Aktualności

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: Aktualności
Printed by:
Date: Sunday, 26 September 2021, 1:41 AM

Zmiany konfiguracji quizów i Egzaminu próbnego IPMA-Student ed.2.0

W trosce o ochronę poufności baz danych oraz ograniczenie zagrożeń dla efektywności i wiarygodności zdalnego procesu egzaminowania, musimy dokonać zmian w sposobie udostępniania quizów i egzaminu próbnego.

 • Quizy IS2-AJS-ONLINE: jedno podejście, wyłączona opcja przeglądu szczegółowego wyników, 
 • Egzamin próbny IPMA-Student ed.2.0 online: wyłączona opcja przeglądu szczegółowego wyników bezpośrednio po egzaminie

Realizacja quizów i egzaminu próbnego w dotychczasowej konfiguracji możliwa jest tylko pod bezpośrednim nadzorem prowadzących zajęcia, najlepiej w autoryzowanych pracowniach komputerowych.


Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Egzaminów IPMA-Student ed.2.0 online

Na podstawie doświadczeń z prowadzenia egzaminów IPMA-Student ed.2.0 online, w szczególności pytań i uwag ze strony studentów, zgłaszanych Koordynatorom ds. IPMA-Student, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić wiarygodność procesu egzaminowania prowadzonego online, doprecyzowano warunki Specjalnej Polityki Bezpieczeństwa Egzaminu IPMA-Student ed.2.0 online.

Wszystkie niezbędne informacje zawierają poniższe dokumenty:

Certyfikacja IPMA-Student ed.2.0

IPMA-Student ed.2.0
Od marca 2021 certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest wyłącznie wg edycji 2.0.

Naturalnym rozszerzeniem IPMA-Student ed.2.0 jest egzamin IPMA-D. IPMA-D weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych oraz stosuje, oprócz pytań zamkniętych, również pytania otwarte. Forma obu egzaminów (platforma Moodle, egzamin online) i kryterium zaliczenia są takie same. 

Posiadacze certyfikatów IPMA-Student mają zniżkę w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D w wysokości 300 zł brutto o ile  przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 

Egzaminy online
W związku z sytuacją nadzwyczajną IPMA przedłuża do końca roku akad. 2020/21 możliwość zdalnego przystępowania do egzaminów IPMA-Student online wg Specjalnej Polityki Bezpieczeństwa IPMA-Student ed.2.0 online.

Certyfikaty IPMA-Student ed.2.0 w formacie pdf
Wydawane są 2 egzemplarze certyfikatu w formacie pdf z certyfikowanym podpisem, jeden w wersji polskiej, jeden w wersji angielskiej. Student otrzymuje je razem z wynikiem egzaminu najpóźniej 3 dni robocze od daty egzaminu.

Istnieje możliwość zamówienia drukowanych certyfikatów IPMA-Student w obu wersjach językowych. Opłata wynosi 50 zł brutto za jeden egzemplarz.

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe – nowa forma współpracy IPMA Polska z uczelniami na rzecz rozwoju profesjonalnych kompetencji zarządzania projektami

logoaajs

Co to jest AAJS?

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe to uczelnie wyższe prowadzące akredytowane studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu zarządzania projektami, których programy nauczania są zgodne z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0.

AAJS, w ramach nauczania akademickiego, przygotowują do certyfikacji IPMA 4-L-C i prowadzą dla uczestników swoich szkoleń egzaminy certyfikacyjne IPMA-D (Certified Project Management Associate) i IPMA-C (Certified Project Manager).

Czym jest certyfikat IPMA?

Certyfikat IPMA jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania projektami. Jest rozpoznawalnym międzynarodowo potwierdzeniem dojrzałości menedżerskiej w dziedzinie zarządzania projektami. Posiadacze certyfikatów IPMA cieszą się powszechnym uznaniem zawodowym i mają wyższą pozycję konkurencyjną na globalnym rynku pracy

Do kogo skierowana jest oferta AAJS

Do osób aktywnych zawodowo, absolwentów Uczelni Wyższych, kierowników projektów i członków zespołów projektowych w różnych branżach i organizacjach, którzy chcą rozwijać i potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami, aby poprawić swoją pozycję w macierzystej organizacji i zwiększyć swoje szanse na globalnym rynku pracy.

Oferta adresowana jest też do zarządzających organizacjami, którzy chcą rozwijać kompetencje organizacji w zarządzaniu projektami, programami i portfelami, m.in. poprzez rozwój kompetencji indywidualnych.

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do programu?

Korzyści dla uczelni to:

 • zewnętrzne i niezależne potwierdzenie aktualności programów kształcenia w zakresie zarządzania projektami na studiach podyplomowych i kursach w odniesieniu do międzynarodowych standardów zarządzania projektami, w szczególności zgodności z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0
 • potwierdzenie kompetencji menedżerskich i trenerskich kadry dydaktycznej (Autoryzowani Trenerzy IPMA (ATI), Akademiccy Autoryzowani Trenerzy IPMA (AATI)
 • możliwość prowadzenia egzaminów IPMA 4-L-C dla absolwentów studiów podyplomowych i uczestników kursów tematycznych,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji kadry trenerskiej, w szczególności dostęp trenerów ATI/AATI do dedykowanej wyłącznie dla AAJS bazy wiedzy IPMA (quizy i egzaminy próbne IPMA, forum dyskusyjne na portalu egzaminy.ipma.pl)
 • współpraca z IPMA Polska, uczelniami i biznesem przy budowaniu profesjonalnych kompetencji w dziedzinie zarządzana projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego,
 • integracja środowiska akademickiego i biznesowego, która jest doceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną podczas oceny jakości kształcenia,
 • możliwość używania oficjalnego logo IPMA Polska,
 • aktywna promocja AAJS poprzez działania marketingowe IPMA Polska.

Korzyści dla uczestników akredytowanych studiów i kursów to:

 • rekomendacja IPMA przy wyborze studiów podyplomowych i kursów w zakresie zarządzania projektami, których program jest zgodny z aktualnymi standardami zarządzania projektami, w szczególności z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0
 • ścieżka rozwoju profesjonalnych kompetencji w ramach czteropoziomowego systemu certyfikacji IPMA-4-L-C
 • potwierdzenie kompetencji zarządzania projektami poprzez niezależny, zewnętrzny system certyfikacji, co może ułatwić zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, awans zawodowy, negocjacje warunków i stabilność zatrudnienia,
 • uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IPMA 4-L-C w ramach studiów podyplomowych i kursów organizowanych przez AAJS,
 • posiadacze certyfikatów IPMA stają się członkami międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA. Międzynarodowy networking IPMA otwiera globalny rynek pracy.

Korzyści dla pracodawców to:

 • rekomendacja IPMA przy wyborze uczelni oferujących studia podyplomowe i kursy w zakresie zarządzania projektami, których program jest zgodny z aktualnymi standardami zarządzania projektami,
 • możliwość podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej projektami oraz budowy ścieżek kariery w organizacji, w oparciu o międzynarodowy model kompetencji IPMA,
 • możliwość weryfikacji kompetencji pracowników, w oparciu o uznany, międzynarodowy model kompetencji zarządzania projektami. 

Jak zostać AAJS?

 • Uczelnia wyższa prowadząca studia podyplomowe i kursy w zakresie zarządzania projektami powinna złożyć dokumentację potwierdzającą zgodność zakresu prowadzonych zajęć z Wytycznymi Kompetencji IPMA Individual Competence Baseline v.4.0 oraz obecność w składzie kadry trenerskiej co najmniej dwóch Akademickich Akredytowanych Trenerów IPMA Polska, którzy prowadzą co najmniej 40 godz. zajęć.
 • Aplikacja Uczelni musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej IPMA potwierdzającą poprawność formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji.
 • IPMA Polska udziela Uczelni licencji niewyłącznej AAJS na okres 3 lat.
 • Utrzymanie przez Uczelnię statusu AAJS wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w umowie udzielenia licencji AAJS.Pierwszy egzamin IPMA-Student ed.2.0 zakończony sukcesem

Nowy zakres wymaganych kompetencji (ICB4.0) i kryteria przyznania certyfikatu IPMA (ICR 4.0) nie stanowiły problemu dla grupy słuchaczy VII edycji studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów" prowadzonych przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wszyscy przystępujący do egzaminu IPMA-Student ed.2.0 uzyskali certyfikat z bardzo dobrymi wynikami. Średni  procent zaliczonych elementów kompetencji  wyniósł 95,8%, przy wymaganym 80%. Średni procent uzyskanych punktów w całym egzaminie wyniósł 78,7%. 

Przypominamy, że od marca 2021 egzamin certyfikacyjny IPMA-Student będzie prowadzony wyłącznie w wersji 2.0.

Rezultaty i perspektywy Programu IPMA-Student 2014-2020

Prezentacja rezultatów i perspektyw programu IPMA-Student przedstawiona na seminarium online PM Edukacja 2020, 4 listopada 2020.


Ewaluacja certyfikacji IPMA-Student 2014-2020

W zał. raport ewaluacji procesu certyfikacji IPMA-Student sporządzony na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów przystępujących do egzaminu IPMA-Student. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Ankietę wypełniło 288 spośród 1066 respondentów.

Ankieta ewaluacyjna IPMA-Student składa się z 5 rozdziałów (stron), w których przedmiotem oceny są:

  • I. Przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego
  • II. Warunki organizacyjne egzaminu IPMA-Student
  • III. Zakres egzaminu IPMA-Student
  • IV. Plany rozwoju osobistego
  • V. Proces certyfikacji IPMA-Student

Poniżej ilustracja odpowiedzi na końcowe (23), podsumowujące pytanie.

  

Kompletne wyniki ankiety przedstawiono w zał. Raporcie.
Na stronach 1-8 zamieszczono statystki odpowiedzi na 23 pytania zamknięte.
Podawane są tylko opcje wybrane przez respondentów, np. na w/w grafice brak opcji "Zdecydowanie negatywnie", bo nikt nie dokonał takiego wyboru.

Na stronach 9-19 zamieszczono uwagi ogólne, propozycje usprawnienia i rozwoju procesu certyfikacji IPMA-Student zgłoszone przez respondentów. Do niektórych uwag dodano komentarze zarządzającego systemem egzaminacyjnym IPMA-Student.

Zgłaszane przez studentów uwagi pochodzą z całego okresu 2014-2020, część z nich zostało uwzględnionych w kolejnych wersjach portalu i egzaminów. 

Wiele z uwag wynika z:

 • niedostatecznej znajomości dokumentów programowych (patrz seria Przewodników IS)
 • niewystarczająco jasnego rozróżnienia roli IPMA i akredytowanych uczelni. IPMA definiuje wymagania kompetencyjne i weryfikuje ich znajomość. Uczelnie prowadzą zajęcia dydaktyczne przygotowujące do certyfikacji IPMA-Student.
 • niezrozumienia roli quizów IPMA: quizy DEMO służą oswojeniu się z interfejsem systemu egzaminacyjnego, quizy Q-IS i Egzamin próbny IPMA-Student służą samoocenie kompetencji przez studentów a nie, jak interpretuje to część studentów, nauce metod i technik zarządzania projektami 
Uczelnie mają możliwość udostępniania swoim studentom na zamówienie dedykowanych quizów dot. wybranych elementów kompetencji oraz analizy wyników ewaluacji dokonanych przez swoich studentów -  korzystają z tych możliwości sporadycznie.


TOP 5 Uczelnie z największą liczbą certyfikacji IPMA-Student 2014-2020


Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2020

 • Jolanta Windak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
 • Sabina Ryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
 • Paulina Sopata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
 • Kamil Dębicki, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2020 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.


Zwycięzcy konkursu Project Master ed. XV 2020

Zwycięzca w kategorii praca licencjacka: Pani Agata Bąk
Praca: Harmonogramowanie projektu na wybranym przykładzie
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Promotor: Dr hab. inż. Agata Klaus – Rosińska, Prof. PWr

Zwycięzca w kategorii praca magisterska: Pani Małgorzata Zakrzewska
Praca: Analiza kompetencji menadżerskich w zarządzaniu projektami
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: Dr hab. Paweł Cabała, Prof. UEK

Zwycięzca w kategorii praca podyplomowa: Pani Joanna Oleksa
Praca: Zarządzanie interesariuszami i ryzykiem  projektu na przykładzie organizacji  imprezy biegowej
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: Dr hab. Emil Bukłaha, Prof. SGH

Zwycięzca w kategorii praca doktorska: Pan Rafał Urbanelis
Praca: Czynniki niepowodzeń projektów IS/IT w Polsce
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: Prof. Michał Trocki

 

Wyróżnienia:

W kategorii praca licencjacka: 

 • Pani Paulina Błażyca, tytuł pracy: Komunikacja w mediach społecznościowych. usprawnienie procesu zarządzania projektem  Dinopowieści – badania w działaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Promotor Dr Agnieszka Całek

 • Pani Daria Oliwia Zakrzewska, tytuł pracy: Realizacja projektu artystycznego  pod tytułem:  Festiwal Teatralny „Figuratywni”, Uniwersytet Gdański, Promotor Dr hab. Elżbieta Mikiciuk, Prof. UG

W kategorii praca magisterska:

 • Pan Piotr Ścierski, tytuł pracy: Ład projektowy na przykładzie spółki branży energetycznej notowanej na GPW, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Dr hab. Paweł Wyrozębski, Prof. SGH 

 • Pani Niki Polańczyk, tytuł pracy: Zarządzanie ryzykiem projektów jako miara dojrzałości projektowej organizacji, Politechnika Wrocławska, Promotor Dr hab. inż. Agata Klaus – Rosińska 

 • Pani Martyna Nguyen Quoc, tytuł pracy: Projekt koncepcyjny utworzenia aplikacji internetowej i mobilnej z przeznaczeniem dla osób prowadzących działalność badawczo-naukową, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Dr Bartosz Grucza 

 • Pani Monika Mądel, tytuł pracy: Wdrażanie Scrum w branży IT jako proces zarządzania zmianą, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dr hab. Mateusz Juchniewicz, Prof. SGH

W kategorii praca podyplomowa:

 • Pan Kamil Głowienka, tytuł pracy: Kontrola projektów oraz trudności Kierowników Projektu na etapie realizacji projektów budowlanych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Dr hab. Emil Bukłaha, Prof. SGH 

 • Pani Karolina Joanna Dudek, tytuł pracy: Scrum, łatwy do zrozumienia, trudny do opanowania – analiza dysfunkcji ram postępowania Scrum w rozwijaniu produktów branży IT, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Promotor Dr hab. Paweł Wyrozębski, Prof. SGH

Serdecznie gratulujemy!


Podwyższenie IPMA-Student do IPMA-D wg. ICB4 & ICR4

Posiadaczy certyfikatów IPMA-Student zachęcamy do zainteresowania się certyfikacją IPMA-D (Projekty) przypominając o zniżce w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D dla osób, które przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 


Egzamin IPMA-D jest naturalnym rozszerzeniem IPMA-Student ed.2.0. Weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych, stosując oprócz pytań zamkniętych również pytania otwarte.

Wiedza nt każdego z 28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez

 • jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)
 • dwa pytania zamknięte  (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Punktacja:

 • Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku
 • Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3  pkt stosownie do treści odpowiedzi
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy co najmniej 3 pkt.

Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D, analogicznie jak IPMA-Student, jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione (co najmniej 3 pkt. / 5 pkt.)

Przypominamy o ofercie specjalnej dla posiadaczy certyfikatu IPMA-StudentOsoba, która w ciągu roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student przystąpi do certyfikacji IPMA-D, uzyska upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie praktycznie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.

IPMA-D jest w zasięgu większości posiadaczy certyfikatu IPMA-Student. Świadczą o tym statystyki - 49 posiadaczy certyfikatu IPMA-Student uzyskało dotąd certyfikat IPMA-D.

Zachęcamy do potwierdzenia swoich kompetencji certyfikatem IPMA-D.

Studia Podyplomowe z Akredytacją IPMA-Student!

Z przyjemnością informujemy, że studia podyplomowe  
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Certyfikowany Menedżer Projektów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Project Manager na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • Zarządzanie w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Metodyki i Metody Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Menedżer Projektów Employer Branding na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego
 • Zarządzanie Projektem na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
uzyskały akredytację IPMA-Student.
Gratulujemy