4.5.1 Definiowanie projektu

4.5.1.4 Wybór i analiza całościowego podejścia do zarządzania projektem

Na samym początku projektu jednostka wybiera takie podejście, które niesie największe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, biorąc pod uwagę ograniczenia narzucone przez środowiskowe wpływy i wymogi, złożoność projektu, wiedzę nabytą, poznane kryteria sukcesu oraz obecnie dostępne czynniki sukcesu. Podejście może zawierać wizję (podstawowe zasady) oraz przedstawienie „architektury” projektu prowadzące do jego spodziewanego sukcesu. Składową podejścia może być ogólna definicja zakresu, aspektów jakości, organizacji, komunikacji, dokumentacji, planowania i podejścia interesariuszy, doboru zasobów, tolerancji ryzyka, kryteriów zarządzania i wydajności, itd. Osoba okresowo dokonuje przeglądu wybranego i uzgodnionego podejścia, ponieważ wiele z kontekstowych i społecznych czynników może zmieniać się na przestrzeni cyklu życiowego projektu.

Mierniki

  • Ocenia i oszacowuje różne możliwe podejścia;
  • Wybiera podejście dające najwyższe szanse powodzenia i sukcesu;
  • Potrafi wyjaśnić i zdefiniować wybrane podejście i jego wpływ na możliwość osiągnięcia sukcesu;
  • Potrafi wyjaśnić w jaki sposób wybrane podejście wpłynie na organizację;
  • Potrafi wyjaśnić w jaki sposób wybrane podejście wpłynie na organizację dominującą;
  • Okresowo, powtórnie ocenia wybrane podejście z uwzględnieniem zmian wewnętrznych i kontekstowych;
  • Dokonuje niezbędnych zmian w podejściu wraz z podaniem przyczyn.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka