Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse

Zarządzanie zagrożeniami i szansami to ciągły proces odbywający się na wszystkich etapach (fazach) cyklu życia projektu począwszy od wstępnego pomysłu na przedsięwzięcie, a skończywszy na jego zamykaniu. Wiedza na temat zarządzania zagrożeniami i szansami nabyta w czasie projektu stanowi w chwili jego zamknięcia ważny wkład do pomyślnej realizacji przyszłych przedsięwzięć.

Jakościowa ocena zagrożeń i szans pozwala uporządkować je według ich istotności (wartości), będącej funkcją skutków i prawdopodobieństw wystąpienia tych zagrożeń i szans. Na podstawie uzyskanego w ten sposób zestawienia podejmuje się decyzje dotyczące strategii radzenia sobie z każdym zagrożeniem i wykorzystywania szans. Na przykład można dane zagrożenie wyeliminować, złagodzić, przenieść (na przykład ubezpieczając się przed nim), albo zaakceptować w sposób czynny (opracowując plan awaryjny) bądź bierny. Podobne strategie stosuje się w odniesieniu do szans. Zagrożenia, których nie można zaakceptować oraz szanse, które mają być podjęte wymagają odpowiedniego planu reakcji.

Ilościowa ocena zagrożeń i szans pozwala określić wyniki projektu z uwzględnieniem rozpoznanych zagrożeń i szans, na przykład prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w określonym czasie i koszcie.