Print bookPrint book

IPMA-Student

IPMA-Student

Site: Portal IPMA-Student
Course: Portal IPMA-Student
Book: IPMA-Student
Printed by:
Date: Tuesday, 16 July 2019, 11:07 AM

Table of contents

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Biorąc udział w konkursach Project Master, Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. Szczegółowe wymagania kompetencyjne są opublikowane w „Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne” oraz „Efekty Kształcenia IPMA-Student”.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student: nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D. 

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronie ipma.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do e-Quizu IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student (symulowany egzamin IPMA-Student).

Gdzie znajdziesz więcej dodatkowych informacji?

IPMA Polska opublikowała serię przewodników, które pomogą Ci w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student.

Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w Biurze CERT IPMA Polska, w uczelnianych Biurach Karier i u koordynatorów ds. IPMA-Student na akredytowanych Wydziałach.

Info dla uczelni

Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA-Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość potwierdzenia zgodności programów nauczania z zakresu zarządzania projektami, oferowanych w ramach studiów I i II stopnia, z wymaganiami kompetencyjnymi, zgodnymi ze światowym standardem IPMA 4-L-C. System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Studenci i absolwenci akredytowanych uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

IPMA Polska, uznając uregulowania obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowała sposób definiowania wymagań kompetencyjnych do wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z Efektami Kształcenia IPMA-Student.

Wymagania Kompetencyjne IPMA-Student zostały opracowane przez Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska, po zasięgnięciu opinii Komitetu Programowego ds. Certyfikacji IPMA Polska (reprezentacja biznesowa interesariuszy z różnych branż i środowisk zarządzania projektami) i Uczelni biorących udział w pilotażu programu IPMA-Student.

Celem programu IPMA-Student jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do wymagań globalnego rynku pracy poprzez potwierdzenie profesjonalnym certyfikatem ich kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, zbudowanych na etapie edukacji akademickiej.

Więcej informacji nt. programu IPMA-Student

dr Joanna Rzempała
Menedżer programu IPMA-Student
joanna.rzempala@wzieu.pl

Ewa Zawadzka
Dyrektor Biura CERT IPMA Polska
+48(22) 622 0878
Ewa.Zawadzka@ipma.pl

Przewodnik Certyfikacja

Przewodnik Certyfikacji moża uzyskać jak plik pdf (plik do pobrania) lub przechodząc do kolejnych podrozdziałów.

1. Wstęp
2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student
3. Certyfikacja
4. Organizacja
5. Certyfikat IPMA-Student
6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student  

1. Wstęp

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

W uzupełnieniu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi profesjonalny system certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dedykowany dla studentów studiów I lub II stopnia. Certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest w partnerstwie z Wydziałami uczelni wyższych, które uzyskały akredytację CERT IPMA Polska w zakresie IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie [NCB3.0] oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży.

Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student.

  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)

Opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski, Ewa Zawadzka

Zatwierdzenie: Kierownictwo Strategicznie Certyfikacji IPMA Polska: Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Zbigniew Wolski, Marek Zalewski

2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student

CERT IPMA Polska oferuje studentom Wydziałów akredytowanych w zakresie IPMA-Student pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student poprzez udostępnienie na Portalu IS aplikacji Quiz IS i Sprawdzian IS oraz mobilnej aplikacji m.IPMA-Student.

2.1 Portal IS

Portal IS jest dedykowany do obsługi zagadnień związanych z certyfikacją IPMA-Student, takich jak m.in. przeprowadzanie e-Quizów i e-Sprawdzianów, prowadzenie badań ankietowych, itp.

Użytkownikami dedykowanej części Portalu IS będą studenci i pracownicy akredytowanych Wydziałów uprawnieni przez Wydział albo CERT IPMA Polska. Otwarta część portalu będzie spełniać funkcje informacyjne i marketingowe.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych akredytacją IPMA-Student studenci zainteresowani certyfikacją IPMA-Student, po formalnym zgłoszeniu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student, uzyskują uprawnienia do korzystania z dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do przystępowania do Quizów IS.

Listę studentów uprawnionych sporządza i klucze dostępu przydziela Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

Korzystanie z dedykowanej części Portalu IS jest bezpłatne.

2.2 Quiz IS

Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu.

Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA-Student.

Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie. Udział w Quizie IS jest bezpłatny.

Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS) jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

3. Certyfikacja

3.1 Dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student

Do certyfikacji IPMA-Student mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące warunki

  • Student lub absolwent studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowany Wydział
  • Absolwent może przystąpić do egzaminu IPMA-Student nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu studiów wyższych
  • Zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału (Listę kandydatów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student sporządza Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student)
  • Zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student chęci przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student.Indywidualne zgłoszenie studenta zawiera:
   • Nazwisko, Imię, Nr indeksu, Login wg Katalogu Uczelnianego, Adres e-mail, Telefon kontaktowy
   • Akceptację Kodeksu Etycznego Kierownika Projektu IPMA Polska
   • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział i przez Biuro CERT IPMA Polska (Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu certyfikacji)
   • Zgodę na umieszczenie nazwiska w Wykazie Osób Certyfikowanych publikowanym na stronie ipma.pl.
  • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej IPMA-Student na rzecz IPMA Polska (Listę uczestników dopuszczonych przez CERT IPMA Polska do egzaminu IPMA-Student sporządza Biuro CERT IPMA Polska)

3.2 e-Sprawdzian IS

Studenci i absolwenci Akredytowanych Wydziałów, które zapewniają dostęp do Akredytowanej pracowni komputerowej, dopuszczeni do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student przez CERT IPMA Polska, uzyskują prawo do przystąpienia do e-Sprawdzianu IS.

Sprawdzian IS jest symulowanym egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Student realizowanym w wersji online w akredytowanych pracowniach komputerowych. Zakres i poziom weryfikowanych kompetencji, struktura zestawu egzaminacyjnego, system oceny oraz czas trwania egzaminu są analogiczne do oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Wynik Sprawdzianu IS przedstawia w formie mapy kompetencji % poprawnych odpowiedzi w całości oraz w wyróżnionych obszarach i elementach kompetencji. Analogicznie jak w przypadku oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student, informacja zwrotna nt. wyniku Sprawdzianu IS nie zawiera szczegółowych informacji o pytaniach, udzielonych i poprawnych odpowiedziach ani komentarzy.

Aplikacje Quiz IS i Sprawdzian IS różnią się zakresem (Sprawdzian IS pokrywa pełen zakres wymagań kompetencyjnych, dany Quiz IS wybrane kompetencje), liczbą pytań, rodzajem informacji zwrotnych (w Sprawdzianie student nie otrzymuje informacji o odpowiedziach udzielonych, poprawnych i wyjaśnień) oraz warunkami przystąpienia.

3.3 Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student

W zależności od udostępnionej przez akredytowany Wydział infrastruktury, egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej albo „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

W obu przypadkach zestawy egzaminacyjne są identyczne a pytania testowe generowane są z tej samej bazy pytań egzaminacyjnych. Więcej nt. egzaminu w specjalnym przewodniku: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny

4. Organizacja

4.1 Koordynator ds. IPMA-Student

Osobą odpowiedzialną za proces certyfikacji IPMA-Student na akredytowanym Wydziale jest Koordynator ds. IPMA-Student, który:

  • Udziela studentom informacji nt wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni studenta do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego
  • Rejestruje studentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student i przydziela im uprawnienia do dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do Quizów IS. Listę studentów uprawnionych przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska.
  • Rejestruje zgłoszenia studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału i zgłosili chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student. Listę studentów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska
  • Na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizuje na Wydziale dla studentów dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska:
   • sesję e-Sprawdzianu (jeśli Wydział zapewnia dostęp do akredytowanej pracowni komputerowej)
   • sesję egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student (e-Egzamin IS albo Egzamin IS)
  • Informuje studentów o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej
  • Nadzoruje przebieg sesji egzaminacyjnej w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa przyjętą dla danej formuły egzaminu)

4.2 Terminy i miejsce sesji egzaminacyjnej:

  • Ustalane na podstawie zlecenia Wydziału uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska
  • Informacji nt. miejsca i terminu organizacji na akredytowanym Wydziale e-Sprawdzianów IS i Egzaminów IS udziela studentom Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

4.3 Opłata za egzamin i certyfikat IPMA-Student

  • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN / osobę brutto.W ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do symulowanego egzaminu (e-Sprawdzian, jeśli Wydział zapewnia dostęp do Autoryzowanej pracowni komputerowej) i raz do egzaminu oryginalnego.
  • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu
  • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty tylko w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506 (Bank BPH SA Oddział w Warszawie, Al.Jerozolimskie 27) W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, Nazwa Akredytowanego Wydziału”.Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student.
  • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne
  • Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 PLN brutto
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

4.4 Rezygnacja z egzaminu

Rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i nie będzie zwracana opłata egzaminacyjna wniesiona przez kandydata. Wyjątek stanowi choroba udokumentowana oficjalnym zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.

4.5 Wynik egzaminu

  • Indywidualne wyniki e-Sprawdzianu IS i e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
  • Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie” w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostaną przesłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Wyniki danej sesji egzaminacyjnej są udostępniane Wydziałowi jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji)
  • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student

4.6 Odwołanie

Uczestnik egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student ma prawo złożyć odwołanie od procesu certyfikacji . Odpowiednio uzasadnione odwołanie należy przesłać do Biura CERT IPMA Polska w formie e-mail lub papierowej w ciągu 30 dni od daty egzaminu.

5. Certyfikat IPMA-Student

  • Certyfikat IPMA-Student jest wydawany w dwóch drukowanych egzemplarzach, po jednym w języku polskim i angielskim.
  • Certyfikaty są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 3 tyg. od daty egzaminu
  • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student (Imię, Nazwisko oraz numer i data przyznania certyfikatu) są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych, aktualizowanym raz na miesiąc
  • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo
  • IPMA Polska przyznaje osobie certyfikowanej - wraz z certyfikatem - darmowe członkostwo indywidualne w IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.

6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student

Osoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

Przewodnik Egzamin

Forma egzaminu

Jeżeli organizator egzaminu, Akredytowany Wydział, dysponuje akredytowaną pracownią komputerową, egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej. W przeciwnym przypadku, egzamin przeprowadzany jest „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

 

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych dla ułatwienia nawigacji w egzaminie na 10 rozdziałów, po 10 pytań w każdym rozdziale.
 • W danym rozdziale zawarte są pytania dotyczące określonego zbioru elementów kompetencji, oznaczonego kodami kompetencji stosowanymi w Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne.
 • W każdym zestawie egzaminacyjnym 70 pytań dotyczy obszaru kompetencji technicznych, 15 pytań – kompetencji behawioralnych, 15 pytań – kompetencji kontekstowych.
 • Drukowany zestaw egzaminacyjny IPMA-Student
  • Zestaw składa się z dwóch części
   • Zestawu pytań egzaminacyjnych ze stroną tytułową
   • Arkusza na odpowiedzi
  • Strona tytułowa zestawu pytań zawiera informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin) oraz Spis treści
  • Arkusz na odpowiedzi zawiera:
   • 100 x 4 pól do zaznaczenia znakiem X wybranej opcji odpowiedzi
   • Informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin)
   • Informacje identyfikacyjne asesorów oceniających egzamin
   • Wynik egzaminu w całości i w poszczególnych obszarach kompetencji (rozdziałach) wyrażony w pkt
  • Uwaga: przedmiotem oceny są wyłącznie opcje zaznaczone w Arkuszu odpowiedzi
   • zaznaczenie dwóch odpowiedzi na dane pytanie jest błędem – ocena pytania wynosi 0 pkt

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru.
 • Pytania i odpowiedzi głównie w formacie tekstowym, opcjonalnie uzupełnionym o format graficzny
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt – w przeciwnym przypadku

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski, Nazwy własne w języku angielskim
 • Terminologia zgodna z: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, Polskie Wytyczne Kompetencji NCB3.0

Czas trwania egzaminu: 100 min

Kryterium zaliczenia egzaminu:co najmniej 50 pkt

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny. Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu
 • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, są przesyłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu.

Dobre rady

 • Przygotuj się nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie – przyjdź wcześniej, weź miękki ołówek, gumkę, kalkulator (utwórz rezerwę zasobów na ryzyko!).
 • Zapoznaj się z treścią zestawu – nazwy rozdziałów odnoszą się do obszarów i elementów kompetencji, których dotyczą pytania testowe w danym rozdziale.
 • Znając zakres kompetencji w poszczególnych rozdziałach, swoje mocne strony i czas potrzebny na rozwiązanie, ustal kolejność rozwiązywania testu.
 • Kontroluj postęp prac i upływ czasu.
 • Pamiętaj, masz udzielić najlepszej odpowiedzi z podanych 4 opcji. W przyjętej formule oceny jest możliwe, że wszystkie opcje odpowiedzi na dane pytanie są prawdziwe.
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, która opcja odpowiedzi jest najlepsza, odrzuć najpierw szybko dwie, zastanów się trochę dłużej nad wyborem jednej z dwóch pozostałych, jeśli nadal nie wiesz – „strzelaj”.

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja w postaci pliku pdf - do pobrania

Przewodnik Literatura

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla studentów i absolwentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PCM jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania.Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2® lub PCM będzie niewystarczająca dla certyfikacji IPMA- Student, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA 4-L-C i IPMA-Student.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana w ramach kompetencji kontekstowych tylko na poziomie elementarnym.

Standardy zarządzania programami i portfelami projektów wymieniono głównie dla systematyki - na poziomie IPMA-Student, w ramach kompetencji kontekstowych, wymagana jest jedynie podstawowa wiedza nt kluczowych pojęć z tego obszaru, zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

Przewodnik_NCB3.0_IPMA-Student_Literatura w postaci pliku pdf - do pobrania

Standardy bazowe

 1. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009
 2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Fifth Edition), Project Management Institute, 2013; Polskie wydanie, MT&DC, 2013
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, Office of Government Commerce, 2011
 4. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office
 5. ISO 21500:2012, Guidance on project management

Standardy uzupełniające

 1. Skuteczne zarządzanie programami, Office of Government Commerce, 2011
 2. Biura Portfeli, Programów i Projektów, Cabinet Office, 2011
 3. Management of Risk: Guidance for Practitioners, Office of Government Commerce, 2007
 4. The Standard for Portfolio Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 5. The Standard for Program Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 6. Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute®, 2009
 7. Project Management Institute® Practice Standard for Work Breakdown Structures, 2001
 8. Practice Standard for Earned Value Management, Project Management Institute®, 2005

Literatura

 1. Covey S.R.,7 nawyków skutecznego działania, Rebis, 2006
 2. DeMarco T, Lister T, Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, 2002
 3. Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, 2001
 4. Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002
 5. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters-Kluwer, 2012
 6. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012
 7. Whitehead R., Poradnik kierownika zespołu, WNT, 2005
 8. Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005
 9. Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2007

Rekomendacje biznesu

Rekomendacje dla Certyfikatu IPMA-Student poszczególnych według przedstawicieli poszczególnych branż:

Telekomunikacja i Informatyka

        

Certyfikat IPMA-Student to najlepsze potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, jakie student może okazać przyszłemu pracodawcy.

Certyfikat IPMA-Student zdecydowanie ułatwi absolwentom wejście do świata Project Managementu, a pracodawcom pozwoli skrócić czas niezbędny na wdrażanie przyszłych kierowników projektów w tajniki pracy projektowej.

Tomasz Prokopiuk, Kierownik ds. rozwoju organizacji w Tieto Poland Sp. z o.o.

 

        

Dla młodych ludzi wejście w świat zarządzanych projektów może być sporym wyzwaniem. Administracyjne elementy warsztatu zarządzania łatwo mogą przysłonić sens pojęć takich jak odpowiedzialność za rezultat, ryzyko, postęp prac, czy jakość. Program IPMA-Student jest szansą na takie oswojenie języka i pojęć zarządzania, które ułatwi absolwentom szybkie i produktywne odnalezienie swojego miejsca w rzeczywistych projektach.

Borys Stokalski, Prezes Infovide-Matrix S.A.

        

Wspólny język, rozumienie celów, współzależności oraz podstawowych priorytetów zapewnia osoba legitymująca się certyfikatem IPMA Student – to już coś jak na początek podróży w zespole realizacji projektu.

Maciej Pacewicz, Akredytowany General Project Manager, Alcatel-Lucent

        

Certyfikat IPMA-Student może być pierwszą przepustka dla młodych osób, wkraczających w dorosły świat działań zawodowych. Wiedza na temat projektów i zarządzania projektami ułatwi im ten start. Dla potencjalnego pracodawcy certyfikat jest gwarancją umiejętności i znajomości zagadnień projektowych.

Kompetencje studentów posiadających certyfikat są potwierdzeniem merytorycznej dojrzałości i odpowiedzialności. Dla naszej firmy będzie to rękojmia dobrze zainwestowanych środków, gdy absolwent z certyfikatem zechce podjąć u nas pracę.

Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu Simple S.A.

        

W e-point S.A. uważamy, iż to, czy kandydat pasuje na dane stanowisko i do kultury naszej organizacji zależy od jej / jego charakteru. Szukamy osób chętnych do nieustannej nauki (także w kontekście umiejętności samooceny - jakie silne strony powinien rozwijać, by więcej wnieść w rozwiązanie dla klienta, w pracę zespołu, czy po prostu we własny komfort pracy). W zależności od stanowiska poszukujemy zarówno talentów do tworzenia i ulepszania prototypów (lub zmierzenia się z trudnymi projektami) jak i umiejętności skupienia się przez dłuższy czas nad konkretnymi zadaniami.

Fakt, iż kandydat przystąpił do programu IPMA Student ma dla mnie istotne znaczenie. Po pierwsze, jest sygnałem o wyjściu poza "comfort zone", co może mieć wpływ na ocenę "attitude" kandydata. Po drugie, jest okazją do nauki praktycznych, stosowanych w biznesie "best practices". Po trzecie, byłby dla mnie sygnał o jego sprycie, gdyż z racji mojej sympatii dla IPMA oraz wspaniałych ludzi działających w Stowarzyszeniu, taki kandydat z marszu miałby u mnie duży plus :).

Marek Sodolski, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży w e-point S.A. 

Bankowość i Finanse

     

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie i skuteczne wdrażanie się w zadania projektowe. Posługiwanie się w zespole tym samym „projektowym językiem” jest w tym wypadku bezcenne.

Certyfikat IPMA-Student jest dla mnie swego rodzaju gwarancją, że rekrutuję do projektu właściwe osoby, niezależnie od ich kierunkowego wykształcenia i faktu, że dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Artur Marsy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami Biznesowymi, Credit Agricole Bank Polska SA

           

Poszukujemy młodych, otwartych i zaangażowanych ludzi posiadających podstawową wiedzę nt metod i narzędzi zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne w wykonywaniu nie rutynowych zadań oraz  w pracy grupowej. Program akredytacji uczelni oraz certyfikat IPMA-Student jest dla nas benchmarkiem uniwersalnych, ponadbranżowych kompetencji, którym przypisujemy dużą wagę w procesach rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku.

Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu FM Bank PBP S.A.

 

           

Biegła znajomość skutecznych metod i narzędzi, zarówno tych technicznych, jak i z pogranicza tzw. kompetencji miękkich, jest kluczowa aby efektywnie  zarządzać projektem. Niezbędny jest też wspólny język, którym posługiwać się będą wszyscy uczestnicy projektu.  Komunikacja to zdaniem wielu osób najważniejsza rzecz w zarządzaniu projektami! Dlatego, posiadanie certyfikatu IPMA-Student, który uwiarygadnia kwalifikacje członka zespołu projektowego, istotnie zwiększa szanse zdobycia pracy w środowisku projektowym.

 

Kamil Kajetanowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Bank BGŻ

 

  
 

W Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. w trakcie rekrutacji do Biura Zarządzania Projektami zwracam szczególną uwagę na posiadane certyfikaty kandydatów, ponieważ one są potwierdzeniem posiadanej wiedzy teoretycznej (IPMA Student, IPMA D), a w przypadku wyższych certyfikatów również wiedzy praktycznej z zarządzania projektami. Osoby z certyfikatami IPMA, dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu bardzo szybko integrują się z resztą zespołu Kierowników Projektu oraz bardzo sprawnie zarządzają projektami. Dlatego też zachęcam wszystkich, nie tylko studentów, do podwyższania swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami i potwierdzania ich certyfikatami IPMA.

 

Dr inż. Robert Kański, Certified Project Director IPMA level A, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Procesami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Doradztwo, Konsulting

    

Uważam program IPMA-Student za bardzo ciekawą i godną polecenia inicjatywę. Posiadanie potwierdzonych (co jest kluczowe), uniwersalnych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami z pewnością ułatwi takiej osobie odnalezienie się w projekcie. Pracodawca natomiast bez zbędnego opóźnienia będzie mógł taką osobę włączyć do zespołu, szczególnie w takiej firmie jak Deloitte, która wszystkie swoje zaangażowania z klientem realizuje projektowo. W naszej branży osoby posiadające certyfikat IPMA-Student będą w lepszej pozycji w procesie rekrutacji już od samego początku.

Daniel Martyniuk, Senior Manager | Consulting, Deloitte

 

Przemysł


  
  
      

Podmioty gospodarcze, takie jak ELEKTROTIM S.A., poszukują młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy oprócz wiedzy branżowej posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji kandydata jest certyfikat IPMA-Student, otrzymany od wiarygodnej organizacji International Project Management Polska.

Koleżanki i Koledzy, uczcie się przydatnych rzeczy, poszukiwanych na globalnym rynku pracy. Skorzystajcie z możliwości, jakie oferuje Wam program IPMA-Student realizowany przez IPMA Polska i wiodące polskie uczelnie.

Andrzej Diakun, Prezes, ELEKTROTIM S.A.

 


 
  
      

Coraz większa część gospodarki przyjmuje charakter projektowy, zarówno w obszarze dużych, jak i małych przedsięwzięć. Konsekwencją tego jest coraz powszechniejsza konieczność budowania kompetencji projektowych we wszystkich firmach.

Wdrożenie programu certyfikacji IPMA-Student wychodzi naprzeciw tym trendom gospodarczym. Dodatkowo, potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami profesjonalnym certyfikatem, dla absolwentów uczelni wydatnie zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a pracodawcy skraca okres przygotowawczy konieczny do wdrożenia nowego pracownika.

 Stanisław Sroka, Prezes Zarządu, PPH TRANSSYSTEM S.A., Certified Project Director IPMA level A.


 
  
       W postępowaniach rekrutujących absolwentów wyższych uczelni, w pierwszej kolejności, poza kierunkiem studiów, analizujemy posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z pracą zespołową i projektową. Uzyskanie przez absolwenta certyfikatu IPMA Student świadczy o  ukierunkowaniu jego przyszłej ścieżki zawodowej i gwarantuje firmie pozyskanie ambitnego i kompetentnego pracownika.

 Dr Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

 


  
  
      

Model zarządzania projektowego jest coraz powszechniej stosowany jako standard przy realizacji inwestycji, praktycznie niezależnie od branży. Jego znajomość przez absolwenta studiów znacznie skraca okres adaptacji do pracy w zespole projektowym i stanowi podstawę budowy kariery zawodowej w kierunku menedżerskim. Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem i uznaniem tych podstawowych kompetencji wypracowanych na etapie edukacji akademickiej.

Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu,  Dyrektor Naczelny, CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

 


              
  
      

Obecnie sama wiedza techniczna połączona z indywidualnym poszukiwaniem rozwiązań nie wystarcza. Praktycznie większość zadań realizowanych w pracy wymaga zaangażowania zespołu, a jeśli tak to osoba z certyfikatem IPMA – Student ma już wypracowane kompetencje do kierowania jak i pracy w Zespole. Jest to doskonała inwestycja pozwalająca na dobry i mocny start w każdej organizacji jak i następnie na szybszy rozwój. Z pozycji szefa także dużo łatwiej rozmawiać z osobą z certyfikatem IPMA – Student aniżeli z inną, której dużo spraw organizacyjnych trzeba tłumaczyć. Zachęcam do certyfikacji IPMA - Student jest to taka „szczepionka” która pozwala, podejmując swoją pierwszą pracę uniknąć „chorób wieku dziecięcego” i efektywnie realizować swój dalszy rozwój.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland Sp. z o.o.


             
  
      

Mam za sobą wiele lat zarządzania projektami w korporacjach takich, jak Siemens i IBM, wiem jak ważne i często rozstrzygające o sukcesie są kompetencje ludzi w prowadzeniu małych, dużych i gigantycznych projektów, w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Certyfikat IPMA Student to pierwszy kamień milowy w karierze menedżera projektów, obiektywnie potwierdzający kompetencje, które przydają się nam nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym, bo projekty są naszą codziennością, chociaż często nieuświadomioną.

Witam w świecie projektów , witam w rodzinie IPMA

Leszek Staśto (ICA & Validator IPMA, Assessor IPMA 4-L-C , Assessor IPMA Delta, certyfikowany PMP

Budownictwo, Górnictwo

      

Certyfikat IPMA-Student  -  i wszystko jasne. Tak jak inne określenia, np. FIDIC, bez słów wyjaśnia Inwestorowi kto zacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiada właściciel certyfikatu IPMA.

Jako senior project manager IPMA-B wielokrotnie tego doświadczyłem, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Stwierdzam, że osoba z certyfikatem IPMA-Student posiada duże „fory” na starcie swojej zawodowej kariery.

Jan Lech Zioberski, Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynieryjne, Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

      

Zachęcam studentów do budowania swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i ich potwierdzenia certyfikatem IPMA-Student. W obecnych czasach od absolwenta wyższej uczelni technicznej oczekuje się posiadania nie tylko kompetencji technicznych ale również kierowniczych, w szczególności z zakresu zarządzania projektami (Project Management), przykładem tego jest moja kariera zawodowa.

Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, przez ponad 30 lat pracowałem w górnictwie niemieckim, angielskim, tureckim zajmując się zagadnieniami techniki, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, aspektami prawnymi i optymalizacją ryzyka finansowego projektu. Wyspecjalizowałem się w wyciąganiu projektów z kryzysowych sytuacji. Zebrane operacyjne doświadczenia pozwoliły mi przejść do pełnienia ról doradczych i kontrolnych w dużych, złożonych projektach, takich jak np. wart 2 miliardy € projekt przebudowy kopalni rud żelaza „Konrad” w Salzgitter na składowisko odpadów promieniotwórczych, czy wart około 8-9 miliardów € projekt budowy podziemnej infrastruktury kolejowej w mieście Stuttgart. Obecnie pracuję dla DB Netz, głównego inwestora w w/w projekcie, pełniąc rolę nadzoru strategicznego nad wszystkimi aspektami projektu, w szczególności ewentualnymi problemami, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na jakość eksploatacji stworzonej infrastruktury

Tomasz Gutkowski, Großprojekte Südwest, Bauherrenvertretung Stuttgart - Ulm (I.NG-SW-S), DB Netz AG

Usługi

     Student z certyfikatem IPMA- Student daje przedsiębiorcy możliwość szybszego włączenia go w zadania zespołów projektowych w firmie. To bardzo ważne, aby nie tracić czasu na szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

Sławomir Halbryt, Prezes SESCOM S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

     Certyfikat IPMA-Student to potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie Project Managementu, zweryfikowane przez dwie niezależne instytucje, czyli uczelnię i uznaną międzynarodową organizację IPMA. To także potwierdzenie gotowości absolwenta studiów wyższych do szybkiej adaptacji w warunkach pracy zespołowej w mojej firmie.

Wojciech Kuśmirek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp.z o.o., Police 

 

Energetyka

    

Uczestniczymy w życiu prywatnym lub zawodowym w zadaniach o charakterze projektowym.  Wymagają one specyficznych kompetencji. Ułatwieniem dla pracy w projektach będzie znajomość języka, środowiska, zwyczajów kulturowych, wiek czy doświadczenie członków zespołu, ale o tym wiedzą i mówią wszyscy.

By dać coś ekstra, uzyskać prawdziwą przewagę, warto poznać międzynarodowy standard komunikacji projektowej. Wiedzieć od czego zacząć w nowej inicjatywie projektowej, na czym skończyć, jak co się nazywa i na co w ogóle, czy szczególe, zwrócić uwagę. Warto odbyć taki „kurs nauki jazdy” i uzyskać „prawo jazdy”, czyli profesjonalny certyfikat, potwierdzający nasze kompetencje w zarządzaniu projektami i otwierający przed nami świat project management’u.

Dla wielu pracodawców język komunikacji projektowej jest ważniejszy niż chiński czy szwedzki, i to nie tylko wtedy, gdy pracujemy w dużych, międzynarodowych przedsięwzięciach. Mając z tym do czynienia na co dzień  w życiu zawodowym i prywatnym, rekomenduję Wam certyfikat IPMA-Student.

Taki kurs i certyfikat ułatwiłby mi w 1993 roku zarządzanie pierwszymi w Warszawie Juwenaliami Warszawskimi, a dziś kurs i certyfikat IPMA-B ułatwia mi zarządzanie portfelem projektów o budżecie dziesięciocyfrowym.

 Wojciech Jarosz, Dyrektor Strategii i Organizacji PSE S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

    

Podsumowując, jako aktywny emeryt, moją 35-letnią karierę w roli Project Managera, uczącego się ”w biegu” praw i reguł rządzacych praktycznym zarządzaniem projektami, dostrzegam z tej perspektywy wagę wiedzy i teorii z tego zakresu. Dostęp do nich wiedzie przez poznanie tych podstaw już w czasie studiów. Taką możliwość stwarza system certyfikacji IPMA Student, autoryzowany przez IPMA Polska i wprowadzany we współpracy z wiodącymi polskimi Uczelniami. Zachęcam moich młodszych kolegów, planujących swoją przyszłą karierę w fascynującym świecie PROJEKTÓW, do rozpoczęcia wspinania się po kolejnych stopniach przyszłej kariery zawodowej wykorzystując szanse jakie otwiera certyfikat IPMA-Student.

Z życzeniami powodzenia i wielu sukcesów na tej projektowej ścieżce !!!

 Janusz Smurawa, lat 72

Od 2010 roku PM w stanie spoczynku, po 35 letniej karierze PM z dorobkiem blisko 100 ”popełnionych” w Europie projektów przemyslowych,  w roli Senior Managera w koncernie ABB /ALSTOM, wiodącym dostawcy kompleksowych systemów technologicznych dla szeroko pojętej Energetyki.

Certyfikowany PMP, w systemie certyfikacji PMI, Assessor certyfikacji IPMA 4L, IPMA DELTA z ”dorobkiem” ca 400 certyfikowanych Kierowników Projektów na poziomie C, B, A w Skandynawii i Europie centralnej.

 

    

Zarządzanie projektowe staje się coraz ważniejsze dla realizacji strategii wielu organizacji, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego osiągania ich celów biznesowych. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, rosnącej złożoności i globalnej konkurencji najwyższe kierownictwo, a zwłaszcza organy właścicielskie, oczekują sprawnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Ważnym krokiem w życiu zawodowym każdego menedżera jest zdobycie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz potwierdzenie swoich kompetencji międzynarodowym, powszechnie rozpoznawanym certyfikatem. Jednym z wiodących systemów certyfikacji jest system certyfikacji IPMA (International Project Management Association) oparty na modelu IPMA ICB Version 4.0 (Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami).

Dobrym początkiem dla zrealizowania ambitnego programu rozwoju osobistego przyszłego nowoczesnego menedżera jest program IPMA–Student, zgodny w ICB v.4.0, gorąco go rekomenduję.

dr inż. Henryk Majchrzak, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, IPMA LEVEL A Certified Projects Director

Administracja publiczna

         W każdej współczesnej korporacji, ale także nowoczesnej jednostce administracji publicznej pojawiają się projekty interdyscyplinarne, których prowadzenie wymaga wiedzy, współdziałania, determinacji. Certyfikat IPMA-Student jest doskonałym poświadczeniem wiarygodności młodych project manager’ów, ich warsztatu i umiejętności, w końcu kwalifikacji do odpowiedzialnego zarządzania projektami w dorosłym życiu zawodowym.  

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Opinie osób certyfikowanych

"Postanowiłam zrobić certyfikat aby zdobyć nowe doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami. Dzięki niemu sprawdziłam swoje umiejętności i mam szansę je pogłębiać. "

Katarzyna Warcholak - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

o1  "Certyfikat IPMA Student to wartość dodana w cyklu mojego kształcenia. Chcę podejmować inicjatywy poza zajęciami, a ta z pewnością okaże się atrakcyjna na rynku pracy. Poza tym proces przygotowania do egzaminu to, poza nauką, dobra okazja do poznania fajnych osób ze środowiska obecnych i przyszłych project managerów. Wszystkim niezdecydowanym – szczerze polecam! "

Anna Jurzysta - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o4 "Dzięki uzyskaniu certyfikatu IPMA - Student jestem bardziej atrakcyjna na rynku pracy, szczególnie w stosunku do studentów, którzy go nie posiadają, starających się o podobne stanowiska pracy. Ponadto podczas przygotowań do egzaminu nauczyłam się dobrych praktyk związanych z pracą na stanowisku project managera, co jest niezbędne na mojej dalszej ścieżce zawodowej."

Klaudia Kaczmarek - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

"Egzamin IPMA-Student który odbył się w marcu br. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług został przeprowadzony w miłej, ale i fachowej atmosferze. Sam egzamin był adekwatny do nabytych przez nas umiejętności w trakcie półrocznego szkolenia. Samo jego zdobycie otworzyło mi możliwości ubiegania się o staże / pracę w firmach poszukujących project managerów. Każdy student, który jest zainteresowany project managementem powinien od tego certyfikatu zacząć swoją ścieżkę kariery."

Radosław Borkowski - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o3 "Dzięki IMPA Student, mogłem sprawdzić i potwierdzić zdobytą dotychczas wiedzę. Było to ważne tak dla mnie jak i przyszłego pracodawcy. To m.in. dzięki certyfikatowi udało mi się zdobyć pierwszą pracę jako Junior Project Manager."

Szymon Kędzior - Studia Niestacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o2 "Certyfikat IPMA Student zarządzania projektami jak na razie w Polsce posiada mało osób. Cieszę się , że i mi się udało go zaliczyć i znaleźć się w tym gronie. Poprzez naukę do zdania certyfikatu uświadomiłam sobie w jakim kierunku chcę iść i co mnie interesuję. Zajęcia przygotowujące również bardzo pomogły oprócz samodzielnej nauki. Warto zdobywać dodatkowe umiejętności bo z pewnością pomogą w zdobyciu pracy w tej dziedzinie, stąd w przyszłości zamierzam podjeść do certyfikatu poziom wyżej."

Aneta Piniewska - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 "Przygotowania na egzaminu IPMA Student pomogły mi w usystematyzowaniu dotychczas zdobytej wiedzy na temat projektów, polecam zwłaszcza po sesji kiedy ta wiedza jest jeszcze „świeża”. Dzięki zdobytej wiedzy w toku studiów oraz tej wymaganej do zdobycia certyfikatu IPMA-Student czuję się bardziej pewnie na rynku pracy.  Planuję rozwijać się w kierunku zarządzania projektami, a dzięki zdobytemu doświadczeniu w ramach  IPMA- Student, łatwiej będzie mi zdecydować się na kolejne certyfikacje."

Katarzyna Płonowska – Studia Niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 "W moim przypadku, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przygoda z IPMA diametralnie zmieniła moje życie, a to za sprawą pracy, którą otrzymałam po odbyciu programu stażowego i zdobyciu certyfikatu IPMA Student. Choć moje aktualne stanowisko nie jest związane z projektami, to mimo wszystko uważam, że umiejętność zarządzania nimi, w dobie korzystania np. z funduszy unijnych, jest bardzo cenna. Dzięki zajęciom przygotowującym do certyfikatu IPMA poznałam ciekawych ludzi, zdobyłam nowe doświadczenia, a o to przecież chodzi - by cały czas się rozwijać! Gorąco zachęcam do podjęcia wyzwania, bo warto! :)"

Katarzyna Goyke - Studia Stacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Wykaz osób certyfikowanych - stan na dzień 6-07-2018

Lp

Imię

Nazwisko

ID Uczelni

Data uzyskania

Nr certyfikatu

1

Monika

Adamenko

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

77/2016/IS

2

Agata

Adamiec

SGH

20.02.2015

1/2015/IS

3

Dorota

Altewęgier

SGH

26.06.2015

15/2015/IS

4

Joanna

Ambrozik

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

50/2017/IS

5

Irmina

Andrzejczak

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

78/2016/IS

6

Tomasz

Anioł

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

10/2017/IS

7

Adrianna

Antoniak

UO-SG

22.06.2018

128/2018/IS

8

Katarzyna

Astasevich

SGH

20.02.2015

2/2015/IS

9

Jowita

Babiarz

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

79/2016/IS

10

Agnieszka

Bajda

UEKra-WZ

30.06.2018

109/2018/IS

11

Kamil

Bajek

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

51/2017/IS

12

Levon

Balabekyan

PG-WZiE

07.04.2018

47/2018/IS

13

Anna

Baluj

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

80/2016/IS

14

Robert

Banaś

UEPoz-WZ

06.07.2018

161/2018/IS

15

Adrianna

Bartkowiak

UEPoz-WZ

05.07.2017

73/2017/IS

16

Pachacz

Bartłomiej

UEKra-WZ

29.09.2017

92/2017/IS

17

Krzysztof

Bartmiński

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

3/2018/IS

18

Ewelina

Bartosewicz

PG-WZiE

05.04.2018

48/2018/IS

19

Martyna

Bartosiewicz

UEWro-WNE-FiR

27.07.2016

81/2016/IS

20

Adam

Bartoszczyk-Brzoskowski

UEPoz-WZ

05.07.2017

69/2017/IS

21

Agnieszka

Bartyzel

UZ-WEiZ

18.10.2017

101/2017/IS

22

Oktawia

Bartyzel

UEPoz-WZ

06.07.2018

162/2018/IS

23

Roksana

Baszczyn

USz-WZiEU-L

31.08.2015

28/2015/IS

24

Milena

Bazan

UJ-WZiKS

19.09.2017

78/2017/IS

25

Kurek

Berenika

UEKra-WZ

29.09.2017

89/2017/IS

26

Ewelina

Bienias

UEKra-WZ

09.07.2017

41/2017/IS

27

Marta

Blok

PG-WZiE

05.04.2018

49/2018/IS

28

Remigiusz

Błachut

SGH

16.03.2018

43/2018/IS

29

Paulina

Błaziak

SGH

01.03.2018

15/2018/IS

30

Dagmara

Boćko

Usz-WZiEU-Z

27.04.2018

95/2018/IS

31

Olga

Bogoslavska

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

119/2018/IS

32

Katarzyna

Bogusz

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

82/2016/IS

33

Nataliia

Boichuk

UO-SG

22.06.2018

129/2018/IS

34

Radosław

Borkowski

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

4/2015/IS

35

Jan

Borowski

SGH

28.02.2017

1/2017/IS

36

Kacper

Borzym

UZ-WEiZ

18.10.2017

103/2017/IS

37

Kinga

Brzeziecka

UEPoz-WZ

27.06.2016

31/2016/IS

38

Joanna

Brzezińska

UEKra-WZ

30.06.2018

110/2018/IS

39

Anna

Bugzel

UEPoz-WZ

27.06.2016

32/2016/IS

40

Katarzyna

Burakowska

UEKra-WZ

09.07.2017

42/2017/S

41

Ewelina

Burkowska

SGH

05.07.2018

145/2018/IS

42

Michał

Bystrzycki

UO-SG

22.06.2018

130/2018/IS

43

Justyna Marta

Byszewska

SGH

26.06.2015

16/2015/IS

44

Joanna

Chanek

UEKra-WZ

30.06.2018

111/2018/IS

45

Łukasz

Chlebowski

UEPoz-WZ

29.06.2017

67/2017/IS

46

Adrian

Chmielewski

SGH

26.06.2015

17/2015/IS

47

Łukasz

Chmieliński

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

29/2015/IS

48

Jarosław

Chodarcewicz

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

155/2018/IS

49

Tomasz

Cholewa

SGH

28.02.2017

2/2017/IS

50

Aleksandra

Chorążka

SGH

27.06.2016

16/2016/IS

51

Mykyta

Chubenko

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

11/2017/IS

52

Patrycja

Chwaluczyk

SGH

05.07.2018

146/2018/IS

53

Lukas

Cibis

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

12/2017/IS

54

Radosław

Cichocki

USz-WZiEU-L

31.08.2015

30/2015/IS

55

Krzysztof

Cichon

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

120/2018/IS

56

Marta

Cichoń

USz-WZiEU-L

14.09.2015

69/2015/IS

57

Dorota

Cieniawska

SGH

28.02.2017

3/2017/IS

58

Agata

Cieślińska

UEPoz-WZ

29.06.2017

68/2017/IS

59

Maria

Cięciel

UEPoz-WZ

27.06.2016

33/2016/IS

60

Joanna

Cinal

UEKra-WZ

08.07.2016

60/2016/IS

61

Tomasz

Ciucias

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

83/2016/IS

62

Wojciech

Cwek

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

52/2017/IS

63

Szymon

Cyranowicz

UEPoz-WZ

06.07.2018

163/2018/IS

64

Aurelia

Cyrwus

SGH

01.12.2015

75/2015/IS

65

Joanna

Czajkowska

UEKra-WZ

08.07.2016

61/2016/IS

66

Joanna

Czak

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

5/2015/IS

67

Alina

Czapiewska

PG-WZiE

07.04.2018

50/2018/IS

68

Klaudia

Czarzasta

PG-WZiE

07.04.2018

51/2018/IS

69

Maciej

Czekaj-Slowikowski

UJ-WZiKS

19.09.2017

79/2017/IS

70

Tomasz

Czelej

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

84/2016/IS

71

Adrianna

Czernicka

UEPoz-WZ

06.07.2018

164/2018/IS

72

Piotr

Czerniecki

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

85/2016/IS

73

Edyta

Czupryńska

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

31/2015/IS

74

Kinga

Czyrny

SGH

05.07.2018

144/2018/IS

75

Malgorzata

Delimata

UEKra-WZ

09.07.2017

43/2017/IS

76

Natalia

Depta

UJ-WZiKS

19.09.2017

80/2017/IS

77

Patrycja

Deptuła

PG-WZiE

05.04.2018

52/2018/IS

78

Dorota

Dera

USz-WZiEU-L

31.08.2015

32/2015/IS

79

Łukasz

Dębski

UEPoz-WZ

06.07.2018

165/2018/IS

80

Dorota

Dęc

UZ-WEiZ

18.10.2017

100/2017/IS

81

Mariusz

Diduch

UO-SG

22.06.2018

131/2018/IS

82

Justyna Maria

Dmowska

SGH

26.06.2015

18/2015/IS

83

Urszula

Domagała

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

13/2017/IS

84

Maksym

Domański

USz-WZiEU-L

31.08.2015

33/2015/IS

85

Paulina

Dragan

UJ-WZiKS

29.09.2016

115/2016/IS

86

Rafał

Droździewicz

SGH

28.02.2017

4/2017/IS

87

Jakub

Drwięga

UEWro-WNE-MSG

27.07.2016

86/2016/IS

88

Agata

Dubińska

UEWro-WNE-FiR

27.07.2016

87/2016/IS

89

Dominika

Dudziak

UEKra-WZ

30.06.2018

112/2018/IS

90

Alexandra

Dumitrascu

SGH

28.02.2017

5/2017/IS

91

Kamil

Dybikowski

PG-WZiE

07.04.2018

53/2018/IS

92

Patrycja

Dymon

UJ-WZiKS

29.09.2016

116/2016/IS

93

Janusz

Dziedziak

UEKra-WZ

09.07.2017

44/2017/IS

94

Dorota

Dziedzic

UEKra-WZ

08.07.2016

62/2016/IS

95

Konrad

Dziemidowicz

USz-WZiEU-L

31.08.2015

34/2015/IS

96

Sylwia

Dziubińska

UJ-WZiKS

29.09.2016

117/2016/IS

97

Wojciech

Falkowski

USz-WZiEU-L

14.09.2015

70/2015/IS

98

Liebert

Filip

PŚL-WOiZ

06.10.2017

94/2017/IS

99

Tomasz

Fliegner

UEPoz-WZ

06.07.2018

166/2018/IS

100

Joanna

Formela

PG-WZiE

05.04.2018

54/2018/IS

101

Michał

Fulara

SGH

01.03.2018

16/2018/IS

102

Przemysław Robert

Furdal

SGH

01.07.2014

1/2014/IS

103

Sylwia

Galicka

USz-WZiEU-L

31.08.2015

35/2015/IS

104

Paulina Nina

Galińska

SGH

26.06.2015

19/2015/IS

105

Hubert

Garnek

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

53/2017/IS

106

Aleksandra

Gawlik

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

14/2017/IS

107

Jessica

Gawołek

UEWro-WNE-Z

27.07.2016

88/2016/IS

108

Paweł Jan

Gawron

SGH

26.06.2015

20/2015/IS

109

Anetta

Gąska

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

122/2018/IS

110

Bartosz

Gejgał

UEPoz-WZ

06.07.2018

169/2018/IS

111

Adrianna

Geldarska

UEWro-WIE-ZIP

13.10.2016

134/2016/IS

112

Justyna

Gerlach

USz-WZiEU-L

31.08.2015

36/2015/IS

113

Sylwia

Gęborys

UEKra-WZ

08.07.2016

63/2016/IS

114

Mateusz

Gil

USz-WZiEU-L

31.08.2015

37/2015/IS

115

Piotr

Gilert

SGH

15.02.2016

1/2016/IS

116

Norbert

Giza

SGH

16.03.2018

44/2018/IS

117

Anita

Giza

UO-SG

22.06.2018

132/2018/IS

118

Przemysław

Gluz

UEWro-WNE-MSG

25.06.2016

9/2016/IS

119

Kamil

Gmerczyński

SGH

01.07.2014

2/2014/IS

120

Ewa

Goczkowska

PG-WZiE

05.04.2018

55/2018/IS

121

Klaudia

Godek

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

89/2016/IS

122

Sylwia

Golojuch

SGH

05.07.2018

152/2018/IS

123

Aleksandra

Gołaszewska

SGH

01.03.2018

17/2018/IS

124

Aleksandra Natasza

Gołąbek

SGH

01.07.2014

3/2014/IS

125

Magdalena

Gołza

UEPoz-WZ

27.06.2016

34/2016/IS

126

Adrianna

Gorska

PG-WZiE

07.04.2018

56/2018/IS

127

Katarzyna

Goyke

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

39/2015/IS

128

Kamil

Górecki

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

90/2016/IS

129

Mateusz

Górecki

USz-WZiEU-L

31.08.2015

38/2015/IS

130

Marta

Górka

SGH

27.06.2016

17/2016/IS

131

Katarzyna

Górniak

UEWro-WZIiF-IB

27.07.2016

91/2016/IS

132

Krzysztof

Górniak

SGH

05.07.2016

28/2016/IS

133

Szymon Konrad

Górniak

SGH

01.07.2014

4/2014/IS

134

Kinga

Grabarczyk

PG-WZiE

07.04.2018

57/2018/IS

135

Elżbieta

Grabarczyk

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

121/2018/IS

136

Michał

Grabarek

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

40/2015/IS

137

Dominika

Grabowska

SGH

01.07.2014

5/2014/IS

138

Joanna

Grochowska

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

123/2018/IS

139

Agata

Grychowska

UEPoz-WZ

27.06.2016

35/2016/IS

140

Maciej

Grzegorzewski

PG-WZiE

07.04.2018

58/2018/IS

141

Joanna

Grzelak

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

15/2017/IS

142

Michał

Grzelewski

SGH

28.02.2017

6/2017/IS

143

Adamenko

Grzeszczyk

SGH

14.10.2016

130/2016/IS

144

Agata

Grzybek

UJ-WZiKS

19.09.2017

81/2017/IS

145

Mateusz

Gut

SGH

05.07.2018

141/2018/IS

146

Maciej

Habuda

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

16/2017/IS

147

Ilona Magdalena

Hacio

SGH

01.07.2014

6/2014/IS

148

Elżbieta

Hałasa

SGH

14.10.2016

131/2016/IS

149

Viktoryia

Haurylenka

WSBP-WFB-Z

11.03.2017

9/2017/IS

150

Klaudia

Hincman

PG-WZiE

07.04.2018

59/2018/IS

151

Sylwia

Holisz

UEKra-WZ

09.07.2017

45/2017/IS

152

Sylwia

Honisz

UO-SG

22.06.2018

133/2018/IS

153

Karolina

Hutyra

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

17/2017/IS

154

Hanna

Ilyinova

UEPoz-WZ

06.07.2018

167/2018/IS

155

Oliwia

Imielowska

UJ-WZiKS

26.03.2018

100/2018/IS

156

Kateryna

Ivaskova

UEKra-WZ

30.06.2018

113/2018/IS

157

Magdalena

Jacykowska

UZ-WEiZ

18.10.2017

102/2017/IS

158

Szafranski

Jakub

PŚL-WOiZ

06.10.2017

99/2017/IS

159

Aleksandra

Jakubek

PG-WZiE

07.04.2018

60/2018/IS

160

Monika

Jakubowska

UZ-WEiZ

18.10.2017

106/2017/IS

161

Łukasz

Janczarek

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

19/2018/IS

162

Kacper

Jankowski

UEPoz-WZ

27.06.2016

36/2016/IS

163

Ewa

Jarosz

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

124/2018/IS

164

Filip

Jasiński

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

20/2018/IS

165

Karolina

Jeczeń

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

92/2016/IS

166

Aleksandra

Jedrzejczyk

UJ-WZiKS

19.09.2017

82/2017/IS

167

Dawid

Jerominek

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

93/2016/IS

168

Krzysztof

Jęsior

UEWro-WNE-E

27.07.2016

94/2016/IS

169

Siba

Joanna

UEKra-WZ

29.09.2017

91/2017/IS

170

Patrycja

Jóźwiak

PG-WZiE

05.04.2018

61/2018/IS

171

Anna

Jurzysta

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

6/2015/IS

172

Maciej

Kachniarz

SGH

23.06.2016

8/2016/IS

173

Karolina

Kaczmarczyk

UJ-WZiKS

29.09.2016

118/2016/IS

174

Klaudia

Kaczmarek

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

7/2015/IS

175

Patrycja

Kaczmarek-Elsaftawy

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

21/2018/IS

176

Benjamin

Kadzioch

SGH

05.07.2018

153/2018/IS

177

Martyna

Kaim

UJ-WZiKS

19.09.2017

83/2017/IS

178

Karina

Kalinowska

UEWro-WNE-Z

27.07.2016

95/2016/IS

179

Aleksander

Kaniewski

WSBP-WFB-Z

14.01.2018

1/2018/IS

180

Agnieszka

Karczmarz

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

22/2018/IS

181

Katarzyna

Karys

UJ-WZiKS

19.09.2017

84/2017/IS

182

Karolina

Kaszewska

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

156/2018/IS

183

Michał

Kaszowski

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

23/2018/IS

184

Filip

Kazimierowicz

UEPoz-WZ

27.06.2016

37/2016/IS

185

Małgorzata

Kaźmierczak

UEPoz-WZ

06.07.2018

168/2018/IS

186

Rafał

Kędra

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

125/2018/IS

187

Szymon

Kędzior

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

8/2015/IS

188

Marcin

Kępiński

UEKra-WZ

08.07.2016

64/2016/IS

189

Marta

Kidawa

UEKra-WZ

08.07.2016

65/2016/IS

190

Jakub

Kielar

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

101/2018/IS

191

Sławomir

Kieruzalski

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

24/2018/IS

192

Kleszcz

Klaudia

PŚL-WOiZ

06.10.2017

93/2017/IS

193

Wojciech

Klisiewicz

SGH

24.03.2018

45/2018/IS

194

Marek

Kłonica

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

25/2018/IS

195

Łukasz

Kobuszewski

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

96/2016/IS

196

Mariusz

Koczut

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

26/2018/IS

197

Dominik

Kołowajtys

PG-WZiE

07.04.2018

62/2018/IS

198

Joanna

Komor

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

54/2017/IS

199

Aleksandra

Konieczna

UEPoz-WZ

05.07.2017

76/2017/IS

200

Artur

Kopacz

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

126/2018/IS

201

Angelika

Koprowska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

41/2015/IS

202

Magdalena

Kornacka

UEPoz-WZ

05.07.2017

70/2017/IS

203

Karolina

Kostańska

UEPoz-WZ

27.06.2016

38/2016/IS

204

Kamila

Kostrzewska

PG-WZiE

07.04.2018

63/2018/IS

205

Marcin

Kowal

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

27/2018/IS

206

Agnieszka

Kowalska

UEKra-WZ

08.07.2016

66/2016/IS

207

Patrycja

Kozak

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

42/2015/IS

208

Żaneta

Kozakowska

PG-WZiE

05.04.2018

64/2018/IS

209

Zofia

Koźlińska

PG-WZiE

07.04.2018

65/2018/IS

210

Lucjan

Krajewski

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

28/2018/IS

211

Jan

Krakowski

PG-WZiE

07.04.2018

66/2018/IS

212

Karolina

Kraszewska

USz-WZiEU-L

14.09.2015

71/2015/IS

213

Izabela

Krawczyk

SGH

15.02.2016

2/2016/IS

214

Klaudia

Krawczyk

SGH

28.02.2017

7/2017/IS

215

Katarzyna

Krawczyszyn

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

29/2018/IS

216

Iwona

Król

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

97/2016/IS

217

Tomasz

Król

UZ-WEiZ

18.10.2017

104/2017/IS

218

Daniel

Królak

UEPoz-WZ

27.06.2016

39/2016/IS

219

Paulina

Krysztofiak

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

18/2017/IS

220

Konstancja

Krzywdzińska

PG-WZiE

07.04.2018

67/2018/IS

221

Patryk

Krzyżopolski

SGH

16.03.2018

46/2018/IS

222

Grzegorz

Kucharczyk

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

30/2018/IS

223

Krzysztof

Kucharski

USz-WZiEU-L

31.08.2015

43/2015/IS

224

Krystian

Kudlik

UEKra-WZ

09.07.2017

46/2017/IS

225

Kamil

Kulesza

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

157/2018/IS

226

Barbara

Kulpa

SGH

15.02.2016

3/2016/IS

227

Jakub

Kurnik

UEKra-WZ

08.07.2016

67/2016/IS

228

Magdalena

Kurzymska

UEPoz-WZ

29.06.2017

64/2017/IS

229

Maciej

Kus

UEPoz-WZ

29.06.2017

65/2017/IS

230

Paula Elżbieta

Kusińska

SGH

26.06.2015

21/2015/IS

231

Agnieszka

Kuśniewska

PG-WZiE

05.04.2018

68/2018/IS

232

Anna

Kutyła

UEWro-WNE-FiR

27.07.2016

98/2016/IS

233

Krzysztof

Kuza

USz-WZiEU-L

31.08.2015

44/2015/IS

234

Klaudia

Kwiatkowska

PG-WZiE

05.04.2018

69/2018/IS

235

Paweł

Kwiecień

USz-WZiEU-Z

14.09.2015

72/2015/IS

236

Karolina

Laskowska

SGH

05.07.2018

140/2018/IS

237

Karolina

Lass

PG-WZiE

07.04.2018

71/2018/IS

238

Agnieszka

Laszczak

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

102/2018/IS

239

Angelika

Lech

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

99/2016/IS

240

Angelika

Leszkowska

PG-WZiE

05.04.2018

72/2018/IS

241

Anna

Lewandowska

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

100/2016/IS

242

Angelika

Lewszyk

PG-WZiE

05.04.2018

73/2018/IS

243

Tomasz

Ligeza

UEKra-WZ

30.06.2017

30/2017/IS

244

Klaudia

Lippik

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

101/2016/IS

245

Łukasz Jan

Lisicki

SGH

01.07.2014

7/2014/IS

246

Paulina

Lisowska

UEPoz-WZ

27.06.2016

40/2016/IS

247

Marta

Liszka

UEWro-WNE-FiR

27.07.2016

102/2016/IS

248

Patrycja

Litwin

UEWro-WNE-MSG

25.06.2016

10/2016/IS

249

Bartłomiej

Loc

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

103/2018/IS

250

Tomasz

Lotkowski

SGH

26.06.2015

22/2015/IS

251

Vira

Lysenko

SGH

27.06.2016

18/2016/IS

252

Patrycja

Ładanaj

PG-WZiE

07.04.2018

70/2018/IS

253

Damian

Łoziński

PWr-WIZ-SP

07.04.2018

92/2018/IS

254

Joanna

Łukowska

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

45/2015/IS

255

Patryk

Łuszczek

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

46/2015/IS

256

Adrian

Łuszczki

PG-WZiE

05.04.2018

74/2018/IS

257

Tomasz

Łytka

UEPoz-WZ

27.06.2016

41/2016/IS

258

Polak

Maciej

PŚL-WOiZ

06.10.2017

97/2017/IS

259

Olga

Maciejewska

SGH

26.06.2015

23/2015/IS

260

Michał

Maćkowski

SGH

01.07.2014

8/2014/IS

261

Marcin

Maksymowicz

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

4/2018/IS

262

Daria

Maksymowicz

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

104/2018/IS

263

Michał

Malec

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

5/2018/IS

264

Roksana

Maleszka

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

103/2016/IS

265

Szymon

Malicki

SGH

15.02.2016

4/2016/IS

266

Bartłomiej

Malinowski

SGH

01.03.2018

18/2018/IS

267

Rafał

Małek

PG-WZiE

07.04.2018

75/2018/IS

268

Szymon

Marczuk

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

55/2017/IS

269

Marek

Markowski

USz-WZiEU-SP

30.06.2018

127/2018/IS

270

Łukasz

Martyn

USz-WZiEU-L

14.09.2015

73/2015/IS

271

Maczka

Mateusz

PŚL-WOiZ

06.10.2017

95/2017/IS

272

Krzysztof

Matusewicz

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

104/2016/IS

273

Monika

Matuszewska

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

6/2018/IS

274

Robert

Mazur

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

31/2018/IS

275

Justyna

Mazur

PG-WZiE

05.04.2018

76/2018/IS

276

Ewelina

Mazurek

SGH

05.07.2018

147/2018/IS

277

Magdalena

Metelka

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

47/2015/IS

278

Marlena

Meżydło

PG-WZiE

05.04.2018

77/2018/IS

279

Marta

Michalak

UEPoz-WZ

27.06.2016

42/2016/IS

280

Rafał

Michalczuk

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

7/2018/IS

281

Bartłomiej

Mierzchała

UEWro-WNE-MSG

25.06.2016

30/2016/IS

282

Julia

Migasiewicz

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

105/2018/IS

283

Magdalena

Mijał

UEKra-WZ

08.07.2016

68/2016/IS

284

Natalia

Mikulska

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

48/2015/IS

285

Marta

Mironiska

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

106/2018/IS

286

Anna

Misiag

UJ-WZiKS

19.09.2017

85/2017/IS

287

Beata

Mitura

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

158/2018/IS

288

Łukasz

Młynek

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

56/2017/IS

289

Paulina

Modlitowska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

49/2015/IS

290

Mateusz

Morawski

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

57/2017/IS

291

Agata

Moruszewicz

SGH

27.06.2016

19/2016/IS

292

Agata

Morysiak

UEPoz-WZ

27.06.2016

43/2016/IS

293

Emanuela

Moskal

UJ-WZiKS

29.09.2016

119/2016/IS

294

Vaclav

Mroczkowski

SGH

05.07.2018

143/2018/IS

295

Małgorzata

Mróz

MWSLiTW-LOG

14.04.2018

94/2018/IS

296

Paulina

Mrula

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

105/2016/IS

297

Vita

Nadakhivska

SGH

05.07.2018

148/2018/IS

298

Oliwia

Nadarzynska

PG-WZiE

05.04.2018

78/2018/IS

299

Greta

Nadolna

SGH

01.07.2014

9/2014/IS

300

Anna

Nafalska

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

32/2018/IS

301

Patrycja

Najgebaur

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

50/2015/IS

302

Robert

Napieralski

SGH

14.10.2016

132/2016/IS

303

Patrycja

Nawrocka

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

51/2015/IS

304

Samanta

Nguyen

UEWro-WNE-MSG

25.06.2016

11/2016/IS

305

Dawid

Niedźwiecki

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

58/2017/IS

306

Marta

Niewiadomska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

52/2015/IS

307

Justyna

Nizioł

UEWro-WNE-FiR

25.06.2016

12/2016/IS

308

Sławomir

Nowacki

SGH

27.06.2016

20/2016/IS

309

Magdalena

Nowaczyk

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

33/2018/IS

310

Katarzyna

Nowak

USz-WZiEU-L

31.08.2015

54/2015/IS

311

Magdalena

Nowak

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

53/2015/IS

312

Mariusz

Nowak

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

9/2015/IS

313

Jakub

Nowak

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

159/2018/IS

314

Kacper

Ochocki

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

107/2018/IS

315

Przemysław

Ogórek

UEKra-WZ

30.06.2018

114/2018/IS

316

Franciszek

Okrzesik

SGH

11.12.2017

108/2017/IS

317

Patryk

Olejniczak

UEPoz-WZ

27.06.2016

44/2016/IS

318

Natalia

Olszewska

UEWro-WNE-Z

27.07.2016

106/2016/IS

319

Dominika

Olszewska

PG-WZiE

05.04.2018

79/2018/IS

320

Monika

Orkisz

UEWro-WNE-MSG

25.06.2016

13/2016/IS

321

Bartosz

Orłowski

USz-WZiEU-L

31.08.2015

55/2015/IS

322

Marta

Orzechowska

UJ-WZiKS

29.09.2016

120/2016/IS

323

Kamil

Osiecki

SGH

11.12.2017

109/2017/IS

324

Sylwia

Owczarz

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

34/2018/IS

325

Joanna

Pacek

SGH

01.07.2014

10/2014/IS

326

Marcin

Pacholak

UEPoz-WZ

06.07.2018

170/2018/IS

327

Piotr

Paczkowski

WSBP-WFB-IZ

14.01.2018

2/2018/IS

328

Agnieszka

Paloc

UO-SG

22.06.2018

134/2018/IS

329

Aleksandra

Pasieka

SGH

01.07.2014

11/2014/IS

330

Aleksandra

Pasińska

UEPoz-WZ

06.07.2018

171/2018/IS

331

Sabina

Patla

UJ-WZiKS

29.09.2016

121/2016/IS

332

Major

Paulina

PŚL-WOiZ

06.10.2017

96/2017/IS

333

Katarzyna

Pawlak

Usz-WZiEU-Z

27.04.2018

96/2018/IS

334

Kornelia

Pawlak

UEPoz-WZ

06.07.2018

172/2018/IS

335

Joanna

Pawlica

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

35/2018/IS

336

Stanisław

Pawliszyn

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

8/2018/IS

337

Albert

Pączek

SGH

28.02.2017

8/2017/IS

338

Ewa

Pączek

SGH

26.06.2015

24/2015/IS

339

Maciej

Perlak

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

9/2018/IS

340

Paulina

Piasecka

PG-WZiE

05.04.2018

80/2018/IS

341

Kinga

Piątkowska

PG-WZiE

05.04.2018

81/2018/IS

342

Ewelina

Piećko

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

19/2017/IS

343

Karina

Pientka

UEWro-WIE-ZIP

25.06.2016

14/2016/IS

344

Aneta

Piniewska

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

10/2015/IS

345

Aleksander

Pinkowski

SGH

01.07.2014

12/2014/IS

346

Aleksandra

Plewnia

UEKra-WZ

30.06.2018

115/2018/IS

347

Alesia

Pluto

SGH

05.07.2018

154/2018/IS

348

Katarzyna

Płonowska

SGH

27.06.2016

21/2016/IS

349

Martyna

Podjacka

PG-WZiE

05.04.2018

82/2018/IS

350

Kamila

Podolecka

USz-WZiEU-L

31.08.2015

56/2015/IS

351

Natalia

Polis

UEWro-WIE-ZIP

13.10.2016

135/2016/IS

352

Marta

Porzec

UEWro-WZIiF-FiR

27.07.2016

107/2016/IS

353

Kamil

Postek

PG-WZiE

05.04.2018

83/2018/IS

354

Aleksandra

Powroźnik

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

10/2018/IS

355

Justyna

Proniewicz

SGH

26.06.2015

25/2015/IS

356

Aleksandra

Pryczek

SGH

11.12.2017

110/2017/IS

357

Anna

Prynda

SGH

05.07.2018

149/2018/IS

358

Anna

Przybylska

UEPoz-WZ

27.06.2016

45/2016/IS

359

Iga

Przybylska

UEWro-WZIiF-Z

25.06.2016

15/2016/IS

360

Michał Piotr

Przybylski

SGH

01.07.2014

13/2014/IS

361

Sebastian

Przybylski

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

36/2018/IS

362

Anna

Przybyła

UJ-WZiKS

29.09.2016

122/2016/IS

363

Karolina

Przybysz

SGH

05.07.2018

150/2018/IS

364

Wioletta

Przybytni

UO-SG

22.06.2018

135/2018/IS

365

Anna

Przydział

UJ-WZiKS

29.09.2016

123/2016/IS

366

Monika

Pulak

UJ-WZiKS

29.09.2016

124/2016/IS

367

Michael

Pytt

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

11/2018/IS

368

Marta

Radwańska

SGH

17.11.2017

107/2017/IS

369

Kozieł

Rafał

UEKra-WZ

29.09.2017

90/2017/IS

370

Sylwia

Rams

UJ-WZiKS

29.09.2016

125/2016/IS

371

Aleksandra

Rdzanek

UEWro-WNE-Z

10.05.2018

108/2018/IS

372

Emilia

Rjoboków

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

108/2016/IS

373

Łukasz

Rossa

SGH

27.06.2016

22/2016/IS

374

Ewelina

Rutka

UEKra-WZ

08.07.2016

69/2016/IS

375

Monika

Rychert

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

37/2018/IS

376

Mateusz

Ryznar

UEKra-WZ

08.07.2016

70/2016/IS

377

Marta

Rzepka

UEWro-WIE-ZIP

27.07.2016

109/2016/IS

378

Wojciech

Rzepka

UEPoz-WZ

27.06.2016

46/2016/IS

379

Marlena

Rzymek

UEKra-WZ

08.07.2016

71/2016/IS

380

Cornelia

Sabanagic

UEWro-WIE-ZIP

13.10.2016

137/2016/IS

381

Dorota

Sadura

UEPoz-WZ

27.06.2016

47/2016/IS

382

Magdalena

Saleh

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

11/2015/IS

383

Artur

Sałaciński

SGH

27.06.2016

23/2016/IS

384

Łukasz

Samolej

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

38/2018/IS

385

Dawid

Sawicki

SGH

01.07.2014

14/2014/IS

386

Mateusz

Sawicki

UEPoz-WZ

27.06.2016

48/2016/IS

387

Jakub

Schulz

UEPoz-WZ

27.06.2016

49/2016/IS

388

Vanessa

Seidel

UO-SG

22.06.2018

136/2018/IS

389

Łukasz

Serafinowski

PG-WZiE

05.04.2018

84/2018/IS

390

Aleksandra

Serwa

UEKra-WZ

29.09.2016

126/2016/IS

391

Mateusz

Serwa

UJ-WZiKS

19.09.2017

86/2017/IS

392

Oksana

Shulha

UEWro-WNE-Z

27.07.2016

110/2016/IS

393

Kinga

Siestrzewitowska

UEPoz-WZ

27.06.2016

50/2016/IS

394

Ewa

Siewarga

SGH

27.06.2016

24/2016/IS

395

Jarosław

Sikorski

PG-WZiE

05.04.2018

85/2018/IS

396

Szymon

Sipiora

UEKra-WZ

29.09.2016

127/2016/IS

397

Michał

Sitarz

UEPoz-WZ

27.06.2016

51/2016/IS

398

Magdalena

Slusarczyk

UEKra-WZ

09.07.2017

47/2017/IS

399

Piotr

Słonka

UEWro-WIE-ZIP

13.10.2016

136/2016/IS

400

Szymon

Smenda

UEKra-WZ

08.07.2016

72/2016/IS

401

Ramona

Smółka

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

57/2015/IS

402

Piotr

Sobczak

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

39/2018/IS

403

Maciej

Sobott

PG-WZiE

07.04.2018

86/2018/IS

404

Agata

Sołoduch

UEPoz-WZ

27.06.2016

52/2016/IS

405

Lucyna

Spławska

UEPoz-WZ

27.06.2016

53/2016/IS

406

Jakub

Stachowski

UEPoz-WZ

27.06.2016

54/2016/IS

407

Katarzyna

Stachów

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

20/2017/IS

408

Natalia

Stankiewicz

USz-WZiEU-Z

14.09.2015

74/2015/IS

409

Joanna

Staromiejska

UEWro-WNE-MSG

27.07.2016

111/2016/IS

410

Marietta

Stasiak

SGH

27.06.2016

25/2016/IS

411

Michał

Staszków

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

58/2015/IS

412

Maciej

Stawiarz

UEKra-WZ

29.09.2016

128/2016/IS

413

Karol

Steć

SGH

15.02.2016

5/2016/IS

414

Mariola

Stefańczyk

UEKra-WZ

08.07.2016

73/2016/IS

415

Magdalena

Stępińska

UO-SG

22.06.2018

137/2018/IS

416

Agnieszka

Stolarska

UEPoz-WZ

05.07.2017

75/2017/IS

417

Łukasz

Stopa

USz-WZiEU-L

31.08.2015

59/2015/IS

418

Dawid

Stopka

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

40/2018/IS

419

Daria

Strońska

Usz-WZiEU-Z

27.04.2018

97/2018/IS

420

Wojciech

Strycharski

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

16.01.2018

12/2018/IS

421

Skrzypczyk

Sylwia

PŚL-WOiZ

06.10.2017

98/2017/IS

422

Tomasz

Szczesiak

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

41/2018/IS

423

Adam

Szklarz

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

59/2017/IS

424

Wioletta

Szkudlarek

USz-WZiEU-L

31.08.2015

60/2015/IS

425

Emilia

Szumada

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

21/2017/IS

426

Amelia

Szwarc

Usz-WZiEU-Z

27.04.2018

98/2018/IS

427

Paulina

Szydłoś

UO-SG

22.06.2018

138/2018/IS

428

Katarzyna

Szydłowska

Usz-WZiEU-Z

27.04.2018

99/2018/IS

429

Danuta

Szymańska

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

61/2015/IS

430

Paulina

Śmiałek

UEPoz-WZ

05.07.2017

74/2017/IS

431

Jarosław

Śmietana

SGH

01.07.2014

15/2014/IS

432

Agnieszka

Świtaj

UEPoz-WZ

06.07.2018

173/2018/IS

433

Magdalena

Targosinska

SGH

05.07.2018

151/2018/IS

434

Aleksandra

Tetiurka

UEKra-WZ

08.07.2016

74/2016/IS

435

Natalia

Tkachuk

UEWro-WNE-Z

25.03.2017

22/2017/IS

436

Anna

Tokarska

PG-WZiE

05.04.2018

87/2018/IS

437

Krystyna

Tomala

UEPoz-WZ

05.07.2017

71/2017/IS

438

Łukasz

Trafidło

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

20.07.2017

62/2017/IS

439

Marzena

Trafidło

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

20.07.2017

63/2017/IS

440

Daniel

Trelak

PWr-WIZ-SP

24.03.2018

42/2018/IS

441

Magdalena

Truścińska

SGH

14.09.2016

114/2016/IS

442

Oskar

Trzebowski

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

60/2017/IS

443

Marcin

Trzeciak

PWr-WIZ-SP

07.04.2018

93/2018/IS

444

Patrycja

Twardowska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

62/2015/IS

445

Jan

Tyrakowski

PG-WZiE

05.04.2018

88/2018/IS

446

Jakub

Uniszewski

UEKra-WZ

29.09.2016

129/2016/IS

447

Magda

Urbańska

SGH

05.07.2016

29/2016/IS

448

Magdalena

Urbańska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

63/2015/IS

449

Natalia

Walentynowicz

UEPoz-WZ

05.07.2017

72/2017/IS

450

Anna

Walkowiak

UEPoz-WZ

27.06.2016

55/2016/IS

451

Aleksandra

Wałach

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

13/2018/IS

452

Katarzyna

Warcholak

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

12/2015/IS

453

Karolina

Warzocha

USz-WZiEU-L

31.08.2015

64/2015/IS

454

Karolina

Wciórka

UEPoz-WZ

27.06.2016

56/2016/IS

455

Wojciech

Wenderski

UEPoz-WZ

27.06.2016

57/2016/IS

456

Agnieszka

Wereszczak

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

65/2015/IS

457

Mateusz

Werno

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

18.07.2017

61/2017/IS

458

Adrian

Westfal

PWr-WGGG-GIG-EPOZ

06.07.2018

160/2018/IS

459

Patrycja

Wiaderna

UEPoz-WZ

27.06.2016

58/2016/IS

460

Anna

Wielgosz

UEKra-WZ

08.07.2016

75/2016/IS

461

Katarzyna

Wierzycka

UJ-WZiKS

19.09.2017

87/2017/IS

462

Marta

Winiarska

USz-WZiEU-L

31.08.2015

66/2015/IS

463

Ewelina

Winkler-Winiarczyk

UZ-WEiZ

18.10.2017

105/2017/IS

464

Maciej

Wir-Konas

SGH

14.10.2016

133/2016/IS

465

Maciej

Witan

SGH

26.06.2015

26/2015/IS

466

Beata

Witek

UEKra-WZ

09.07.2017

48/2017/IS

467

Bartosz

Wojciechowski

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

13/2015/IS

468

Anna

Wojnicz

SGH

15.02.2016

6/2016/IS

469

Justyna

Wojsz

UEKra-WZ

30.06.2018

116/2018/IS

470

Agnieszka

Wojtas

PG-WZiE

05.04.2018

89/2018/IS

471

Michał

Wolecki

UEPoz-WZ

27.06.2016

59/2016/IS

472

Agnieszka

Wolf

UEKra-WZ

09.07.2017

49/2017/IS

473

Olga

Wolska

SGH

27.06.2016

26/2016/IS

474

Marta

Woszczak

UEWro-WNE-Z

27.07.2016

112/2016/IS

475

Honorata

Woźniak

PG-WZiE

05.04.2018

90/2018/IS

476

Ewelina

Woźnicka

SGH

15.02.2016

7/2016/IS

477

Agnieszka

Woźniewicz

USz-WZiEU-Z

10.03.2015

14/2015/IS

478

Tomasz

Wypchlak

UO-SG

22.06.2018

139/2018/IS

479

Piotr

Wyzga

UEKra-WZ

30.06.2018

117/2018/IS

480

Magdalena

Zagożdżon

SGH

27.06.2016

27/2016/IS

481

Przemysław

Zając

SGH

26.06.2015

27/2015/IS

482

Ewa

Zalewska

UEWro-WZIiF-IB

27.07.2016

113/2016/IS

483

Piotr

Zamielski

SGH

20.02.2015

3/2015/IS

484

Dawid

Zaręba

UEWro-WNE-MSG

25.03.2017

23/2017/IS

485

Łukasz

Zdrojewski

UEPoz-WZ

06.07.2018

174/2018/IS

486

Diana

Zdybel

UJ-WZiKS

19.09.2017

88/2017/IS

487

Maciej

Zieliński

PWr-WGGG-GiG

16.01.2018

14/2018/IS

488

Tomasz

Ziemniewicz

UEPoz-WZ

29.06.2017

66/2017/IS

489

Tomasz

Zienkiewicz

SGH

05.07.2018

142/2018/IS

490

Tomasz

Zięba

UEKra-WZ

30.06.2018

118/2018/IS

491

Aleksandra

Zięć

PG-WZiE

05.04.2018

91/2018/IS

492

Kornelia

Ziomek

UEKra-WZ

08.07.2016

76/2016/IS

493

Natalia

Żurawska

USz-WZiEU-Z

31.08.2015

67/2015/IS

494

Patrycja

Żygadło

USz-WZiEU-FiR

31.08.2015

68/2015/IS

495

Anna

Żywiecka

SGH

01.07.2014

16/2014/IS


Archiwum aktualności

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

 Egzaminy IPMA-Student!

 Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

 Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

 Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

 Seminarium Project Management Edukacja 2016

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

 Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D !

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

  Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów -  podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Kolejne akredytowane uczelnie

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2015 r., w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie uczelni współpracujących w ramach programuIPMA-Student.

Spotkanie organizowane było przez Zespół IPMA-Student we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

Celem Seminarium była prezentacja doświadczeń w zakresie realizacji programu IPMA- Student, oraz przedstawienie możliwości  rozwoju programu poprzez pozyskanie środków z programu POWER na opracowanie nowych programów nauczania i akredytację uczelni,  warsztaty prowadzone przez praktyków, płatne staże zawodowe dla studentów oraz certyfikację studentów. Aktualnie Uniwersytet Szczeciński realizuje pilotażowy projekt stażowy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji (finansowany ze środków POKL) pod nazwą Project Management Training w ramach, którego studenci ostatniego roku studiów uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu zarządzania projektami, stażach zawodowych, a następnie przystąpią do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Zgromadzonych uczestników powitał prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Joanna Rzempała - Menedżer Programu IPMA-Student.

W pierwszej części zaprezentowano doświadczenia w realizacji programu IPMA-Student z trzech perspektyw: asesora, wykładowcy i studenta. Doświadczeniami podzielili się dr  inż. Bogumił Dałkowski (asesor IPMA, inicjator i menedżer programu IPMA-Student w latach 2013-14, członek Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student), dr Emil Bukłaha (wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni akredytowanej jako jedna z pierwszych, Koordynator ds. IPMA-Student, uczestnik pilotażu programu IPMA-Student) oraz Szymon Kędzior (student Uniwersytetu Szczecińskiego, jeden z pierwszych posiadaczy certyfikatu IPMA-Student). 

Z dużym zainteresowaniem przyjęto inicjatywę WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnego projektu sieciowego, który byłby realizowany przez  uczelnie skupione wokół inicjatywy IPMA-Student. Koncepcję projektu oraz sposób jego sfinansowania przedstawiła dr Joanna Rzempała, na liczne pytania dotyczące możliwości finansowania takich działań  odpowiadał m.in.  mgr Jacek Kłonowski - specjalista w zakresie projektów stażowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W drugiej części seminarium, prowadzonej w formule warsztatów komputerowych, uczestnicy zapoznali się „na żywo” z funkcjonalnością Portalu IPMA-Student, w szczególności mogli przeglądać Quizy DEMO, wprowadzać pytania do bazy, przekonać się jakie informacje zwrotne dla studentów, prowadzących akredytowane zajęcia oraz organizatorów e-Egzaminów IPMA-Student daje aplikacja IPMA-Student. Warsztaty prowadzili dr inż. Bogumił Dałkowski i dr Tomasz Wiśniewski.  W drugiej części warsztatów uczestnicy wzięli udział w komputerowej grze   decyzyjnej Poligon Projektów, poprowadzonej przez Pana Michała Hałasa (ODiTK Gdańsk).

Całość podsumowano dyskusją w zakresie dalszej współpracy. Wszystkie uczelnie zadeklarowały chęć rozpoczęcia i kontynuowania współpracy w obszarze zarówno dydaktycznym, jak również  aplikacyjnym.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, pracowników naukowo-dydaktycznych następujących uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zespół IPMA-Student serdecznie dziękuje za udział w seminarium.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 10 marca 2015, został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Egzamin odbył się na Wydziale Zarządzania I Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w akredytowanej pracowni komputerowej. Do egzaminu przystąpiło 11 studentów Wydziału, wszyscy uzyskali certyfikat IPMA-Student. 

Kolejne akredytowane uczelnie

Z przyjemnością informujemy, iż kolejne dwie uczelnie tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania oraz Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych spełniły wszystkie wymogi akredytacyjne oraz otrzymały pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student i są jednostkami akredytowanymi IPMA-Student.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym osobom z partnerskich uczelni, w szczególności koordynatorom wydziałowym IPMA-Student.

Zespół IPMA-Student

Aplikacja mobilna IPMA-Student

Aplikacja IPMA-Student dostępna bezpłatnie na urządzeniach mobilnych

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 20 maja 2015, podczas Zebrania Członków Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Koordynator Programu IPMA-Student dr Joanna Rzempała, przedstawiła założenia programu IPMA-Student oraz system certyfikacji IPMA. Zainteresowani mogli również zapoznać się z funkcjonalnościami Portalu IPMA-Student podczas warsztatu prowadzonego przez dr Tomasza Wiśniewskiego.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i życzliwością  grona profesorskiego PAN. Mamy nadzieję, iż kontakt zaowocuje pozytywnymi relacjami i przyczyni się do rozpoznawalności naszych wspólnych inicjatyw w zakresie zarządzania projektami.

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Informujemy, iż w 26 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się kolejny egzamin IPMA-Student.  Trzynastu studentów egzamin i otrzymało Certyfikaty IPMA-Student.

Gratulujemy!

Dorota

Altewęgier

15/2015/IS

Justyna Marta

Byszewska

16/2015/IS

Adrian

Chmielewski

17/2015/IS

Justyna Maria

Dmowska

18/2015/IS

Paulina Nina

Galińska

19/2015/IS

Paweł Jan

Gawron

20/2015/IS

Paula Elżbieta

Kusińska

21/2015/IS

Tomasz

Lotkowski

22/2015/IS

Olga

Maciejewska

23/2015/IS

Ewa

Pączek

24/2015/IS

Justyna

Proniewicz

25/2015/IS

Maciej

Witan

26/2015/IS

Przemysław

Zając

27/2015/IS

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  31 sierpnia 2015  na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 41 studentów zdało egzamin certyfikacyjny i zdobyło Certyfikat IPMA-Student!

Gratulujemy!

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Rekomendacja z branży: „Telekomunikacja i informatyka”

Rekomendacja z branży: „Przemysł”

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 23 października 2015 odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2015, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki, Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Leszek Staśto - Członek Zarządu IPMA Polska oraz dr Joanna Rzempała - Koordynator Programu IPMA-Student.

Na inaugurację Seminarium wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student ośmiu uczelniom.
Certyfikaty i gratulacje z rąk członka zarządu IPMA Polska Leszka Staśto odebrały następujące ośrodki:

 1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych,
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania,
 3. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 4. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 5. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
 6. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Finansów,
 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania,
 8. Uniwersytet Łódzki, Wydział  Zarządzania.

Kolejnym wydarzeniem seminarium było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu Project Master 2015 na najlepszą pracę magisterską i podyplomową z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrodę pieniężną wręczał laureatom Przewodniczący Kapituły konkursu Prof. Michał Trocki.

Tytuł Project Master 2015 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pan Bogdan Hemer, autor pracy: „Metody wyboru i priorytetyzacji stosowane w zarządzaniu portfelem projektów”. Praca zrealizowana w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Pawła Wyrozębskiego.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pan Ariel Zagórski, autor pracy: „Hybrydowe metodyki zarządzania projektami jako metody zarządzania zmianą w projekcie informatycznym”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem promotora Pana prof. UE dr hab. Jerzego Michnika.

Kapituła konkursu Project Master 2015 przyznała również dwa wyróżnienia w kategorii prac magisterskich dla:

Pani Moniki Dzikiewicz, za pracę „Porównanie różnic i kompatybilności metodyk SCRUM i PRINCE2TM, rozwiązania na temat modelu hybrydowego”.
Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Emil Bukłaha.

Pani Anny Szymczak, za pracę: „Kultura organizacyjna zespołów scrumowych na przykładzie allegro”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem promotora Pani prof. dr hab. Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani Joanna Czak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 2. Pani Katarzyna Warcholak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 3. Pani Anna Jurzysta z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 4. Pani Justyna Maria Dmowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 5. Pan Maciej Witan ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na trzy sesje. Pierwszą część stanowił panel dyskusyjny, prowadzony przez Pana dr Rafała Szymańskiego,  na temat oczekiwań rynku pracy w zakresie kompetencji z obszaru zarządzania projektami. W panelu wzięli udział: Pani dr inż. Małgorzata Skibska–Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Wojciech Kuśmirek z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Pan Michał Rączka z mBanku, Pan Andrzej Diakun prezes ELEKTROTIM SA, dr Marcin Żmigrodzki z Octigo.

Paneliści – przedstawiciele biznesu  oraz instytucji badawczych, reprezentowali swoje opinie co do sposobu i zakresu przygotowania absolwentów uczelni wyższych do pracy w obszarze zarządzania projektami.

W drugiej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Emil Bukłaha ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, inicjator programu IPMA-Student i asesor IPMA, natomiast studentów reprezentowali: Katarzyna Warcholak i Radosław Borkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego i Joanna Pacek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W następnej prezentacji przedstawiono możliwości finansowania akredytacji uczelni i certyfikacji studentów w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji. Doświadczenia w zakresie pozyskiwania i prowadzenia projektów na podstawie realizowanego projektu pn. „Project Management Training” przedstawiała dr Joanna Rzempała z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejna prezentacja, autorstwa Prof. Michała Trockiego i dr Emila Bukłahy, poświęcona była analizie procesów kształcenia w obszarze zarządzania projektami na świecie i w Polsce oraz obecnym i przyszłym trendom w zarządzaniu projektami.

Na zakończenie drugiej części seminarium Przewodniczący Rady Young Crew Polska,  Pan Wojciech Plona przedstawił założenia projektu YC Akademia.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Grę symulacyjną „Baza na Marsie” prowadzoną przez firmę Octigo oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2015.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2015 - Prezentacje

PM Edukacja 2015 - Galeria zdjęć

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem honorowym X edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami ,, Project Master’’ .

 

Zespół zarządzania Konkursem

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Zapraszamy na spotkanie na Politechnice Warszawskiej, w czwartek 10 marca 2016 r.

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student - III Akademickie Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż założenia certyfikacji IPMA-Student zostały zaprezentowane podczas III Akademickiego Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 19 stycznia 2016 roku.  Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia Programu IPMA – Student, w szczególności modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, system akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie http://www.wsb.edu.pl/program,m,afj,3151

Zespół IPMA-Student

Program IPMA-Student zaprezentowany na Konferencji Naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu”

Z satysfakcją informujemy, że Program IPMA-Student został zaprezentowany na piątej edycji konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15 marca 2016,
Tematem przewodnim tej edycji było Zarządzanie projektami w praktyce.
Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu projektami.

Więcej na stronie internetowej konferencji www.konferencjawtwz.pl

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów - podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z posumowaniem panelu dyskusyjnego z przedsiębiorcami  przeprowadzonego podczas Seminarium PM Edukacja, jakie opublikował Pan dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Treść jest dostępna pod adresem:

http://projekty.uek.krakow.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Patronat NCBiR nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) objęło patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

 

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA – Student ,informuje,  iż Program IPMA-Student został zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji, który odbył się w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2015 .

Prezentacja miała miejsce w ramach sesji „Famelab– prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień (pod patronatem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego)”

http://www.kre.edu.pl/

W ramach tej sesji przedstawiane były  najbardziej innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, które zostały zakwalifikowane do prezencji na forum.

Joanna Rzempała

Honorowy patronat KPK PB UE nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.kpk.gov.pl), objął honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Honorowy patronat MNiSW nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl), objęło honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Seminarium Project Management Edukacja 2016

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Koordynatorzy IPMA-Student,

 

Chcielibyśmy zaprosić Was  na Seminarium Project Management Edukacja 2016, które odbędzie się 16 listopada 2016  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną wręczone Certyfikaty Akredytacji dla kolejnych partnerskich uczelni, wyróżnienia dla studentów, którzy najlepiej w Polsce zdali egzaminy IPMA-Student oraz nagrody w Konkursie Project Master w  kategoriach najlepsza praca magisterska, podyplomowa i doktorska!

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresu nowych metod i technik kształcenia na poziomie edukacji akademickiej, realizowanych projektów dydaktycznych oraz rozwoju  programu IPMA-Student.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz  przygotowanych dla Państwa warsztatach dotyczących funkcjonalności narzędzia dydaktycznego  Portal IPMA-Student oraz  biznesowej gry symulacyjnej Kinshasa Agile African Adventure J.

Program Seminarium  oraz rejestracja  dostępne są na stronie XIX Konferencji IPMA Polska – „Kompetencje profesjonalistów – zarządzanie projektami” w zakładce PM Edukacja.

http://konferencja.ipma.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu odbyły się pierwsze sesje egzaminacyjne IPMA-Student na 

 • Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej),
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

Z przyjemnością informujemy, że 27 lipca 2016 odbyła się kolejna sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Do certyfikacji przystąpiło 43 studentów biorących udział w projekcie „Kuźnia kompetencji”.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a Zespołowi projektu „Kuźnia kompetencji” sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

 

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż we wrześniu 2016 odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej).

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowano w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w październiku  2016 odbyły się  kolejne sesje egzaminacyjne IPMA-Student na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami, na przykładzie działalności IPMA Polska

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż działania IPMA Polska, w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym zostały zaprezentowane podczas Konferencji  „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami” organizowanej przez Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia współpracy IPMA Polska z uczelniami, w szczególności w zakresie promocji  modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, systemu akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie konferencji: https://sites.google.com/site/nkwzp2016/

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D

Zespół IPMA–Student  informuje, iż ostatnim miesiącu pierwsza grupa studentów ze Szczecina,  posiadających Certyfikat IPMA-Student zdecydowała się na podniesienie certyfikatu do poziomu IPMA-D.

Studenci przystąpili do egzaminu, wykorzystując przysługującą im zniżkę w opłacie.  Serdecznie gratulujemy studentom zdanego egzaminu IPMA-D i zachęcamy kolejne osoby do weryfikacji kompetencji na wyższych  poziomach certyfikacji !

Zespół IPMA-Student

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

edycja XI

 

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7. października 2016 roku

 

 Dnia 7. października mija termin zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską, doktorską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami Project Master.

W konkursie wziąć udział mogą wszyscy, którzy w okresie od 1. października 2015 roku do 30. września 2016 roku obronili swoją pracę dyplomową na jednej z polskich uczelni. Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Konkurs to doskonała okazja do ogólnopolskiej promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16. listopada 2016 roku w Warszawie, podczas Seminarium Project Management − Edukacja, wydarzenia towarzyszącego tegorocznej Konferencji IPMA Polska. W Konkursie przewidziane są nagrody dla autorów i wyróżnienia dla promotorów najlepszych prac.

Organizatorami Konkursu są International Project Management Association Polska we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej informacji na stronie: www.projectmaster.pl

Wyślij zgłoszenie

projectmaster@ipma.pl

 

Życząc Państwu sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, iż  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, objął patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja''.

Zespół IPMA-Student

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Szanowni Państwo!

Członkowie Zespołu IPMA-Student  przeprowadzili  warsztaty Zarządzania Projektami dla uczestników  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Spotkanie poprowadzili: dr Joanna Rzempała oraz dr Rafał Szymański. Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć i metod z zakresu zarządzania projektami. Podczas warsztatów młodzi adepci wcielali się w role kierowników projektów i członków zespołów odpowiedzialnych za zbudowanie wieży. Była to bardzo emocjonująca i angażująca część spotkania. Spotkanie zakończyły prezentacje i wystąpienia poszczególnych zespołów, a każde dziecko otrzymało Certyfikat IPMA Polska Junior – pierwszy taki certyfikat w kraju.

Spotkanie odbyło się 13 października tego roku  w ramach  V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, programu realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Program jest inicjatywą ogólnopolską, partnerem strategicznym Narodowy Bank Polski, a całość objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. 

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/uniwersytet

Zespół IPMA-Student

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2016

Szanowni Państwo!

W dniu 16. listopada 2016 r. odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2016, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60-ciu przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki - Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,  dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska oraz prowadzący spotkanie dr Rafał Szymański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Podczas inauguracji Seminarium sześciu uczelniom wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student .  Dr Joanna Rzempała i dr inż. Bogumił Dałkowski – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student  wręczyli je wraz z gratulacjami następującym ośrodkom:

 1. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 2. Wydział Geoinżynierii, Geologii i Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
 3. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 4. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. Wydział Finansów i Bankowości  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 6. Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas seminarium, było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu Project Master 2016 na najlepszą pracę magisterską,  podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom: Przewodniczący Kapituły konkursu prof. Michał Trocki wraz z przedstawicielami sponsorów Konkursu.

Tytuł Project Master 2016 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pani Magdalena Mijał, autorka pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Praca zrealizowana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora Pana Prof. UEK dra hab. Pawła Cabała.

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pani Barbara Bielecka, autorka pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana dra Emila Bukłaha;.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską:

Pan Tadeusz Węsierski, autor pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”. Praca zrealizowana w Politechnice Gdańskiej, pod kierunkiem promotora Pana Prof. PG dra hab. inż. Marka Wirkus.

Kapituła konkursu Project Master 2016 przyznała również dwa wyróżnienia:

- w kategorii prace magisterskie – dla Pani Izabeli Graczyk, za pracę „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce”. Praca zrealizowana w Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora Pana dra inż. Roberta Kamińskiego.

- w kategorii prac podyplomowych – dla Pana Przemysława Chimczak, za pracę: „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana prof. SGH dra hab. Piotra Wachowiaka.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani  Izabela Krawczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 2. Pani Agata Morysiak  z Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 3. Pani Patrycjia Dymon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 4. Pani Sylwia Gęborys z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 5. Pani Irmina Andrzejczak z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na kilka sesji. W pierwszej części przedstawiono programy, formy, techniki i narzędzia kształcenia wykorzystywane na polskich uczelniach. W tej części swoje  doświadczenia prezentowali dr Emil Bukłaha, dr Slawomir Wawak oraz dr hab. Paweł Wyrozębski. W drugiej  części dr hab. Seweryn Spałek oraz dr Marek Wąsowicz zaprezentowali projekty edukacyjne wdrożone w Politechnice Śląskiej i  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktywność projektową prezentowało również Koło Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Pani Katarzyna Woldan przedstawiła najważniejsze projekty realizowane przez studentów.

W kolejnej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, natomiast perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student.

Kolejna część Seminarium obejmowała prezentację założeń zwycięskich prac w Konkursie Project Master 2016. Swoje doświadczenia Naukowe opisali Pani Magdalena Mijał, Pani Barbara Bielecka oraz Pan Tadeusz Węsierski.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Biznesową grę symulacyjna Kinshasa” prowadzoną przez firmę OMEC oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki, skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2016.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2016 - Prezentacje

PM Edukacja 2016 - Galeria zdjęć

 

Zespół PM Edukacja

Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

Do już akredytowanych uczelni technicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii) dołączyła Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania). Natomiast na Politechnice Wrocławskiej akredytację uzyskał kolejny Wydział, Wydział Informatyki i Zarządzania, na którym akredytowano 4 kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Systemów i Informatyka.

Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

Akredytacja IPMA-Student jest ważna przez 3 lata. Przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Miło nam poinformować, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia uzyskała przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata. W minionym okresie certyfikaty IPMA-Student uzyskało 60 z 62 studentów SGH.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej SGH, w szczególności Koordynatorowi ds. IPMA-Student, dr. Emilowi Bukłaha, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż 11 marca 2017 roku odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Finansów i  Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorowi wydziałowemu IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż kolejne dwie jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskały przedłużenie akredytacji IPMA –Student na kolejne 3 lata.

Przedłużenie akredytacji uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej, w szczególności uczelnianym Koordynatorom ds. IPMA-Student, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu przeprowadzono kolejne  egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gratulujemy studentom oraz Koordynatorom IS na partnerskich uczelniach.
W najbliższych tygodniach planowane są kolejne sesje egzaminacyjne  na Wydziałach  Zarządzania Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Krakowie oraz w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Życzymy powodzenia!
Zespół IPMA - Student

Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

Zespół IPMA-Student wraz ze studentami Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili  warsztaty „Gdy dorosnę, zostanę menedżerem projektu”.

Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami, w szczególności dotyczących roli kierownika projektu i budowy zespołu projektowego.   Dzieci uczestniczące w warsztatach  otrzymały Certyfikaty IPMA Polska Junior!
 
Zajęcia zostały zrealizowane dnia 7 czerwca 2017 roku przez Joannę Rempała oraz studentki Koła Naukowego PROJECT: Paulinę Fedorowiat, Katarzynę Szydłowską, Irenę Wójcik z  w ramach Studenckiego Projektu Społecznego na rzecz Stowarzyszenia Akademickiego CUKROWA 8 przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  przy wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy CITI Handlowy oraz IPMA Polska.

Wydarzenie miało miejsce podczas Absolutorium Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 18 lipca 2017 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Gratulujemy wykładowcom oraz Koordynatorowi IPMA-Student na Wydziale doskonałej organizacji egzaminu oraz bardzo wysokich wyników z egzaminu!

Studentom gratulujemy zdobycia Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA - Student

Otwarte sesje egzaminu IPMA-Student

Otwarty egzamin  IPMA-Student odbędzie się w czasie dorocznego Seminarium PM Edukacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku Wydarzenie będzie miało miejsce 7 listopada.
Zainteresowani studenci, po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, uzyskają do czasu egzaminu IPMA-Student dostęp do aplikacji Quiz IS na platformie e-learningowej IPMA-Student.pl. Quizy są niezwykle pomocne w przygotowaniu się do egzaminu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: cert@ipma.pl.
 
Zapraszamy!
Zespół IPMA-Student

Podsumowanie certyfikacji IPMA-Student przeprowadzonych w 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że w 2017 roku 106 osób otrzymało certyfikaty IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji - kwalifikacji, które są uniwersalne niezależnie od branży.


Wszystkim Certyfikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2017

 1. Joanna Ambrozik (80 pkt), Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 2. Katarzyna Burakowska (77 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 3. Oskar Trzebowski (76 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 4. Tomasz Ligeza (75 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 5. Wojciech Cwek (75 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2017 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.

Stan certyfikacji IPMA-Student na dzień 6-07-2018

Po bardzo udanych, ostatnich przed feriami, sesjach egzaminów certyfikacyjnych IPMA-Student na SGH, Uniwersytetach Ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, studiach podyplomowych "Certyfikowany Menedżer Projektów" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na inżynierskich studiach na WGGG Politechniki Wrocławskiej liczba posiadaczy certyfikatów IPMA-Student wzrosła do 495, w tym, w samym tylko roku 2018, do 6 lipca, certyfikat IPMA-Student uzyskały 174 osoby.

Akredytowane Uczelnie wg. liczby certyfikatów IPMA-Student

 Uczelnia / Wydział / Kierunek

Liczba certyfikatów

SGH

95

UEPoz-WZ

56

PG-WZiE

45

UEKra-WZ

45

USz-WZiEU-Z

30

USz-WZiEU-L

27

PWr-WIZ-SP

26

UEWro-WNE-Z

26

UJ-WZiKS

23

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

21

UEWro-WIE-ZIP

21

UO-SG

12

PWr-WGGG-GiG

11

USz-WZiEU-SP

9

UEWro-WNE-MSG

8

PŚL-WOiZ

7

UEWro-WZIiF-FiR

7

UZ-WEiZ

7

USz-WZiEU-FiR

6

UEWro-WNE-FiR

5

UEWro-WZIiF-IB

2

WSBP-WFB-Z

2

MWSLiTW-LOG

1

UEWro-WNE-E

1

UEWro-WZIiF-Z

1

WSBP-WFB-IZ

1

Razem

495

Wśród certyfikowanych studentów najwięcej jest studentów ze studiów stacjonarnych (401 z 495).

255 posiadaczy certyfikatów to studenci II stopnia studiów, 205 – I stopnia, 35 - studiów podyplomowych.

 W gronie certyfikowanych przeważa "płeć piękna", zarówno co do liczby (304 kobiet / 191 mężczyzn), jak i skuteczności (zdawalność wśród kobiet 89,9%, mężczyzn 88,0%). Natomiast średni wynik egzaminu jest praktycznie taki sam: 60,3 pkt dla kobiet i 60,2 pkt dla mężczyzn.

Ranking Studiów Inżynierskich 2017 - Uczelnie z akredytacją IPMA-Student najlepsze w Polsce

Nasze akredytowane Uczelnie partnerskie znalazły się w ścisłej czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich 2017 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kierunki Górnictwo i geologia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  Politechniki Wrocławskiej oraz Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zostały uznane za najlepsze w Polsce.

Kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zajął drugie miejsce.

Gratulujemy!

Studia Podyplomowe z Akredytacją IPMA-Student!

Z wielką przyjemnością informujemy, że studia podyplomowe  
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Certyfikowany Menedżer Projektów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Project Manager na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • Zarządzanie w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
uzyskały akredytację IPMA-Student.
Gratulujemy
 

20. egzamin IPMA-Student w SGH

5 lipca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się kolejny egzamin IPMA-Student, zdany przez wszystkich 14 kandydatów. To już 20. egzamin zorganizowany w tej uczelni od początku jej udziału w programie partnerskim. Dotychczasowy odsetek studentów SGH, którzy zdobyli certyfikat IPMA-Student wynosi 98,15%.

Gratulujemy!

Pierwsze certyfikaty IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Z satysfakcją informujemy, że 8 słuchaczy studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów - ed.V" na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (studia z Akredytacją IPMA-Student) przystąpiło z powodzeniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D w domenie Projekty.

Po raz pierwszy w Polsce certyfikacja IPMA-D została przeprowadzona wg. nowych  Wytycznych Kompetencji Indywidualnych ICB4, nowych reguł organizacji, struktury i systemu oceny ICR4 oraz w nowej, elektronicznej formule.

Warto podkreślić, że nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student a certyfikacja IPMA-Student może być efektywnym sposobem na przygotowanie się do certyfikacji IPMA-D. Wszyscy słuchacze w/w grupy uzyskali certyfikat IPMA-Student przed przystąpieniem do IPMA-D.

Podwyższenie IPMA-Student do IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Posiadaczy certyfikatów IPMA-Student zachęcamy do zainteresowania się certyfikacją IPMA-D (Projekty) przypominając o zniżce w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D dla osób, które przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 

Nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student. Weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych, stosując oprócz pytań zamkniętych również pytania otwarte oraz inne kryterium zaliczenia egzaminu.

Wiedza nt każdego z 28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez

 • jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)
 • dwa pytania zamknięte  (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Punktacja:

 • Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku
 • Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3  pkt stosownie do treści odpowiedzi
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy co najmniej 3 pkt.

Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione (co najmniej 3 pkt. / 5 pkt.)

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2018

 1. Maciej Zieliński, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 2. Jan Tyrakowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 3. Kacper Ochocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Adrianna Wołowiec, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2018 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.

Stan i perspektywy programu IPMA-Student

Na seminarium PM Edukacja 2018 Joanna Rzempała i Bogumił Dałkowski zaprezentowali stan i perspektywy programu IPMA-Student - prezentacja w załączeniu:

Prezentacja