Print bookPrint book

IPMA-Student

IPMA-Student

Site: Portal IPMA-Student
Course: Portal IPMA-Student
Book: IPMA-Student
Printed by:
Date: Sunday, 22 September 2019, 9:29 PM

Table of contents

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Biorąc udział w konkursach Project Master, Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. Szczegółowe wymagania kompetencyjne są opublikowane w „Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne” oraz „Efekty Kształcenia IPMA-Student”.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student: nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D. 

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronie ipma.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do e-Quizu IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student (symulowany egzamin IPMA-Student).

Gdzie znajdziesz więcej dodatkowych informacji?

IPMA Polska opublikowała serię przewodników, które pomogą Ci w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student.

Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w Biurze CERT IPMA Polska, w uczelnianych Biurach Karier i u koordynatorów ds. IPMA-Student na akredytowanych Wydziałach.

Info dla uczelni

Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA-Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość potwierdzenia zgodności programów nauczania z zakresu zarządzania projektami, oferowanych w ramach studiów I i II stopnia, z wymaganiami kompetencyjnymi, zgodnymi ze światowym standardem IPMA 4-L-C. System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Studenci i absolwenci akredytowanych uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

IPMA Polska, uznając uregulowania obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowała sposób definiowania wymagań kompetencyjnych do wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z Efektami Kształcenia IPMA-Student.

Wymagania Kompetencyjne IPMA-Student zostały opracowane przez Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska, po zasięgnięciu opinii Komitetu Programowego ds. Certyfikacji IPMA Polska (reprezentacja biznesowa interesariuszy z różnych branż i środowisk zarządzania projektami) i Uczelni biorących udział w pilotażu programu IPMA-Student.

Celem programu IPMA-Student jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do wymagań globalnego rynku pracy poprzez potwierdzenie profesjonalnym certyfikatem ich kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, zbudowanych na etapie edukacji akademickiej.

Więcej informacji nt. programu IPMA-Student

dr Joanna Rzempała
Menedżer programu IPMA-Student
joanna.rzempala@wzieu.pl

Ewa Zawadzka
Dyrektor Biura CERT IPMA Polska
+48(22) 622 0878
Ewa.Zawadzka@ipma.pl

Przewodnik Certyfikacja

Przewodnik Certyfikacji moża uzyskać jak plik pdf (plik do pobrania) lub przechodząc do kolejnych podrozdziałów.

1. Wstęp
2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student
3. Certyfikacja
4. Organizacja
5. Certyfikat IPMA-Student
6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student  

1. Wstęp

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

W uzupełnieniu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi profesjonalny system certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dedykowany dla studentów studiów I lub II stopnia. Certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest w partnerstwie z Wydziałami uczelni wyższych, które uzyskały akredytację CERT IPMA Polska w zakresie IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie [NCB3.0] oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży.

Podstawowe informacje nt certyfikacji IPMA-Student zawierają cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-Student.

  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne)
  • Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury)

Opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski, Ewa Zawadzka

Zatwierdzenie: Kierownictwo Strategicznie Certyfikacji IPMA Polska: Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Zbigniew Wolski, Marek Zalewski

2. Przygotowania do certyfikacji IPMA-Student

CERT IPMA Polska oferuje studentom Wydziałów akredytowanych w zakresie IPMA-Student pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student poprzez udostępnienie na Portalu IS aplikacji Quiz IS i Sprawdzian IS oraz mobilnej aplikacji m.IPMA-Student.

2.1 Portal IS

Portal IS jest dedykowany do obsługi zagadnień związanych z certyfikacją IPMA-Student, takich jak m.in. przeprowadzanie e-Quizów i e-Sprawdzianów, prowadzenie badań ankietowych, itp.

Użytkownikami dedykowanej części Portalu IS będą studenci i pracownicy akredytowanych Wydziałów uprawnieni przez Wydział albo CERT IPMA Polska. Otwarta część portalu będzie spełniać funkcje informacyjne i marketingowe.

W trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych akredytacją IPMA-Student studenci zainteresowani certyfikacją IPMA-Student, po formalnym zgłoszeniu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student, uzyskują uprawnienia do korzystania z dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do przystępowania do Quizów IS.

Listę studentów uprawnionych sporządza i klucze dostępu przydziela Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

Korzystanie z dedykowanej części Portalu IS jest bezpłatne.

2.2 Quiz IS

Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu.

Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA-Student.

Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie. Udział w Quizie IS jest bezpłatny.

Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS) jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

3. Certyfikacja

3.1 Dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student

Do certyfikacji IPMA-Student mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące warunki

  • Student lub absolwent studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowany Wydział
  • Absolwent może przystąpić do egzaminu IPMA-Student nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu studiów wyższych
  • Zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału (Listę kandydatów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student sporządza Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student)
  • Zgłoszenie do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student chęci przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student.Indywidualne zgłoszenie studenta zawiera:
   • Nazwisko, Imię, Nr indeksu, Login wg Katalogu Uczelnianego, Adres e-mail, Telefon kontaktowy
   • Akceptację Kodeksu Etycznego Kierownika Projektu IPMA Polska
   • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział i przez Biuro CERT IPMA Polska (Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu certyfikacji)
   • Zgodę na umieszczenie nazwiska w Wykazie Osób Certyfikowanych publikowanym na stronie ipma.pl.
  • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej IPMA-Student na rzecz IPMA Polska (Listę uczestników dopuszczonych przez CERT IPMA Polska do egzaminu IPMA-Student sporządza Biuro CERT IPMA Polska)

3.2 e-Sprawdzian IS

Studenci i absolwenci Akredytowanych Wydziałów, które zapewniają dostęp do Akredytowanej pracowni komputerowej, dopuszczeni do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student przez CERT IPMA Polska, uzyskują prawo do przystąpienia do e-Sprawdzianu IS.

Sprawdzian IS jest symulowanym egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Student realizowanym w wersji online w akredytowanych pracowniach komputerowych. Zakres i poziom weryfikowanych kompetencji, struktura zestawu egzaminacyjnego, system oceny oraz czas trwania egzaminu są analogiczne do oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Wynik Sprawdzianu IS przedstawia w formie mapy kompetencji % poprawnych odpowiedzi w całości oraz w wyróżnionych obszarach i elementach kompetencji. Analogicznie jak w przypadku oryginalnego egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student, informacja zwrotna nt. wyniku Sprawdzianu IS nie zawiera szczegółowych informacji o pytaniach, udzielonych i poprawnych odpowiedziach ani komentarzy.

Aplikacje Quiz IS i Sprawdzian IS różnią się zakresem (Sprawdzian IS pokrywa pełen zakres wymagań kompetencyjnych, dany Quiz IS wybrane kompetencje), liczbą pytań, rodzajem informacji zwrotnych (w Sprawdzianie student nie otrzymuje informacji o odpowiedziach udzielonych, poprawnych i wyjaśnień) oraz warunkami przystąpienia.

3.3 Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student

W zależności od udostępnionej przez akredytowany Wydział infrastruktury, egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej albo „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

W obu przypadkach zestawy egzaminacyjne są identyczne a pytania testowe generowane są z tej samej bazy pytań egzaminacyjnych. Więcej nt. egzaminu w specjalnym przewodniku: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Egzamin certyfikacyjny

4. Organizacja

4.1 Koordynator ds. IPMA-Student

Osobą odpowiedzialną za proces certyfikacji IPMA-Student na akredytowanym Wydziale jest Koordynator ds. IPMA-Student, który:

  • Udziela studentom informacji nt wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni studenta do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego
  • Rejestruje studentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student i przydziela im uprawnienia do dedykowanej części Portalu IS, w szczególności do Quizów IS. Listę studentów uprawnionych przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska.
  • Rejestruje zgłoszenia studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów wymienionych w akredytacji Wydziału i zgłosili chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student. Listę studentów dopuszczonych przez Wydział do egzaminu IPMA-Student przekazuje do Biura CERT IPMA-Polska
  • Na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizuje na Wydziale dla studentów dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska:
   • sesję e-Sprawdzianu (jeśli Wydział zapewnia dostęp do akredytowanej pracowni komputerowej)
   • sesję egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student (e-Egzamin IS albo Egzamin IS)
  • Informuje studentów o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej
  • Nadzoruje przebieg sesji egzaminacyjnej w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa przyjętą dla danej formuły egzaminu)

4.2 Terminy i miejsce sesji egzaminacyjnej:

  • Ustalane na podstawie zlecenia Wydziału uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska
  • Informacji nt. miejsca i terminu organizacji na akredytowanym Wydziale e-Sprawdzianów IS i Egzaminów IS udziela studentom Koordynator Wydziałowy ds. IPMA-Student.

4.3 Opłata za egzamin i certyfikat IPMA-Student

  • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN / osobę brutto.W ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do symulowanego egzaminu (e-Sprawdzian, jeśli Wydział zapewnia dostęp do Autoryzowanej pracowni komputerowej) i raz do egzaminu oryginalnego.
  • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu
  • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty tylko w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506 (Bank BPH SA Oddział w Warszawie, Al.Jerozolimskie 27) W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, Nazwa Akredytowanego Wydziału”.Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student.
  • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne
  • Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 PLN brutto
  • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

4.4 Rezygnacja z egzaminu

Rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i nie będzie zwracana opłata egzaminacyjna wniesiona przez kandydata. Wyjątek stanowi choroba udokumentowana oficjalnym zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.

4.5 Wynik egzaminu

  • Indywidualne wyniki e-Sprawdzianu IS i e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
  • Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie” w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, z liczbą uzyskanych punktów i decyzją o przyznaniu albo odmowie przyznania certyfikatu IPMA-Student zostaną przesłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
  • Wyniki danej sesji egzaminacyjnej są udostępniane Wydziałowi jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji)
  • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student

4.6 Odwołanie

Uczestnik egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student ma prawo złożyć odwołanie od procesu certyfikacji . Odpowiednio uzasadnione odwołanie należy przesłać do Biura CERT IPMA Polska w formie e-mail lub papierowej w ciągu 30 dni od daty egzaminu.

5. Certyfikat IPMA-Student

  • Certyfikat IPMA-Student jest wydawany w dwóch drukowanych egzemplarzach, po jednym w języku polskim i angielskim.
  • Certyfikaty są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 3 tyg. od daty egzaminu
  • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student (Imię, Nazwisko oraz numer i data przyznania certyfikatu) są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych, aktualizowanym raz na miesiąc
  • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo
  • IPMA Polska przyznaje osobie certyfikowanej - wraz z certyfikatem - darmowe członkostwo indywidualne w IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.

6. Oferta specjalna dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student

Osoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

Przewodnik Egzamin

Forma egzaminu

Jeżeli organizator egzaminu, Akredytowany Wydział, dysponuje akredytowaną pracownią komputerową, egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowany jest w wersji online (e-Egzamin IPMA-Student) w akredytowanej pracowni komputerowej. W przeciwnym przypadku, egzamin przeprowadzany jest „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne (Egzamin IPMA-Student).

 

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych dla ułatwienia nawigacji w egzaminie na 10 rozdziałów, po 10 pytań w każdym rozdziale.
 • W danym rozdziale zawarte są pytania dotyczące określonego zbioru elementów kompetencji, oznaczonego kodami kompetencji stosowanymi w Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne.
 • W każdym zestawie egzaminacyjnym 70 pytań dotyczy obszaru kompetencji technicznych, 15 pytań – kompetencji behawioralnych, 15 pytań – kompetencji kontekstowych.
 • Drukowany zestaw egzaminacyjny IPMA-Student
  • Zestaw składa się z dwóch części
   • Zestawu pytań egzaminacyjnych ze stroną tytułową
   • Arkusza na odpowiedzi
  • Strona tytułowa zestawu pytań zawiera informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin) oraz Spis treści
  • Arkusz na odpowiedzi zawiera:
   • 100 x 4 pól do zaznaczenia znakiem X wybranej opcji odpowiedzi
   • Informacje identyfikacyjne uczestnika egzaminu i sesji egzaminu (organizator, termin)
   • Informacje identyfikacyjne asesorów oceniających egzamin
   • Wynik egzaminu w całości i w poszczególnych obszarach kompetencji (rozdziałach) wyrażony w pkt
  • Uwaga: przedmiotem oceny są wyłącznie opcje zaznaczone w Arkuszu odpowiedzi
   • zaznaczenie dwóch odpowiedzi na dane pytanie jest błędem – ocena pytania wynosi 0 pkt

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru.
 • Pytania i odpowiedzi głównie w formacie tekstowym, opcjonalnie uzupełnionym o format graficzny
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt – w przeciwnym przypadku

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski, Nazwy własne w języku angielskim
 • Terminologia zgodna z: Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, Polskie Wytyczne Kompetencji NCB3.0

Czas trwania egzaminu: 100 min

Kryterium zaliczenia egzaminu:co najmniej 50 pkt

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki e-Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny. Formalne potwierdzenie wyniku e-Egzaminu IS zostanie przesłane studentowi w terminie do tygodnia od daty egzaminu
 • Indywidualne wyniki Egzaminu IS przeprowadzonego „tradycyjnie”, w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, są przesyłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu.

Dobre rady

 • Przygotuj się nie tylko merytorycznie, ale i organizacyjnie – przyjdź wcześniej, weź miękki ołówek, gumkę, kalkulator (utwórz rezerwę zasobów na ryzyko!).
 • Zapoznaj się z treścią zestawu – nazwy rozdziałów odnoszą się do obszarów i elementów kompetencji, których dotyczą pytania testowe w danym rozdziale.
 • Znając zakres kompetencji w poszczególnych rozdziałach, swoje mocne strony i czas potrzebny na rozwiązanie, ustal kolejność rozwiązywania testu.
 • Kontroluj postęp prac i upływ czasu.
 • Pamiętaj, masz udzielić najlepszej odpowiedzi z podanych 4 opcji. W przyjętej formule oceny jest możliwe, że wszystkie opcje odpowiedzi na dane pytanie są prawdziwe.
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, która opcja odpowiedzi jest najlepsza, odrzuć najpierw szybko dwie, zastanów się trochę dłużej nad wyborem jednej z dwóch pozostałych, jeśli nadal nie wiesz – „strzelaj”.

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student Certyfikacja w postaci pliku pdf - do pobrania

Przewodnik Literatura

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla studentów i absolwentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PCM jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania.Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2® lub PCM będzie niewystarczająca dla certyfikacji IPMA- Student, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA 4-L-C i IPMA-Student.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana w ramach kompetencji kontekstowych tylko na poziomie elementarnym.

Standardy zarządzania programami i portfelami projektów wymieniono głównie dla systematyki - na poziomie IPMA-Student, w ramach kompetencji kontekstowych, wymagana jest jedynie podstawowa wiedza nt kluczowych pojęć z tego obszaru, zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

Przewodnik_NCB3.0_IPMA-Student_Literatura w postaci pliku pdf - do pobrania

Standardy bazowe

 1. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009
 2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Fifth Edition), Project Management Institute, 2013; Polskie wydanie, MT&DC, 2013
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, Office of Government Commerce, 2011
 4. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office
 5. ISO 21500:2012, Guidance on project management

Standardy uzupełniające

 1. Skuteczne zarządzanie programami, Office of Government Commerce, 2011
 2. Biura Portfeli, Programów i Projektów, Cabinet Office, 2011
 3. Management of Risk: Guidance for Practitioners, Office of Government Commerce, 2007
 4. The Standard for Portfolio Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 5. The Standard for Program Management, Second Edition, Project Management Institute®, 2008
 6. Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute®, 2009
 7. Project Management Institute® Practice Standard for Work Breakdown Structures, 2001
 8. Practice Standard for Earned Value Management, Project Management Institute®, 2005

Literatura

 1. Covey S.R.,7 nawyków skutecznego działania, Rebis, 2006
 2. DeMarco T, Lister T, Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, 2002
 3. Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, 2001
 4. Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002
 5. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters-Kluwer, 2012
 6. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012
 7. Whitehead R., Poradnik kierownika zespołu, WNT, 2005
 8. Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005
 9. Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2007

Rekomendacje biznesu

Rekomendacje dla Certyfikatu IPMA-Student poszczególnych według przedstawicieli poszczególnych branż:

Telekomunikacja i Informatyka

        

Certyfikat IPMA-Student to najlepsze potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, jakie student może okazać przyszłemu pracodawcy.

Certyfikat IPMA-Student zdecydowanie ułatwi absolwentom wejście do świata Project Managementu, a pracodawcom pozwoli skrócić czas niezbędny na wdrażanie przyszłych kierowników projektów w tajniki pracy projektowej.

Tomasz Prokopiuk, Kierownik ds. rozwoju organizacji w Tieto Poland Sp. z o.o.

 

        

Dla młodych ludzi wejście w świat zarządzanych projektów może być sporym wyzwaniem. Administracyjne elementy warsztatu zarządzania łatwo mogą przysłonić sens pojęć takich jak odpowiedzialność za rezultat, ryzyko, postęp prac, czy jakość. Program IPMA-Student jest szansą na takie oswojenie języka i pojęć zarządzania, które ułatwi absolwentom szybkie i produktywne odnalezienie swojego miejsca w rzeczywistych projektach.

Borys Stokalski, Prezes Infovide-Matrix S.A.

        

Wspólny język, rozumienie celów, współzależności oraz podstawowych priorytetów zapewnia osoba legitymująca się certyfikatem IPMA Student – to już coś jak na początek podróży w zespole realizacji projektu.

Maciej Pacewicz, Akredytowany General Project Manager, Alcatel-Lucent

        

Certyfikat IPMA-Student może być pierwszą przepustka dla młodych osób, wkraczających w dorosły świat działań zawodowych. Wiedza na temat projektów i zarządzania projektami ułatwi im ten start. Dla potencjalnego pracodawcy certyfikat jest gwarancją umiejętności i znajomości zagadnień projektowych.

Kompetencje studentów posiadających certyfikat są potwierdzeniem merytorycznej dojrzałości i odpowiedzialności. Dla naszej firmy będzie to rękojmia dobrze zainwestowanych środków, gdy absolwent z certyfikatem zechce podjąć u nas pracę.

Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu Simple S.A.

        

W e-point S.A. uważamy, iż to, czy kandydat pasuje na dane stanowisko i do kultury naszej organizacji zależy od jej / jego charakteru. Szukamy osób chętnych do nieustannej nauki (także w kontekście umiejętności samooceny - jakie silne strony powinien rozwijać, by więcej wnieść w rozwiązanie dla klienta, w pracę zespołu, czy po prostu we własny komfort pracy). W zależności od stanowiska poszukujemy zarówno talentów do tworzenia i ulepszania prototypów (lub zmierzenia się z trudnymi projektami) jak i umiejętności skupienia się przez dłuższy czas nad konkretnymi zadaniami.

Fakt, iż kandydat przystąpił do programu IPMA Student ma dla mnie istotne znaczenie. Po pierwsze, jest sygnałem o wyjściu poza "comfort zone", co może mieć wpływ na ocenę "attitude" kandydata. Po drugie, jest okazją do nauki praktycznych, stosowanych w biznesie "best practices". Po trzecie, byłby dla mnie sygnał o jego sprycie, gdyż z racji mojej sympatii dla IPMA oraz wspaniałych ludzi działających w Stowarzyszeniu, taki kandydat z marszu miałby u mnie duży plus :).

Marek Sodolski, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży w e-point S.A. 

Bankowość i Finanse

     

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie i skuteczne wdrażanie się w zadania projektowe. Posługiwanie się w zespole tym samym „projektowym językiem” jest w tym wypadku bezcenne.

Certyfikat IPMA-Student jest dla mnie swego rodzaju gwarancją, że rekrutuję do projektu właściwe osoby, niezależnie od ich kierunkowego wykształcenia i faktu, że dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Artur Marsy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami Biznesowymi, Credit Agricole Bank Polska SA

           

Poszukujemy młodych, otwartych i zaangażowanych ludzi posiadających podstawową wiedzę nt metod i narzędzi zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne w wykonywaniu nie rutynowych zadań oraz  w pracy grupowej. Program akredytacji uczelni oraz certyfikat IPMA-Student jest dla nas benchmarkiem uniwersalnych, ponadbranżowych kompetencji, którym przypisujemy dużą wagę w procesach rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku.

Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu FM Bank PBP S.A.

 

           

Biegła znajomość skutecznych metod i narzędzi, zarówno tych technicznych, jak i z pogranicza tzw. kompetencji miękkich, jest kluczowa aby efektywnie  zarządzać projektem. Niezbędny jest też wspólny język, którym posługiwać się będą wszyscy uczestnicy projektu.  Komunikacja to zdaniem wielu osób najważniejsza rzecz w zarządzaniu projektami! Dlatego, posiadanie certyfikatu IPMA-Student, który uwiarygadnia kwalifikacje członka zespołu projektowego, istotnie zwiększa szanse zdobycia pracy w środowisku projektowym.

 

Kamil Kajetanowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Bank BGŻ

 

  
 

W Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. w trakcie rekrutacji do Biura Zarządzania Projektami zwracam szczególną uwagę na posiadane certyfikaty kandydatów, ponieważ one są potwierdzeniem posiadanej wiedzy teoretycznej (IPMA Student, IPMA D), a w przypadku wyższych certyfikatów również wiedzy praktycznej z zarządzania projektami. Osoby z certyfikatami IPMA, dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu bardzo szybko integrują się z resztą zespołu Kierowników Projektu oraz bardzo sprawnie zarządzają projektami. Dlatego też zachęcam wszystkich, nie tylko studentów, do podwyższania swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami i potwierdzania ich certyfikatami IPMA.

 

Dr inż. Robert Kański, Certified Project Director IPMA level A, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Procesami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Doradztwo, Konsulting

    

Uważam program IPMA-Student za bardzo ciekawą i godną polecenia inicjatywę. Posiadanie potwierdzonych (co jest kluczowe), uniwersalnych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami z pewnością ułatwi takiej osobie odnalezienie się w projekcie. Pracodawca natomiast bez zbędnego opóźnienia będzie mógł taką osobę włączyć do zespołu, szczególnie w takiej firmie jak Deloitte, która wszystkie swoje zaangażowania z klientem realizuje projektowo. W naszej branży osoby posiadające certyfikat IPMA-Student będą w lepszej pozycji w procesie rekrutacji już od samego początku.

Daniel Martyniuk, Senior Manager | Consulting, Deloitte

 

Przemysł


  
  
      

Podmioty gospodarcze, takie jak ELEKTROTIM S.A., poszukują młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy oprócz wiedzy branżowej posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji kandydata jest certyfikat IPMA-Student, otrzymany od wiarygodnej organizacji International Project Management Polska.

Koleżanki i Koledzy, uczcie się przydatnych rzeczy, poszukiwanych na globalnym rynku pracy. Skorzystajcie z możliwości, jakie oferuje Wam program IPMA-Student realizowany przez IPMA Polska i wiodące polskie uczelnie.

Andrzej Diakun, Prezes, ELEKTROTIM S.A.

 


 
  
      

Coraz większa część gospodarki przyjmuje charakter projektowy, zarówno w obszarze dużych, jak i małych przedsięwzięć. Konsekwencją tego jest coraz powszechniejsza konieczność budowania kompetencji projektowych we wszystkich firmach.

Wdrożenie programu certyfikacji IPMA-Student wychodzi naprzeciw tym trendom gospodarczym. Dodatkowo, potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami profesjonalnym certyfikatem, dla absolwentów uczelni wydatnie zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a pracodawcy skraca okres przygotowawczy konieczny do wdrożenia nowego pracownika.

 Stanisław Sroka, Prezes Zarządu, PPH TRANSSYSTEM S.A., Certified Project Director IPMA level A.


 
  
       W postępowaniach rekrutujących absolwentów wyższych uczelni, w pierwszej kolejności, poza kierunkiem studiów, analizujemy posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z pracą zespołową i projektową. Uzyskanie przez absolwenta certyfikatu IPMA Student świadczy o  ukierunkowaniu jego przyszłej ścieżki zawodowej i gwarantuje firmie pozyskanie ambitnego i kompetentnego pracownika.

 Dr Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

 


  
  
      

Model zarządzania projektowego jest coraz powszechniej stosowany jako standard przy realizacji inwestycji, praktycznie niezależnie od branży. Jego znajomość przez absolwenta studiów znacznie skraca okres adaptacji do pracy w zespole projektowym i stanowi podstawę budowy kariery zawodowej w kierunku menedżerskim. Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem i uznaniem tych podstawowych kompetencji wypracowanych na etapie edukacji akademickiej.

Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu,  Dyrektor Naczelny, CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

 


              
  
      

Obecnie sama wiedza techniczna połączona z indywidualnym poszukiwaniem rozwiązań nie wystarcza. Praktycznie większość zadań realizowanych w pracy wymaga zaangażowania zespołu, a jeśli tak to osoba z certyfikatem IPMA – Student ma już wypracowane kompetencje do kierowania jak i pracy w Zespole. Jest to doskonała inwestycja pozwalająca na dobry i mocny start w każdej organizacji jak i następnie na szybszy rozwój. Z pozycji szefa także dużo łatwiej rozmawiać z osobą z certyfikatem IPMA – Student aniżeli z inną, której dużo spraw organizacyjnych trzeba tłumaczyć. Zachęcam do certyfikacji IPMA - Student jest to taka „szczepionka” która pozwala, podejmując swoją pierwszą pracę uniknąć „chorób wieku dziecięcego” i efektywnie realizować swój dalszy rozwój.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland Sp. z o.o.


             
  
      

Mam za sobą wiele lat zarządzania projektami w korporacjach takich, jak Siemens i IBM, wiem jak ważne i często rozstrzygające o sukcesie są kompetencje ludzi w prowadzeniu małych, dużych i gigantycznych projektów, w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Certyfikat IPMA Student to pierwszy kamień milowy w karierze menedżera projektów, obiektywnie potwierdzający kompetencje, które przydają się nam nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym, bo projekty są naszą codziennością, chociaż często nieuświadomioną.

Witam w świecie projektów , witam w rodzinie IPMA

Leszek Staśto (ICA & Validator IPMA, Assessor IPMA 4-L-C , Assessor IPMA Delta, certyfikowany PMP

Budownictwo, Górnictwo

      

Certyfikat IPMA-Student  -  i wszystko jasne. Tak jak inne określenia, np. FIDIC, bez słów wyjaśnia Inwestorowi kto zacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiada właściciel certyfikatu IPMA.

Jako senior project manager IPMA-B wielokrotnie tego doświadczyłem, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Stwierdzam, że osoba z certyfikatem IPMA-Student posiada duże „fory” na starcie swojej zawodowej kariery.

Jan Lech Zioberski, Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynieryjne, Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

      

Zachęcam studentów do budowania swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i ich potwierdzenia certyfikatem IPMA-Student. W obecnych czasach od absolwenta wyższej uczelni technicznej oczekuje się posiadania nie tylko kompetencji technicznych ale również kierowniczych, w szczególności z zakresu zarządzania projektami (Project Management), przykładem tego jest moja kariera zawodowa.

Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, przez ponad 30 lat pracowałem w górnictwie niemieckim, angielskim, tureckim zajmując się zagadnieniami techniki, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, aspektami prawnymi i optymalizacją ryzyka finansowego projektu. Wyspecjalizowałem się w wyciąganiu projektów z kryzysowych sytuacji. Zebrane operacyjne doświadczenia pozwoliły mi przejść do pełnienia ról doradczych i kontrolnych w dużych, złożonych projektach, takich jak np. wart 2 miliardy € projekt przebudowy kopalni rud żelaza „Konrad” w Salzgitter na składowisko odpadów promieniotwórczych, czy wart około 8-9 miliardów € projekt budowy podziemnej infrastruktury kolejowej w mieście Stuttgart. Obecnie pracuję dla DB Netz, głównego inwestora w w/w projekcie, pełniąc rolę nadzoru strategicznego nad wszystkimi aspektami projektu, w szczególności ewentualnymi problemami, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na jakość eksploatacji stworzonej infrastruktury

Tomasz Gutkowski, Großprojekte Südwest, Bauherrenvertretung Stuttgart - Ulm (I.NG-SW-S), DB Netz AG

Usługi

     Student z certyfikatem IPMA- Student daje przedsiębiorcy możliwość szybszego włączenia go w zadania zespołów projektowych w firmie. To bardzo ważne, aby nie tracić czasu na szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

Sławomir Halbryt, Prezes SESCOM S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

     Certyfikat IPMA-Student to potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie Project Managementu, zweryfikowane przez dwie niezależne instytucje, czyli uczelnię i uznaną międzynarodową organizację IPMA. To także potwierdzenie gotowości absolwenta studiów wyższych do szybkiej adaptacji w warunkach pracy zespołowej w mojej firmie.

Wojciech Kuśmirek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp.z o.o., Police 

 

Energetyka

    

Uczestniczymy w życiu prywatnym lub zawodowym w zadaniach o charakterze projektowym.  Wymagają one specyficznych kompetencji. Ułatwieniem dla pracy w projektach będzie znajomość języka, środowiska, zwyczajów kulturowych, wiek czy doświadczenie członków zespołu, ale o tym wiedzą i mówią wszyscy.

By dać coś ekstra, uzyskać prawdziwą przewagę, warto poznać międzynarodowy standard komunikacji projektowej. Wiedzieć od czego zacząć w nowej inicjatywie projektowej, na czym skończyć, jak co się nazywa i na co w ogóle, czy szczególe, zwrócić uwagę. Warto odbyć taki „kurs nauki jazdy” i uzyskać „prawo jazdy”, czyli profesjonalny certyfikat, potwierdzający nasze kompetencje w zarządzaniu projektami i otwierający przed nami świat project management’u.

Dla wielu pracodawców język komunikacji projektowej jest ważniejszy niż chiński czy szwedzki, i to nie tylko wtedy, gdy pracujemy w dużych, międzynarodowych przedsięwzięciach. Mając z tym do czynienia na co dzień  w życiu zawodowym i prywatnym, rekomenduję Wam certyfikat IPMA-Student.

Taki kurs i certyfikat ułatwiłby mi w 1993 roku zarządzanie pierwszymi w Warszawie Juwenaliami Warszawskimi, a dziś kurs i certyfikat IPMA-B ułatwia mi zarządzanie portfelem projektów o budżecie dziesięciocyfrowym.

 Wojciech Jarosz, Dyrektor Strategii i Organizacji PSE S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

    

Podsumowując, jako aktywny emeryt, moją 35-letnią karierę w roli Project Managera, uczącego się ”w biegu” praw i reguł rządzacych praktycznym zarządzaniem projektami, dostrzegam z tej perspektywy wagę wiedzy i teorii z tego zakresu. Dostęp do nich wiedzie przez poznanie tych podstaw już w czasie studiów. Taką możliwość stwarza system certyfikacji IPMA Student, autoryzowany przez IPMA Polska i wprowadzany we współpracy z wiodącymi polskimi Uczelniami. Zachęcam moich młodszych kolegów, planujących swoją przyszłą karierę w fascynującym świecie PROJEKTÓW, do rozpoczęcia wspinania się po kolejnych stopniach przyszłej kariery zawodowej wykorzystując szanse jakie otwiera certyfikat IPMA-Student.

Z życzeniami powodzenia i wielu sukcesów na tej projektowej ścieżce !!!

 Janusz Smurawa, lat 72

Od 2010 roku PM w stanie spoczynku, po 35 letniej karierze PM z dorobkiem blisko 100 ”popełnionych” w Europie projektów przemyslowych,  w roli Senior Managera w koncernie ABB /ALSTOM, wiodącym dostawcy kompleksowych systemów technologicznych dla szeroko pojętej Energetyki.

Certyfikowany PMP, w systemie certyfikacji PMI, Assessor certyfikacji IPMA 4L, IPMA DELTA z ”dorobkiem” ca 400 certyfikowanych Kierowników Projektów na poziomie C, B, A w Skandynawii i Europie centralnej.

 

    

Zarządzanie projektowe staje się coraz ważniejsze dla realizacji strategii wielu organizacji, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego osiągania ich celów biznesowych. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, rosnącej złożoności i globalnej konkurencji najwyższe kierownictwo, a zwłaszcza organy właścicielskie, oczekują sprawnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Ważnym krokiem w życiu zawodowym każdego menedżera jest zdobycie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz potwierdzenie swoich kompetencji międzynarodowym, powszechnie rozpoznawanym certyfikatem. Jednym z wiodących systemów certyfikacji jest system certyfikacji IPMA (International Project Management Association) oparty na modelu IPMA ICB Version 4.0 (Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami).

Dobrym początkiem dla zrealizowania ambitnego programu rozwoju osobistego przyszłego nowoczesnego menedżera jest program IPMA–Student, zgodny w ICB v.4.0, gorąco go rekomenduję.

dr inż. Henryk Majchrzak, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, IPMA LEVEL A Certified Projects Director

 

laskowskiM
    

Zarządzanie projektowe staje się coraz ważniejsze dla realizacji strategii wielu organizacji, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego osiągania ich celów biznesowych. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, rosnącej złożoności i globalnej konkurencji najwyższe kierownictwo, a zwłaszcza organy właścicielskie, oczekują sprawnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Umiejętność zarządzania projektami to dziś kluczowy atut w biznesie.

Znajomość modelu zarządzania projektami jeszcze przed rozpoczęciem kariery zawodowej daje szansę na rozwój osobisty, szybką adaptację w pracy oraz kreatywne tworzenie ścieżki kariery absolwentów uczelni wyższych. 

Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem nabytych umiejętności w obszarze zarządzania projektami i gwarancją dla przyszłego pracodawcy, że osoby posiadające taki certyfikat są gotowe od samego początku do efektywnej pracy w środowisku projektowym.

Marcin Laskowski, IPMA-B, Executive MBA, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.


Administracja publiczna

         W każdej współczesnej korporacji, ale także nowoczesnej jednostce administracji publicznej pojawiają się projekty interdyscyplinarne, których prowadzenie wymaga wiedzy, współdziałania, determinacji. Certyfikat IPMA-Student jest doskonałym poświadczeniem wiarygodności młodych project manager’ów, ich warsztatu i umiejętności, w końcu kwalifikacji do odpowiedzialnego zarządzania projektami w dorosłym życiu zawodowym.  

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Opinie osób certyfikowanych

"Postanowiłam zrobić certyfikat aby zdobyć nowe doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami. Dzięki niemu sprawdziłam swoje umiejętności i mam szansę je pogłębiać. "

Katarzyna Warcholak - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

o1  "Certyfikat IPMA Student to wartość dodana w cyklu mojego kształcenia. Chcę podejmować inicjatywy poza zajęciami, a ta z pewnością okaże się atrakcyjna na rynku pracy. Poza tym proces przygotowania do egzaminu to, poza nauką, dobra okazja do poznania fajnych osób ze środowiska obecnych i przyszłych project managerów. Wszystkim niezdecydowanym – szczerze polecam! "

Anna Jurzysta - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o4 "Dzięki uzyskaniu certyfikatu IPMA - Student jestem bardziej atrakcyjna na rynku pracy, szczególnie w stosunku do studentów, którzy go nie posiadają, starających się o podobne stanowiska pracy. Ponadto podczas przygotowań do egzaminu nauczyłam się dobrych praktyk związanych z pracą na stanowisku project managera, co jest niezbędne na mojej dalszej ścieżce zawodowej."

Klaudia Kaczmarek - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

"Egzamin IPMA-Student który odbył się w marcu br. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług został przeprowadzony w miłej, ale i fachowej atmosferze. Sam egzamin był adekwatny do nabytych przez nas umiejętności w trakcie półrocznego szkolenia. Samo jego zdobycie otworzyło mi możliwości ubiegania się o staże / pracę w firmach poszukujących project managerów. Każdy student, który jest zainteresowany project managementem powinien od tego certyfikatu zacząć swoją ścieżkę kariery."

Radosław Borkowski - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o3 "Dzięki IMPA Student, mogłem sprawdzić i potwierdzić zdobytą dotychczas wiedzę. Było to ważne tak dla mnie jak i przyszłego pracodawcy. To m.in. dzięki certyfikatowi udało mi się zdobyć pierwszą pracę jako Junior Project Manager."

Szymon Kędzior - Studia Niestacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

o2 "Certyfikat IPMA Student zarządzania projektami jak na razie w Polsce posiada mało osób. Cieszę się , że i mi się udało go zaliczyć i znaleźć się w tym gronie. Poprzez naukę do zdania certyfikatu uświadomiłam sobie w jakim kierunku chcę iść i co mnie interesuję. Zajęcia przygotowujące również bardzo pomogły oprócz samodzielnej nauki. Warto zdobywać dodatkowe umiejętności bo z pewnością pomogą w zdobyciu pracy w tej dziedzinie, stąd w przyszłości zamierzam podjeść do certyfikatu poziom wyżej."

Aneta Piniewska - Studia Stacjonarne I Stopień
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 "Przygotowania na egzaminu IPMA Student pomogły mi w usystematyzowaniu dotychczas zdobytej wiedzy na temat projektów, polecam zwłaszcza po sesji kiedy ta wiedza jest jeszcze „świeża”. Dzięki zdobytej wiedzy w toku studiów oraz tej wymaganej do zdobycia certyfikatu IPMA-Student czuję się bardziej pewnie na rynku pracy.  Planuję rozwijać się w kierunku zarządzania projektami, a dzięki zdobytemu doświadczeniu w ramach  IPMA- Student, łatwiej będzie mi zdecydować się na kolejne certyfikacje."

Katarzyna Płonowska – Studia Niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 "W moim przypadku, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przygoda z IPMA diametralnie zmieniła moje życie, a to za sprawą pracy, którą otrzymałam po odbyciu programu stażowego i zdobyciu certyfikatu IPMA Student. Choć moje aktualne stanowisko nie jest związane z projektami, to mimo wszystko uważam, że umiejętność zarządzania nimi, w dobie korzystania np. z funduszy unijnych, jest bardzo cenna. Dzięki zajęciom przygotowującym do certyfikatu IPMA poznałam ciekawych ludzi, zdobyłam nowe doświadczenia, a o to przecież chodzi - by cały czas się rozwijać! Gorąco zachęcam do podjęcia wyzwania, bo warto! :)"

Katarzyna Goyke - Studia Stacjonarne
Kierunek: Zarządzanie
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Wykaz osób certyfikowanych - stan na dzień 6-07-2018

Lp

Imię

Nazwisko

ID Uczelni

Data uzyskania

Nr certyfikatu

1 Monika Adamenko UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 77/2016/IS
2 Agata Adamiec SGH 2015-02-20 1/2015/IS
3 Dorota Altewęgier SGH 2015-06-26 15/2015/IS
4 Irmina Andrzejczak UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 78/2016/IS
5 Tomasz Anioł UEWro-WNE-Z 2017-03-25 10/2017/IS
6 Katarzyna Astasevich SGH 2015-02-20 2/2015/IS
7 Jowita Babiarz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 79/2016/IS
8 Anna Baluj UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 80/2016/IS
9 Martyna Bartosiewicz UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 81/2016/IS
10 Roksana Baszczyn USz-WZiEU-L 2015-08-31 28/2015/IS
11 Katarzyna Bogusz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 82/2016/IS
12 Radosław Borkowski USz-WZiEU-Z 2015-03-10 4/2015/IS
13 Jan Borowski SGH 2017-02-28 1/2017/IS
14 Kinga Brzeziecka UEPoz-WZ 2016-06-27 31/2016/IS
15 Anna Bugzel UEPoz-WZ 2016-06-27 32/2016/IS
16 Justyna Marta Byszewska SGH 2015-06-26 16/2015/IS
17 Adrian Chmielewski SGH 2015-06-26 17/2015/IS
18 Łukasz Chmieliński USz-WZiEU-Z 2015-08-31 29/2015/IS
19 Tomasz Cholewa SGH 2017-02-28 2/2017/IS
20 Aleksandra Chorążka SGH 2016-06-27 16/2016/IS
21 Mykyta Chubenko UEWro-WNE-Z 2017-03-25 11/2017/IS
22 Lukas Cibis UEWro-WNE-Z 2017-03-25 12/2017/IS
23 Radosław Cichocki USz-WZiEU-L 2015-08-31 30/2015/IS
24 Marta Cichoń USz-WZiEU-L 2015-09-14 69/2015/IS
25 Dorota Cieniawska SGH 2017-02-28 3/2017/IS
26 Maria Cięciel UEPoz-WZ 2016-06-27 33/2016/IS
27 Joanna Cinal UEKra-WZ 2016-07-08 60/2016/IS
28 Tomasz Ciucias UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 83/2016/IS
29 Aurelia Cyrwus SGH 2015-12-01 75/2015/IS
30 Joanna Czajkowska UEKra-WZ 2016-07-08 61/2016/IS
31 Joanna Czak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 5/2015/IS
32 Tomasz Czelej UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 84/2016/IS
33 Piotr Czerniecki UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 85/2016/IS
34 Edyta Czupryńska USz-WZiEU-Z 2015-08-31 31/2015/IS
35 Dorota Dera USz-WZiEU-L 2015-08-31 32/2015/IS
36 Justyna Maria Dmowska SGH 2015-06-26 18/2015/IS
37 Urszula Domagała UEWro-WNE-Z 2017-03-25 13/2017/IS
38 Maksym Domański USz-WZiEU-L 2015-08-31 33/2015/IS
39 Paulina Dragan UJ-WZiKS 2016-09-29 115/2016/IS
40 Rafał Droździewicz SGH 2017-02-28 4/2017/IS
41 Jakub Drwięga UEWro-WNE-MSG 2016-07-27 86/2016/IS
42 Agata Dubińska UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 87/2016/IS
43 Alexandra Dumitrascu SGH 2017-02-28 5/2017/IS
44 Patrycja Dymon UJ-WZiKS 2016-09-29 116/2016/IS
45 Dorota Dziedzic UEKra-WZ 2016-07-08 62/2016/IS
46 Konrad Dziemidowicz USz-WZiEU-L 2015-08-31 34/2015/IS
47 Sylwia Dziubińska UJ-WZiKS 2016-09-29 117/2016/IS
48 Wojciech Falkowski USz-WZiEU-L 2015-09-14 70/2015/IS
49 Przemysław Robert  Furdal SGH 2014-07-01 1/2014/IS
50 Sylwia Galicka USz-WZiEU-L 2015-08-31 35/2015/IS
51 Paulina Nina Galińska SGH 2015-06-26 19/2015/IS
52 Aleksandra Gawlik UEWro-WNE-Z 2017-03-25 14/2017/IS
53 Jessica Gawołek UEWro-WNE-Z 2016-07-27 88/2016/IS
54 Paweł Jan Gawron SGH 2015-06-26 20/2015/IS
55 Adrianna Geldarska UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 134/2016/IS
56 Justyna Gerlach USz-WZiEU-L 2015-08-31 36/2015/IS
57 Sylwia Gęborys UEKra-WZ 2016-07-08 63/2016/IS
58 Mateusz Gil USz-WZiEU-L 2015-08-31 37/2015/IS
59 Piotr Gilert SGH 2016-02-15 1/2016/IS
60 Przemysław Gluz UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 9/2016/IS
61 Kamil  Gmerczyński SGH 2014-07-01 2/2014/IS
62 Klaudia Godek UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 89/2016/IS
63 Aleksandra Natasza  Gołąbek SGH 2014-07-01 3/2014/IS
64 Magdalena Gołza UEPoz-WZ 2016-06-27 34/2016/IS
65 Katarzyna Goyke USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 39/2015/IS
66 Kamil Górecki UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 90/2016/IS
67 Mateusz Górecki USz-WZiEU-L 2015-08-31 38/2015/IS
68 Marta Górka SGH 2016-06-27 17/2016/IS
69 Katarzyna Górniak UEWro-WZIiF-IB 2016-07-27 91/2016/IS
70 Krzysztof Górniak SGH 2016-07-05 28/2016/IS
71 Szymon Konrad  Górniak SGH 2014-07-01 4/2014/IS
72 Michał Grabarek USz-WZiEU-Z 2015-08-31 40/2015/IS
73 Dominika  Grabowska SGH 2014-07-01 5/2014/IS
74 Agata Grychowska UEPoz-WZ 2016-06-27 35/2016/IS
75 Joanna Grzelak UEWro-WNE-Z 2017-03-25 15/2017/IS
76 Michał Grzelewski SGH 2017-02-28 6/2017/IS
77 Adamenko Grzeszczyk SGH 2016-10-14 130/2016/IS
78 Maciej Habuda UEWro-WNE-Z 2017-03-25 16/2017/IS
79 Ilona Magdalena Hacio SGH 2014-07-01 6/2014/IS
80 Elżbieta Hałasa SGH 2016-10-14 131/2016/IS
81 Viktoryia Haurylenka WSBP-WFB-Z 2017-03-11 9/2017/IS
82 Karolina Hutyra UEWro-WNE-Z 2017-03-25 17/2017/IS
83 Kacper Jankowski UEPoz-WZ 2016-06-27 36/2016/IS
84 Karolina Jeczeń UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 92/2016/IS
85 Dawid Jerominek UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 93/2016/IS
86 Krzysztof Jęsior  UEWro-WNE-E 2016-07-27 94/2016/IS
87 Anna Jurzysta USz-WZiEU-Z 2015-03-10 6/2015/IS
88 Maciej  Kachniarz SGH 2016-06-23 8/2016/IS
89 Karolina Kaczmarczyk UJ-WZiKS 2016-09-29 118/2016/IS
90 Klaudia Kaczmarek USz-WZiEU-Z 2015-03-10 7/2015/IS
91 Karina Kalinowska UEWro-WNE-Z 2016-07-27 95/2016/IS
92 Filip Kazimierowicz UEPoz-WZ 2016-06-27 37/2016/IS
93 Szymon Kędzior USz-WZiEU-Z 2015-03-10 8/2015/IS
94 Marcin Kępiński UEKra-WZ 2016-07-08 64/2016/IS
95 Marta Kidawa UEKra-WZ 2016-07-08 65/2016/IS
96 Łukasz Kobuszewski UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 96/2016/IS
97 Angelika Koprowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 41/2015/IS
98 Karolina Kostańska UEPoz-WZ 2016-06-27 38/2016/IS
99 Agnieszka Kowalska UEKra-WZ 2016-07-08 66/2016/IS
100 Patrycja Kozak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 42/2015/IS
101 Karolina Kraszewska USz-WZiEU-L 2015-09-14 71/2015/IS
102 Izabela Krawczyk SGH 2016-02-15 2/2016/IS
103 Klaudia Krawczyk SGH 2017-02-28 7/2017/IS
104 Iwona Król UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 97/2016/IS
105 Daniel Królak UEPoz-WZ 2016-06-27 39/2016/IS
106 Paulina Krysztofiak UEWro-WNE-Z 2017-03-25 18/2017/IS
107 Krzysztof Kucharski USz-WZiEU-L 2015-08-31 43/2015/IS
108 Barbara Kulpa SGH 2016-02-15 3/2016/IS
109 Jakub Kurnik UEKra-WZ 2016-07-08 67/2016/IS
110 Paula Elżbieta Kusińska SGH 2015-06-26 21/2015/IS
111 Anna Kutyła UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 98/2016/IS
112 Krzysztof Kuza USz-WZiEU-L 2015-08-31 44/2015/IS
113 Paweł Kwiecień USz-WZiEU-Z 2015-09-14 72/2015/IS
114 Angelika Lech UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 99/2016/IS
115 Anna Lewandowska UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 100/2016/IS
116 Klaudia Lippik UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 101/2016/IS
117 Łukasz Jan Lisicki SGH 2014-07-01 7/2014/IS
118 Paulina Lisowska UEPoz-WZ 2016-06-27 40/2016/IS
119 Marta Liszka UEWro-WNE-FiR 2016-07-27 102/2016/IS
120 Patrycja  Litwin UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 10/2016/IS
121 Tomasz Lotkowski SGH 2015-06-26 22/2015/IS
122 Vira Lysenko SGH 2016-06-27 18/2016/IS
123 Joanna Łukowska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 45/2015/IS
124 Patryk Łuszczek USz-WZiEU-Z 2015-08-31 46/2015/IS
125 Tomasz Łytka UEPoz-WZ 2016-06-27 41/2016/IS
126 Olga Maciejewska SGH 2015-06-26 23/2015/IS
127 Michał Maćkowski SGH 2014-07-01 8/2014/IS
128 Roksana Maleszka UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 103/2016/IS
129 Szymon Malicki SGH 2016-02-15 4/2016/IS
130 Łukasz Martyn USz-WZiEU-L 2015-09-14 73/2015/IS
131 Krzysztof Matusewicz UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 104/2016/IS
132 Magdalena Metelka USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 47/2015/IS
133 Marta Michalak UEPoz-WZ 2016-06-27 42/2016/IS
134 Bartłomiej Mierzchała UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 30/2016/IS
135 Magdalena Mijał UEKra-WZ 2016-07-08 68/2016/IS
136 Natalia Mikulska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 48/2015/IS
137 Paulina Modlitowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 49/2015/IS
138 Agata Moruszewicz SGH 2016-06-27 19/2016/IS
139 Agata Morysiak UEPoz-WZ 2016-06-27 43/2016/IS
140 Emanuela Moskal UJ-WZiKS 2016-09-29 119/2016/IS
141 Paulina Mrula UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 105/2016/IS
142 Greta Nadolna SGH 2014-07-01 9/2014/IS
143 Patrycja Najgebaur USz-WZiEU-Z 2015-08-31 50/2015/IS
144 Robert Napieralski SGH 2016-10-14 132/2016/IS
145 Patrycja Nawrocka USz-WZiEU-Z 2015-08-31 51/2015/IS
146 Samanta Nguyen UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 11/2016/IS
147 Marta Niewiadomska USz-WZiEU-L 2015-08-31 52/2015/IS
148 Justyna Nizioł UEWro-WNE-FiR 2016-06-25 12/2016/IS
149 Sławomir Nowacki SGH 2016-06-27 20/2016/IS
150 Katarzyna Nowak USz-WZiEU-L 2015-08-31 54/2015/IS
151 Magdalena Nowak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 53/2015/IS
152 Mariusz Nowak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 9/2015/IS
153 Patryk Olejniczak UEPoz-WZ 2016-06-27 44/2016/IS
154 Natalia Olszewska UEWro-WNE-Z 2016-07-27 106/2016/IS
155 Monika Orkisz UEWro-WNE-MSG 2016-06-25 13/2016/IS
156 Bartosz Orłowski USz-WZiEU-L 2015-08-31 55/2015/IS
157 Marta Orzechowska UJ-WZiKS 2016-09-29 120/2016/IS
158 Joanna Pacek SGH 2014-07-01 10/2014/IS
159 Aleksandra Pasieka SGH 2014-07-01 11/2014/IS
160 Sabina Patla UJ-WZiKS 2016-09-29 121/2016/IS
161 Albert Pączek SGH 2017-02-28 8/2017/IS
162 Ewa Pączek SGH 2015-06-26 24/2015/IS
163 Ewelina Piećko UEWro-WNE-Z 2017-03-25 19/2017/IS
164 Karina Pientka UEWro-WIE-ZIP 2016-06-25 14/2016/IS
165 Aneta Piniewska USz-WZiEU-Z 2015-03-10 10/2015/IS
166 Aleksander Pinkowski SGH 2014-07-01 12/2014/IS
167 Katarzyna Płonowska SGH 2016-06-27 21/2016/IS
168 Kamila Podolecka USz-WZiEU-L 2015-08-31 56/2015/IS
169 Natalia  Polis UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 135/2016/IS
170 Marta Porzec UEWro-WZIiF-FiR 2016-07-27 107/2016/IS
171 Justyna Proniewicz SGH 2015-06-26 25/2015/IS
172 Anna Przybylska UEPoz-WZ 2016-06-27 45/2016/IS
173 Iga Przybylska UEWro-WZIiF-Z 2016-06-25 15/2016/IS
174 Michał Piotr Przybylski SGH 2014-07-01 13/2014/IS
175 Anna Przybyła UJ-WZiKS 2016-09-29 122/2016/IS
176 Anna Przydział UJ-WZiKS 2016-09-29 123/2016/IS
177 Monika Pulak UJ-WZiKS 2016-09-29 124/2016/IS
178 Sylwia Rams UJ-WZiKS 2016-09-29 125/2016/IS
179 Emilia Rjoboków UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 108/2016/IS
180 Łukasz Rossa SGH 2016-06-27 22/2016/IS
181 Ewelina Rutka UEKra-WZ 2016-07-08 69/2016/IS
182 Mateusz Ryznar UEKra-WZ 2016-07-08 70/2016/IS
183 Marta Rzepka UEWro-WIE-ZIP 2016-07-27 109/2016/IS
184 Wojciech Rzepka UEPoz-WZ 2016-06-27 46/2016/IS
185 Marlena Rzymek UEKra-WZ 2016-07-08 71/2016/IS
186 Cornelia Sabanagic UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 137/2016/IS
187 Dorota Sadura UEPoz-WZ 2016-06-27 47/2016/IS
188 Magdalena Saleh  USz-WZiEU-Z 2015-03-10 11/2015/IS
189 Artur Sałaciński SGH 2016-06-27 23/2016/IS
190 Dawid Sawicki SGH 2014-07-01 14/2014/IS
191 Mateusz Sawicki UEPoz-WZ 2016-06-27 48/2016/IS
192 Jakub Schulz UEPoz-WZ 2016-06-27 49/2016/IS
193 Aleksandra Serwa UEKra-WZ 2016-09-29 126/2016/IS
194 Oksana Shulha UEWro-WNE-Z 2016-07-27 110/2016/IS
195 Kinga Siestrzewitowska UEPoz-WZ 2016-06-27 50/2016/IS
196 Ewa Siewarga SGH 2016-06-27 24/2016/IS
197 Szymon Sipiora UEKra-WZ 2016-09-29 127/2016/IS
198 Michał Sitarz UEPoz-WZ 2016-06-27 51/2016/IS
199 Piotr  Słonka UEWro-WIE-ZIP 2016-10-13 136/2016/IS
200 Szymon Smenda UEKra-WZ 2016-07-08 72/2016/IS
201 Ramona Smółka USz-WZiEU-Z 2015-08-31 57/2015/IS
202 Agata Sołoduch UEPoz-WZ 2016-06-27 52/2016/IS
203 Lucyna Spławska UEPoz-WZ 2016-06-27 53/2016/IS
204 Jakub Stachowski UEPoz-WZ 2016-06-27 54/2016/IS
205 Katarzyna Stachów UEWro-WNE-Z 2017-03-25 20/2017/IS
206 Natalia Stankiewicz USz-WZiEU-Z 2015-09-14 74/2015/IS
207 Joanna Staromiejska UEWro-WNE-MSG 2016-07-27 111/2016/IS
208 Marietta Stasiak SGH 2016-06-27 25/2016/IS
209 Michał Staszków USz-WZiEU-Z 2015-08-31 58/2015/IS
210 Maciej Stawiarz UEKra-WZ 2016-09-29 128/2016/IS
211 Karol  Steć SGH 2016-02-15 5/2016/IS
212 Mariola Stefańczyk UEKra-WZ 2016-07-08 73/2016/IS
213 Łukasz Stopa USz-WZiEU-L 2015-08-31 59/2015/IS
214 Wioletta Szkudlarek USz-WZiEU-L 2015-08-31 60/2015/IS
215 Emilia Szumada UEWro-WNE-Z 2017-03-25 21/2017/IS
216 Danuta Szymańska USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 61/2015/IS
217 Jarosław Śmietana SGH 2014-07-01 15/2014/IS
218 Aleksandra Tetiurka UEKra-WZ 2016-07-08 74/2016/IS
219 Natalia Tkachuk UEWro-WNE-Z 2017-03-25 22/2017/IS
220 Magdalena Truścińska SGH 2016-09-14 114/2016/IS
221 Patrycja Twardowska USz-WZiEU-L 2015-08-31 62/2015/IS
222 Jakub Uniszewski UEKra-WZ 2016-09-29 129/2016/IS
223 Magda Urbańska SGH 2016-07-05 29/2016/IS
224 Magdalena Urbańska USz-WZiEU-L 2015-08-31 63/2015/IS
225 Anna Walkowiak UEPoz-WZ 2016-06-27 55/2016/IS
226 Katarzyna Warcholak USz-WZiEU-Z 2015-03-10 12/2015/IS
227 Karolina Warzocha USz-WZiEU-L 2015-08-31 64/2015/IS
228 Karolina Wciórka UEPoz-WZ 2016-06-27 56/2016/IS
229 Wojciech Wenderski UEPoz-WZ 2016-06-27 57/2016/IS
230 Agnieszka Wereszczak USz-WZiEU-Z 2015-08-31 65/2015/IS
231 Patrycja Wiaderna UEPoz-WZ 2016-06-27 58/2016/IS
232 Anna Wielgosz UEKra-WZ 2016-07-08 75/2016/IS
233 Marta Winiarska USz-WZiEU-L 2015-08-31 66/2015/IS
234 Maciej Wir-Konas SGH 2016-10-14 133/2016/IS
235 Maciej Witan SGH 2015-06-26 26/2015/IS
236 Bartosz Wojciechowski USz-WZiEU-Z 2015-03-10 13/2015/IS
237 Anna Wojnicz SGH 2016-02-15 6/2016/IS
238 Michał Wolecki UEPoz-WZ 2016-06-27 59/2016/IS
239 Olga Wolska SGH 2016-06-27 26/2016/IS
240 Marta Woszczak UEWro-WNE-Z 2016-07-27 112/2016/IS
241 Ewelina Woźnicka SGH 2016-02-15 7/2016/IS
242 Agnieszka Woźniewicz USz-WZiEU-Z 2015-03-10 14/2015/IS
243 Magdalena Zagożdżon SGH 2016-06-27 27/2016/IS
244 Przemysław Zając SGH 2015-06-26 27/2015/IS
245 Ewa Zalewska UEWro-WZIiF-IB 2016-07-27 113/2016/IS
246 Piotr Zamielski SGH 2015-02-20 3/2015/IS
247 Dawid Zaręba UEWro-WNE-MSG 2017-03-25 23/2017/IS
248 Kornelia Ziomek UEKra-WZ 2016-07-08 76/2016/IS
249 Natalia Żurawska USz-WZiEU-Z 2015-08-31 67/2015/IS
250 Patrycja Żygadło USz-WZiEU-FiR 2015-08-31 68/2015/IS
251 Anna Żywiecka SGH 2014-07-01 16/2014/IS
252 Tomasz Ligeza UEKra-WZ 2017-06-30 30/2017/IS
253 Ewelina Bienias UEKra-WZ 2017-07-09 41/2017/IS
254 Katarzyna Burakowska UEKra-WZ 2017-07-09 42/2017/S
255 Malgorzata Delimata UEKra-WZ 2017-07-09 43/2017/IS
256 Janusz Dziedziak UEKra-WZ 2017-07-09 44/2017/IS
257 Sylwia Holisz UEKra-WZ 2017-07-09 45/2017/IS
258 Krystian Kudlik UEKra-WZ 2017-07-09 46/2017/IS
259 Magdalena Slusarczyk UEKra-WZ 2017-07-09 47/2017/IS
260 Beata Witek UEKra-WZ 2017-07-09 48/2017/IS
261 Agnieszka Wolf UEKra-WZ 2017-07-09 49/2017/IS
262 Joanna Ambrozik PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 50/2017/IS
263 Kamil Bajek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 51/2017/IS
264 Wojciech Cwek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 52/2017/IS
265 Hubert Garnek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 53/2017/IS
266 Joanna Komor PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 54/2017/IS
267 Szymon Marczuk PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 55/2017/IS
268 Łukasz Młynek PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 56/2017/IS
269 Mateusz Morawski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 57/2017/IS
270 Dawid Niedźwiecki PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 58/2017/IS
271 Adam Szklarz PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 59/2017/IS
272 Oskar Trzebowski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 60/2017/IS
273 Mateusz Werno PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-18 61/2017/IS
274 Łukasz Trafidło PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-20 62/2017/IS
275 Marzena Trafidło PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2017-07-20 63/2017/IS
276 Adrianna Bartkowiak UEPoz-WZ 2017-07-05 73/2017/IS
277 Adam Bartoszczyk-Brzoskowski UEPoz-WZ 2017-07-05 69/2017/IS
278 Aleksandra Konieczna UEPoz-WZ 2017-07-05 76/2017/IS
279 Magdalena Kornacka UEPoz-WZ 2017-07-05 70/2017/IS
280 Paulina Śmiałek UEPoz-WZ 2017-07-05 74/2017/IS
281 Krystyna Tomala UEPoz-WZ 2017-07-05 71/2017/IS
282 Natalia Walentynowicz UEPoz-WZ 2017-07-05 72/2017/IS
283 Agnieszka Stolarska UEPoz-WZ 2017-07-05 75/2017/IS
284 Łukasz Chlebowski UEPoz-WZ 2017-06-29 67/2017/IS
285 Agata Cieślińska UEPoz-WZ 2017-06-29 68/2017/IS
286 Magdalena Kurzymska UEPoz-WZ 2017-06-29 64/2017/IS
287 Maciej Kus UEPoz-WZ 2017-06-29 65/2017/IS
288 Tomasz Ziemniewicz UEPoz-WZ 2017-06-29 66/2017/IS
289 Milena Bazan UJ-WZiKS 2017-09-19 78/2017/IS
290 Maciej Czekaj-Slowikowski UJ-WZiKS 2017-09-19 79/2017/IS
291 Natalia Depta UJ-WZiKS 2017-09-19 80/2017/IS
292 Agata Grzybek UJ-WZiKS 2017-09-19 81/2017/IS
293 Aleksandra Jedrzejczyk UJ-WZiKS 2017-09-19 82/2017/IS
294 Martyna Kaim UJ-WZiKS 2017-09-19 83/2017/IS
295 Katarzyna Karys UJ-WZiKS 2017-09-19 84/2017/IS
296 Anna Misiag UJ-WZiKS 2017-09-19 85/2017/IS
297 Mateusz Serwa UJ-WZiKS 2017-09-19 86/2017/IS
298 Katarzyna Wierzycka UJ-WZiKS 2017-09-19 87/2017/IS
299 Diana Zdybel UJ-WZiKS 2017-09-19 88/2017/IS
300 Kurek Berenika UEKra-WZ 2017-09-29 89/2017/IS
301 Kozieł Rafał UEKra-WZ 2017-09-29 90/2017/IS
302 Siba Joanna UEKra-WZ 2017-09-29 91/2017/IS
303 Pachacz Bartłomiej UEKra-WZ 2017-09-29 92/2017/IS
304 Kleszcz Klaudia PŚL-WOiZ 2017-10-06 93/2017/IS
305 Liebert Filip PŚL-WOiZ 2017-10-06 94/2017/IS
306 Maczka Mateusz PŚL-WOiZ 2017-10-06 95/2017/IS
307 Major Paulina PŚL-WOiZ 2017-10-06 96/2017/IS
308 Polak Maciej PŚL-WOiZ 2017-10-06 97/2017/IS
309 Skrzypczyk Sylwia PŚL-WOiZ 2017-10-06 98/2017/IS
310 Szafranski Jakub PŚL-WOiZ 2017-10-06 99/2017/IS
311 Dorota Dęc UZ-WEiZ 2017-10-18 100/2017/IS
312 Agnieszka Bartyzel UZ-WEiZ 2017-10-18 101/2017/IS
313 Magdalena Jacykowska UZ-WEiZ 2017-10-18 102/2017/IS
314 Kacper Borzym UZ-WEiZ 2017-10-18 103/2017/IS
315 Tomasz Król UZ-WEiZ 2017-10-18 104/2017/IS
316 Ewelina Winkler-Winiarczyk UZ-WEiZ 2017-10-18 105/2017/IS
317 Monika Jakubowska UZ-WEiZ 2017-10-18 106/2017/IS
318 Marta Radwańska SGH 2017-11-17 107/2017/IS
319 Franciszek Okrzesik SGH 2017-12-11 108/2017/IS
320 Kamil Osiecki SGH 2017-12-11 109/2017/IS
321 Aleksandra Pryczek SGH 2017-12-11 110/2017/IS
322 Aleksander Kaniewski WSBP-WFB-Z 2018-01-14 1/2018/IS
323 Piotr Paczkowski WSBP-WFB-IZ 2018-01-14 2/2018/IS
324 Krzysztof Bartmiński PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 3/2018/IS
325 Marcin Maksymowicz PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 4/2018/IS
326 Michał Malec PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 5/2018/IS
327 Monika Matuszewska PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 6/2018/IS
328 Rafał Michalczuk PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 7/2018/IS
329 Stanisław Pawliszyn PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 8/2018/IS
330 Maciej Perlak PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 9/2018/IS
331 Aleksandra Powroźnik PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 10/2018/IS
332 Michael Pytt PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 11/2018/IS
333 Wojciech Strycharski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2018-01-16 12/2018/IS
334 Aleksandra Wałach PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 13/2018/IS
335 Maciej Zieliński PWr-WGGG-GiG 2018-01-16 14/2018/IS
336 Paulina Błaziak SGH 2018-03-01 15/2018/IS
337 Michał Fulara SGH 2018-03-01 16/2018/IS
338 Aleksandra Gołaszewska SGH 2018-03-01 17/2018/IS
339 Bartłomiej Malinowski SGH 2018-03-01 18/2018/IS
340 Łukasz Janczarek PWr-WIZ-SP 2018-03-24 19/2018/IS
341 Filip Jasiński PWr-WIZ-SP 2018-03-24 20/2018/IS
342 Patrycja Kaczmarek-Elsaftawy PWr-WIZ-SP 2018-03-24 21/2018/IS
343 Agnieszka Karczmarz PWr-WIZ-SP 2018-03-24 22/2018/IS
344 Michał Kaszowski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 23/2018/IS
345 Sławomir Kieruzalski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 24/2018/IS
346 Marek Kłonica PWr-WIZ-SP 2018-03-24 25/2018/IS
347 Mariusz Koczut PWr-WIZ-SP 2018-03-24 26/2018/IS
348 Marcin Kowal PWr-WIZ-SP 2018-03-24 27/2018/IS
349 Lucjan Krajewski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 28/2018/IS
350 Katarzyna Krawczyszyn PWr-WIZ-SP 2018-03-24 29/2018/IS
351 Grzegorz Kucharczyk PWr-WIZ-SP 2018-03-24 30/2018/IS
352 Robert Mazur PWr-WIZ-SP 2018-03-24 31/2018/IS
353 Anna Nafalska PWr-WIZ-SP 2018-03-24 32/2018/IS
354 Magdalena Nowaczyk PWr-WIZ-SP 2018-03-24 33/2018/IS
355 Sylwia Owczarz PWr-WIZ-SP 2018-03-24 34/2018/IS
356 Joanna Pawlica PWr-WIZ-SP 2018-03-24 35/2018/IS
357 Sebastian Przybylski PWr-WIZ-SP 2018-03-24 36/2018/IS
358 Monika Rychert PWr-WIZ-SP 2018-03-24 37/2018/IS
359 Łukasz Samolej PWr-WIZ-SP 2018-03-24 38/2018/IS
360 Piotr Sobczak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 39/2018/IS
361 Dawid Stopka PWr-WIZ-SP 2018-03-24 40/2018/IS
362 Tomasz Szczesiak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 41/2018/IS
363 Daniel Trelak PWr-WIZ-SP 2018-03-24 42/2018/IS
364 Damian Łoziński PWr-WIZ-SP 2018-04-07 92/2018/IS
365 Marcin Trzeciak PWr-WIZ-SP 2018-04-07 93/2018/IS
366 Remigiusz Błachut SGH 2018-03-16 43/2018/IS
367 Norbert Giza SGH 2018-03-16 44/2018/IS
368 Wojciech Klisiewicz SGH 2018-03-24 45/2018/IS
369 Patryk Krzyżopolski SGH 2018-03-16 46/2018/IS
370 Levon Balabekyan PG-WZiE 2018-04-07 47/2018/IS
371 Ewelina Bartosewicz PG-WZiE 2018-04-05 48/2018/IS
372 Marta Blok PG-WZiE 2018-04-05 49/2018/IS
373 Alina Czapiewska PG-WZiE 2018-04-07 50/2018/IS
374 Klaudia Czarzasta PG-WZiE 2018-04-07 51/2018/IS
375 Patrycja Deptuła PG-WZiE 2018-04-05 52/2018/IS
376 Kamil Dybikowski PG-WZiE 2018-04-07 53/2018/IS
377 Joanna Formela PG-WZiE 2018-04-05 54/2018/IS
378 Ewa Goczkowska PG-WZiE 2018-04-05 55/2018/IS
379 Adrianna Gorska PG-WZiE 2018-04-07 56/2018/IS
380 Kinga Grabarczyk PG-WZiE 2018-04-07 57/2018/IS
381 Maciej Grzegorzewski PG-WZiE 2018-04-07 58/2018/IS
382 Klaudia Hincman PG-WZiE 2018-04-07 59/2018/IS
383 Aleksandra Jakubek PG-WZiE 2018-04-07 60/2018/IS
384 Patrycja Jóźwiak PG-WZiE 2018-04-05 61/2018/IS
385 Dominik Kołowajtys PG-WZiE 2018-04-07 62/2018/IS
386 Kamila Kostrzewska PG-WZiE 2018-04-07 63/2018/IS
387 Żaneta Kozakowska PG-WZiE 2018-04-05 64/2018/IS
388 Zofia Koźlińska PG-WZiE 2018-04-07 65/2018/IS
389 Jan Krakowski PG-WZiE 2018-04-07 66/2018/IS
390 Konstancja Krzywdzińska PG-WZiE 2018-04-07 67/2018/IS
391 Agnieszka Kuśniewska PG-WZiE 2018-04-05 68/2018/IS
392 Klaudia Kwiatkowska PG-WZiE 2018-04-05 69/2018/IS
393 Patrycja Ładanaj PG-WZiE 2018-04-07 70/2018/IS
394 Karolina Lass PG-WZiE 2018-04-07 71/2018/IS
395 Angelika Leszkowska PG-WZiE 2018-04-05 72/2018/IS
396 Angelika Lewszyk PG-WZiE 2018-04-05 73/2018/IS
397 Adrian Łuszczki PG-WZiE 2018-04-05 74/2018/IS
398 Rafał Małek PG-WZiE 2018-04-07 75/2018/IS
399 Justyna Mazur PG-WZiE 2018-04-05 76/2018/IS
400 Marlena Meżydło PG-WZiE 2018-04-05 77/2018/IS
401 Oliwia Nadarzynska PG-WZiE 2018-04-05 78/2018/IS
402 Dominika Olszewska PG-WZiE 2018-04-05 79/2018/IS
403 Paulina Piasecka PG-WZiE 2018-04-05 80/2018/IS
404 Kinga Piątkowska PG-WZiE 2018-04-05 81/2018/IS
405 Martyna Podjacka PG-WZiE 2018-04-05 82/2018/IS
406 Kamil Postek PG-WZiE 2018-04-05 83/2018/IS
407 Łukasz Serafinowski PG-WZiE 2018-04-05 84/2018/IS
408 Jarosław Sikorski PG-WZiE 2018-04-05 85/2018/IS
409 Maciej Sobott PG-WZiE 2018-04-07 86/2018/IS
410 Anna Tokarska PG-WZiE 2018-04-05 87/2018/IS
411 Jan Tyrakowski PG-WZiE 2018-04-05 88/2018/IS
412 Agnieszka Wojtas PG-WZiE 2018-04-05 89/2018/IS
413 Honorata Woźniak PG-WZiE 2018-04-05 90/2018/IS
414 Aleksandra Zięć PG-WZiE 2018-04-05 91/2018/IS
415 Natallia Pratasevich PG-WZiE 2018-04-13 181/2018/IS
416 Małgorzata Mróz MWSLiT-WLiT 2018-04-14 94/2018/IS
417 Dagmara Boćko Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 95/2018/IS
418 Katarzyna Pawlak Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 96/2018/IS
419 Daria Strońska Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 97/2018/IS
420 Amelia Szwarc Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 98/2018/IS
421 Katarzyna Szydłowska Usz-WZiEU-Z 2018-04-27 99/2018/IS
422 Oliwia Imielowska UJ-WZiKS 2018-03-26 100/2018/IS
423 Jakub Kielar UEWro-WNE-Z 2018-05-10 101/2018/IS
424 Agnieszka Laszczak UEWro-WNE-Z 2018-05-10 102/2018/IS
425 Bartłomiej Loc UEWro-WNE-Z 2018-05-10 103/2018/IS
426 Daria Maksymowicz UEWro-WNE-Z 2018-05-10 104/2018/IS
427 Julia Migasiewicz UEWro-WNE-Z 2018-05-10 105/2018/IS
428 Marta Mironiska UEWro-WNE-Z 2018-05-10 106/2018/IS
429 Kacper Ochocki UEWro-WNE-Z 2018-05-10 107/2018/IS
430 Aleksandra Rdzanek UEWro-WNE-Z 2018-05-10 108/2018/IS
431 Agnieszka Bajda UEKra-WZ 2018-06-30 109/2018/IS
432 Joanna Brzezińska UEKra-WZ 2018-06-30 110/2018/IS
433 Joanna Chanek UEKra-WZ 2018-06-30 111/2018/IS
434 Dominika Dudziak UEKra-WZ 2018-06-30 112/2018/IS
435 Kateryna Ivaskova UEKra-WZ 2018-06-30 113/2018/IS
436 Przemysław Ogórek UEKra-WZ 2018-06-30 114/2018/IS
437 Aleksandra Plewnia UEKra-WZ 2018-06-30 115/2018/IS
438 Justyna Wojsz UEKra-WZ 2018-06-30 116/2018/IS
439 Piotr Wyzga UEKra-WZ 2018-06-30 117/2018/IS
440 Tomasz Zięba UEKra-WZ 2018-06-30 118/2018/IS
441 Olga Bogoslavska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 119/2018/IS
442 Krzysztof Cichon USz-WZiEU-SP 2018-06-30 120/2018/IS
443 Elżbieta Grabarczyk USz-WZiEU-SP 2018-06-30 121/2018/IS
444 Anetta Gąska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 122/2018/IS
445 Joanna Grochowska USz-WZiEU-SP 2018-06-30 123/2018/IS
446 Ewa Jarosz USz-WZiEU-SP 2018-06-30 124/2018/IS
447 Rafał Kędra USz-WZiEU-SP 2018-06-30 125/2018/IS
448 Artur Kopacz USz-WZiEU-SP 2018-06-30 126/2018/IS
449 Marek Markowski USz-WZiEU-SP 2018-06-30 127/2018/IS
450 Adrianna Antoniak UO-SG 2018-06-22 128/2018/IS
451 Nataliia Boichuk UO-SG 2018-06-22 129/2018/IS
452 Michał Bystrzycki UO-SG 2018-06-22 130/2018/IS
453 Mariusz Diduch UO-SG 2018-06-22 131/2018/IS
454 Anita Giza UO-SG 2018-06-22 132/2018/IS
455 Sylwia Honisz UO-SG 2018-06-22 133/2018/IS
456 Agnieszka Paloc UO-SG 2018-06-22 134/2018/IS
457 Wioletta Przybytni UO-SG 2018-06-22 135/2018/IS
458 Vanessa Seidel UO-SG 2018-06-22 136/2018/IS
459 Magdalena Stępińska UO-SG 2018-06-22 137/2018/IS
460 Paulina Szydłoś UO-SG 2018-06-22 138/2018/IS
461 Tomasz Wypchlak UO-SG 2018-06-22 139/2018/IS
462 Karolina Laskowska SGH 2018-07-05 140/2018/IS
463 Mateusz Gut SGH 2018-07-05 141/2018/IS
464 Tomasz Zienkiewicz SGH 2018-07-05 142/2018/IS
465 Vaclav Mroczkowski SGH 2018-07-05 143/2018/IS
466 Kinga Czyrny SGH 2018-07-05 144/2018/IS
467 Ewelina Burkowska SGH 2018-07-05 145/2018/IS
468 Patrycja Chwaluczyk SGH 2018-07-05 146/2018/IS
469 Ewelina Mazurek SGH 2018-07-05 147/2018/IS
470 Vita Nadakhivska SGH 2018-07-05 148/2018/IS
471 Anna Prynda SGH 2018-07-05 149/2018/IS
472 Karolina Przybysz SGH 2018-07-05 150/2018/IS
473 Magdalena Targosinska SGH 2018-07-05 151/2018/IS
474 Sylwia Golojuch SGH 2018-07-05 152/2018/IS
475 Benjamin Kadzioch SGH 2018-07-05 153/2018/IS
476 Alesia Pluto SGH 2018-07-05 154/2018/IS
477 Jarosław Chodarcewicz PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 155/2018/IS
478 Karolina Kaszewska PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 156/2018/IS
479 Kamil Kulesza PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 157/2018/IS
480 Beata Mitura PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 158/2018/IS
481 Jakub Nowak PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 159/2018/IS
482 Adrian Westfal PWr-WGGG-GIG-EPOZ 2018-07-06 160/2018/IS
483 Robert Banaś UEPoz-WZ 2018-07-06 161/2018/IS
484 Oktawia Bartyzel UEPoz-WZ 2018-07-06 162/2018/IS
485 Szymon Cyranowicz UEPoz-WZ 2018-07-06 163/2018/IS
486 Adrianna Czernicka UEPoz-WZ 2018-07-06 164/2018/IS
487 Łukasz Dębski UEPoz-WZ 2018-07-06 165/2018/IS
488 Tomasz Fliegner UEPoz-WZ 2018-07-06 166/2018/IS
489 Bartosz Gejgał UEPoz-WZ 2018-07-06 169/2018/IS
490 Hanna Ilyinova UEPoz-WZ 2018-07-06 167/2018/IS
491 Małgorzata Kaźmierczak UEPoz-WZ 2018-07-06 168/2018/IS
492 Marcin Pacholak UEPoz-WZ 2018-07-06 170/2018/IS
493 Aleksandra Pasińska UEPoz-WZ 2018-07-06 171/2018/IS
494 Kornelia Pawlak UEPoz-WZ 2018-07-06 172/2018/IS
495 Agnieszka Świtaj UEPoz-WZ 2018-07-06 173/2018/IS
496 Łukasz Zdrojewski UEPoz-WZ 2018-07-06 174/2018/IS
497 Izabela Baś UEKra-WZ 2018-09-15 175/2018/IS
498 Paulina Borowska UEKra-WZ 2018-09-15 176/2018/IS
499 Szczepan Konik UEKra-WZ 2018-09-15 177/2018/IS
500 Karolina Nenko UEKra-WZ 2018-09-15 178/2018/IS
501 Sylwia Pietrzyk UEKra-WZ 2018-09-15 179/2018/IS
502 Mateusz Roman UEKra-WZ 2018-09-15 180/2018/IS
503 Angelika Junik UJ-WZiKS 2018-09-28 182/2018/IS
504 Katarzyna Matura UJ-WZiKS 2018-09-28 183/2018/IS
505 Agnieszka Podkowa UJ-WZiKS 2018-09-28 184/2018/IS
506 Joanna Sukta UJ-WZiKS 2018-09-28 185/2018/IS
507 Izabela Świstak UJ-WZiKS 2018-09-28 186/2018/IS
508 Karolina Szychowska UJ-WZiKS 2018-09-28 187/2018/IS
509 Marcin Migdar SGH 2018-10-19 188/2018/IS
510 Michał Pabian SGH 2018-10-19 189/2018/IS
511 Adrianna Wołowiec SGH 2018-10-19 190/2018/IS
512 Kinga Żakiewicz SGH 2018-10-19 191/2018/IS
513 Karolina Chojka UŁ-WZ 2018-11-19 192/2018/IS
514 Sylwia Jawoszek UŁ-WZ 2018-11-19 193/2018/IS
515 Sylwia Kaźmierczak UŁ-WZ 2018-11-19 194/2018/IS
516 Emilia  Kronenberger UŁ-WZ 2018-11-19 195/2018/IS
517 Katarzyna Mereć UŁ-WZ 2018-11-19 196/2018/IS
518 Marika Sobczak UŁ-WZ 2018-11-19 197/2018/IS
519 Tomasz  Sosnowski UŁ-WZ 2018-11-19 198/2018/IS
520 Ewelina Wojtczak UŁ-WZ 2018-11-19 199/2018/IS
521 Alicja Andracka-Oleszek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 200/2018/IS
522 Dawid Franczuk PWr-WIZ-SP 2018-11-24 201/2018/IS
523 Paulina Gromadowska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 202/2018/IS
524 Patrycja Kusiak PWr-WIZ-SP 2018-11-24 203/2018/IS
525 Marcin Lewandowski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 204/2018/IS
526 Tomasz Lewicki PWr-WIZ-SP 2018-11-24 205/2018/IS
527 Filip Marchewka PWr-WIZ-SP 2018-11-24 206/2018/IS
528 Klementyna Marszalek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 207/2018/IS
529 Marta Mazurczak PWr-WIZ-SP 2018-11-24 208/2018/IS
530 Sebastian Prochon PWr-WIZ-SP 2018-11-24 209/2018/IS
531 Magdalena Rybczynska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 210/2018/IS
532 Sabina Sondej PWr-WIZ-SP 2018-11-24 211/2018/IS
533 Urszula Swiercz-Kaluza PWr-WIZ-SP 2018-11-24 212/2018/IS
534 Pawel Szalwinski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 213/2018/IS
535 Mariusz Toborek PWr-WIZ-SP 2018-11-24 214/2018/IS
536 Anna Trepka PWr-WIZ-SP 2018-11-24 215/2018/IS
537 Justyna Walendzik PWr-WIZ-SP 2018-11-24 216/2018/IS
538 Agnieszka Wroblewska PWr-WIZ-SP 2018-11-24 217/2018/IS
539 Marek Zembrzycki PWr-WIZ-SP 2018-11-24 218/2018/IS
540 Mateusz Zielinski PWr-WIZ-SP 2018-11-24 219/2018/IS
541 Mateusz Gilewicz PWr-WIZ-SP 2018-12-09 220/2018/IS
542 Natalia Janowska SGH 2018-11-28 221/2018/IS
543 Karolina Bańka UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 222/2018/IS
544 Iwona Boryczko UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 223/2018/IS
545 Aleksandra Brzeżańska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 224/2018/IS
546 Marek Kajor UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 225/2018/IS
547 Anna Kocoł UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 226/2018/IS
548 Paulina Kozik UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 227/2018/IS
549 Katarzyna Kozłowska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 228/2018/IS
550 Magdalena Nowak UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 229/2018/IS
551 Grzegorz Poręba UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 230/2018/IS
552 Aleksandra Staniszewska UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 231/2018/IS
553 Marzena Surowiec UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 232/2018/IS
554 Dorota Trygar UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 233/2018/IS
555 Dawid Wilk UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 234/2018/IS
556 Jakub  Woźniak UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 235/2018/IS
557 Agnieszka Żmudka UEKra-WTiZP-ZiIP 2018-12-08 236/2018/IS
558 Anna Dobosz PW-WIL-SP 2018-12-15 237/2018/IS
559 Jacek Glinski PW-WIL-SP 2018-12-15 238/2018/IS
560 Rafal Jablonski PW-WIL-SP 2018-12-15 239/2018/IS
561 Marta Kotlarczyk PW-WIL-SP 2018-12-15 240/2018/IS
562 Piotr Lenczuk PW-WIL-SP 2018-12-15 241/2018/IS
563 Monika Maciejewska PW-WIL-SP 2018-12-15 242/2018/IS
564 Mateusz Nielipinski PW-WIL-SP 2018-12-15 243/2018/IS
565 Jaroslaw Pronczuk PW-WIL-SP 2018-12-15 244/2018/IS
566 Fabian Radom PW-WIL-SP 2018-12-15 245/2018/IS
567 Pawel Warsicki PW-WIL-SP 2018-12-15 246/2018/IS
568 Tomasz Zawistowski PW-WIL-SP 2018-12-15 247/2018/IS
569 Nikolas Barwicki PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 1/2019/IS
570 Natalia Bugajska PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 2/2019/IS
571 Karol Dykiert PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 3/2019/IS
572 Mateusz Goralczyk PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 4/2019/IS
573 Alicja Janiszewska PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 5/2019/IS
574 Patryk Kaminski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 6/2019/IS
575 Szymon Komorowski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 7/2019/IS
576 Justyna Kramarz PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 8/2019/IS
577 Kamil Kubowicz PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 9/2019/IS
578 Marcin Legiec PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 10/2019/IS
579 Kacper Ostrowski PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 11/2019/IS
580 Kacper Sawczuk PWr-WGGG-GiG 2019-01-23 12/2019/IS
581 Ewa Butowska PG-WZiE-SP 2019-01-26 13/2019/IS
582 Tomasz Galek PG-WZiE-SP 2019-01-26 14/2019/IS
583 Wioletta Golas PG-WZiE-SP 2019-01-26 15/2019/IS
584 Łukasz Jakubowski PG-WZiE-SP 2019-01-26 16/2019/IS
585 Wojciech Lamek PG-WZiE-SP 2019-01-26 17/2019/IS
586 Katarzyna Mielnik-Stefanicka PG-WZiE-SP 2019-01-26 18/2019/IS
587 Anna Sitko PG-WZiE-SP 2019-01-26 19/2019/IS
588 Olga Skoczen-Samp PG-WZiE-SP 2019-01-26 20/2019/IS
589 Katarzyna Tubielewicz PG-WZiE-SP 2019-01-26 21/2019/IS
590 Joanna Wasilewska PG-WZiE-SP 2019-01-26 22/2019/IS
591 Rafal Wodowski PG-WZiE-SP 2019-01-26 23/2019/IS
592 Kinga Grabarz WSBP-WFB-Z 2019-02-08 24/2019/IS
593 Piotr Henzel WSBP-WFB-Z 2019-02-08 25/2019/IS
594 Marzena Dybicz UZ-WEiZ 2019-02-03 26/2019/IS
595 Łukasz Kolibaj PŚL-WOiZ 2019-02-24 27/2019/IS
596 Jakub Małyjurek PŚL-WOiZ 2019-02-24 28/2019/IS
597 Dominik Sielski PŚL-WOiZ 2019-02-24 29/2019/IS
598 Adrian Szubert PŚL-WOiZ 2019-02-24 30/2019/IS
599 Marcin Wierzchanowski PŚL-WOiZ 2019-02-24 31/2019/IS
600 Nikodem Biernat   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 32/2019/IS
601 Adam Michał Biliński  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 33/2019/IS
602 Wojciech Stanisław Dorosz  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 34/2019/IS
603 Piotr Furgała   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 35/2019/IS
604 Marek Kondratowicz   PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 36/2019/IS
605 Karolina Julia Papmel  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 37/2019/IS
606 Michał Dawid Sowała  PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 38/2019/IS
607 Przemysław Zieliński PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-03-11 39/2019/IS
608 Natalia Brunat PG-WZiE 2019-03-20 40/2019/IS
609 Sebastian Chylewski PG-WZiE 2019-03-20 41/2019/IS
610 Agnieszka Leszcz PG-WZiE 2019-03-20 42/2019/IS
611 Anna Rancew PG-WZiE 2019-03-20 43/2019/IS
612 Aleksandra Sinkiewicz PG-WZiE 2019-03-20 44/2019/IS
613 Marcelina Bulczak PG-WZiE 2019-03-27 45/2019/IS
614 Darya Chupreta SGH 2019-03-27 46/2019/IS
615 Rafal Danis SGH 2019-03-27 47/2019/IS
616 Vatslau Karnatsevich SGH 2019-03-27 48/2019/IS
617 Ewa Blauman PWr-WIZ-SP 2019-03-30 49/2019/IS
618 Aleksandra Blicharz PWr-WIZ-SP 2019-03-30 50/2019/IS
619 Marcin Brojanowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 51/2019/IS
620 Tomasz Chęciński PWr-WIZ-SP 2019-03-30 52/2019/IS
621 Damian Cichecki PWr-WIZ-SP 2019-03-30 53/2019/IS
622 Mateusz Ciorga PWr-WIZ-SP 2019-03-30 54/2019/IS
623 Sebastian Czochrowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 55/2019/IS
624 Helena Dobrowolska-Kaniewska PWr-WIZ-SP 2019-03-30 56/2019/IS
625 Mateusz Golba PWr-WIZ-SP 2019-03-30 57/2019/IS
626 Przemysław Golonka PWr-WIZ-SP 2019-03-30 58/2019/IS
627 Agnieszka Ignor PWr-WIZ-SP 2019-03-30 59/2019/IS
628 Łukasz Iwachów PWr-WIZ-SP 2019-03-30 60/2019/IS
629 Tomasz Moras PWr-WIZ-SP 2019-03-30 61/2019/IS
630 Maria  Puciłowska PWr-WIZ-SP 2019-03-30 62/2019/IS
631 Sebastian Stanowski PWr-WIZ-SP 2019-03-30 63/2019/IS
632 Tomasz Staśto PWr-WIZ-SP 2019-03-30 64/2019/IS
633 Michał Stopiński PWr-WIZ-SP 2019-03-30 65/2019/IS
634 Olga Sudnik PWr-WIZ-SP 2019-03-30 66/2019/IS
635 Paweł Szuba PWr-WIZ-SP 2019-03-30 67/2019/IS
636 Dawid Warowny PWr-WIZ-SP 2019-03-30 68/2019/IS
637 Alicja  Włodarczyk PWr-WIZ-SP 2019-03-30 69/2019/IS
638 Karol Filbrandt PG-WZiE 2019-04-08 70/2019/IS
639 Karolina Kapel PG-WZiE 2019-04-08 71/2019/IS
640 Iwona Czarniecka-Kręcisz PWr-WIZ-SP 2019-04-06 72/2019/IS
641 Karol Biernacki PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 73/2019/IS
642 Jakub Gajda PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 74/2019/IS
643 Mariusz Giza PWr-WGGG-GIG 2019-04-10 75/2019/IS
644 Daria Golba PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 76/2019/IS
645 Bartlomiej Goluch PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 77/2019/IS
646 Krystian Przybylski PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 78/2019/IS
647 Nicol Przybyła PWr-WGGG-GIG 2019-04-10 79/2019/IS
648 Marcin Ziemniak PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 80/2019/IS
649 Katarzyna Zylka PWr-WGGG-GIG 2019-04-06 81/2019/IS
650 Mikołaj Grudzień PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 82/2019/IS
651 Tomasz Kondoł PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 83/2019/IS
652 Karolina Kucharska PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 84/2019/IS
653 Piotr Maciejewski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 85/2019/IS
654 Karolina Malińska PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 86/2019/IS
655 Piotr Pozorski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 87/2019/IS
656 Wojciech Rutkowski PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 88/2019/IS
657 Alan Safader PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 89/2019/IS
658 Daria Smolak PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 90/2019/IS
659 Mariusz Trzeciak PWr-WGGG-GiG-EPOZ 2019-04-25 91/2019/IS
660 Agnieszka Bednarek – Budziak UO 2019-05-21 92/2019/IS
661 Marek Ganczarski UO 2019-05-21 93/2019/IS
662 Grzegorz Haber UO 2019-05-21 94/2019/IS
663 Dariusz Kajstura UO 2019-05-21 95/2019/IS
664 Grzegorz Mehlich UO 2019-05-21 96/2019/IS
665 Ewa Młynarczyk UO 2019-05-21 97/2019/IS
666 Aleksandra Nowak UO 2019-05-21 98/2019/IS
667 Marcin Ognisty UO 2019-05-21 99/2019/IS
668 Małgorzata Podgórska –Ziobro UO 2019-05-21 100/2019/IS
669 Agnieszka Szwarczyńska UO 2019-05-21 101/2019/IS
670 Anna Tomczuk-Żyła UO 2019-05-21 102/2019/IS
671 Agnieszka Wójcik-Musiał UO 2019-05-21 103/2019/IS
672 Grzegorz Gembara PWr-WIZ-SP 2019-05-16 104/2019/IS
673 Bartłomiej Wąchała PWr-WIZ-SP 2019-05-16 105/2019/IS
674 Adrianna Mikołajczak PG-WZiE 2019-05-13 106/2019/IS
675 Karolina Adamowicz UEWro-WNE-Z 2019-05-22 107/2019/IS
676 Paula Balska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 108/2019/IS
677 Dorota Butyńska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 109/2019/IS
678 Gabriela Ostrowska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 110/2019/IS
679 Urszula Ostrowska UEWro-WNE-Z 2019-05-22 111/2019/IS
680 Monika Owczarek UEWro-WNE-Z 2019-05-22 112/2019/IS
681 Julianna Pham Van UEWro-WNE-Z 2019-05-22 113/2019/IS
682 Natalia Zając UEWro-WNE-Z 2019-05-22 114/2019/IS
683 Marta Tęcza PG-WZiE 2019-05-31 115/2019/IS
684 Mateusz Juzwik USz-WZiEU-Z 2019-05-31 116/2019/IS
685 Mateusz Makowski USz-WZiEU-Z 2019-06-06 117/2019/IS
686 Katarzyna  Bartosz PWr-WiZ-IS 2019-06-11 118/2019/IS
687 Kinga Czapor MWSLiT-WLiT 2019-06-14 119/2019/IS
688 Konstantyn Harbar MWSLiT-WLiT 2019-06-14 120/2019/IS
689 Maxymilian Kaczorowski MWSLiT-WLiT 2019-06-14 121/2019/IS
690 Natalia Maciejun MWSLiT-WLiT 2019-06-14 122/2019/IS
691 Maryna Maliuk MWSLiT-WLiT 2019-06-14 123/2019/IS
692 Maciej Mikusiński MWSLiT-WLiT 2019-06-14 124/2019/IS
693 Grzegorz Herdzyk AP-WFH 2019-06-05 125/2019/IS
694 Dominika Majewska AP-WFH 2019-06-05 126/2019IS
695 Kinga  Myśliborska AP-WFH 2019-06-05 127/2019/IS
696 Katarzyna Przyłudzka AP-WFH 2019-06-05 128/2019/IS
697 Kinga  Świerkowska AP-WFH 2019-06-05 129/2019/IS
698 Giorgi Tkeshelashvili AP-WFH 2019-06-05 130/2019/IS
699 Bartosz Żołnierczyk AP-WFH 2019-06-05 131/2019/IS
700 Jastrzebowska Natalia UG-WZ-SP 2019-06-22 132/2019/IS
701 Marchaj-Jagodda Justyna UG-WZ-SP 2019-06-22 133/2019/IS
702 Marcinkowski Michal UG-WZ-SP 2019-06-22 134/2019/IS
703 Pawlak Waldemar UG-WZ-SP 2019-06-22 135/2019/IS
704 Rodak Justyna UG-WZ-SP 2019-06-22 136/2019/IS
705 Frańczak-Klimczuk Magdalena USz-WZiEU-SP 2019-06-22 137/2019/IS
706 Harner Slawomir USz-WZiEU-SP 2019-06-22 138/2019/IS
707 Mucha Natalia USz-WZiEU-SP 2019-06-22 139/2019/IS
708 Spolnik Pawel USz-WZiEU-SP 2019-06-22 140/2019/IS
709 Stateczny Kamil USz-WZiEU-SP 2019-06-22 141/2019/IS
710 Szklarz Kamil USz-WZiEU-SP 2019-06-22 142/2019/IS
711 Woroch Malwina USz-WZiEU-SP 2019-06-22 143/2019/IS
712 Zietek Natalia USz-WZiEU-SP 2019-06-22 144/2019/IS
713 Tomasz Gradek UEKra-WZ 2019-06-29 145/2019/IS
714 Sylwia Królik UEKra-WZ 2019-06-29 146/2019/IS
715 Viktoriia Kuts UEKra-WZ 2019-06-29 147/2019/IS
716 Iryna Lopushynska UEKra-WZ 2019-06-29 148/2019/IS
717 Marta Łazarz UEKra-WZ 2019-06-29 149/2019/IS
718 Katarzyna Michałowska UEKra-WZ 2019-06-29 150/2019/IS
719 Katarzyna Myćka UEKra-WZ 2019-06-29 151/2019/IS
720 Adam Rojecki UEKra-WZ 2019-06-29 152/2019/IS
721 Michał Zając UEKra-WZ 2019-06-29 153/2019/IS
722 Weronika Buczkowska SGH 2019-06-29 154/2019/IS
723 Matylda Gajewska SGH 2019-06-29 155/2019/IS
724 Vladyslav Laznevyi SGH 2019-06-29 156/2019/IS
725 Jakub Mazur SGH 2019-06-29 157/2019/IS
726 Adrianna Olszewska SGH 2019-06-29 158/2019/IS
727 Andrzej Sobus SGH 2019-06-29 159/2019/IS
728 Bartosz Dobrzewiński PG-WZiE-SP 2019-07-01 160/2019/IS
729 Jakub Wiszniewski PG-WZiE-SP 2019-07-01 161/2019/IS
730 Jarosław Siergiej USz-WZiEU-SP 2019-07-06 162/2019/IS
731 Paweł Morawiec PG-WZiE-SP 2019-07-13 163/2019/IS

Archiwum aktualności

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

 Egzaminy IPMA-Student!

 Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

 Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

 Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

 Seminarium Project Management Edukacja 2016

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

 Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D !

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

  Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów -  podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Kolejne akredytowane uczelnie

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Podsumowanie Seminarium Project Management Training – IPMA Student

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2015 r., w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie uczelni współpracujących w ramach programuIPMA-Student.

Spotkanie organizowane było przez Zespół IPMA-Student we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

Celem Seminarium była prezentacja doświadczeń w zakresie realizacji programu IPMA- Student, oraz przedstawienie możliwości  rozwoju programu poprzez pozyskanie środków z programu POWER na opracowanie nowych programów nauczania i akredytację uczelni,  warsztaty prowadzone przez praktyków, płatne staże zawodowe dla studentów oraz certyfikację studentów. Aktualnie Uniwersytet Szczeciński realizuje pilotażowy projekt stażowy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji (finansowany ze środków POKL) pod nazwą Project Management Training w ramach, którego studenci ostatniego roku studiów uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu zarządzania projektami, stażach zawodowych, a następnie przystąpią do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Zgromadzonych uczestników powitał prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Joanna Rzempała - Menedżer Programu IPMA-Student.

W pierwszej części zaprezentowano doświadczenia w realizacji programu IPMA-Student z trzech perspektyw: asesora, wykładowcy i studenta. Doświadczeniami podzielili się dr  inż. Bogumił Dałkowski (asesor IPMA, inicjator i menedżer programu IPMA-Student w latach 2013-14, członek Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student), dr Emil Bukłaha (wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczelni akredytowanej jako jedna z pierwszych, Koordynator ds. IPMA-Student, uczestnik pilotażu programu IPMA-Student) oraz Szymon Kędzior (student Uniwersytetu Szczecińskiego, jeden z pierwszych posiadaczy certyfikatu IPMA-Student). 

Z dużym zainteresowaniem przyjęto inicjatywę WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnego projektu sieciowego, który byłby realizowany przez  uczelnie skupione wokół inicjatywy IPMA-Student. Koncepcję projektu oraz sposób jego sfinansowania przedstawiła dr Joanna Rzempała, na liczne pytania dotyczące możliwości finansowania takich działań  odpowiadał m.in.  mgr Jacek Kłonowski - specjalista w zakresie projektów stażowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W drugiej części seminarium, prowadzonej w formule warsztatów komputerowych, uczestnicy zapoznali się „na żywo” z funkcjonalnością Portalu IPMA-Student, w szczególności mogli przeglądać Quizy DEMO, wprowadzać pytania do bazy, przekonać się jakie informacje zwrotne dla studentów, prowadzących akredytowane zajęcia oraz organizatorów e-Egzaminów IPMA-Student daje aplikacja IPMA-Student. Warsztaty prowadzili dr inż. Bogumił Dałkowski i dr Tomasz Wiśniewski.  W drugiej części warsztatów uczestnicy wzięli udział w komputerowej grze   decyzyjnej Poligon Projektów, poprowadzonej przez Pana Michała Hałasa (ODiTK Gdańsk).

Całość podsumowano dyskusją w zakresie dalszej współpracy. Wszystkie uczelnie zadeklarowały chęć rozpoczęcia i kontynuowania współpracy w obszarze zarówno dydaktycznym, jak również  aplikacyjnym.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, pracowników naukowo-dydaktycznych następujących uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zespół IPMA-Student serdecznie dziękuje za udział w seminarium.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 10 marca 2015, został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Egzamin odbył się na Wydziale Zarządzania I Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w akredytowanej pracowni komputerowej. Do egzaminu przystąpiło 11 studentów Wydziału, wszyscy uzyskali certyfikat IPMA-Student. 

Kolejne akredytowane uczelnie

Z przyjemnością informujemy, iż kolejne dwie uczelnie tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania oraz Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych spełniły wszystkie wymogi akredytacyjne oraz otrzymały pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student i są jednostkami akredytowanymi IPMA-Student.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym osobom z partnerskich uczelni, w szczególności koordynatorom wydziałowym IPMA-Student.

Zespół IPMA-Student

Aplikacja mobilna IPMA-Student

Aplikacja IPMA-Student dostępna bezpłatnie na urządzeniach mobilnych

Program IPMA-Student zaprezentowany podczas Zebrania Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 20 maja 2015, podczas Zebrania Członków Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Koordynator Programu IPMA-Student dr Joanna Rzempała, przedstawiła założenia programu IPMA-Student oraz system certyfikacji IPMA. Zainteresowani mogli również zapoznać się z funkcjonalnościami Portalu IPMA-Student podczas warsztatu prowadzonego przez dr Tomasza Wiśniewskiego.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i życzliwością  grona profesorskiego PAN. Mamy nadzieję, iż kontakt zaowocuje pozytywnymi relacjami i przyczyni się do rozpoznawalności naszych wspólnych inicjatyw w zakresie zarządzania projektami.

Kolejny egzamin IPMA-Student w Szkole Głównej Handlowej

Informujemy, iż w 26 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się kolejny egzamin IPMA-Student.  Trzynastu studentów egzamin i otrzymało Certyfikaty IPMA-Student.

Gratulujemy!

Dorota

Altewęgier

15/2015/IS

Justyna Marta

Byszewska

16/2015/IS

Adrian

Chmielewski

17/2015/IS

Justyna Maria

Dmowska

18/2015/IS

Paulina Nina

Galińska

19/2015/IS

Paweł Jan

Gawron

20/2015/IS

Paula Elżbieta

Kusińska

21/2015/IS

Tomasz

Lotkowski

22/2015/IS

Olga

Maciejewska

23/2015/IS

Ewa

Pączek

24/2015/IS

Justyna

Proniewicz

25/2015/IS

Maciej

Witan

26/2015/IS

Przemysław

Zając

27/2015/IS

Egzamin IPMA-Student w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  31 sierpnia 2015  na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 41 studentów zdało egzamin certyfikacyjny i zdobyło Certyfikat IPMA-Student!

Gratulujemy!

Kolejne rekomendacje biznesu dla programu IPMA-Student – tym razem z branży „Telekomunikacja i informatyka” oraz „Przemysł”

Rekomendacja z branży: „Telekomunikacja i informatyka”

Rekomendacja z branży: „Przemysł”

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 23 października 2015 odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2015, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki, Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Leszek Staśto - Członek Zarządu IPMA Polska oraz dr Joanna Rzempała - Koordynator Programu IPMA-Student.

Na inaugurację Seminarium wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student ośmiu uczelniom.
Certyfikaty i gratulacje z rąk członka zarządu IPMA Polska Leszka Staśto odebrały następujące ośrodki:

 1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych,
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania,
 3. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 4. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 5. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
 6. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Finansów,
 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania,
 8. Uniwersytet Łódzki, Wydział  Zarządzania.

Kolejnym wydarzeniem seminarium było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu Project Master 2015 na najlepszą pracę magisterską i podyplomową z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrodę pieniężną wręczał laureatom Przewodniczący Kapituły konkursu Prof. Michał Trocki.

Tytuł Project Master 2015 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pan Bogdan Hemer, autor pracy: „Metody wyboru i priorytetyzacji stosowane w zarządzaniu portfelem projektów”. Praca zrealizowana w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Pawła Wyrozębskiego.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pan Ariel Zagórski, autor pracy: „Hybrydowe metodyki zarządzania projektami jako metody zarządzania zmianą w projekcie informatycznym”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem promotora Pana prof. UE dr hab. Jerzego Michnika.

Kapituła konkursu Project Master 2015 przyznała również dwa wyróżnienia w kategorii prac magisterskich dla:

Pani Moniki Dzikiewicz, za pracę „Porównanie różnic i kompatybilności metodyk SCRUM i PRINCE2TM, rozwiązania na temat modelu hybrydowego”.
Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
pod kierunkiem promotora Pana dr Emil Bukłaha.

Pani Anny Szymczak, za pracę: „Kultura organizacyjna zespołów scrumowych na przykładzie allegro”. Praca zrealizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem promotora Pani prof. dr hab. Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani Joanna Czak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 2. Pani Katarzyna Warcholak z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 3. Pani Anna Jurzysta z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 4. Pani Justyna Maria Dmowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 5. Pan Maciej Witan ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na trzy sesje. Pierwszą część stanowił panel dyskusyjny, prowadzony przez Pana dr Rafała Szymańskiego,  na temat oczekiwań rynku pracy w zakresie kompetencji z obszaru zarządzania projektami. W panelu wzięli udział: Pani dr inż. Małgorzata Skibska–Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Wojciech Kuśmirek z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Pan Michał Rączka z mBanku, Pan Andrzej Diakun prezes ELEKTROTIM SA, dr Marcin Żmigrodzki z Octigo.

Paneliści – przedstawiciele biznesu  oraz instytucji badawczych, reprezentowali swoje opinie co do sposobu i zakresu przygotowania absolwentów uczelni wyższych do pracy w obszarze zarządzania projektami.

W drugiej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Emil Bukłaha ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, inicjator programu IPMA-Student i asesor IPMA, natomiast studentów reprezentowali: Katarzyna Warcholak i Radosław Borkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego i Joanna Pacek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W następnej prezentacji przedstawiono możliwości finansowania akredytacji uczelni i certyfikacji studentów w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji. Doświadczenia w zakresie pozyskiwania i prowadzenia projektów na podstawie realizowanego projektu pn. „Project Management Training” przedstawiała dr Joanna Rzempała z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejna prezentacja, autorstwa Prof. Michała Trockiego i dr Emila Bukłahy, poświęcona była analizie procesów kształcenia w obszarze zarządzania projektami na świecie i w Polsce oraz obecnym i przyszłym trendom w zarządzaniu projektami.

Na zakończenie drugiej części seminarium Przewodniczący Rady Young Crew Polska,  Pan Wojciech Plona przedstawił założenia projektu YC Akademia.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Grę symulacyjną „Baza na Marsie” prowadzoną przez firmę Octigo oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2015.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2015 - Prezentacje

PM Edukacja 2015 - Galeria zdjęć

Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla konkursu Project Master

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem honorowym X edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami ,, Project Master’’ .

 

Zespół zarządzania Konkursem

Chcesz zostać Project Managerem? To zacznij działać!

Zapraszamy na spotkanie na Politechnice Warszawskiej, w czwartek 10 marca 2016 r.

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student - III Akademickie Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż założenia certyfikacji IPMA-Student zostały zaprezentowane podczas III Akademickiego Forum Jakości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 19 stycznia 2016 roku.  Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia Programu IPMA – Student, w szczególności modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, system akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie http://www.wsb.edu.pl/program,m,afj,3151

Zespół IPMA-Student

Program IPMA-Student zaprezentowany na Konferencji Naukowej „Współczesne trendy w zarządzaniu”

Z satysfakcją informujemy, że Program IPMA-Student został zaprezentowany na piątej edycji konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15 marca 2016,
Tematem przewodnim tej edycji było Zarządzanie projektami w praktyce.
Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu projektami.

Więcej na stronie internetowej konferencji www.konferencjawtwz.pl

Certyfikacja Project Managerów w opiniach przedsiębiorców i absolwentów - podsumowanie panelu dyskusyjnego Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z posumowaniem panelu dyskusyjnego z przedsiębiorcami  przeprowadzonego podczas Seminarium PM Edukacja, jakie opublikował Pan dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Treść jest dostępna pod adresem:

http://projekty.uek.krakow.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Patronat NCBiR nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) objęło patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

 

IPMA-Student zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA – Student ,informuje,  iż Program IPMA-Student został zaprezentowany na Kongresie Rozwoju Edukacji, który odbył się w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2015 .

Prezentacja miała miejsce w ramach sesji „Famelab– prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień (pod patronatem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego)”

http://www.kre.edu.pl/

W ramach tej sesji przedstawiane były  najbardziej innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, które zostały zakwalifikowane do prezencji na forum.

Joanna Rzempała

Honorowy patronat KPK PB UE nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.kpk.gov.pl), objął honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Honorowy patronat MNiSW nad konkursem Project Master

Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl), objęło honorowym patronatem XI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami "Project Master"

Seminarium Project Management Edukacja 2016

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Koordynatorzy IPMA-Student,

 

Chcielibyśmy zaprosić Was  na Seminarium Project Management Edukacja 2016, które odbędzie się 16 listopada 2016  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną wręczone Certyfikaty Akredytacji dla kolejnych partnerskich uczelni, wyróżnienia dla studentów, którzy najlepiej w Polsce zdali egzaminy IPMA-Student oraz nagrody w Konkursie Project Master w  kategoriach najlepsza praca magisterska, podyplomowa i doktorska!

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresu nowych metod i technik kształcenia na poziomie edukacji akademickiej, realizowanych projektów dydaktycznych oraz rozwoju  programu IPMA-Student.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz  przygotowanych dla Państwa warsztatach dotyczących funkcjonalności narzędzia dydaktycznego  Portal IPMA-Student oraz  biznesowej gry symulacyjnej Kinshasa Agile African Adventure J.

Program Seminarium  oraz rejestracja  dostępne są na stronie XIX Konferencji IPMA Polska – „Kompetencje profesjonalistów – zarządzanie projektami” w zakładce PM Edukacja.

http://konferencja.ipma.pl/

 

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu odbyły się pierwsze sesje egzaminacyjne IPMA-Student na 

 • Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej),
 • Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Kolejne egzaminy IPMA–Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu!

Z przyjemnością informujemy, że 27 lipca 2016 odbyła się kolejna sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Do certyfikacji przystąpiło 43 studentów biorących udział w projekcie „Kuźnia kompetencji”.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a Zespołowi projektu „Kuźnia kompetencji” sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

 

Kolejne egzaminy IPMA-Student w Krakowie i Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż we wrześniu 2016 odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin on-line w akredytowanej pracowni komputerowej).

Ponadto, kolejne sesje egzaminacyjne  zorganizowano w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student we Wrocławiu i Warszawie

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w październiku  2016 odbyły się  kolejne sesje egzaminacyjne IPMA-Student na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorom wydziałowym IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami, na przykładzie działalności IPMA Polska

Szanowni Państwo,

Zespół IPMA-Student ma przyjemność poinformować, iż działania IPMA Polska, w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym zostały zaprezentowane podczas Konferencji  „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami” organizowanej przez Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zespól IS przybliżył uczestnikom założenia współpracy IPMA Polska z uczelniami, w szczególności w zakresie promocji  modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association, systemu akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założenia certyfikacji studentów. Przedstawiliśmy Partnerów w obszarach IPMA-Student, Project Master, PM Edukacja i zasady naszej współpracy.

Szczegóły na stronie konferencji: https://sites.google.com/site/nkwzp2016/

Podwyższenie certyfikatu IPMA–Student do IPMA-D

Zespół IPMA–Student  informuje, iż ostatnim miesiącu pierwsza grupa studentów ze Szczecina,  posiadających Certyfikat IPMA-Student zdecydowała się na podniesienie certyfikatu do poziomu IPMA-D.

Studenci przystąpili do egzaminu, wykorzystując przysługującą im zniżkę w opłacie.  Serdecznie gratulujemy studentom zdanego egzaminu IPMA-D i zachęcamy kolejne osoby do weryfikacji kompetencji na wyższych  poziomach certyfikacji !

Zespół IPMA-Student

Ogólnopolski Konkurs PROJECT MASTER

edycja XI

 

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7. października 2016 roku

 

 Dnia 7. października mija termin zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską, doktorską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami Project Master.

W konkursie wziąć udział mogą wszyscy, którzy w okresie od 1. października 2015 roku do 30. września 2016 roku obronili swoją pracę dyplomową na jednej z polskich uczelni. Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Konkurs to doskonała okazja do ogólnopolskiej promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16. listopada 2016 roku w Warszawie, podczas Seminarium Project Management − Edukacja, wydarzenia towarzyszącego tegorocznej Konferencji IPMA Polska. W Konkursie przewidziane są nagrody dla autorów i wyróżnienia dla promotorów najlepszych prac.

Organizatorami Konkursu są International Project Management Association Polska we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej informacji na stronie: www.projectmaster.pl

Wyślij zgłoszenie

projectmaster@ipma.pl

 

Życząc Państwu sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master

Patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad Seminarium PM Edukacja!

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, iż  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, objął patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja''.

Zespół IPMA-Student

Pierwsze Certyfikaty IPMA Polska Junior !

Szanowni Państwo!

Członkowie Zespołu IPMA-Student  przeprowadzili  warsztaty Zarządzania Projektami dla uczestników  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Spotkanie poprowadzili: dr Joanna Rzempała oraz dr Rafał Szymański. Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć i metod z zakresu zarządzania projektami. Podczas warsztatów młodzi adepci wcielali się w role kierowników projektów i członków zespołów odpowiedzialnych za zbudowanie wieży. Była to bardzo emocjonująca i angażująca część spotkania. Spotkanie zakończyły prezentacje i wystąpienia poszczególnych zespołów, a każde dziecko otrzymało Certyfikat IPMA Polska Junior – pierwszy taki certyfikat w kraju.

Spotkanie odbyło się 13 października tego roku  w ramach  V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, programu realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Program jest inicjatywą ogólnopolską, partnerem strategicznym Narodowy Bank Polski, a całość objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. 

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/uniwersytet

Zespół IPMA-Student

SEMINARIUM PROJECT MANAGEMENT EDUKACJA 2016

Szanowni Państwo!

W dniu 16. listopada 2016 r. odbyło się  Seminarium Project Management Edukacja 2016, organizowane przez IPMA Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60-ciu przedstawicieli kadry naukowej, biznesu i studentów. Celem seminarium było zaprezentowanie różnych form podejścia do budowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie programów IPMA Polska dla uczelni wyższych, pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Michał Trocki - Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,  dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska oraz prowadzący spotkanie dr Rafał Szymański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

Podczas inauguracji Seminarium sześciu uczelniom wręczono Certyfikaty Akredytacji IPMA-Student .  Dr Joanna Rzempała i dr inż. Bogumił Dałkowski – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student  wręczyli je wraz z gratulacjami następującym ośrodkom:

 1. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 2. Wydział Geoinżynierii, Geologii i Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
 3. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 4. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. Wydział Finansów i Bankowości  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 6. Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas seminarium, było rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu Project Master 2016 na najlepszą pracę magisterską,  podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom: Przewodniczący Kapituły konkursu prof. Michał Trocki wraz z przedstawicielami sponsorów Konkursu.

Tytuł Project Master 2016 otrzymali :

W kategorii na najlepszą pracę magisterską:

Pani Magdalena Mijał, autorka pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Praca zrealizowana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora Pana Prof. UEK dra hab. Pawła Cabała.

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową:

Pani Barbara Bielecka, autorka pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana dra Emila Bukłaha;.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską:

Pan Tadeusz Węsierski, autor pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”. Praca zrealizowana w Politechnice Gdańskiej, pod kierunkiem promotora Pana Prof. PG dra hab. inż. Marka Wirkus.

Kapituła konkursu Project Master 2016 przyznała również dwa wyróżnienia:

- w kategorii prace magisterskie – dla Pani Izabeli Graczyk, za pracę „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce”. Praca zrealizowana w Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora Pana dra inż. Roberta Kamińskiego.

- w kategorii prac podyplomowych – dla Pana Przemysława Chimczak, za pracę: „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań”. Praca zrealizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana prof. SGH dra hab. Piotra Wachowiaka.

Kolejnymi wyróżnionymi uczestnikami Seminarium byli studenci, którzy w ostatnim roku akademickim zdali egzamin certyfikacyjny IPMA-Student z najlepszymi wynikami w Polsce:

 1. Pani  Izabela Krawczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 2. Pani Agata Morysiak  z Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 3. Pani Patrycjia Dymon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 4. Pani Sylwia Gęborys z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 5. Pani Irmina Andrzejczak z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres merytoryczny Seminarium został podzielony na kilka sesji. W pierwszej części przedstawiono programy, formy, techniki i narzędzia kształcenia wykorzystywane na polskich uczelniach. W tej części swoje  doświadczenia prezentowali dr Emil Bukłaha, dr Slawomir Wawak oraz dr hab. Paweł Wyrozębski. W drugiej  części dr hab. Seweryn Spałek oraz dr Marek Wąsowicz zaprezentowali projekty edukacyjne wdrożone w Politechnice Śląskiej i  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktywność projektową prezentowało również Koło Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Pani Katarzyna Woldan przedstawiła najważniejsze projekty realizowane przez studentów.

W kolejnej części  zaprezentowano doświadczenia w zakresie realizacji programu IPMA-Student.  Perspektywę wykładowcy i koordynatora uczelnianego przedstawił dr Sławomir Wawak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, natomiast perspektywę asesora opisał dr Bogumił Dałkowski, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej  programu IPMA-Student.

Kolejna część Seminarium obejmowała prezentację założeń zwycięskich prac w Konkursie Project Master 2016. Swoje doświadczenia Naukowe opisali Pani Magdalena Mijał, Pani Barbara Bielecka oraz Pan Tadeusz Węsierski.

W ostatniej części seminarium przeprowadzono dwa równoległe warsztaty: Biznesową grę symulacyjna Kinshasa” prowadzoną przez firmę OMEC oraz „Funkcjonalność Portalu IPMA-Student”, w ramach której dr Tomasz Wiśniewski i dr Bogumił Dałkowski prezentowali możliwości wykorzystania Portalu IPMA-Student w procesie dydaktycznym.

Duże zainteresowanie środowiska tematyką kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, w szczególności inicjatywami IPMA-Student i Project Master, oraz wyrażana powszechnie potrzeba integracji świata biznesu i nauki, skłania IPMA Polska do organizacji Seminarium Project Management Edukacja jako stałego elementu dorocznej konferencji IPMA Project Management. 

Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium PM Edukacja 2016.

Do ich obejrzenia, ewentualnego pobrania lub wydruku nie jest konieczna żadna aplikacja, wystarczy kliknąć poniższe linki:

Seminarium PM Edukacja 2016 - Prezentacje

PM Edukacja 2016 - Galeria zdjęć

 

Zespół PM Edukacja

Kolejne uczelnie techniczne uzyskały akredytację IPMA-Student

Do już akredytowanych uczelni technicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii) dołączyła Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania). Natomiast na Politechnice Wrocławskiej akredytację uzyskał kolejny Wydział, Wydział Informatyki i Zarządzania, na którym akredytowano 4 kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Systemów i Informatyka.

Pierwszy przypadek recertyfikacji IPMA-Student: SGH w Warszawie

Akredytacja IPMA-Student jest ważna przez 3 lata. Przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Miło nam poinformować, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia uzyskała przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata. W minionym okresie certyfikaty IPMA-Student uzyskało 60 z 62 studentów SGH.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej SGH, w szczególności Koordynatorowi ds. IPMA-Student, dr. Emilowi Bukłaha, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzamin IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż 11 marca 2017 roku odbyła się  pierwsza sesja egzaminacyjna IPMA-Student na Wydziale Finansów i  Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gratulujemy studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student, a koordynatorowi wydziałowemu IPMA-Student sprawnej organizacji i pomyślnych wyników egzaminów!

Zespół IPMA-Student

Kolejne reakredytacje IPMA-Student na partnerskich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż kolejne dwie jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskały przedłużenie akredytacji IPMA –Student na kolejne 3 lata.

Przedłużenie akredytacji uwarunkowane jest przeprowadzeniem na akredytowanym Wydziale (Kierunku / Specjalności) co najmniej 20 egzaminów IPMA-Student oraz uzyskaniem certyfikatów  IPMA-Student przez co najmniej 40% studentów przystępujących do egzaminu.

Gratulujemy kadrze dydaktycznej, w szczególności uczelnianym Koordynatorom ds. IPMA-Student, wysokiej jakości nauczania, a studentom uzyskania Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA-Student

Egzaminy IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim miesiącu przeprowadzono kolejne  egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gratulujemy studentom oraz Koordynatorom IS na partnerskich uczelniach.
W najbliższych tygodniach planowane są kolejne sesje egzaminacyjne  na Wydziałach  Zarządzania Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Krakowie oraz w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Życzymy powodzenia!
Zespół IPMA - Student

Kolejne Certyfikaty IPMA Polska Junior!

Zespół IPMA-Student wraz ze studentami Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili  warsztaty „Gdy dorosnę, zostanę menedżerem projektu”.

Dzieci, poprzez zabawę miały możliwość poznania podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami, w szczególności dotyczących roli kierownika projektu i budowy zespołu projektowego.   Dzieci uczestniczące w warsztatach  otrzymały Certyfikaty IPMA Polska Junior!
 
Zajęcia zostały zrealizowane dnia 7 czerwca 2017 roku przez Joannę Rempała oraz studentki Koła Naukowego PROJECT: Paulinę Fedorowiat, Katarzynę Szydłowską, Irenę Wójcik z  w ramach Studenckiego Projektu Społecznego na rzecz Stowarzyszenia Akademickiego CUKROWA 8 przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  przy wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy CITI Handlowy oraz IPMA Polska.

Wydarzenie miało miejsce podczas Absolutorium Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Pierwszy e-Egzamin IPMA-Student na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Zespół IPMA Student informuje, że w dniu 18 lipca 2017 na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej został przeprowadzony pierwszy e-Egzamin IS on-line.

Gratulujemy wykładowcom oraz Koordynatorowi IPMA-Student na Wydziale doskonałej organizacji egzaminu oraz bardzo wysokich wyników z egzaminu!

Studentom gratulujemy zdobycia Certyfikatów IPMA-Student!

Zespół IPMA - Student

Otwarte sesje egzaminu IPMA-Student

Otwarty egzamin  IPMA-Student odbędzie się w czasie dorocznego Seminarium PM Edukacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku Wydarzenie będzie miało miejsce 7 listopada.
Zainteresowani studenci, po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, uzyskają do czasu egzaminu IPMA-Student dostęp do aplikacji Quiz IS na platformie e-learningowej IPMA-Student.pl. Quizy są niezwykle pomocne w przygotowaniu się do egzaminu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: cert@ipma.pl.
 
Zapraszamy!
Zespół IPMA-Student

Podsumowanie certyfikacji IPMA-Student przeprowadzonych w 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że w 2017 roku 106 osób otrzymało certyfikaty IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji - kwalifikacji, które są uniwersalne niezależnie od branży.


Wszystkim Certyfikowanym osobom serdecznie gratulujemy!

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2017

 1. Joanna Ambrozik (80 pkt), Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 2. Katarzyna Burakowska (77 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 3. Oskar Trzebowski (76 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia
 4. Tomasz Ligeza (75 pkt) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  Wydział Zarządzania, studia II stopnia
 5. Wojciech Cwek (75 pkt) Politechnika Wrocławska,
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii, studia II stopnia

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2017 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.

Stan certyfikacji IPMA-Student na dzień 6-07-2018

Po bardzo udanych, ostatnich przed feriami, sesjach egzaminów certyfikacyjnych IPMA-Student na SGH, Uniwersytetach Ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, studiach podyplomowych "Certyfikowany Menedżer Projektów" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na inżynierskich studiach na WGGG Politechniki Wrocławskiej liczba posiadaczy certyfikatów IPMA-Student wzrosła do 495, w tym, w samym tylko roku 2018, do 6 lipca, certyfikat IPMA-Student uzyskały 174 osoby.

Akredytowane Uczelnie wg. liczby certyfikatów IPMA-Student

 Uczelnia / Wydział / Kierunek

Liczba certyfikatów

SGH

95

UEPoz-WZ

56

PG-WZiE

45

UEKra-WZ

45

USz-WZiEU-Z

30

USz-WZiEU-L

27

PWr-WIZ-SP

26

UEWro-WNE-Z

26

UJ-WZiKS

23

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

21

UEWro-WIE-ZIP

21

UO-SG

12

PWr-WGGG-GiG

11

USz-WZiEU-SP

9

UEWro-WNE-MSG

8

PŚL-WOiZ

7

UEWro-WZIiF-FiR

7

UZ-WEiZ

7

USz-WZiEU-FiR

6

UEWro-WNE-FiR

5

UEWro-WZIiF-IB

2

WSBP-WFB-Z

2

MWSLiTW-LOG

1

UEWro-WNE-E

1

UEWro-WZIiF-Z

1

WSBP-WFB-IZ

1

Razem

495

Wśród certyfikowanych studentów najwięcej jest studentów ze studiów stacjonarnych (401 z 495).

255 posiadaczy certyfikatów to studenci II stopnia studiów, 205 – I stopnia, 35 - studiów podyplomowych.

 W gronie certyfikowanych przeważa "płeć piękna", zarówno co do liczby (304 kobiet / 191 mężczyzn), jak i skuteczności (zdawalność wśród kobiet 89,9%, mężczyzn 88,0%). Natomiast średni wynik egzaminu jest praktycznie taki sam: 60,3 pkt dla kobiet i 60,2 pkt dla mężczyzn.

Ranking Studiów Inżynierskich 2017 - Uczelnie z akredytacją IPMA-Student najlepsze w Polsce

Nasze akredytowane Uczelnie partnerskie znalazły się w ścisłej czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich 2017 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kierunki Górnictwo i geologia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  Politechniki Wrocławskiej oraz Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zostały uznane za najlepsze w Polsce.

Kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zajął drugie miejsce.

Gratulujemy!

Studia Podyplomowe z Akredytacją IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, że studia podyplomowe  
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Certyfikowany Menedżer Projektów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Project Manager na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • Zarządzanie w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
uzyskały akredytację IPMA-Student.
Gratulujemy
 

20. egzamin IPMA-Student w SGH

5 lipca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się kolejny egzamin IPMA-Student, zdany przez wszystkich 14 kandydatów. To już 20. egzamin zorganizowany w tej uczelni od początku jej udziału w programie partnerskim. Dotychczasowy odsetek studentów SGH, którzy zdobyli certyfikat IPMA-Student wynosi 98,15%.

Gratulujemy!

Pierwsze certyfikaty IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Z satysfakcją informujemy, że 8 słuchaczy studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów - ed.V" na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (studia z Akredytacją IPMA-Student) przystąpiło z powodzeniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D w domenie Projekty.

Po raz pierwszy w Polsce certyfikacja IPMA-D została przeprowadzona wg. nowych  Wytycznych Kompetencji Indywidualnych ICB4, nowych reguł organizacji, struktury i systemu oceny ICR4 oraz w nowej, elektronicznej formule.

Warto podkreślić, że nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student a certyfikacja IPMA-Student może być efektywnym sposobem na przygotowanie się do certyfikacji IPMA-D. Wszyscy słuchacze w/w grupy uzyskali certyfikat IPMA-Student przed przystąpieniem do IPMA-D.

Podwyższenie IPMA-Student do IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Posiadaczy certyfikatów IPMA-Student zachęcamy do zainteresowania się certyfikacją IPMA-D (Projekty) przypominając o zniżce w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D dla osób, które przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 

Nowa formuła e-egzaminu IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem e-egzaminu IPMA-Student. Weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych, stosując oprócz pytań zamkniętych również pytania otwarte oraz inne kryterium zaliczenia egzaminu.

Wiedza nt każdego z 28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez

 • jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)
 • dwa pytania zamknięte  (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Punktacja:

 • Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku
 • Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3  pkt stosownie do treści odpowiedzi
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy co najmniej 3 pkt.

Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione (co najmniej 3 pkt. / 5 pkt.)

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2018

 1. Maciej Zieliński, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 2. Jan Tyrakowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 3. Kacper Ochocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Adrianna Wołowiec, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2018 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.

Stan i perspektywy programu IPMA-Student

Na seminarium PM Edukacja 2018 Joanna Rzempała i Bogumił Dałkowski zaprezentowali stan i perspektywy programu IPMA-Student - prezentacja w załączeniu:

Prezentacja