IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

4. Certyfikat IPMA-Student

    • Certyfikat IPMA-Student jest wydawany w wersji elektronicznej oraz w dwóch drukowanych egzemplarzach, po jednym w języku polskim i angielskim.
    • Certyfikaty są przesyłane na adres Koordynatora ds. IPMA-Student w terminie do 3 tyg. od daty egzaminu
    • Informacje o posiadaczach certyfikatu IPMA-Student (Imię, Nazwisko oraz numer i data przyznania certyfikatu) są publikowane na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych, aktualizowanym raz na miesiąc
    • Okres ważności certyfikatu IPMA-Student: bezterminowo
    • IPMA Polska przyznaje osobie certyfikowanej - wraz z certyfikatem - darmowe członkostwo indywidualne w IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.