Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student

Terminy podstawowe

    • Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB3.0) to dokument IPMA przedstawiający oficjalne definicje kompetencji oczekiwanych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego systemu certyfikacji IPMA 4-L-C.
    • Przewodniki IPMA NCB3.0 przedstawiają dodatkową definicję kompetencji z krótkim opisem każdego elementu kompetencji, listą składników danego elementu kompetencji, w przypadku niektórych składników danego elementu kompetencji, z odwołaniem do zalecanych, referencyjnych modeli, technik i źródeł. Dla każdego elementu kompetencji, składnika elementu kompetencji oraz zalecanego modelu lub techniki podano wymagany poziom kompetencji w uproszczonej skali od 1 do 4.
    • Kompetencja (competence) to wykazana zdolność do stosowania wiedzy i/lub umiejętności oraz cech osobowych.
    • Ocena (assessment) to mechanizm określający kompetencję kandydata za pomocą jednego lub więcej sposobów – pisemnie, ustnie, praktycznie lub poprzez obserwację.
    • Poziom (stopień) kompetencji - wartości w skali od 0 do 10 wg NCB3.0 albo w skali 1 do 4 wg. Przewodnika NCB3.0.