4.5.11 Ryzyko

4.5.11.4 Dobór strategii i wdrożenie planu reakcji na ryzyko

Jednostka jest odpowiedzialna za stały proces wyboru i wdrażania optymalnych reakcji na zidentyfikowane ryzyko. Polega on na ocenie różnych możliwych sposobów reakcji i ostatecznym wyborze najbardziej optymalnego. W przypadku każdego ryzyka możliwe są między innymi następujące reakcje:

 • Uniknięcie zagrożenia decyzją o nierozpoczynaniu lub o kontynuowaniu czynności , która prowadzi do jego powstania;
 • Akceptacja lub zwiększanie ryzyka , aby umożliwić powstanie określonej szansy;
 • Usunięcie źródła zagrożenia;
 • Zmiana prawdopodobieństwa;
 • Zmiana konsekwencji;
 • Dzielenie ryzyka z innym podmiotem lub podmiotami (w tym kontrakty i finansowanie);
 • Decyzja o akceptacji ryzyka na podstawie dostępnych danych;
 • Przygotowywanie i wdrażanie planu rezerw na zdarzenia nieprzewidziane .

 

Inne podobne reakcje dotyczące szans to:

 • Przypisywanie własności stronom trzecim, które najlepiej mogą sobie z nią poradzić;
 • Wzrost   prawdopodobieństwa i/lub wpływu poprzez identyfikację i maksymalizowanie kluczowych czynników kreujących szanse (wzmacnianie);
 • Brak działań zmierzających do wykorzystania szans (akceptacja).

Zagrożenia, którego nie można zaakceptować i szanse, z których należy skorzystać wymagają odpowiedniego planu reagowania. Często nawet po ustanowieniu sposobów reagowania na ryzyko może zaistnieć potrzeba zarządzania ryzykiem rezydualnym.

Mierniki

 • Wyjaśnia działania różnych środków i metody wdrażania wybranej strategii całościowej dla procesu zarządzania ryzykiem;
 • Ocenia reakcje na ryzyko, w tym ich silne i słabe strony;
 • Ocenia alternatywne środki i metody wdrażania planów reagowania na ryzyko;
 • Wpływa na plan zasobów i kompetencji wymaganych do wdrożenia reagowania;
 • Wpływa na plan reagowania na ryzyko oraz odpowiednio komunikuje plan;

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka