Przewodniki IPMA-Student ed.2.0

Literatura

(plik do ściągnięcia)

Podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C stanowi publikacja IPMA Competence Baseline (ICB IPMA® wersion 4.0). Polska wersja standardu ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami nosi nazwę Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami.

Należy podkreślić, że Wytyczne Kompetencji IPMA ICB nie są metodyką zarządzania projektami, ani poradnikiem zarządzania projektami. Nie zalecają, ani nie zawierają żadnych konkretnych metod i narzędzi. Wyboru właściwych metod i narzędzi w konkretnych sytuacjach projektowych powinien dokonywać kierownik projektu w oparciu o swoją wiedzę nt. tzw. najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz doświadczenie.

Wytyczne kompetencji IPMA-Student ed. 2.0 stanowią podzbiór wymagań ICB 4.0 dla domeny Zarządzanie Projektami i są opublikowane w 2 formatach, zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II  stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student ed. 2.0) i stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0: Wytyczne kompetencji)

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PM² Open project management methodology jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania. Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2®, PM² OMG, czy SCRUM, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki, w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA ICB 4.0 i IPMA-Student ed. 2.0, będzie niewystarczająca aby uzyskać certyfikat IPMA‑Student.

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla osób zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana tylko na poziomie podstawowym, dot. kluczowych pojęć z tego obszaru, wiedza na tym poziomie jest zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

 

STANDARDY BAZOWE

  1. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami, 2019
  2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Sixth Edition),Project Management Institute, 2018
  3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, , AXELOS, 2017
  4. PM² project management methodology guide, EU publications, 2016

 

LITERATURA

  1. Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska, 2019
  2. Przewodnik IPMA-Student Wytyczne kompetencji, 2019
  3. Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VII, OnePress, 2017
  4. Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2013
  5. Trocki M (red), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2015
  6. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, 2012