Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.13 Koszty i zasoby finansowe

Zarządzanie kosztami i zasobami finansowymi w projekcie to suma wszystkich działań potrzebnych do zaplanowania, monitorowania i kontroli kosztów w czasie trwania projektu, w tym również ocena projektu i szacowanie kosztów w początkowych etapach (fazach) przedsięwzięcia. 

W ramach zarządzania kosztami projektu szacuje się koszty każdego pakietu prac, wybranych modułów oraz całego przedsięwzięcia i ustala budżet projektu. Porównuje się również koszty planowane z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi w różnych punktach kontrolnych, a także szacuje się pozostające do poniesienia koszty i aktualizuje końcowe oszacowanie kosztów. Koszt produktów cząstkowych powinien być mierzalny i policzalny. Powinno się również wyliczać, uzgadniać i dokumentować koszty wszelkich zmian.

Budżet projektu powinien także obejmować kwotę stanowiącą rezerwę przeznaczoną na ryzyko (contingency reserve) oraz rozmaite aspekty niepewności (management reserve), takie jak nieprzewidziane zdarzenia, roszczenia, czy przekroczenia kosztów.

Finansowanie projektu obejmuje proces pozyskiwania zasobów finansowych w możliwie najkorzystniejszej formie. Istnieją rozmaite możliwości finansowania projektów, programów i portfeli, na przykład ze źródeł wewnętrznych, dotacji, kredytów bankowych lub poprzez konsorcja realizujące projekty na zasadzie „zbuduj – eksploatuj – przekaż” (build-operate-transfer – BOT) oraz „zbuduj – posiadaj – eksploatuj – przekaż” (build-own-operate-transfer – BOOT).