IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Przewodnik Literatura

Poniżej zamieszczono wykaz zalecanej literatury dla studentów i absolwentów zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student, ograniczając publikacje książkowe wyłącznie do wydań w języku polskim. Żadna w wymienionych pozycji samodzielnie nie jest wystarczająca.

Znajomość standardów zarządzania projektami PMBOK®Guide, PRINCE2®, PCM jest oczekiwana jedynie w zakresie najlepszych praktyk, metod i narzędzi zalecanych przez te wiodące metodyki, nie jest natomiast wymagana wiedza nt szczegółowych definicji procesów zarządzania.Z drugiej strony, nawet pełna wiedza nt metodyki PRINCE2® lub PCM będzie niewystarczająca dla certyfikacji IPMA- Student, z uwagi na ograniczony zakres obszarów zarządzania projektami objętych przez te metodyki w stosunku do wymagań kompetencyjnych IPMA 4-L-C i IPMA-Student.

W wykazie literatury pominięto pozycje dedykowane metodykom adaptacyjnym i zwinnym, których znajomość jest wymagana w ramach kompetencji kontekstowych tylko na poziomie elementarnym.

Standardy zarządzania programami i portfelami projektów wymieniono głównie dla systematyki - na poziomie IPMA-Student, w ramach kompetencji kontekstowych, wymagana jest jedynie podstawowa wiedza nt kluczowych pojęć z tego obszaru, zawarta w większości cytowanych przeglądowych publikacji książkowych.

STANDARDY BAZOWE

 1. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami – IPMA ICB ver. 4.0 część 1 Zarządzanie Projektami, 2019
 2.  A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Sixth Edition),
  Project Management Institute, 2018
 3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, , AXELOS, 2017
 4. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office
 5. PM² project management methodology guide, EU publications, 2016 

LITERATURA

 1. Przewodnik ICB 4.0 IPMA Polska, 2019
 2. Przewodnik IPMA-Student Wytyczne kompetencji, 2019
 3. Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VII, OnePress, 2017
 4. Trocki M (red), Metody i standardy zarządzania projektami, PWE, 2017
 5. Trocki M (red), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2015
 6. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, 2012