Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia

Umiejętności

ID Efekty kształcenia - Umiejętności NCB
ISEK_U01 Monitoruje, analizuje i ocenia otoczenie i interesariuszy projektu, wnioski uwzględnia w planach projektu 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.02 Interesariusze 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_U02 Właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji a strukturami projektowymi 3.01 Orientacja na projekty 3.05 Stałe struktury organizacji 1.09 Struktury projektu
ISEK_U03 Weryfikuje cele projektu i uzgadnia je z właścicielem biznesowym projektu 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.03 Wymagania i cele projektu
ISEK_U04 Opracowuje deklarację zakresu projektu (SOW) i strukturę podziału pracy (WBS) 1.03 Wymagania i cele projektu 1.10 Zakres i produkty cząstkowe
ISEK_U05 Planuje cykl życia projektu stosownie do specyfiki projektu i wymagań właściciela biznesowego 1.10 Zakres i produkty cząstkowe 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu
ISEK_U06 Opracowuje, prezentuje i uzasadnia wstępny plan projektu (Karta projektu) 1.19 Rozpoczynanie
ISEK_U07 Opracowuje harmonogramy projektu zgodnie z najlepszymi praktykami, w tym metodą ścieżki krytycznej (CPM) 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu
ISEK_U08 Szacuje zapotrzebowanie na zasoby, identyfikuje i rozwiązuje problemy przeciążenia zasobów 1.12 Zasoby
ISEK_U09 Identyfikuje, ocenia jakościowo i planuje reakcje na ryzyko w projekcie 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse
ISEK_U10 Opracowuje budżet projektu korzystając z właściwych technik klasyfikacji i szacowania kosztów 1.12 Zasoby 1.13 Koszty i zasoby finansowe
ISEK_U11 Uwzględnia w planie projektu oczekiwania jakościowe klienta, działa zgodnie z zasadami jakości 1.05 Jakość
ISEK_U12 Organizuje proces zarządzania zmianami w projekcie, analizuje i szacuje wpływ zmian na parametry projektu 1.15 Zmiany 1.18 Komunikacja
ISEK_U13 Planuje komunikację w projekcie i działa zgodnie z zasadami skutecznej i sprawnej komunikacji 1.18 Komunikacja
ISEK_U14 W oszacowaniach i planach projektu integruje informacje dotyczące różnych obszarów zarządzania projektami 1.01 Sukces zarządzania projektem 1.09 Struktury projektu
ISEK_U15 Jednoznacznie definiuje role w zespole projektowym, zadania przydziela z uwzględnieniem kompetencji technicznych i psychospołecznych 1.07 Praca zespołowa 1.06 Organizacja projektu 1.09 Struktury projektu
ISEK_U16 Organizuje sprawną i efektywną pracę zespołu projektowego 1.07 Praca zespołowa 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.08 Zorientowanie na wyniki 2.09 Sprawność
ISEK_U17 Kieruje pracą zespołu projektowego dobierając właściwy styl zarządzania 2.01 Przywództwo 2.02 Zaangażowanie i motywacja 2.13 Wiarygodność 2.12 Konflikty i kryzysy
ISEK_U18 Identyfikuje i objaśnia stan wykonania projektu oraz prognozuje wynik końcowy projektu wg standardu EVMS dla różnych scenariuszy zdarzeń 1.16 Kontrola i raporty 1.18 Komunikacja
ISEK_U19 Identyfikuje, diagnozuje i rozwiązuje podstawowe problemy projektowe stosując kreatywne techniki 1.08 Rozwiązywanie problemów 2.07 Kreatywność
ISEK_U20 Posługuje się dokumentacją zarządczą projektu, poprawnie interpretuje i krytycznie ocenia jej zapisy 1.18 Komunikacja