Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia

Społeczne

ID Efekty kształcenia - Społeczne NCB
ISEK_S01 Myśli i działa w sposób systemowy, kreatywny i przedsiębiorczy 3.01 Orientacja na projekty  2.07 Kreatywność
ISEK_S02 Zorientowany na realne potrzeby, cele i rezultaty 2.08 Zorientowanie na wyniki 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_S03 Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach 3.01 Orientacja na projekty 2.02 Zaangażowanie i m
ISEK_S04 Gotowy do działania w warunkach niepewności i ryzyka 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse 3.01 Orientacja na projekty
ISEK_S05 Bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania 2.01 Przywództwo 2.13 Wiarygodność
ISEK_S06 Sprawnie komunikuje się z otoczeniem 1.02 Interesariusze 1.18 Komunikacja
ISEK_S07 Otwarty na pomysły, dialog i poszukiwanie konsensusu 2.07 Kreatywność 2.14 Docenianie wartości
ISEK_S08 Rozumie i docenia wartości osobiste, organizacyjne i społeczne 2.14 Docenianie wartości
ISEK_S09 Postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami etycznymi 2.15 Etyka
ISEK_S10

Świadomy potrzeby samodzielnego, ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności

3.01 Orientacja na projekty 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi