IPMA-Student ed.2.0

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: IPMA-Student ed.2.0
Printed by:
Date: Tuesday, 14 July 2020, 3:04 AM

Description

IPMA-Student wg. ICB 4.0

Przewodniki IPMA-Student ed.2.0

Informacje nt. certyfikacji IPMA-Student ed. 2.0 zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student ed.2.0:


Wytyczne kompetencji

Wytyczne kompetencji IPMA-Student sformułowano w dwóch formatach: Certyfikacja

(plik do ściągnięcia)

1. Wstęp

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego modelu kompetencji i systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C stanowi publikacja IPMA Competence Baseline (ICB IPMA® wersion 4.0).

ICB definiuje kompetencje wymagane od osób pracujących w dziedzinie zarządzania projektami, programami i portfelami. ICB w wersji 4.0 opisuje trzy domeny specjalistycznej wiedzy, wymaganej w dzisiejszym biznesie - Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Programami i Zarządzanie Portfelami, definiując 28 elementów kompetencji (CE, ang. Competence Elements), wymaganych od współczesnego menedżera projektu. Opis każdego Elementu Kompetencji jest doprecyzowany przez Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI – Key Competence Indicators) oraz Mierniki (Measures).

ICB wyróżnia trzy obszary kompetencji:

 • Kompetencje w obszarze „Perspektywa” definiują t kontekstowe umiejętności i wiedzę, która ma pewnie prowadzić nas w szeroko rozumianym środowisku projektu, programu lub portfela;
 • Kompetencje w obszarze „Ludzie” określają osobiste i interpersonalne kompetencje, wymagane do skutecznego uczestniczenia w/lub kierowania projektem, programem lub portfelem;
 • Kompetencje w obszarze „Praktyka” określają aspekty techniczne zarządzania projektami, programami i portfelami.

Polska wersja standardu ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami nosi nazwę Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami.

W oparciu o ICB 4.0 IPMA Polska opracowała kanon wiedzy dla domeny Zarządzanie Projektami (Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska). Informacje opisujące każdy Element Kompetencji (CE), Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI) i Mierniki uzupełniono o wybrane, referencyjne Zagadnienia I Techniki, które powinien znać kandydat przystępujący do certyfikacji IPMA 4-L-C w domenie Zarządzanie Projektami.

W uzupełnieniu systemu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi program certyfikacji IPMA-Student z zakresu zarządzania projektami, adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, prowadzonych przez akredytowane wydziały.

Profil IPMA Student - student legitymizujący się certyfikatem IPMA-Student wykazuje:

 • Znajomość podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w złożonych projektach lub kierownika „prostego” projektu.
 • Postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu IPMA.

Zakres wymagań kompetencyjnych IPMA-Student stanowi podzbiór wymagań ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami, wynikający z profilu IPMA-Student i ograniczonego czasu zajęć z bezpośrednim udziałem wykładowców (60 godzin dla studiów stacjonarnych i 30 godzin dla studiów niestacjonarnych).

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży.

Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student ed. 2.0.

 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Certyfikacja (niniejszy dokument)
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin (przedstawia system oceny kompetencji)
 • Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)


2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student

CERT IPMA Polska oferuje studentom akredytowanych Wydziałów pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA‑Student poprzez udostępnienie na portalu IPMA-Student aplikacji Quiz IPMA-Student i Egzamin próbny IPMA-Student oraz mobilnej aplikacji MOODLE Mobile.


2.1 Portal IS

Użytkownikami  dedykowanej części Portalu IS są studenci i pracownicy akredytowanych Wydziałów uprawnieni przez Wydział albo CERT IPMA Polska. Otwarta część portalu spełnia funkcje informacyjne i marketingowe.

Portal IS wykorzystuje platformę e-learningową MOODLE, powszechnie stosowaną przez uczelnie wyższe.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych akredytacją IPMA-Student studenci zainteresowani certyfikacją IPMA‑Student, po formalnym zgłoszeniu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student, uzyskują uprawnienia do korzystania z dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do przystępowania do Quizów IS.

Korzystanie z dedykowanej części Portalu IS jest bezpłatne.


2.2 Quiz IS

Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu.

Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA-Student.

Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie.
Udział w Quizie IS jest bezpłatny.

Wersja demo Quizów IS (Quiz IS-DEMO)  jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.


2.3 Egzamin próbny IS

Egzamin próbny IS jest dostępny tylko dla studentów i absolwentów dopuszczonych przez CERT IPMA Polska, tj. tych, którzy zostali zgłoszeni przez akredytowaną uczelnię jako uprawnieni do przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student (zaliczyli wszystkie przedmioty objęte akredytacją) i wnieśli opłatę certyfikacyjną na rzecz IPMA Polska (w ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do Egzaminu próbnego IS i raz do Egzaminu certyfikacyjnego IS).

Egzamin próbny IS jest symulowanym egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Student realizowanym w wersji online w akredytowanych pracowniach komputerowych. Zakres i poziom weryfikowanych kompetencji, struktura zestawu egzaminacyjnego, system oceny oraz czas trwania egzaminu są analogiczne do oryginalnego Egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Wynik Egzaminu próbnego IS przedstawia w formie mapy kompetencji % poprawnych odpowiedzi w całości oraz w wyróżnionych obszarach i elementach kompetencji. Analogicznie jak w przypadku Egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student, informacja zwrotna nt. wyniku Egzaminu próbnego IS nie zawiera szczegółowych informacji o pytaniach, udzielonych i poprawnych odpowiedziach ani komentarzy.

Aplikacje Quiz IS i Egzamin próbny IS różnią się zakresem (Egzamin próbny IS pokrywa pełen zakres wymagań kompetencyjnych, dany Quiz IS - wybrane kompetencje), liczbą pytań, rodzajem informacji zwrotnych (w Egzaminie próbnym IS student nie otrzymuje informacji o odpowiedziach udzielonych, poprawnych i wyjaśnień) oraz warunkami przystąpienia.

 

3. Organizacja certyfikacji IPMA-Student

3.1 Koordynator ds. IPMA-Student

Osobą odpowiedzialną za proces certyfikacji IPMA-Student na akredytowanym Wydziale jest Koordynator ds. IPMA-Student, który:

 • Udziela studentom informacji nt wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni studenta do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego
 • Rejestruje studentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student i występuje do Biura CERT IPMA Polska o przydzielanie im uprawnień dostępu do dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do Quizów IS.
 • Rejestruje zgłoszenia studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału i zgłosili chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.
 • Listę studentów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska
 • Na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizuje na Wydziale dla studentów dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student
 • Informuje studentów o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej
 • Nadzoruje przebieg egzaminu w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa)


3.2 Dopuszczenie do certyfikacji IPMA-Student

Do certyfikacji IPMA-Student mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące warunki

 • Student lub absolwent studiów I lub II stopnia, studiów podyplomowych, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowany Wydział
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu IPMA-Student  nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu studiów wyższych
 • Zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału (Listę kandydatów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student sporządza Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student)
 • Zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student chęci przystąpienia do certyfikacji IPMA‑Student.
 • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej IPMA-Student na rzecz IPMA Polska

3.3 Opłata za egzamin IPMA-Student

 • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN/osobę  brutto.
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu lub zbiorowo, przez Wydział, co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu.
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim są bezpłatne.
 • Opłata za wydanie jednego drukowanego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska w danej wersji językowej wynosi 50 PLN brutto
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

3.4 Egzaminy IPMA-Student

 • Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowane są wyłącznie w wersji online w akredytowanej pracowni komputerowej.
 • Więcej nt. egzaminu w specjalnym przewodniku:  Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin

3.4 Certyfikat IPMA-Student

 • Wydawane są 2 drukowane egzemplarze certyfikatu, jeden w wersji polskiej, jeden w wersji angielskiej oraz odpowiednio 2 egzemplarze certyfikatu w formacie pdf z certyfikowanym podpisem.
 • Certyfikaty drukowane są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 2 tyg. od daty egzaminu.
 • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student, którzy w formularzu Zgłoszenia wyrazili na to zgodę,  są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych.
 • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo

4. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student

Osoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

Egzamin

(plik do ściągnięcia)

Forma egzaminu

Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowane są wyłącznie w wersji online w akredytowanej pracowni komputerowej.

