Zarządzania, na którym akredytowano 4 kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Systemów i Informatyka.

Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

Akredytacja IPMA-Student jest ważna przez 3 lata. Przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Miło nam poinformować, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia uzyskała przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata. W minionym okresie certyfikaty IPMA-Student uzyskało 60 z 62 studentów SGH.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej SGH, w szczególności Koordynatorowi ds. IPMA-Student, dr. Emilowi Bukłaha, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż 11 marca 2017 roku odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Finansów i  Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorowi wydziałowemu IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż kolejne dwie jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskały przedłużenie akredytacji IPMA –Student na kolejne 3 lata.

Przedłużenie akredytacji uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej, w szczególności uczelnianym Koordynatorom ds. IPMA-Student, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu przeprowadzono kolejne  egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gratulujemy studentom oraz Koordynatorom IS na partnerskich uczelniach.
W najbliższych tygodniach planowane są kolejne sesje egzaminacyjne  na Wydziałach  Zarządzania Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Krakowie oraz w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Życzymy powodzenia!
Zespół IPMA - Student

Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

Zespół IPMA-Student wraz ze studentami Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili  warsztaty „Gdy dorosnę, zostanę menedżerem projektu”.

Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami, w szczególności dotyczących roli kierownika projektu i budowy zespołu projektowego.   Dzieci uczestniczące w warsztatach  otrzymały Certyfikaty IPMA Polska Junior!
 
Zajęcia zostały zrealizowane dnia 7 czerwca 2017 roku przez Joannę Rempała oraz studentki Koła Naukowego PROJECT: Paulinę Fedorowiat, Katarzynę Szydłowską, Irenę Wójcik z  w ramach Studenckiego Projektu Społecznego na rzecz Stowarzyszenia Akademickiego CUKROWA 8 przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  przy wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy CITI Handlowy oraz IPMA Polska.

Wydarzenie miało miejsce podczas Absolutorium Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 18 lipca 2017 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Gratulujemy wykładowcom oraz Koordynatorowi IPMA-Student na Wydziale doskonałej organizacji egzaminu oraz bardzo wysokich wyników z egzaminu!

Studentom gratulujemy zdobycia Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA - Student

Otwarte sesje egzaminu IPMA-Student

Otwarty egzamin  IPMA-Student odbędzie się w czasie dorocznego Seminarium PM Edukacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku Wydarzenie będzie miało miejsce 7 listopada.
Zainteresowani studenci, po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, uzyskają do czasu egzaminu IPMA-Student dostęp do aplikacji Quiz IS na platformie e-learningowej IPMA-Student.pl. Quizy są niezwykle pomocne w przygotowaniu się do egzaminu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: cert@ipma.pl.
 
Zapraszamy!
Zespół IPMA-Student

Podsumowanie certyfikacji IPMA-Student przeprowadzonych w 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że w 2017 roku 106 osób otrzymało certyfikaty IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji - kwalifikacji, które są uniwersalne niezależnie od branży.


Wszystkim Certyfikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2017

 1. Joanna Ambrozik (80 pkt), Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 2. Katarzyna Burakowska (77 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 3. Oskar Trzebowski (76 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 4. Tomasz Ligeza (75 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 5. Wojciech Cwek (75 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2017 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.

Stan certyfikacji IPMA-Student na dzień 6-07-2018

Po bardzo udanych, ostatnich przed feriami, sesjach egzaminów certyfikacyjnych IPMA-Student na SGH, Uniwersytetach Ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, studiach podyplomowych "Certyfikowany Menedżer Projektów" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na inżynierskich studiach na WGGG Politechniki Wrocławskiej liczba posiadaczy certyfikatów IPMA-Student wzrosła do 495, w tym, w samym tylko roku 2018, do 6 lipca, certyfikat IPMA-Student uzyskały 174 osoby.

Akredytowane Uczelnie wg. liczby certyfikatów IPMA-Student

 Uczelnia / Wydział / Kierunek

Liczba certyfikatów

SGH

95

UEPoz-WZ

56

PG-WZiE

45

UEKra-WZ

45

USz-WZiEU-Z

30

USz-WZiEU-L

27

PWr-WIZ-SP

26

UEWro-WNE-Z

26

UJ-WZiKS

23

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

21

UEWro-WIE-ZIP

21

UO-SG

12

PWr-WGGG-GiG

11

USz-WZiEU-SP

9

UEWro-WNE-MSG

8

PŚL-WOiZ

7

UEWro-WZIiF-FiR

7

UZ-WEiZ

7

USz-WZiEU-FiR

6

UEWro-WNE-FiR

5

UEWro-WZIiF-IB

2

WSBP-WFB-Z

2

MWSLiTW-LOG

1

UEWro-WNE-E

1

UEWro-WZIiF-Z

1

WSBP-WFB-IZ

1

Razem

495

Wśród certyfikowanych studentów najwięcej jest studentów ze studiów stacjonarnych (401 z 495).

255 posiadaczy certyfikatów to studenci II stopnia studiów, 205 – I stopnia, 35 - studiów podyplomowych.

 W gronie certyfikowanych przeważa "płeć piękna", zarówno co do liczby (304 kobiet / 191 mężczyzn), jak i skuteczności (zdawalność wśród kobiet 89,9%, mężczyzn 88,0%). Natomiast średni wynik egzaminu jest praktycznie taki sam: 60,3 pkt dla kobiet i 60,2 pkt dla mężczyzn.

Pierwsze certyfikaty IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Z satysfakcją informujemy, że 8 słuchaczy studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów - ed.V" na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (studia z Akredytacją IPMA-Student) przystąpiło z powodzeniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D w domenie Projekty.

Po raz pierwszy w Polsce certyfikacja IPMA-D została przeprowadzona wg. nowych  Wytycznych Kompetencji Indywidualnych ICB4, nowych reguł organizacji, struktury i systemu oceny ICR4 oraz w nowej, elektronicznej formule.

Warto podkreślić, że nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student a certyfikacja IPMA-Student może być efektywnym sposobem na przygotowanie się do certyfikacji IPMA-D. Wszyscy słuchacze w/w grupy uzyskali certyfikat IPMA-Student przed przystąpieniem do IPMA-D.

20. egzamin IPMA-Student w SGH

5 lipca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się kolejny egzamin IPMA-Student, zdany przez wszystkich 14 kandydatów. To już 20. egzamin zorganizowany w tej uczelni od początku jej udziału w programie partnerskim. Dotychczasowy odsetek studentów SGH, którzy zdobyli certyfikat IPMA-Student wynosi 98,15%.

Gratulujemy!

Studia Podyplomowe z Akredytacją IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, że studia podyplomowe  
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Certyfikowany Menedżer Projektów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Project Manager na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • Zarządzanie w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Metodyki i metody zarządzania projektami Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Menedżer projektów Employer Branding Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
uzyskały akredytację IPMA-Student.
Gratulujemy
 

Podwyższenie IPMA-Student do IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Posiadaczy certyfikatów IPMA-Student zachęcamy do zainteresowania się certyfikacją IPMA-D (Projekty) przypominając o zniżce w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D dla osób, które przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 

Nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student. Weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych, stosując oprócz pytań zamkniętych również pytania otwarte oraz inne kryterium zaliczenia egzaminu.

Wiedza nt każdego z 28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez

 • jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)
 • dwa pytania zamknięte  (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Punktacja:

 • Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku
 • Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3  pkt stosownie do treści odpowiedzi
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy co najmniej 3 pkt.

Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione (co najmniej 3 pkt. / 5 pkt.)

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2019

 • Paulina Kozik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
 • Michał Dawid Sowała, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Julianna Pham Van, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Katarzyna Michałowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2019 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.


Nowa edycja programu IPMA-Student 2.0

Na seminarium PM Edukacja 2019 dr Joanna Rzempała zaprezentowała nową edycję programu IPMA-Student ed. 2.0 - prezentacja w załączeniu:

Program IPMA-Student 2013-2019

Na seminarium PM Edukacja 2019 dr Joanna Rzempała przedstawiła mapę drogową i aktualny stan Programu IPMA-Student - prezentacja w zał.

Zwycięzcy konkursu Projekt Master 2019

Kategoria praca licencjacka

Zwycięzca:  Katarzyna Drab
Tytuł pracy: Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy  projektowania w administracji publicznej 
Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Promotor: dr Małgorzata Orechwo


Kategoria praca magisterska

Zwycięzca: Marta Kacik
Tytuł pracy: Project Benefits Management applied to research and development projects
Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Promotor prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta 


Kategoria praca podyplomowa

Zwycięzca: Malwina Rudnik
Tytuł pracy: Człowiek, jako najważniejszy czynnik sukcesu wdrożenia zmiany w organizacji, na przykładzie projektu ‘Robotyzacja’ w Grupie NEUCA, przy wykorzystaniu metody ADKAR
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami 
Promotor: dr hab. Emil Bukłaha


Kategoria praca doktorska

Zwycięzca: dr Paweł Paterek
Tytuł pracy: Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania
U
czelnia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Promotor dr hab. inż. prof. AGH Alina Kozarkiewicz

 

Wyróżnienia Project Master 2019

Kategoria praca licencjacka 

Autor: Edyta Magdalena Żmidzińska
Tytuł pracy:Analiza źródeł finansowania startupów na przykładzie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Promotor: dr Wojciech Lewicki

 

Kategoria praca magisterska

 • Autor: Iga Krzysztofiak
  Tytuł pracy: Zaufanie w zespołach stacjonarnych  i wirtualnych
  Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania
  Promotor: dr Patrycja Sznajder,
 • Autor: Kamila Brodzińska
  Tytuł pracy: Usprawnienie procesu zarządzania wiedzą w projektach w Muzeum Krakowa
  Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  Promotor: dr Beata Jałocha,
 • Autor: Wiktor De Witte
  Tytuł pracy: Zarządzanie Stresem w Zarządzaniu Projektami
  Uczelnia: Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Promotor:  dr Bartosz Grucza,

 

Kategoria praca podyplomowa

Autor: Ewa Szlachetka 
Tytuł pracy: Zarządzanie projektem prawnym na przykładzie transakcji M&A
Uczelnia: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Executive Master of Business Administration
Promotor: dr Bartosz Grucza,

 

Kategoria praca doktorska

Autor: dr Małgorzata Kotlińska
Tytuł pracy: Współczesne metody zarządzania projektem filmowym
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Promotor: dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek.