Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.14 Docenianie wartości

Docenianie wartości to zdolność dostrzegania wewnętrznych cech innych osób oraz rozumienia ich punktu widzenia. Obejmuje ono także zdolność komunikowania się z ludźmi oraz otwartość na ich opinie, oceny wartości oraz normy etyczne. Podstawą doceniania wartości jest wzajemny szacunek do siebie. 

Kierownik projektu ma swój własny zbiór wartości, które wyraża w swoich kontaktach z członkami zespołu projektu i interesariuszami. Jednocześnie jest otwarty na wartości osób pojawiających się wokół niego i zachęca ich do wyrażania tych wartości we wzajemnych kontaktach. 

Zrozumienie wartości osobistych, organizacyjnych i społecznych jest potrzebne do zaakceptowania planu projektu. Kierownik projektu, który rozumie różne wartości oraz różnice istniejące pomiędzy wartościami posiadanymi przez osoby zaangażowane w projekcie jest w stanie zorganizować i przeprowadzić projekt znacznie skuteczniej aniżeli ktoś, komu brakuje tych cech.