4.3.4 Układy sił i interesów

Ten Element Kompetencji opisuje sposób, w jaki kierownik projektu rozpoznaje i rozumie nieformalne osobiste i grupowe interesy oraz wynikające z nich sposoby postępowania i wykorzystania władzy. Definiuje, jak osoby uczestniczące w projektach powinny rozpoznawać relacje nieformalnych wpływów (wynikających z osobistych i grupowych ambicji i interesów, zmodyfikowanych przez relacje osobiste i grupowe) z  otoczeniem projektu. Te nieformalne wpływy różnią się od interesów formalnych (jak, na przykład, określone  w uzasadnieniu biznesowym), które wywodzą się ze strategii organizacji lub z norm, przepisów, itp.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie osobom używania odpowiednich technik wywierania wpływu i zaangażowania w celu osiągnięcia satysfakcji interesariuszy i dostarczenia uzgodnionych efektów w określonym czasie i budżecie.

Opis

Władza to zdolność wpływania na zachowanie innych. Znaczna część tej zdolności pochodzi z nieformalnej władzy - tej części władzy, która nie jest ugruntowana formalną rolą, strukturą lub procesem. Ten nieformalny aspekt władzy często spowodowany jest osobistymi ambicjami i interesami. Interesariusze zwykle także mają osobiste ambicje i interesy, często starają się wykorzystać swoje wpływy, aby nagiąć procesy i / lub rezultaty projektu do swoich potrzeb. Działania te mogą pomóc lub przeszkodzić w projekcie. Zrozumienie i umiejętność wpływu i korzystania z tych nieformalnych osobistych interesów i wynikającej z nich polityki jest niezbędna, aby zapewnić sukces projektu.

Oprócz aspektów kulturowych i wartości, każdy z nas ma swój własny styl i osobowość. Indywidualne podejście wpływa na sposób sprawowania władzy. W zarządzaniu projektem, kierownik projektu może zostać zmuszony do wywierania umiarkowanego wpływu dla  pomyślnego zakończenia projektu. Może tez zostać zmuszony do uznania i nadania wyższego priorytetu interesom kluczowych interesariuszy projektu.

Zainteresowanie dotyczy konkretnego tematu lub pożądanego rezultatu, na przykład odczuwanie pragnienia lub niechęci do danego przedmiotu, sytuacji, pozycji, rezultatu lub opinii. Ludzie często starają się realizować swoje interesy poprzez wywieranie wpływu. Interesy własne są często realizowane poprzez formalne i nieformalne relacje, które mogą skutkować wpływem grupowym. Grupy mogą składać się z nieformalnych grup koleżeńskich lub przyjacielskich, lub struktur formalnych, takich jak wydziały, rady. W grupach formalnych należy zachować ostrożność, odróżniać rolę formalnej władzy od nieformalnych wpływów, które mogą pochodzić z innych źródeł władzy. Przykłady nieformalnej władzy obejmują władzę doradczą lub ekspercką.

Wiedza

 • Organizacja formalna (personel, branża etc.) a struktury nieformalne;
 • Nieformalne procesy decyzyjne;
 • Formalna i nieformalna władza i wpływy;
 • Różnica pomiędzy wpływem a formalną władzą;
 • Zasięg wpływów;
 • Źródło interesów;
 • Konformizm;
 • Podstawy władzy;
 • Psychologia w zarządzaniu projektami;
 • Kultura organizacyjna i podejmowanie decyzji;
 • Teorie władzy.

Zdolności i umiejętności

 • Obserwacja i analiza procesów psychologicznych;
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie wpływów;
 • Używanie wpływów w sposób uzasadniony;
 • Odkrywanie wartości;
 • Identyfikowanie interesów interesariuszy.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Perspektywa;
 • Ludzie 2: Spójność wewnętrzna i rzetelność;
 • Ludzie 3: Komunikacja interpersonalna;
 • Ludzie 4: Relacje i zaangażowanie;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 9: Negocjacje;
 • Praktyka 1: Definiowanie projektu;
 • Praktyka 12: Interesariusze.

Kluczowe wskaźniki kompetencji

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka