Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

    • 1.0 Kompetencje techniczne
    • 2.0 Kompetencje behawioralne
    • 3.0 Kompetencje kontekstowe

1.0 Kompetencje techniczne

1.12 Zasoby

Pod pojęciem zasobów rozumie się ludzi, materiały oraz infrastrukturę (na przykład: sprzęt, zaplecze, technologie i systemy informatyczne) oraz wiedzę i zasoby finansowe potrzebne do realizacji działań w projekcie.

Zarządzanie zasobami obejmuje planowanie zasobów wraz z określeniem i przydziałem zasobów o odpowiednim potencjale. Elementem zarządzania zasobami jest również optymalizacja sposobu wykorzystywania zasobów w ramach harmonogramu, a także ich stałe monitorowanie i kontrola.