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student ed. 2.0

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 104 pytań, podzielonych na 3 rozdziały odpowiadające obszarom kompetencji wg. ICB 4.0: Perspektywa, Ludzie, Praktyka.
 • Każdy rozdział zawiera liczbę stron zgodną z liczbą Elementów Kompetencji w danym obszarze kompetencji, zgodnie z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych:  Perspektywa 5 stron, Ludzie 10 stron, Praktyka 11 stron.
 • Każda strona zawiera 4 pytania dotyczące konkretnego Elementu Kompetencji
 • Kolejność rozdziałów i stron jest zgodna ze strukturą kompetencji zdefiniowaną w Przewodniku IPMA-Student ed.2.0: Wytyczne kompetencji indywidualnych.
 • Nawigacja  w zestawie egzaminacyjnym – sekwencyjnie stronami lub poprzez wskazanie numeru strony.

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru;
 • Format pytań - głównie tekstowy, opcjonalnie uzupełniony o obiekty graficzne;
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt;
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt– w przeciwnym przypadku.

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski;
 • Nazwy własne w języku polskim i/lub angielskim;
 • Terminologia zgodna z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych.

Czas trwania egzaminu: 100 min 

Kryterium zaliczenia egzaminu:

 • Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student i przyznania certyfikatu IPMA-Student jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 21 elementów z 26 zdefiniowanych w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji (CE) jest łączny wynik odpowiedzi na 4 pytania dotyczące danego CE równy co najmniej 2 pkt.

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki punktowe Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
 • Formalne potwierdzenie wyniku Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS z liczbą punktów uzyskanych w każdym Elemencie Kompetencji (CE) i procentem zaliczonych CE zostanie przesłane studentowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym w czasie do 3 dni po egzaminie.
 • Wyniki danej sesji Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji).
 • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student.


Literatura

(plik do ściągnięcia)

Podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C stanowi publikacja IPMA Competence Baseline (ICB IPMA® wersion 4.0). Polska wersja standardu ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami nosi nazwę Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami.

Należy podkreślić, że Wytyczne Kompetencji IPMA ICB nie są metodyką zarządzania projektami, ani poradnikiem zarządzania projektami. Nie zalecają, ani nie zawierają żadnych konkretnych metod i narzędzi. Wyboru właściwych metod i narzędzi w konkretnych sytuacjach projektowych powinien dokonywać kierownik projektu w oparciu o swoją wiedzę nt. tzw. najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz doświadczenie.

Wytyczne kompetencji IPMA-Student ed. 2.0 stanowią podzbiór wymagań ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami i są opublikowane w 2 formatach, zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II  stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student ed. 2.0) i stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0: Wytyczne kompetencji)

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PM² Open project management methodology jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania. Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2®, PM² OMG, czy SCRUM, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki, w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA ICB 4.0 i IPMA-Student ed. 2.0, będzie niewystarczająca aby uzyskać certyfikat IPMA‑Student.

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla osób zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana tylko na poziomie podstawowym, dot. kluczowych pojęć z tego obszaru, wiedza na tym poziomie jest zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

 

STANDARDY BAZOWE

 1. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami, 2019
 2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Sixth Edition),Project Management Institute, 2018
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, , AXELOS, 2017
 4. PM² project management methodology guide, EU publications, 2016

 

LITERATURA

 1. Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska, 2019
 2. Przewodnik IPMA-Student Wytyczne kompetencji, 2019
 3. Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VII, OnePress, 2017
 4. Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2013
 5. Trocki M (red), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2015
 6. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, 2012