Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.08 Rozwiązywanie problemów

Większość prac wykonywanych w czasie trwania projektu wiąże się z określaniem zadań i rozwiązywaniem problemów. Większość pojawiających się problemów dotyczy terminów, kosztów, zagrożeń i szans lub produktów cząstkowych projektu bądź wzajemnych zależności pomiędzy wszystkimi tymi czterema czynnikami. Możliwości rozwiązywania problemów mogą opierać się na zawężeniu zakresu produktów cząstkowych projektu, wydłużeniu terminów realizacji lub zapewnieniu większej ilości zasobów. 

Można przy tym wykorzystywać różne metody rozwiązywania problemów. Mogą one obejmować przyjęcie metodycznych procedur dotyczących: rozpoznawania problemu oraz jego źródłowych przyczyn, wypracowania pomysłów i możliwych sposobów rozwiązania problemu (na przykład poprzez „burzę mózgów”, „myślenie lateralne” i „kapelusze myślowe”), oceny wypracowanych pomysłów i wyboru preferowanego sposobu rozwiązania problemu, a także podjęcia właściwych działań zmierzających do zrealizowania wybranego sposobu.  

Jeśli w procesie rozwiązywania problemu pojawiają się przeszkody, można je pokonać poprzez: negocjacje, przekazanie do odpowiedniego interesariusza w celu podjęcia decyzji, zastosowanie metod rozwiązywania konfliktów lub zarządzania kryzysowego.