Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student

Kompetencje IPMA-Student

Zakres wymagań kompetencyjnych IPMA-Student stanowi podzbiór wymagań IPMA-D, wynikający z profilu IPMA-Student i ograniczeń czasowych (czas zajęć z bezpośrednim udziałem wykładowców potrzebny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia przyjęto na poziomie co najmniej 60 godz dla studiów stacjonarnych i 30 godz dla studiów niestacjonarnych).

Wymagania Kompetencyjne IPMA-Student zostały opracowane przez Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska po zasięgnięciu opinii Komitetu Programowego ds. Certyfikacji IPMA Polska (reprezentacja biznesowa interesariuszy z różnych branż i środowisk zarządzania projektami) i Wydziałów zaproszonych do udziału w pilotażu programu certyfikacji IPMA-Student.

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student sformułowano w dwóch formatach:

    • stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, niniejszy dokument)
    • zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student, osobny dokument)

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student zdefiniowane w formacie Przewodnika NCB3.0 zawierają mniejszą liczbę elementów kompetencji niż w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, w sumie 31 elementów z 46 w IPMA 4-L-C, w tym 18 kompetencji technicznych z 20, 10 kompetencji behawioralnych z 15 i 3 kompetencje kontekstowe z 11. Ponadto, wiele elementów kompetencji ma niższy niż w IPMA-D wymagany poziom kompetencji.

W Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student zastosowano identyczne identyfikatory kompetencji, jak w Przewodniku NCB3.0 IPMA-D, co pozwala zidentyfikować różnice pomiędzy wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-D i IPMA-Student.

Dla opisu poziomu kompetencji zastosowano w obu Przewodnikach uproszczony, w stosunku do oryginalnej taksonomii, system oceny poziomu kompetencji.

Poziomy kompetencji (ozn. PK)

1. Wiedza (znajomość terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków)
2. Rozumienie (umiejętność interpretacji terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków)
3. Umiejętność - Zastosowanie „proste” (dla konkretnego scenariusza rozpoznanie i użycie właściwej metody, techniki i narzędzi, interpretacja wyników, wnioski)
4. Umiejętność - Zastosowanie „złożone” (dla konkretnego scenariusza, powiązanie różnych obszarów i kryteriów, wybór właściwej metody, technik i narzędzi, interpretacja wyników i wybór najlepszego rozwiązania) – poziom niewymagany w certyfikacji IPMA-Student