Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.20 Zamykanie

Proces zamykania dotyczy zakończenia przedsięwzięcia, bądź etapu (fazy) projektu, następującego po dostarczeniu rezultatów projektu lub etapu (fazy). 

Każdy etap (fazę) projektu powinno się formalnie zamknąć, dokonując przy tym oceny i udokumentowania przeprowadzonego etapu (fazy), sprawdzenia, czy osiągnięto jego cele oraz czy spełniono oczekiwania odbiorców. Trzeba również opracować i ocenić plan kolejnego etapu (fazy) oraz, w miarę potrzeby, zaktualizować istniejący plan projektu, a także przekazać kwestie wymagające podjęcia decyzji na właściwy poziom decyzyjny.

W wypadku zamykania projektu realizowanego na podstawie formalnego kontraktu, powinno się wziąć pod uwagę między innymi: przekazanie odpowiedzialności przez wykonawcę na rzecz właściciela projektu, rozpoczęcie okresu gwarancyjnego oraz końcowe rozliczenie projektu.

W procesie zamykania przeprowadza się ocenę rezultatów projektu oraz zebranego doświadczenia, a wiedzę nabytą dokumentuje się tak, by można ją wykorzystać w celu poprawienia przyszłych przedsięwzięć.