Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

3.0 Kompetencje kontekstowe

3.05 Stałe struktury organizacji

Ten element kompetencji dotyczy związku pomiędzy organizacjami projektu lub programu, które mają charakter tymczasowy, a stałymi strukturami organizacji liniowej przyczyniającej się do prac w projekcie bądź kontaktującej się z projektem. W sytuacji gdy produkt, czy rezultat przedsięwzięcia będzie wykorzystywany i utrzymywany przez stałe struktury organizacji, nie sposób prawidłowo realizować projektów, nie angażując zasobów dostarczanych przez stałe jednostki organizacji. 

Stałe struktury organizacji maja postawione długofalowe cele. Projekty, programy i portfele wykorzystuje się do osiągania i zarządzania zmianami bądź – w wypadku organizacji zorientowanych na projekty – do realizowania podstawowej działalności gospodarczej. Projekty przeprowadza się w ramach stałych struktur organizacji lub wykorzystuje się w nich zasoby, zaplecze i produkty udostopniane przez te struktury. Procedury robocze przyjęte przez stałe struktury organizacji (zadania liniowe i operacyjne oraz struktury organizacyjne z określoną hierarchią, poziomami uprawnień i odpowiedzialnościami) wpływają na wykonywanie prac w projekcie i vice versa

Ważne znaczenie ma przekonanie do projektu kluczowych osób zatrudnionych w stałych strukturach organizacji i przezwyciężenie wszelkich oporów, które mogą się wśród nich pojawiać. Produkty i rezultaty projektu mają wpływ na działalność operacyjną wykonywaną w ramach stałych struktur organizacji. Z punktu widzenia przedsięwzięcia trzeba mieć świadomość, jakie są zasady oraz rezultaty działalności operacyjnej stałych struktur organizacji, jak się je kontroluje i jakie się z tym wiążą zagrożenia i szanse. Wobec tego, jeśli chce się stworzyć dobry punkt wyjścia do osiągnięcia udanych wyników powinno się zrozumieć zasady planowania i zarządzania działalnością operacyjną stałych struktur organizacji oraz wkład, jaki wnosi w nie projekt. Jest to bardzo istotny element wewnętrznego środowiska projektu.