Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

    • 1.0 Kompetencje techniczne
    • 2.0 Kompetencje behawioralne
    • 3.0 Kompetencje kontekstowe

1.0 Kompetencje techniczne

1.15 Zmiany

W trakcie trwania projektu często dochodzi do zmian spowodowanych nieprzewidzianymi wydarzeniami. Zmiany trzeba monitorować w odniesieniu do pierwotnych zamierzeń i celów projektu określonych w uzasadnieniu biznesowym i w planie projektu. 

Wskazane jest stosowanie formalnego, aktywnego i wyprzedzającego procesu zarządzania zmianami, który przewiduje potrzebę wprowadzania zmian, zamiast procesu, którego istotą jest reagowanie na zmiany dopiero wtedy, gdy ich potrzeba jest oczywista. Proces ten obejmuje: uzgodnienie procesu podejmowania decyzji dotyczących zmiany, uzgodnienie potrzeby zmiany oraz decyzję dotyczącą akceptacji zmiany i jej wdrożenia. Dotyczy to wszystkich rodzajów zmian. Zarządzanie zmianami polega na określaniu, opisywaniu, klasyfikowaniu, ocenianiu, akceptacji lub odrzucaniu, realizowaniu i weryfikowaniu zmian względem planu bazowego projektu oraz umów wiążących w świetle prawa i innych uzgodnień.