4.5.11 Ryzyko

4.5.11.1 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem

Jednostka projektuje, rozwija i wdraża ramy dla zarządzania ryzykiem, aby zarządzanie zagrożeniami i szansą było spójne i uporządkowane w całym cyklu życia projektu. System zarządzania ryzykiem powinien zawierać definicje metod stosowanych do identyfikacji, klasyfikacji, ewaluacji, oceny i ew. przeciwdziałania ryzyku i powinien uwzględniać zasady zarządzania ryzykiem w organizacji oraz krajowe lub branżowe standardy. Jeżeli projekty są częścią programu lub portfela, system zarządzania ryzykiem powinien również określać które osoby są odpowiedzialne za zarządzanie danym rodzajem zagrożeń i szans oraz określać sposoby i ścieżki delegacji problemów (w górę hierarchii, w dół lub poziomo).

Mierniki

  • Identyfikuje szereg możliwych modeli zarządzania ryzykiem;
  • Rozwija system zarządzania ryzykiem zgodny z zasadami organizacji oraz międzynarodowymi standardami;
  • Zapewnia spójny systemu zarządzania ryzykiem i jego stosowanie.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka