4.5.7 Finanse

4.5.7.2 Opracowanie budżetu dla projektu

Opracowywanie budżetów jest ściśle powiązane z szacowaniem kosztów. Na podstawie kosztorysów osoba definiuje budżet na odpowiednich poziomach struktury podziału kosztów (Cost Breakdown Structure – CBS). Podobieństwo do WBS umożliwi identyfikację sytuacji, kiedy koszty będą nadmiernie rosły oraz ich przyczyny, uwidoczni też umiejscowienie wydatków w czasie. Poprzez uwzględnienie zarówno wypływów, jak i wpływów pieniężnych, możliwe jest prognozowanie przepływów pieniężnych (cash-flow) nawet na wczesnych etapach przedsięwzięcia. Analiza przepływów pieniężnych pozwoli sprawdzić, czy finansowanie wewnętrzne organizacji może zapewnić odpowiednie środki w każdym momencie projektu oraz, jeżeli tak nie jest, umożliwić przeprowadzenie odpowiednich korekt. Budżet projektu powinien ponadto zawierać rezerwy stanowiące zabezpieczenie przed niepewnością (rezerwa zarządcza), ryzykiem (rezerwa a ryzyko) i roszczeniami.

Mierniki

  • Tworzy plany budżetowe;
  • Tworzy scenariusze budżetowe w oparciu o czynniki istotne z perspektywy kosztów;
  • Opracowuje budżet przewidujący rezerwy;
  • Ocenia budżet z uwzględnieniem czasu i finansowania wewnętrznego, ewentualnie go dostosowuje;
  • Ustala ostateczną wersję budżetu.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka