Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia
Printed by:
Date: Tuesday, 14 July 2020, 3:28 AM

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student sformułowano w dwóch formatach:

    • stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne)
    • zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student)

Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów wyższych I i II stopnia, podstawę budowy programów nauczania stanowią efekty kształcenia, określające to, co student powinien wiedzieć, rozumieć oraz umieć zademonstrować po ukończeniu procesu uczenia się.

IPMA Polska, uznając uregulowania obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowała sposób definiowania wymagań kompetencyjnych IPMA-Student do wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z wymaganymi Efektami Kształcenia IPMA-Student.

Efekty kształcenia zdefiniowano w 3 obszarach: Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne, używając czasowników czynnych. 

Efekty kształcenia IPMA-Student powiązano z elementami kompetencji wg NCB3.0, co pozwala na lepszą interpretację wymagań kompetencyjnych.

Koncepcja, opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski
Współpraca merytoryczna: Zbigniew Wolski

Zatwierdzenie:
Kierownictwo Strategicznie CERT IPMA Polska:
Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Marek Zalewski, Zbigniew Wolski

 

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia w postaci pliku pdf - do pobrania

Wiedza

ID Efekty kształcenia - Wiedza NCB
ISEK_W01 Rozpoznaje i opisuje miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją
3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W02 Charakteryzuje i klasyfikuje projekty, programy, portfele projektów 3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W03 Definiuje kryteria sukcesu projektu i sukcesu zarządzania projektem 1.01 Sukces zarządzania projektem
ISEK_W04 Wymienia i charakteryzuje wiodące metodyki zarządzania projektami.
Rozróżnia klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami
3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W05 Nazywa i opisuje podstawowe obszary i elementy zarządzania projektami 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13,1.18
ISEK_W06 Rozpoznaje i opisuje podstawowe metody, techniki i modele klasycznego zarządzania projektami 1.01-13; 1.15; 1.16; 1.18-20; 2.01; 2.07
ISEK_W07 Opisuje koncepcje zarządzania projektem poprzez pomiar wykonania oraz poprzez wyjątki 1.16 Kontrola i raporty
ISEK_W08 Rozpoznaje i opisuje procesy planowania wstępnego (inicjowania) i szczegółowego (doprecyzowania) projektów 1.19 Rozpoczynanie
ISEK_W09 Wskazuje i opisuje problemy zarządzania zespołem projektowym 1.07 Praca zespołowa 2.01 Przywództwo 2.02 Zaangażowanie i motywacja
ISEK_W10 Wymienia i charakteryzuje kluczowe kompetencje kierownika projektu. Rozpoznaje wymagania kompetencyjne wiodących systemów certyfikacji 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Umiejętności

ID Efekty kształcenia - Umiejętności NCB
ISEK_U01 Monitoruje, analizuje i ocenia otoczenie i interesariuszy projektu, wnioski uwzględnia w planach projektu 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.02 Interesariusze 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_U02 Właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji a strukturami projektowymi 3.01 Orientacja na projekty 3.05 Stałe struktury organizacji 1.09 Struktury projektu
ISEK_U03 Weryfikuje cele projektu i uzgadnia je z właścicielem biznesowym projektu 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_U04 Opracowuje deklarację zakresu projektu (SOW) i strukturę podziału pracy (WBS) 1.03 Wymagania i cele projektu 1.10 Zakres i produkty cząstkowe
ISEK_U05 Planuje cykl życia projektu stosownie do specyfiki projektu i wymagań właściciela biznesowego 1.10 Zakres i produkty cząstkowe 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu
ISEK_U06 Opracowuje, prezentuje i uzasadnia wstępny plan projektu (Karta projektu) 1.19 Rozpoczynanie
ISEK_U07 Opracowuje harmonogramy projektu zgodnie z najlepszymi praktykami, w tym metodą ścieżki krytycznej (CPM) 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu
ISEK_U08 Szacuje zapotrzebowanie na zasoby, identyfikuje i rozwiązuje problemy przeciążenia zasobów 1.12 Zasoby
ISEK_U09 Identyfikuje, ocenia jakościowo i planuje reakcje na ryzyko w projekcie 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse
ISEK_U10 Opracowuje budżet projektu korzystając z właściwych technik klasyfikacji i szacowania kosztów 1.12 Zasoby 1.13 Koszty i zasoby finansowe
ISEK_U11 Uwzględnia w planie projektu oczekiwania jakościowe klienta, działa zgodnie z zasadami jakości 1.05 Jakość
ISEK_U12 Organizuje proces zarządzania zmianami w projekcie, analizuje i szacuje wpływ zmian na parametry projektu 1.15 Zmiany 1.18 Komunikacja
ISEK_U13 Planuje komunikację w projekcie i działa zgodnie z zasadami skutecznej i sprawnej komunikacji 1.18 Komunikacja
ISEK_U14 W oszacowaniach i planach projektu integruje informacje dotyczące różnych obszarów zarządzania projektami 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.09 Struktury projektu
ISEK_U15 Jednoznacznie definiuje role w zespole projektowym, zadania przydziela z uwzględnieniem kompetencji technicznych i psychospołecznych 1.07 Praca zespołowa 1.06 Organizacja projektu 1.09 Struktury projektu
ISEK_U16 Organizuje sprawną i efektywną pracę zespołu projektowego 1.07 Praca zespołowa 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.08 Zorientowanie na wyniki 2.09 Sprawność
ISEK_U17 Kieruje pracą zespołu projektowego dobierając właściwy styl zarządzania 2.01 Przywództwo 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.13 Wiarygodność 2.12 Konflikty i kryzysy
ISEK_U18 Identyfikuje i objaśnia stan wykonania projektu oraz prognozuje wynik końcowy projektu wg standardu EVMS dla różnych scenariuszy zdarzeń 1.16 Kontrola i raporty 1.18 Komunikacja
ISEK_U19 Identyfikuje, diagnozuje i rozwiązuje podstawowe problemy projektowe stosując kreatywne techniki 1.08 Rozwiązywanie problemów 2.07 Kreatywność
ISEK_U20 Posługuje się dokumentacją zarządczą projektu, poprawnie interpretuje i krytycznie ocenia jej zapisy 1.18 Komunikacja

Społeczne

ID Efekty kształcenia - Społeczne NCB
ISEK_S01 Myśli i działa w sposób systemowy, kreatywny i przedsiębiorczy 3.01 Orientacja na projekty  2.07 Kreatywność
ISEK_S02 Zorientowany na realne potrzeby, cele i rezultaty 2.08 Zorientowanie na wyniki 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_S03 Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach 3.01 Orientacja na projekty 2.02 Zaangażowanie i m
ISEK_S04 Gotowy do działania w warunkach niepewności i ryzyka 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse 3.01 Orientacja na projekty
ISEK_S05 Bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania 2.01 Przywództwo 2.13 Wiarygodność
ISEK_S06 Sprawnie komunikuje się z otoczeniem 1.02 Interesariusze 1.18 Komunikacja
ISEK_S07 Otwarty na pomysły, dialog i poszukiwanie konsensusu 2.07 Kreatywność 2.14 Docenianie wartości
ISEK_S08 Rozumie i docenia wartości osobiste, organizacyjne i społeczne 2.14 Docenianie wartości
ISEK_S09 Postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami etycznymi 2.15 Etyka
ISEK_S10

Świadomy potrzeby samodzielnego, ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności

3.01 Orientacja na projekty 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi