4.5.6 Jakość

Jakość w projekcie ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony oznacza jakość procesu, sposób organizacji projektu. Dotyczy wprowadzenia, wdrożenia i sprawdzenia standardów, według których utrzymuje się jakość w częściach składowych podprojektów i zadań. Z drugiej strony jakość oznacza zarządzanie, zapewnianie oraz kontrolę jakości produktów i rezultatów projektu. Pojęcie jakości dotyczy całości projektu od jego inicjacji aż po okres następujący po fazie przekazania, przez cały cykl życia.

Zamiar

Ten element kompetencji umożliwia danej osobie ustanowienie i zarządzanie jakością realizowanej usługi/produktu oraz samego procesu realizacji. Umożliwia on również docenienie i wykorzystanie jakości jako nieocenionego narzędzia przydatnego w procesie zarządzania dostarczeniem korzyści.

Opis

Jakość w projektach z jednej strony zapewnia właściwą jakość tymczasowych usług lub produktów cząstkowych właściwych dla danego projektu. Z drugiej strony oznacza odpowiednie wdrażanie procesów jakości w całym projekcie. Odpowiednie wdrażanie procesów zapewnienia jakości wymaga ustanowienia standardu oraz mierzenia jego skuteczności. Zazwyczaj opiera się to na standardach i metodach zapewnienia jakości stosowanych przez organizację stojącą za projektem, czyli przez sponsora lub dostawcę. Te standardy i metody należy dostosować do potrzeb danego projektu i następnie wdrożyć, zweryfikować i wprowadzić w nich wymagane korekty.

Wiedza

 • Zatwierdzenie (walidacja) i weryfikacja;
 • Narzędzia zarządzania jakością procesów (np. Lean, Six Sigma, Kaizen);
 • Zarządzanie jakością produktu;
 • Koszt jakości;
 • Standardy zarządzania jakością (TQM, EFQM, teoria ograniczeń, koło Deminga);
 • Organizacyjne narzędzia analizy jakości;
 • Standardowe procedury postępowania;
 • Wdrażanie polityk;
 • Planowanie testów;
 • Wykorzystywanie wskaźników;
 • Metody i techniki przeprowadzania inspekcji;
 • Testowanie ryzyka;
 • Techniki testowania, w tym np. testowanie automatyczne;
 • Stała (nieprzerwana) integracja;
 • Zastosowanie programów zarządzających testami i wadami.

Umiejętności

 • Analiza wpływu zarządzania jakością na projekty i ludzi;
 • Wdrażanie standardu (procesy i ludzie);
 • Dostosowywanie standardu jakości;
 • Poprawa zachowań ludzi i grup stosując szeroką gamę oddziaływań;
 • Tworzenie i realizacja planów jakości;
 • Przeprowadzanie procedur zapewnienia jakości;
 • Przeprowadzanie audytów jakości i interpretacja wyników;
 • Tworzenie planów testów.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości;
 • Ludzie 6: Praca zespołowa;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność;
 • Ludzie 10: Orientacja na wyniki.

Kluczowe wskaźniki kompetencji

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka